‘Agressie en geweld’ bij CKV1. Project voor samenwerking tussen literatuur- en andere kunstdocenten.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 17-20

Documenten

agressie en geweld bij ckvi project voor samenwerking tussen literatuur en andere kunstdocenten hoe werk je vanuit verschillende vakken samen in thema tisch verband als literatuurdocent engels kun je het hier navolgende project agressie en geweld uitwerken met colle gae beeldende vorming drama en muziek een short story van raymond carver de world press photo en het toneel onderdeel van hun kunstdossier een projectdossier in dit dient als basis stuk a clockwork orange7 vormen het uitgangsmateriaal voor de eindbeoordeling bespreking al doende leren leerlingen werken met een functieschema projectdossier voor verhaal of toneelstuk functioneren in een rollenspel en introductieles een opstel schrijven naar aanleiding van kunstuitingen tijdens de introductieles wordt door middel van confrontatie aandacht be steed aan enige actuele gebeurtenissen marjolein critter naast de noodzakelijke onderlinge sa rond het thema agressie en geweld die aansluiten bij het thema de leer menwerking tussen talen in het studie onze leerlingen en wijzelf worden lingen moeten zelf hun definities van huis zullen literatuurdocenten binnen tenslotte veelvuldig geconfronteerd agressie en geweld opschrijven en aan culturele en kunstzinnige vorming i met uitingsvormen van agressie en ge geven op welke manier zij hiermee voor alle leerlingen in contact komen weld in ons dagelijks leven niet alleen dagelijks in aanraking komen bijvoor met docenten van de traditionele via t v kranten en films maar ook aan beeld film en welke vorm zij in het kunstvakken dat zal dus tot meer de hand van videoclips en popmuziek algemeen als het meest schokkend overleg voor docenten leiden sinds vandaar dat wij binnen het beperkte ervaren tijdens de afsluitende les september 1996 proberen zogenaamde kader van ckvi ervoor kozen leerlin wordt hen opnieuw gevraagd definities netwerkscholen in alle nederlandse gen meer bewust te maken van de ma te formuleren en deze te vergelijken provincies uit wat ckvi voor hun leer nier waarop er in de verschillende met de eerste om zo te kunnen vast lingen kan zijn en wat het vak voor de kunstdisciplines vorm wordt gegeven stellen of er een verandering in denk docenten aan organisatie vergt voor aan dit thema opdat zij meer welover wijze is opgetreden de bespreking van hun eerste verslag wogen hun keuzes kunnen maken en geving zie elders in dit nummer zich wellicht wat kritischer opstellen het aandeel van de engelse literatuur voor andere scholen die nu ook wel het gehele project omvat 20 studiebe in het blokuur engelstalige literatuur graag wat willen uitproberen maar er lastingsuren deze omschrijving omvat staat de short story teil the women niet aan toe komen om iets uit te den alleen de hoofdlijn waarbij de opzet is we re leavingvzn de amerikaanse ken vanwege de vele nieuwe ontwikke om leerlingen actief en persoonlijk te auteur raymond carver centraal lingen kan de volgende projectom betrekken en ze gewend te laten raken dit verhaal vertelt hoe een jonge man schrijving misschien hulp bieden dit aan vrijere keuzes zelfstandiger wer met een voor hem uitzichtloos bestaan project kan in zijn totaliteit of gedeelte ken en samenwerken overgangsfase uiting geeft aan zijn frustraties in aan lijk uitgevoerd gaan worden en anders de betrokken docenten beeldende wezigheid van zijn boezemvriend slaat ter inspiratie dienen kunst drama muziek en engels hou hij met een steen twee fietsters dood den gedurende het project schriftelijk de leerlingen hebben dit verhaal be een project voor 4 vwo verslag bij van de prestaties van de halve het einde tijdens een voorgaand voor een 4 vwo groep ontwikkelde ik leerlingen in klasverband de leerlin studiebelastingsuur gelezen en vragen samen met ilse crooy een lessenreeks gen