Alfabetisering in de ISK

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 1
Pagina’s: 4-6
i t h e t v e l o alfabetisering in de 15k in alfa nieuws wordt aandacht besteed aan de stand van zaken op het brede terrein van de alfa betisering in nederland en vlaanderen dat overzicht zal zowel alfabetisering als rekenen aan autochtone en allochtone cursisten omvatten of ze nu in een internationale schakelklas isk zitten of op een regionaal onderwijs centrum roc in vlaanderen of in nederland het eerste overzichtsartikel in deze reeks is van corinne sebregts afdelingsleider aan een isk te eindhoven corinne sebregts stedelijk college eindhoven i n het nederlandse onderwijs worden allochtone leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die onvol n iveauve rsc hl lle n tussen analfabete leer doende nederlands beheersen om deel te nemen aan voort gezet onderwijs geplaatst in de internationale schakelklas lingen zijn groot isk de isk is volgens de wet op het voortgezet onderwijs geen apart schooltype maar wordt beschouwd als het eerste jaar voorgezet onderwijs leerlingen die naar veilig leren lezen mommers c verhoeven l linden s nederland komen en in hun eigen land niet hebben leren van der 1991 die al jaren wordt gebruikt voor het aanvan lezen en schrijven worden eveneens opgevangen binnen kelijk leesonderwijs in de basisschool lezen doe je overal de isk op een populatie van wo leerlingen zijn bevat dan ook onderdelen zoals werkboekjes en aanvullende gemiddeld 5 leerlingen analfabeet althans dit gegeven materialen die horen bij veilig leren lezen de leesboekjes geldt binnen de isk van het stedelijk college eindhoven van lezen doe je overal zijn speciaal geschreven voor neven hoe klein het aantal analfabete leerlingen ook is het instromers in het vo en zien er kleurig en aantrekkelijk programma dat deze leerlingen nodig hebben is zo specifiek uit leerlingen vinden het prettig om met de leesboekjes te dat een aparte groep gevormd moet worden om deze werken en lijken zich niet te storen aan de kinderachtige leerlingen een gepast onderwijsaanbod te kunnen geven plaatjes in de werkboekjes het maximum aantal leerlingen dat in een alfabetiserings groep kan worden geplaatst is dan ook lager dan het leer docenten lingenaantal van een reguliere isk groep in een gewone veelal zijn de docenten die lesgeven aan de alfabetiserings isk klas zitten gemiddeld is leerlingen terwijl een alfabeti klas leerkrachten uit het basisonderwijs er is echter geen seringsklas m et 6 tot 8 leerlingen vol is specifieke bevoegdheid nodig om binnen de isk alfabetise ringsonderwijs te geven basisschooldocenten beschikken lezen doe je overal over vaardigheden om leerlingen te leren lezen en schrijven dat analfabete leerlingen een speciaal programma vragen en zijn bovendien vaardig in het zelfstandig laten werken lijkt in het onderwijsveld sneller te zijn doorgedrongen van leerlingen in de alfabetiseringsklassen wordt vaak in dan het feit dat ook de alfabete leerlingen speciale eisen kleine groepjes of individueel gewerkt zodat leerlingen in stellen aan het onderwijs zo verscheen in 1996 de metho hun eigen tempo het lezen en schrijven onder de knie de lezen doe je overal het projectbureau een methode krijgen de niveauverschillen tussen analfabete leerlingen voor aanvankelijk leesonderwijs aan neveninstromers een zijn dan ook groot er zijn leerlingen die door de situatie in methode voor het nt2 onderwijs aan alfabete isk leerlingen het thuisland niet naar school zijn gegaan maar ook leer verscheen pas in 1999 onder de titel zebra lingen die niet naar school zijn gestuurd omdat hun lezen doe je overal is een bewerking van de structuurmethode ouders beseften dat het kind niet intelligent was en dat het 4 a lf a nieuws nummer 1 februari 2003 i t h e t v e l d meer zou leren door al op jonge leeftijd te gaan werken beet zijn kan de tpr fase ook in de alfabetiseringsklas bovendien zijn er andersalfabete leerlingen die een plaatsvinden daarvoor is inmiddels een speciale methode schrift