80 % goed = ingeburgerd?

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 1
Pagina’s: 34-37

Documenten

foru m wijs aan nieuwkomers zou moeten beteke nen het bijbrengen van kennis aan de nieuw kom e rs van de v en 1996 k e nne lijk gaat van de ven e rv an uit dat de overheid d esiree ter s c hure smits hiermee bedoelt dat er bij de nieuwkomer all erlei feiten ingestampt moeten worden 8o goed ingeburgerd feiten die gemakkelijk toetsbaar zijn boven dien lijkt van de ven nauwelijk s vertrouwen te h e bben in het vermogen van de toets makers handelend in opdracht van de op welke datum valt koninginnedag dit is overh eid de maatschappelijke relevantie een van de toetsvragen die voorgelegd zal van bepaalde onderwerpen voor de doel worden aan nieuwkom ers nadat zij een inbur gro e p te onderkennen of juist in twijfel te geringsc ursus hebben g e volgd zo sugge re ert trekken van de ven in zijn bijdrage in moer 199 6 5 hij vermoedt dat het onderdeel maatschappij relevante kennis o ri entatie m o zal worden in gevuld door overdracht van los s e feitenkennis dit i s tot zijn naar ik hoop aangename verrassing gemakkelijk toetsbaar en de toetsbatterijen zal van de ven de vraag over koninginnedag staan dan ook gereed of zijn in voorb e rei niet aantreffen in de mo profieltoets ook ding van de ven is van mening da t attitu voor een van de volgende versies van deze devorming een belangrijk onderdeel zou to e ts ligt de vors telijke vraag niet op de moeten zijn van mo en daagt materi aal en plank de ontwikkelaars van de eindtermen toetsmakers uit juist op dit gebied p rikkelen mo eindtermen educatie 1997 en de toets de opdrachten te bedenken makers hebben begrepen dat het voor de we zijn nu twee jaar verder de disc ussie nieuwkomer belangrijker is te weten waar en over d e inburgering s curs u s heeft ni euw e ho e hij m e dische hulp kan krijgen of hoe hij ide ee n opgeleverd de w e t inburg e ring met de juis te trein moet reizen of welke nieuwkomers win is in werking getr e den wegen hij kan bewandelen om aan we rk te en de landelijke toets voor nto de m o komen dan dat hij weet op welke dag hij profieltoets is gereed in hoeverre zijn van evenals vele andere neder en medelanders de vens ideeen hie ri n terug te vinden vrij i s en geacht wordt de nederlandse vlag uit te steken mocht het niet conformeren een van de maatre g elen binnen de win i s d a t aan de koninginnedaggewoonten in de ne der nieuwkomers getoetst moeten worden aan landse maatschappij een enorme sociale blun het eind van de verplichte inburge rings cur der betekenen of zelfs sancties tot gevolg sus waari n de onderdelen nederlands al s hebben a lla dan zou een toetsitem we ll icht tweede taal nt2 mo en beroepeno ri entatie op zijn plaats geweest zijn b o word e n aangeboden in e en ongeveer irr el evante feitenke nnis wordt niet getoetst 60o uur durend programma vo o r de toe t s ing wat de rel e vanti e van de toetsitem s betreft nt2 i s al enige jaren de nt2 profieltoets deze sluiten direct aan bij de eindt e rmen mo beschikbaar bij de meeste n beter b e kend als en dan nog a ll e en bij de need to know s oo urentoets omdat voorheen per nieuw doelen deze hebben onder andere betrek komer s oo uren inburge ri ngsles werd gefinan king op zaken als identiteitsbewijs gezond cierd parall e l aan de invoe ri ng van de win h e id szorg post en telefoon openbaar ver is nu ook de m o profieltoets b e schikbaar voer werk en geldzaken de nice to know h e t onderdeel b o wordt niet apart met een doelen zijn zoals de naam al zegt leuk om te toets afge s loten van de ven baseert zijn w et e n maar niet direct van belang om zelf verwachting omtrent het type vragen dat de standig te kunnen functioneren in de neder land e lijke toets voor mo zou gaan bevatten landse maatschappij hieronder valt bijvoor op ove rheidsstukken over het inburge ri ngs beeld nederlandse staatsin ri chting de vra beleid hierin wordt gesteld dat het onder ge n die over de geselecteerde onderwerpe n 34 moer 1999 i uitle g situati e vraag 1 wat he e ft de ma n nod i g antw oord q o c do el afbeelding i voorbeeld van