leveren aan het eind van de rit als rond personages motieven en een mo tsjlp lette ren 7 4 17 gelijke afloop geformuleerd aan de dossier opdrachten raymond carver gaan met een passage uit the bone hand van een literaire begrippenlijst instructie kies uit onderstaande lijst people picador edition p 135 139 van aan het begin van dit blokuur lezen ze drie opdrachten een a een b der de nieuw zeelandse schrijfster keri eerst het einde en schrijven een eerste de is vrij en lever deze datum in als hulme waarin zij over het thema kin persoonlijke respons op deze respon je zelf nog een ander verzoek hebt kun dermishandeling schrijft leerlingen ses worden centraal kort nabesproken je mij naam docent hierover benade moeten nu in koppels als een ambte ren wacht hier dan niet te lang mee naar van de raad van de kinderbe rollenspel over een week moet je alle drie de uit scherming en een vertegenwoordiger hierna volgt een instructie van de ver werkingen inleveren van het gezin vader en zoon beslis werkingsopdracht die mede begeleid 1 maak een tekening naar aanleiding sen wat er voor stappen ondernomen wordt door de dramadocent de docent van carver s verhaal en schrijf hier dienen te worden dit moet gebeuren schetst eerst de situatie er vindt een bij uitleg en argumenten a na zware overweging van alle wensen rechtszaak plaats naar aanleiding van 2 schrijf een ander einde voor en belangen van de betrokken hoofd de gebeurtenissen in het verhaal de carver s verhaal van minimaal 1 personen en gebaseerd zijn op een leerlingen gaan deze rechtszaak in a4 tip gebruik eventueel je eerste nadere analyse van de personages en groepen uitspelen allereerst verdeelt verwachtingen voordat je het einde de persoonlijke respons van de leer de docent de leerlingen over de ver gelezen had b lingen op de tekst schillende personages 2 3 de verdedi 3 zoek een stuk muziek dat jij bij dit gende advocaat de officier van justitie verhaal vindt passen en leg uit beeldende kunst en de rechter gespreksleider per waarom a door leerlingen bekend te maken met personage gaan leerlingen eerst in 4 zoek een foto of tekening van een de prestigieuze world press photo groepen hun rol voorbereiden aan de beeldend kunstwerk dat jij bij dit competition streven we na dat leer hand van een aantal vragen 15 minu verhaal vindt passen en leg uit lingen artistieke criteria leren hanteren ten zij moeten hun rol baseren op waarom a ter beoordeling van foto s en hun een nadere analyse van de tekst en hun 5 kies een van de mogelijkheden b esthetisch onderscheidingsvermogen persoonlijke interpretatie de rechters schrijf verder ontwikkelen we zijn ons be worden geinstrueerd door de docent a als jerry verblijvend in de gevan wust dat persfotografie niet echt onder hierna volgt de herindeling naar de genis een brief 1 a4 aan bill of kunstfotografie valt maar in het kader rechtbanksituatie rechter verdedigend b als bill een brief aan jerry in de van het thema heeft deze vorm van advocaat verdachte vriend getuige gevangenis of fotografie de voorkeur tijdens een officier van justitie ze gaan nu onder c als linda een brief aan jerry in de voorafgaand sbu krijgen de leerlingen leiding van de rechters en begeleiden gevangenis of instructie aan de hand van voorbeelden de docenten de rechtszaak uitspelen d als eigen keus een brief uit de kunstfotografie de docent beel 20 minuten wat opgenomen wordt aan dende vorming besteedt aandacht aan door een bandrecorder na de uitvoe 6 maak een boekomslag voor dit ver de artistieke criteria die gehanteerd ring volgt een centrale bespreking haal schrijf hierbij uitleg en argu worden om foto s te beoordelen waarbij de rechters hun oordeel mede menten a tijdens de volgende les bezoeken de delen onderbouwd met argumenten 7 schrijf als deskundig psycholoog leerlingen daadwerkelijk een foto vanzelfsprekend bieden de bandopna een rapport over jerry waarin je expositie op school samengesteld mes de