beheersen dat zo wezenlijk verschilt van het getiteld alfalfa hattink bhoepsing 2002 verschenen nederlands dat het zinvol is een alfabetiseringstraject te met alfalfa leren leerlingen 500 woorden die enerzijde volgen voordat zij nederlands gaan leren binnen het passen bij de belevingswereld van analfabete leerlingen en reguliere isk onderwijs anderzijds noodzakelijk zijn voor het functioneren in onderwijsleersituaties tpr voordat leerlingen met het alfabetiseringstraject kunnen rekenen starten is het echter noodzakelijk dat zij aanspreekbaar zijn het onderwijs in de alfabetiseringsgroep bestaat voorname in het nederlands leerlingen moeten een nederlandse lijk uit lessen nederlands zdn 18 lessen per week basiswoordenschat beheersen zodat ze instructies als trek leerlingen moeten echter ook andere vaardigheden ontwik een lijn of zet een cirkel om begrijpen bovendien heb kelen om na het alfabetiseringstraject verder te kunnen ben leerlingen een gewenningsperiode nodig als zij voor gaan in het isk onderwijs dat voorbereidt op instroom in het eerst een school bezoeken veel analfabete leerlingen het voortgezet onderwijs met name de rekenvaardigheid is zijn immers nog nooit naar school geweest en moeten dus belangrijk mede omdat leerlingen zich al snel in de erg wennen aan een onderwijsomgeving waar je gedurende nederlandse maatschappij moeten kunnen redden en dus 45 of 50 minuten op een stoel en aan een tafel zit net als in ieder geval functioneel moeten kunnen rekenen alle andere leerlingen moeten zij bovendien wennen aan het rekenonderwijs in de isk staat nog in de kinderschoe zoveel vreemde klanken aan het vreemde klimaat van een nen en er wordt dan ook veel gebruik gemaakt van eigen onbekend land waar andere regels gelden dan ze gewend materiaal en methodes voor het aanvankelijk rekenonder zijn aan het alfabetiseringstraject gaat daarom een onder wijs op de basisschool een vrij oude methode als remelka wijsperiode vooraf waarin vooral wordt gewerkt volgens de werkgroep remelka 1987 wordt in de isk nog vaak inge methodiek van total physical response tpr leerlingen zet hoewel de isk als onderwijsorganisatie overeenkomt leren woorden door met handelingen te reageren op met een reguliere school voor vo met leswisselingen en instructies als loop naar het bord of wijs naar de deur meerdere docenten die aan een klas verschillende vakken als de leerling de instructie correct opvolgt weet de docent geven wordt er met betrekking tot de alfabetiseringsgroepen dat hij de taal begrepen heeft vaak voor gekozen om een zeer beperkt aantal docenten les te laten geven aan de alfa klas dit is mogelijk doordat de lezen over grenzen heen docenten met hun achtergrond in het basisonderwijs vaak op veel isk s blijkt tijdens deze tpr fase dat een leerling ook de rekenlessen en indien nodig lessen lichamelijke analfabeet is sinds 1998 is het echter ook mogelijk analfa oefening kunnen verzorgen soms worden alfa leerlingen bete leerlingen op te sporen door gebruik te maken van een bij andere lessen bijvoorbeeld gymnastiek of verzorging leestoets uit de batterij van lezen over grenzen heen bij andere groepen geplaatst tussen de reguliere partners training en innovatie 1998 er kan een keuze isk ieerlingen worden gemaakt uit teksten in de 25 op de isk meest voor komende talen een tekst die is geschreven in de moeder toetsing taal van een nieuwkomer wordt aangeboden als de leer het meten van de vorderingen op het gebied van nederlands ling de tekst kan lezen is hij dus in de eigen taal gealfabeti en rekenen binnen de isk gebeurde tot 1999 aan de hand seerd de docent kan dit controleren met behulp van een van zelfontwikkelde toetsen of de leerstofafhankelijke toet versie van de tekst waarin in het nederlands is weergegeven sen die bij de methode hoorden hoewel deze toetsen nog hoe de tekst in de vreemde taal moet klinken overigens steeds gebruikt kunnen worden moet er sinds 1999 ook geeft ook het lees gedrag van een leerling vaak al een hele een andere toetsbatterij worden afgenomen het gaat