ee n toets item uit de mo profi e lt oe ts worden gesteld zijn geen contextloze feiten bieden bij het zelf vinden van informatie vragen h e t mode l dat a a n de mo profieltoets waardoor de nieuwkomer zelfstandig kan t e n grondslag ligt is ge bas eerd op het uit opereren in nederland inburgernet 1998 gangspunt dat nieuwkomers de eindtermen mo behe ersen als ze wete n hoe z e mo ete n de rol van normen en waarde n handel en in situaties die op de eindtermen zijn gebaseerd handleiding mo profieltoets 1 99 8 je kunt je afvragen in hoeverre ty pisch neder in elk toets item wordt de ni e uwkomer dan landse normen en waarden in een toets mo ook een b e paald e situatie voorgelegd met als uitgangspunt g enomen dienen te worden behulp v an foto s en moet de nieuwkomer en een rol mogen spelen bij d e beoordeling b esli ss en we lke handeling keuz e uit drie in voor allerlei alledaagse situaties bestaan de situatie het meest ade quaat is afbeelding immers verschi ll ende culturele oploss ingen i is een voorbeeld van een toetsitem mag slechts de nederlandse westerse oplos uiteraard is bepaalde voorkennis de piepas sing als goed beoordeeld worden hoe is geen identiteitsbewijs medicijnen zijn ver respectabel een door het cultureel relativisme krijgbaar bij de apotheek en niet aan de balie de ste ll ing dat culturen uniek zijn en du s van het ziekenhui s voorwaardelijk om juist uitsluitend volge ns hun eigen waarden en te kunnen handelen normen beoordeeld kunnen worden havi ove ri gens accentueert ook de overheid h e t land i99r ingegeven mening ook is bij het functionele aspect in haar visie ten aan toto gaat het p rimair om de vraag kan de zien van mo kmo is een introductie in de nieuwkomer zich redden in nederland een nederlandse maatschappij de bedoeling is nieuwkomer kan zich niet redden of kan te nieuwkomers informatie te geven en hulp te maken met ve rv elende sancties als bepaald e 1999 i moer 35 nederlandse wester s e oplossingen hem vol greren zal verdere scholing op het gebied kome n vre emd zijn als hij niet weet dat in van taal en cultuur van het immigrati e land noodsituaties 112 gebeld kan worden als hij effect hebben natuurlijk is het een goede niet in staat is op de juiste nederlandse zaak dat d e tv t z tvto docent bedacht is op dit manier met hui s afval om te gaan als hij in de verschijn s el en hiermee in zijn le s sen reke trein stapt zonder kaartje t e kopen als hij ning houdt van de ven gaat echter nog een niet we e t hoe hij erachter kan komen welke stap verde r door voor te ste llen ook bij de huisart s wee kenddienst heeft juist om er toets ing in te gaan op houding en gevoels zeker van te zijn da t de nieuwkom er geb ru ik aspe c te n attitudevorming i s dan niet langer kan maken van de b es chikbare voorzienin een midd e l meer ma a r wordt een doel op gen zich bewust is van zijn re chten e n zic h het formuleren van c oncrete mogelij p lic hten en ni e t in a ll erlei ve rve lende s ituaties ke attitudedoel en laat van de ven helaas terechtkomt omdat hij d e n ederlands e ge achterw e ge ook blijft onduidelijk welk e woonte n en gebruike n ni et kent is toetsing beslis s ing op basis van de to ets uits lag geno en beoordeling gerechtva a rdigd m e n zou kunnen worden en welke norme rin g van de ven voor ogen h eeft zou een zich thuis voele n nieuwkom er di e z i c h volg e n s d e ned e rla ndse gebruiken g edraagt bij van de v e n zakke n me t e en verantwoording van de inhoud e lijk e omdat hij di e p in zijn hart lak hee ft aan deze invull ing van de toet s voor nto is echter nog gebruiken no gmaals het b elang van attitu ni et de vraag beantwoord of de ni euwkomer de vorming wil ik ni e t in twijfel trekken bij een hog e to e t s sc ore daadw e rke lijk inge maar toet s ing van attitud e valt ni et binn e n de burge rd is in de ne d e rlandse maats c happij context van de inburgeri ng scurs u s en het is v a n d e ve n is v a n menin g dat inburg eri ng zeker niet aa n de overheid hi e raan een b eoor moet worden ver s taan als zich thuis gaan de lin g te koppele n vo e le n en dat dit pas we rkelijk h et geval