docent de mogelijkheid tot het zijn karakter omschrijft en zijn leef door de docenten ze passen dan de geven van groeps en persoonlijke feed omstandigheden en waarin je een betreffende criteria toe back ter afsluiting ontvangen de leer verklaring probeert te geven voor lingen de lijst met projectdossier wat hij gedaan heeft 1 a4 baseer expositie opdrachten zie 1 waarvan zij drie dit op je eigen analyse interpre het is natuurlijk de bedoeling dat de uitwerkingen naar eigen keuze tatie van het verhaal en speculeer expositie een zo realistisch mogelijk moeten inleveren zonodig b karakter heeft vandaar dat het wense lijk is een geschikte ruimte binnen de in een volgend engelstalig literatuur school professioneel in te richten sbu zullen de leerlingen aan de slag voor het fotomateriaal kan er gebruik foto s bekijken en hun persoonlijke publiceert waarin je jezelf voorstelt top 3 vaststellen hierna gaan ze in de en vertelt over je leven groepen als jury van de world press 6 schrijf een gedicht bij een foto photo competition ieders persoonlijke 7 schrijf een verhaal naar aanleiding top 3 bespreken ondersteund door van de foto argumenten criteria vervolgens 8 voor koppels maak samen een ge moeten ze door overleg en het sluiten schikte foto bij onderstaand gedicht van compromissen komen tot een van rutger kopland uit alles op de top 3 v a n e g r o e p dit overleg wordt fiets 1969 amsterdam geleid door de voorzitter nabespreking een moeder tijdens de centrale nabespreking pre senteren de voorzitters beargumen loopt langzaam naar haar kind om teerd de winnende foto s de docenten het niet te laten schrikken nodigen leerlingen uit op eikaars keu pakt het voorzichtig op om zes te reageren en te vertellen hoe hun het niet te beschadigen keuzes totstandgekomen zijn ter af slaat dan keihard sluiting ontvangen de leerlingen een boekje met de foto s van de expositie en een overzicht met projectdossier drama opdrachten zie 2 in deze kunstdiscipline wordt het toneelstuk a clockwork orange a play dossier opdrachten foto expositie with music van anthony burgess instructie kies uit onderstaande op behandeld theatre series stichting drachten er drie en voer deze uit sitos den haag 1996 door de docen lever de uitwerkingen op een overeen ten drama en engels de leerlingen te komen datum in zullen dit stuk zien in het theater of 1 stel je persoonlijke top 3 vast en eventueel op videoband en vervolgens geef per foto argumenten waarom je door vergelijking met reacties op de voor die foto kiest film natural born killers van oliver 2 geef de compositie van de foto ver stone artikel nieuwe revu ingaan op eenvoudigd weer door middel van de vormgeving van geweld in kunst een tekening en beschrijving waar vormen zoals toneel en film en de gemaakt worden van de cd rom world uit duidelijk blijkt wat jij als de be mogelijke effecten het is raadzaam press photo verkrijgbaar bij de free langrijkste elementen van de foto niet te veel tijd te laten verstrijken record shops gerasterde kopieen uit beschouwt tussen het zien van het toneelstuk en draaien van scans of goede kleurenko 3 kies de foto die de meeste indruk het drama sbu aangezien anders veel pieen voldoen aan de realiteitseisen op jou maakt en breng verslag uit kennis verdwijnt na een korte introductie rond the van jouw persoonlijke reactie world press photo competition be 4 kies de foto uit die de minste functieschema zoeken de leerlingen de expositie deze indruk op jou maakt en leg uit waar er vindt allereerst een door de leerlin is samengesteld uit een selectie van om ligt het aan de compositie gen in groepen uitgevoerde analyse world press photo s van de afgelopen vorm de boodschap of de nieuws plaats van de personages beschrijf jaren die aansluiten bij het thema waarde heeft het met eigen erva kenmerken en uiterlijk en de gebeur agressie en geweld de leerlingen ringen te maken tenissen selectie van de tien belang zijn ingedeeld