om goede indruk ook als je de taal niet beheerst valt een echte een toetsbatterij waarmee de vaardigheid in het technisch beginner goed te onderscheiden van een vlotte lezer als op lezen begrijpend lezen spellen en inzichtelijk rekenen deze manier al vroeg wordt ontdekt dat leerlingen analfa wordt gemeten de verplichting om deze toetsen af te al f a nieuws nummer 1 februari 2003 5 i t h e t v e l o nemen komt voort uit het feit dat de isk wettelijk gezien het leerrendement is na 10 maanden nederlands onder het eerste jaar vo is wijs maar voor die eerste 10 maanden wordt slechts een toen in 1999 de leerwegen in het vmbo met een nieuwe laag bedrag aan cumi gelden verstrekt de rve s zijn zorgstructuur werden inge strenger geworden en de isk voerd werd voor de isk zal door de nieuwe regeling bepaald dat ook voor isk ieer minder inkomsten genere lingen leerwegondersteuning ren daarnaast is de politieke lwo moet worden aange het rekenonderwijs in situatie in nederland van vraagd lwo is een voorzie de 15k staat nog in de dien aard dat er minder ning in de vorm van financiele vluchtelingen worden toege kinderschoenen middelen die worden verstrekt laten en vluchtelingen aan scholen voor vmbo die nederland moeten verlaten leerlingen opvangen die grote het leerlingaantal van de leerachters tanden hebben of isk s in nederland daalt gehinderd worden door sociaal emotionele problemen drastisch waardoor docenten die expertise hebben opge een aanvraag tot leerwegondersteunend onderwijs bouwd met betrekking tot nt2 onderwijs en alfabetise gebeurt met een aanmeldingsformulier dat wordt onder ring niet langer in de isk kunnen blijven werken steund met een onderwijskundig rapport daarin moet bovendien was de isk doelgroep altijd al te klein maar aangegeven worden wat de cognitieve capaciteiten van de zal nu zeker te klein zijn om voor uitgevers van onder leerling zijn en in welke mate er sprake is van leerachter wijsmaterialen het ontwikkelen van materialen voor stand op het gebied van begrijpend lezen technisch deze groep aantrekkelijk te maken gelukkig zijn er voor lezen spelling en inzichtelijk rekenen daarnaast moet het alfabetiseringsonderwijs een aantal goede materialen bij leerlingen met een iq van 91 of meer aangetoond op de markt maar het is nog maar de vraag of isk s het worden dat zij gehinderd worden door sociaal emotionele zich in de toekomst nog kunnen permitteren om kleine problemen alfabetiseringskiassen te vormen en deze materialen te de leerachterstanden moeten worden aangetoond op gebruiken in de onderwijssetting waarvoor ze bedoeld basis van toetsen die door de regionale verwijzings zijn commissie rvc zijn aangemerkt als valide meetinstru menten bij het opstellen van de regels voor de aanvraag tot leerwegondersteuning is echter niet gedacht aan de isk waardoor de leerlingen toetsen maken die eigenlijk zijn bestemd voor het basisonderwijs deze toetsing komt gedurende het isk onderwijs steeds terug omdat niet slechts de achterstand vergeleken bij nederlandse leeftijdsgenoten moet worden aangetoond maar ook het leerrendement dat behaald is in een aantal maanden literatuur nederlands alfabetiserings onderwij s projectbureau ovb i996 lezen doe je overal tilburg zwijsen mommers c verhoeven l linden s van der i991 veilig toekomst leren lezen structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs veel isk s hebben protest aangetekend tegen deze ont tilburg zwijsen wikkelingen het ziet er echter naar uit dat in het school hattink m bhoepsing g 2002 alfalfa rotterdam uitgeverij jaar 2002 2003 waarin alleen voor leerlingen lwo kan partners worden aangevraagd als ze in oktober 10 maanden werkgroep remelka 1987 remelka den bosch malmberg nederlands onderwijs hebben gevolgd de situatie er niet partners training en innovatie 1998 lezen over grenzen heen beter op wordt leerlingen moeten hoe dan ook vanaf het een leestoets in 25 talen rotterdam partners training en moment van instroom getoetst worden om te weten wat innovatie 6 a lf a nieuws nummer februari 2003