Alle hens aan dek! Vernieuwing in het NT2-onderwijs.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 3
Pagina’s: 97-99

Documenten

redactionee l leerl ijne n d e k ri ti ek di e jasp ae rt h ee ft op d e huidi ge tv tz dida c ti e k l egt v ol ge ns mij d e ac hillesp ees geert van de ven bl o ot h et ond erwij sveld ve rtro u w t t e v ee l o p d e m agi sc h e kr acht van d e l ee rlijn vol ge n s alle hens aan dek j aspae rt bie dt de ze lijn s l ec ht s een z eer glibb e rig ho uvas t j as p ae rt maa kt duide lijk dat h e t vernieuwing in het bij l ee rlijn en o m zee r kun s tmatige con s tru c t e n gaa t e en lee rlijn ve rond e r s t elt helderheid 1vt2 onderwis over h e t d oe l he t lee rpro ces en h et d id ac ti sch h a nd el e n maar i s de z e h e ld e rhe id e r wel d oe l d oo r d e o ve rh e id ges t elde do e l en k ernd oel e n munt en ni et uit in h elde rheid er z ijn gee n m e th o des te vinde n waa rin de vaktijdschriften voelen aan dat er veran e ind doe l e n du i d e lij k ge fo rmul eerd s taa n dering in de lucht zit de didactiek van het veel al we rkt me n m et e l em e nt e n uit d e huidige ivtz onderwijs is aan vernieuwing l ee rlijn als d eel van d e d oels t elling toe vlak na elkaar als twee loten aan lee rproces er is n auwelijk s h et b eg in va n dezelfde stam verschijnen themanummers ee n inzi c ht in h oe l ee rprocessen ve rlo p e n bij over de content based approach les 1997 vee l b elangrijk e l ees e n sc hrij fpro cesse n bij en taakgericht onderwijs moer 1 997 ook voo rb ee ld i s ni e t b ek end wa t on derli gge nd e op congressen komen nieuwe geluiden sterker s tr a t egiee n z ij n v a n ee n van d e b el an grijks t e naar voren leesvaa rdi g he de n bij voo rb eeld b e p aa l d e wie titels van nt2 congressen uit 1997 h oo fdzaa k in d e t ek s t k a n ni e mand vert e ll en bekijkt waant zich in een woelige nautische h oe een l eze r dat doe t wereld zie overigens ook p ioo en verder didac ti sch e aa np a k er is weinig t o t ni e t s van dit nummer van moer de koers van de b ek e nd ove r de effec t e n va n de e n e da n wel klas is de titel van een congres dat de vu d e and ere did acti sc h e aanp ak vorig jaar organiseerde het roer moet om kopte de redactie van les met uitroepteken zoa l s l ee rlijne n er nu uitz i en z ij n h e t ee rd er boven haar druk bezochte verjaarscongres o nde rwijslijn e n o nd e rwij sgeve nd en hopen d a t het kan zelfs een oppervlakkige lezer niet ze l e re nd e n vaa rdi g h e d e n bij kunn en bre n gen ontgaan dat er iets aan de hand is met de waarv an ze ve rm oede n d a t di e goe d vo or hen richting die het nt2 schip vaart e lly liem zijn d e l eraar b ep aa lt o ndanks alle o n ze ker berg vu congres wim coumou les con h ed e n sc hijnb aar z o nde r twij fe l h e t pa d gres en koen jaspaert xsrr conferentie ver d aarbij bi edt d e o nd e rwij s l ee rlijn sc hijn woorden ieder op eigen wijze de behoefte aan ze ke rh eid als ee n t ee rd er d e lijn nie t k a n een koerswending geen van hen heeft recep volge n s pre ke n we va n een zwa kk e t ee rde r ten die snel tot ingrijpende wijzigingen lei de leerl ijn i s ee n pr oc ru s tu s b e d proc ru s tu s den jaspaert sprak eerder al in moer weder was een her b ergi e r uit de gr ie kse o udh e id om in scheepvaarttermen over een mam hij l eve rd e logi es op m aat m a ar op een moettanker die men dertig tot veertig kilo v o o r d e he rb ergi e r p asse nd e wijze h ij h ad meter van te voren met telkens een paar maar een be d v a n l an ge klanten we rde n graden van koers moet laten veranderen niet b e n e n e n h o o fd a fgeh akt o m he n p asse