Aanwijzingen voor auteurs

Publicatie datum: 1995-01-01
Auteur: Moer
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 3
Pagina’s: 139-140

Documenten

moe r bij de abonnee in de bus valt u ontvangt twee exemplaren van het nummer waarin uw bij drage verschijnt aanwijzingen voor kopij aanwijzinge n auteurs i de redactie gaat er van uit dat de door u aan geboden tekst niet geheel of gedeeltelijk el ders is aangeboden of gepubliceerd tenzij u dit in uw aanbiedingsbrief uitdrukkelijk ver moer is een uitgave van de vereniging voor het meldt onderwijs in het nederlands von en zal in 1 995 zes ke e r verschijne n d e reda ctie van 2 de gemiddelde lengte van een artikel is acht moer en van d e von richten zich op de ver pagina s moer of sooo woorden inclusief no nieuwing van het ond e rwijs in het neder ten en literatuur verslagen recensies en fo lands de redactie voert een autonoom b e leid rumbijdragen hebben een gemiddelde lengte waarbij ze ernaar stre eft bijdragen op te ne van drie pagina s moer ofzooo woorden ver men die interessant prikkelend of verhelde meld hoeveel woorden uw bijdrage telt rend zijn voor vak lee rkra c hten d e prakti s c he bruikbaarheid is een b elangrijk c riterium 3 typ uw tekst op a4 formaat papier en zorg voor plaatsing dat betekent niet dat elk e bij voor ruime marges in geval van plaatsing drage complete le ssenreeksen of uitgewerkte wordt u verzocht uw tekst ook op diskette l essu g gesties zou moete n b evatten het ga at 5 2 5 of 3 5 inch in te leveren geef aan of u on s m e er om de id ee en erachte r om een nieu prijs stelt op terugzending van uw di skette we invalsho e k om verslagen van meer of min der geslaagde e xperim ent en in het onderwijs 4 ge ef uw tekst een bondige titel eventueel ge voor plaatsing komen ook bijdragen in aan volgd door een ondertitel maak de s tructuur merking waarin een visie op vernie uwin g van van uw tekst zichtbaar met behulp van kopjes of ontwikkeling in het onderwijs in h e t n e en tussenkopjes raadpleeg hiervoor enkele d e rlands wordt g epresentee rd nummers mo er maak kopjes niet langer dan dertig lettertekens en s paties volg onders taande kopij aanwijzingen en s tuur uw bijdrag e naar de hoofdredac teur s gebruik de voorkeurspe lling volgens de woo r deze ver spreidt uw tekst onder de redactie denlijst van de nede rlandse taal s gravenhalte le den op de eerstvolgende redactievergade sdu 1 9 5 4 vermijd vreemde woorden als er ring wordt uw bijdrag e besproken en een goede nederlandse alternatieven zijn princip e uitspraak over plaatsing gedaan als uw bijdrage plaatsbaar is wordt er e en redac 6 vermijd taalgebruik dat seksistisch is of als zo teur aangewezen die voor de verdere afhande danig kan worden opgevat gebruik bij voor ling zorg draagt van deze redacteur ontvangt beeld liever het neutrale leerkracht dan u ons c ommentaar op uw bijdrage al dan niet leraar of lerares gebruik liever meervoud vergezeld van wijzigingsvoorstellen de redac de leerlingen dan enkelvoud de leerling e tie be spreekt de eve ntuele hers chreven versie vermijd overdrijving maar het i s voor lezers in een volgende vergadering en neemt een de prettig te merken dat auteurs ook in hun taal finitief besluit over plaatsing gebruik erkennen dat het onderwijs in het ne als uw bijdrage wordt geaccepteerd wordt derlands geen exclusief mannelijke aangele deze afhankelijk van de bes chikbare ruimte genheid is zo spoedig m o gelijk geplaat s t gezien deze procedure en de produktietijd van moe r vijf 7 vermijd afkortingen onder andere ten aan weken zull en er gewoonlijk drie maanden zien van en dergelijke worden voluit geschre verstrijken tu ss en de eer s te aanbieding van uw ven vermeld bij namen van instellingen orga bijdrage en het moment waarop het nummer nisaties commissies en dergelijke de eerste 1995 3 moer 139 keer de vo ll edige naam met de afkorting tus 1 4 in moer worden de adressen van de auteurs af sen haakjes daarna kunt u alleen de afkorting gedrukt vermeld daarom het adres met post gebruiken code dat u geplaatst wilt zien vermeld literatuu rverwijzingen als volgt in de 15 voor de nummers 1995 5 en 1995 6 moet op tekst auteur s het jaar van publikatie en bij de genoemde data uw bijdrage bij de hoofdre een citaat het paginanummer enkele mogelij dacteur zijn ke variaties 1995 s z september directe verwijzing noemt buys 1988 1995 6 7 oktober directe verwijzing bij citaat stijnen i99o p 1 4 indirecte verwijzing in d e literatuur lam mers 199 1 vinden we twee auteurs alblas kamer 1 9 87 zij n van mening meer dan twee auteurs verhoeven e a 1992 stellen dat 9 plaats citaten tussen enkele aanhalingsteken s en vermeld bij elk citaat de vindplaats in de vorm van een literatuurverwijzing en het pagi nanummer citaten binnen een citaat geeft u aan met dubbele aanhalingstekens zo spring alinea s in onderstreep of cursiveer de tekst die cursief moet worden titels van boe ken en tijdschriften en woorden in een vreem de taal wees zuinig met cursief als u dit ge bruikt om de aandacht op een woord te vestigen ti voorzie i ll ustraties afbeeldingen tabell en gra fieken en dergelijke van een bondig onder schrift maak duidelijk waar ze idealiter in de tek st opgenomen moeten worden zorg voor illustraties of afbeeldingen van goede kwaliteit applebee a n writing and learning in school 12 not e n worden aan het eind van een tek st ge settings in m nystrand ed what writers plaatst gebruik geen noten om naar litera know th e language pro cess and s truc ture of urriting tuur te verwijzen gebruik noten all een voor discours new york academic press 1 982 informatie die wel verstrekt mo e t worden bereiter c m scardamalia the psy ch o logy of maar die moeilijk in de tekst kan worden writte n compos ition hillsdale n j lawrence opgenomen omdat dan het betoog op een sto erlbaum t 9 8 7 rende manier onderbroken zou worden bos dj r j oostdam vo o rs tudie periodi eke peiling van h et onderwijsniveau d eel 3 het onde r 13 zorg voor een nauwkeurige alfabetisch ge unjsaanb od nede rlands in de zesd e klas amster rangschikte literatuurlijst titels van boeken en dam sco 19 85 sco rapport 67 tijdschriften cursiveren vermeld bij een artikel faigley l s witte analizing revision in uit een tijdschrift of verzamelbundel altijd de college composition and communication pagina s volg voor het overige het hiernaast p 1981 32 400 44 afgedrukte model 140 moer 1995 3