in groepen van vijf 5 kruip in de huid van een persoon rijkste begeleid door de dramadocent waarvan een als voorzitter aangewezen op de foto schrijf een open brief de groepen zijn 1 alex 2 the wordt ze gaan nu eerst individueel de aan de krant die deze bij de foto chaplain 3 dr brodsky 4 dr branom tsjip letteren 7 4 19 en 5 gebeurtenissen ze doen dit uiter van burgess de leerlingen beantwoorden ook nog aard met behulp van de tekst van het waarbij ze moeten uitgaan van de ver een persoonlijke vragenlijst waarbij ze toneelstuk de groepen 1 tot en met 4 schillen en overeenkomsten tussen het kunnen aangeven wat ze het mooist vullen ook het onderstaande functie toneelstuk en film wat betreft de vorm meest schokkend meest waardevol etc schema met pijlen in voor hun perso geving van geweld agressie vonden en een algemene enquete nages dit artikel wordt tijdens het sbu ge betreffende de organisatie de manier schreven en aan het einde ingeleverd van werken en het verloop van het pro helper begunstiger vervolgens krijgen de leerlingen ject uiteindelijk volgt natuurlijk nog door wie wordt wie maakt het wederom een lijst met projectdossier het eindgesprekje met elke leerling je personage hereiken van het opdrachten waaruit ze kunnen kiezen naar aanleiding van het ingeleverde geholpen doel mogelijk personages muziek het einde projectdossier media subject object doel tenslotte jouw personage wat wil je muziek u zult begrijpen dat bovenstaande personage in dit sbu staat de muziek die in omschrijving slechts een vogelvlucht bereiken a clockwork orange te horen is cen betreft waarbij in ieder geval de kern traal de muziekdocent zal hier onder activiteiten aan bod hebben kunnen tegenstander begunstigde andere aandacht besteden aan de alge komen het gehele project omvat van wie werken je ten gunste van mene functie van muziek binnen de zelfsprekend meer ik hoop hiermee personage tegen wie wordt het toneelkunst de specifieke rol van de een flinke aanzet te hebben gegeven tot doel nagestreefd muziek bij dit toneelstuk beethoven een gunstige beeldvorming van de en aan hoe de muziek gebruikt kan mogelijkheden van de toekomstige worden in de vormgeving van een samenwerking docenten zijn prima in nabespreking thema als agressie geweld staat een dergelijke omschrijving zelf de groepen zetten alle gegevens op een concreet in te vullen en er hun eigen flipover die vervolgens gepresenteerd algemene afsluiting draai aan te geven vooral dat laatste is wordt door een leerling per groep de leerlingen hebben opnieuw hun uiterst belangrijk want een idee kan de docenten nodigen uit tot reacties definities van de begrippen agressie goud waard zijn maar het is de uitvoe van de anderen zodat er aan de hand en geweld geformuleerd en ingele ring die telt e van de flipovers een uitgebreide ana verd in het afsluitende sbu gaan ze lyse van het toneelstuk plaatsvindt onder begeleiding van alle betrokken docenten in groepen van vier de vol artikel schrijven gende stellingen bespreken de docent engels begeleidt het volgen de sbu de leerlingen schrijven een stellingen artikel naar aanleiding van een stuk uit 1 in de gelezen literatuur carver en de nieuwe revu dit betreft de vraag hulme is er heel indirect en ver of regisseur oliver stone door het bloemd vormgegeven aan het thema uitbrengen van zijn film natural born agressie en geweld killers zich mede schuldig heeft ge 2 in fotografie kun je agressie en maakt aan het veroorzaken van een geweld alleen maar zeer direct en golf van geweld in hun artikel dat ze onverbloemd vormgeven andere naar eigen keuze individueel of in mogelijkheden zijn er gewoon niet samenwerking met anderen schrijven met de camera moeten de leerlingen de volgende 3 in het toneelstuk wordt er zowel punten behandelen direct als indirect vormgegeven aan of zij oliver stone wel of niet als agressie en geweld medeschuldige beschouwen of dat ook geldt voor het toneelstuk ren 7 4