nd t e direct een spectaculair vergezicht maar uit m ak e n k o rte klante n wer de n uitge r e kt eindelijk gaat het wel degelijk om grote veranderingen op welk kompas gaat de boot leren op maa t varen een korte inventarisatie v a nuit ee n ande r e inv a ls hoek d a n j as paert plei t elly li e mb erg eve n ee n s voo r ee n meer cen tr a l e rol van d e t ee rd er z e n ee mt ee n 1998 3 moer 97 aa ntal b egripp e n di e lange tijd d e ko e rs va n de rol van de beroepspraktij k h et nt2 onderwijs be paa lde n ond er de loe p e n vindt h et tijd o m daa rva n a fs ch e id te coumou d ee lt liemb e rgs vi si e op gro e p sge n em e n zo zou z e h et b egrip o nd erwij s op ri c ht ond e rwij s hij w a arsc huwt expli c i et m aa t gra ag ve rva n ge n will en zi en door voor ee n t e ve r d oo rsc hiet e n van individua lere n op ma at h e t i s volge ns h a ar arrogant lis e rin g binne n h et ond e rwij s voor ee n meer bij voorbaat te s t ellen d a t een l esgeve r o nd e r groep sge ri c ht e l espraktijk i s wel ee n ande r e wij s op ma a t zal bi e d e n v eel eer g a at h e t rol va n de do ce nt ve r ei s t d eskundi g h e id s e rom dat d e lee rd e r s d e k a n s krij ge n h e t b e vord eri ng van d o c ente n bijvoorb e eld door ond e rwijs af te s temm en op hun l ee rb e ho efte n midde l v a n int ervi s i e lijkt he m d aa rom dri n e n le e rprefer e nti es z e i s d aarom vo o r s tand e r ge nd ge we ns t va n m ee r variati e ee n invu ll ing va n h e t d a arna as t be pl eit coumou e en a nd e r e orga o nd erwij s m e t ee n rijk aanbod aa n a uth e nti e k ni satie v a n h e t va k t aa l o nd e rwij s bij nt2 mate riaal e n a uth e nti e ke onderwijsvormen gaa t h e t om ee n voo rwaard e lijk e vaa rdig al s z e t ege lijk e rtijd kl ass ik aal o nd erw ij s uit he id a lloc ht o n en l eren n ed erlan ds om t e wuift wil dit ni e t z egge n d a t ze voo rtaa n kunn e n we rke n een o ple idin g t e kunn e n e nkel indi v idu eel ond erwij s o p het me nu vol gen of o m gewoo n t e kunn en fun c tio ne r e n plaa ts t het ga a t h aa r ni e t om ee n vergaa nd e in d e maa tsch appij d eze beroeps praktijk zou individu a li se rin g omd a t d eze t erm b eelde n v eel s n e ll e r een ro l mo e te n s p ele n i n h e t o proept v a n ee nz a m e plo e t e r aar s m e t n eigin g taal o nde r wij s omd at curs is ten nu v ee l te tot d e pressi e b et e r i s he t te spr e k e n v a n l a n g in quarant a ine w orde n ge pl aa t s t h ee ft geindividualiseerd onder wij s d at ruimte laat h e t t aa ll e re n vaa k een kuns tmatig en in stru v oor w e rken in tw ee tall e n e n in kl e in e m e ntee l k a r a kte r d aaro m zou ee n d eel van g ro ep e n in pla a ts v a n klass ikaa l o nderw ijs s taat h e t taall er en al v ee l eerd e r naar het b eroe ps zij d e introdu c ti e van g roepsge rich t o n derw ijs o nde rwijs z el f ve rplaat s t m oe te n word e n zi e v o o r d e klass ik al e se ttin g m e t d e do cent a ls vo o r ee n uitge br e id e r e kijk o p dit zo gen a am vo o rna am s te s pre k e r wordt verva n ge n d oor d e co n ten t baserf teaching het al ee rd erge no e m g roe p s w erk waarbij de int e rac ti e tu sse n cur de numm e r v an les s i s te n m ee r aa n b o d ko mt gemeenschappelijke lij n de variatie die liemberg voortstaat betekent dat docenten in de toekomst meer van het ho ewe l d e dri e aa n ge haald e ca ptains o f tvtz veelgeroemde nacd model zullen afstappen i e d e r ee n e i ge n kijk op d e ko ers h ebb e n valt via de n in dit model begrip van het e r op g rond va n d e gec urs ivee rd e woord e n in taalmateriaal voorzichtig