zal zijn als mi sv e rstanden e n onbekendheid me t passend vervolgtrajec t de waarden en normen van allo c htonen ond er d e autochton e bevolking worde n uit duid e lijk i s dat ook al heeft de curs ist all e geroeid conc rete maatreg e l e n hiertoe zijn vra ge n van de mo profieltoets jui st b e ant hem onbek end ma a r wel degelijk wordt van woord en de onderwij sin s te ll ing hi e rme e het onde rwijs verwacht dat het e e n bijdrag e wat b e treft nt o voldaan aan d e contractv e r levert aan de mogelijkheid tot maatschappe plichting m e t en financie ri ngsvoorwaarde lijke participatie van allo c hton e n ied e r e van de gemeente inburgering in d e zin van onderwij s gevende kent de term intercultu zich thuis vo e len in de mees t geva ll en nog reel onderwijs de to e passi ng hi e rvan in ver te zoeken zal zijn ook van inburgeri ng zowel ba s i s onderwijs al s het voortg e zet in de zin van kunnen function e ren op een bero e ps en hoger ond e rwijs nee mt s teeds zelfde niveau als in het land van herkomst vas tere vormen aan zo worden l e e ri nhou w a t volge ns coumou e n ande re n n ages tr eefd d e n en material e n ge s cr eend op vooro o rde zou moet e n worden van de ven 1996 is len en aange p ast aan d e multi e tnisch e s am en mees tal nog lang g e en sprak e is dit reden s telling van de b e volking en wordt vanuit d e tot kri tie k op de inhoud en doelste ll ing van antira cistisch e benade ri ng de on gelijke po s i de m o cursu s en toet s in aanm e rking tie van bev olkin gsgro ep e n e n ins titutioneel ne mende dat hiervoor ongeveer to pro ce nt ra c is me aan de orde ges te ld teunis se n r99o v an d e totale inburge ringsc urs us bes c hikba a r is dus zo n ze sti g uur is h et nob ele strev e n een twe ede voorwaarde voor inburge ri ng de nieuwkomer zich thuis te late n voel en of in de zin van zi ch thuis voe len i s volgens te kunnen laten functioneren op een thui s van de ve n dat niet alleen ke nni s en v a ardi g landniveau in nederland ni e t erg r eali s ti sch h ed en worde n bijge br a cht maar ook aan ook ni e t als we omdat taal e n s o ciaal dacht wordt be s teed aan de fa ctor a ttitude functionere n nu ee nmaal nauw met elkaa r all een als de nieuwkomer bereid i s te int e s amenhangen de tijd voor de nt2 lesse n 36 moer 1999 i meerekenen de inburge ri ngscursus is echter adressen auteurs een eerste stap op die weg en juist door de cursist aan het eind van deze cursus te toetsen en een oorde el te vellen over diens nt2 en m o vaardigheden is het mogelijk een pro fiel van de cursist op te stellen door dit cursistprofiel te vergelijken met cursus en inge van baale n beroepsprofielen wordt inzichtelijk welke centrale opvang vluchtelingen cov ve rv olgopleiding of arbeids leer plaats het best loolaan 44 past bij de cursist als de onderwijsinste lling 7515 ac apeldoorn in staat is de cursi s t te verwijzen naar het best pass ende ve rv olgtraject betekent dit voor de marielle bieleman cursist de sn e lste weg naar daadwerkelijke bedumerweg 86 a inburgeri ng wat men hieronder ook precies 9716 ah groninge n verstaat en wat het voor de nieuwkomer zelf ook precies betekent eudia fellinge r centrale opvang vluchtelingen cov literatuu r loolaan 44 7515 nc apeldoorn bureau interc ulturele evaluatie handleiding nto profi e lt oe ts e ck en wi e l 1 99 8 herman giesbers co rdinatie eenheid prove eindr e d eindte r hoekweg 45 m en educatie ned erlands re ke n e n wis kun 6591 xn tiennep d e r efe rentiekader nt2 engels maatschappelij k e o rie ntatie amersfoort 1 996 hans goose n haviland w a culture le antropologie ontm oe de wouwer 8 ting met culture n utrecht stichting telea c 5052 vm goirl e t99t teunisse n f onderwijs in entzinger h b esth e r hafk e nscheid p j j stijven red etnische minde rhed en in herepoo rt enmolend ri ft i9 ned erland he e rlen open universit eit i99o 97 11 de groninge n blz 1 4 1 1 6 7 van de ven g bent u al ingeburgerd in robbert roosenboom moer 1996 blz 217 2 1 9 sartreweg 8 3573 p m utrech t desiree te r schure smits koningin beatrixplein io 4033 cx liende 1999 1 moer 37