6 Extra hindernissen bij de overstap

Publicatie datum: 1983-01-01
Auteurs: Kernredactie
Collectie: 14

Documenten

extra hindernissen bi j de overstap in deze afdeling komen enkele randproblemen van de aansluiting bo vo ter sprake te weten het lezen van zakelijke schoolboek tekste n de aansluiting reken en wiskundeonderwijs het spreken van dialect door leerlingen deze problemen spelen vaak een bijrol wanneer we spreken over de discontinuiteit van het onder wijs in basis en voortgezet onderwijsscholen toch verwoorden juist leerlingen deze zaken wanneer zij spreken over de veranderingen ten gevol ge van de overstap naar het vo leerkrachten zowel in basis als in voortgezet onderwijs ervaren deze zaken nauwelijks als problematisch duidelijk komt dit al naar voren in het eerste artikel van deze afdeling frans du maine en piet dekker confronteerden leerkrachten van bo en vo met de opdracht lees deze tekst even door in de nabespreking bleek dat men heel verschillende betekenissen aan deze opdracht had verbon den zo n opdracht is sneller gegeven dan gedaan bezinning op wat een leerkracht met zo n op dracht wil en of de leerlingen wel tot uitvoering van zo n opdracht in staat zijn is noodzakelijk als het goed is blijft het niet bij bezinning alleen een aantal medewerkers van het psychologisch laboratorium in utrecht ontwierp een leesmethode voor de basisschool waarin de leerlingen een aantal denkmodellen leren hanteren met behulp van schemata voor denkoperaties als bijvoorbeeld het analyseren het systematisch vergelijken het werken met allerlei redeneervormen voeren zij een apart schema in de methode in dat we in deze afdeling ook problemen buiten het moeder taalonderwijs willen aansnijden bewijst het artikel van ed de moor deze wijst op het grote gat tussen het rekenonderwijs in het bo en het wiskunde onderwijs in het vo eigenlijk zou er een herziening moeten komen van de leerstof rekenen wiskunde voor leerlingen van 4 tot en met 14 jaar op korte termijn pleit hij voor meer visualisering modellen en toepassingen als hulpmiddelen in dit onderwijs deze vormen vol gens hem als het ware de verbinding tussen de gewone taal en de formele wiskunde taal leerlingen en leraren komen aan het woord in het artikel van sjaak kroon over dialect spreken in tegenstelling tot de lagere school is het spreken van dialect in de brugklas niet meer gewoon de meeste leraren hanteren abn als expliciet leerdoel van het onderwijs nederlands sommige leerlingen voelen zich hierdoor bij spreekbeurten behoorlijk onzeker een gecosrdineerde houding ten opzichte van dit probleem bestaat in de meeste scholen niet kernredactie 168