naar de a voor dit artikel we l een ge mee nsc ha pp e lijk e lijn uit reproductie en geleidelijk naar de c voor hun bijdragen t e destille r en ik vind he t geleide toepassing om tenslotte tot den voor a an tre kke lijk e va n die lijn dat er ruimte ko mt vrij gebruik van het materiaal te komen voor a v o ntuur e n improvi satie zond e r d a t stap voor stap zouden leerders zich zo de e erd e re ve r wo rv e nh e d en bij voo rbaat ov er volheid van een taal eigen maken voor b oo rd gegoo i d wo rd e n cursisten kan het echter bijzonder motiverend werken als ze niet elke stap aan de hand van s a me ngeva t de ko e rs ligt ni e t o p dri e cijfe rs voorbeelden of voorbeeldgedrag moeten ne acht e r d e ko mma vas t er di e nt ruimt e t e men zeker als cursisten in groepen werken komen voo r exp e rime nt en al s we t oe wille n kan de niet in n t m d gesplitste versie van n aa r le r e n op m aat dan zu lle n w e losse r een taal probleem aansprekend werken zie moe te n du rve n o m gaa n m et l ee rlijn e n d an voor praktijkvoorbeelden het eerder genoem komt tege lijk ertijd de t ee rd e r w ee r in beeld de themanummer van moer kortom vol en ni et onb e la n grijk in d e z e sc hrale tijd e n gens liemberg breekt een tijd van experi d e m ee r waa rd e v a n d e do ce nt de uitdagin g menteren aan v oo r d e ko mend e tijd is h et va st ges t eld e abcd v a n h e t l esgev e n m eer los te lat e n dat k an binn e n de l es do o r ni e t altijd van d ee lva a rdi g 98 m o er 1998 3 h e id z eer ge leidelijk naar e e n reel e toepass ing e en la ng traj e ct s ta a n er zullen nog h eel wat t e w erken d a t kan ook binnen de organi satie c urs is ten worden bijg e zaa gd e n uit gerekt van het nt2 onderwijs als ge h e el door niet voordat expe ri me nt e n de skundigh e id sbevor zeer g e leid e lijk vanuit een lan g du rige kun s t d eri n g en inte rvi s ie procru s tus n aa r h e t l a nd m a tige quara ntaine n a ar d e beroeps praktijk v an de m y th e kunn e n verwijzen toe t e w e rken d aa rbij is het van belang d a t we to ek omen aan individuele w e ns en v a n de literatuu r t ee rder terwijl w e t e ge lijk e rtijd de h e ilzame werkin g van communicatief gro e ps g e ric ht in de lijn van de eerder taakgericht onderwijs ond erwij s b e w a ren moer 1997 6 h e t i s duidelijk dat we pa s aan h e t begin v an integratie vak en taalonrlenvy s les nr 89 1997 bestelling themanummers ieder jaar geeft moer een themanummer uit dit is een extra dik nummer over een specifiek thema van het onderwijs in het nederlands als u nog niet zo lang lid bent van moer moet u wellicht een aantal van deze themanummers missen wanneer u deze toch graag in uw bezit wilt hebben dan kunt u ze alsnog bestellen zolang de voorraad strekt het thema en de prijs van deze nummers zijn als volgt moer 1994 6 nederlands als tweede taal f 5 00 f 5 porto moer 1996 1 taalonderwijs op de basisschool f 5 00 f 5 porto moer 1996 6 de tweede fase f 10 00 f 5 porto moer 1997 6 taakgericht taalonderwijs f 17 50 f 5 porto u kunt een themanummer bestellen door het bijbehorende bedrag f 5 00 portokosten over te maken op gironummer 2831310 t a v de von postbus 75052 1070 ab amsterdam vergeet n i et het juiste th e ma en nummer van moer t e vermelden en uw eigen volledige adres bij bestelling van meer dan een themanummer blijft de prijs per nummer hetzelfde maar veranderen de portokosten bij 1 exemplaar betaalt u f 5 00 portokosten bij 2 exemplaren betaaltuf 6 00 portokosten bij 3 exemplaren betaalt u f 8 00 portokosten bij 4 t m 19 exemplaren betaalt u f 9 50 portokosten bij 20 exemplaren of meer betaaltuf 12 50 portokosten 1998 3 mo er 99