‘Alleen praten is geen leren’ – Loopbaanoriëntatie voor analfabeten

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 12-15
e r k n u t v 0 e r n g alleen praten is geen leren loopbaanorientatie voor analfabeten iedere ant2 docent kent alfagroepen waarvan de meeste deelnemers eigenlijk aan hun plafond zitten toch is er reden om verder te gaan maar wel anders en eigenlijk al eerder els backhuijs opleider docent nt2 aan de hogeschool van utrecht doet verslag van het hoe en waarom van een initiatief van de gilde opleidingen in roermond dat deze alfacursisten mogelijkheden biedt els backhuljs hogeschool van utrecht i n 1998 1999 ontwikkelden trudy drissen en gerard linders in samen werking met annemie koenders van wat eraan voorafgaat bij gilde opleidingen volgt elke alfacur sist na de intake een voortraject hierin uitstroomprogramma ook uitkomst te bieden voor moeilijke leerders in de ijsbreker groepen gilde opleidingen in roermond een wordt met behulp van een zekere woor portfolio voor analfabeten deze docen denschat met veel extra tpr en een het uitstroomprogramma ten hadden elk een ruime ant2 leserva selectie uit alfa 1 de basis gelegd voor het programma is gericht op het vergro ring en keer op keer constateerden zij de verdere alfabetisering waarbij ten van sociale redzaamheid de doelen dat veelal vrouwelijke cursisten die gebruikgemaakt wordt van alfa lex om van het programma zijn dan ook als aan de grens van hun kunnen zitten na gespreksvaardigheden te trainen wordt volgt geformuleerd het beeindigen van de cursus uitsluitend gewerkt met eigen materiaal waarin o cursisten zijn zich bewust van hun hun activiteiten binnenshuis overhou alledaagse riedels geoefend worden en mogelijkheden en grenzen den de docenten wilden juist die cur later tijdens het alfabetiseren met o cursisten weten waarom ordenen en sisten een ander perspectief bieden en spreken bij de kop dan worden ook voor plannen belangrijk is ontwikkelden daartoe een uitstroom pro leesvaardigheid beter lezen en de lees o cursisten kunnen aangeven wat hun gramma dat gericht is op betaald werk boekjes van 7 43 met het computer kwaliteiten zijn inmiddels is het uitstroomprogramma in programma ingezet cursisten die o cursisten kunnen toekomstgerichte het aanbod van gilde opleidingen opge anders alfabeet of goed aanspreekbaar keuzes maken en daarnaar handelen nomen en kan het door vrouwen en zijn en bij wie de schrijfmotoriek vol mannen worden gevolgd nog beter zou doende is slaan het voortraject over en de belangrijkste didactische uitgangs het zijn om meteen vanaf het begin aan beginnen meteen in alfa groep i punten zijn zelfstandig leren leren en loopbaanorientatie en het portfolio te hierna kunnen ze nog twee niveaugroe een activerende didactiek een cyclische werken aldus annemie koenders op pen volgen de ervaring heeft geleerd ordening van de leerstof en het gebruik locatie in venlo want de docent kan dan dat tegen het einde van de tweede van zoveel mogelijk authentiek mate veel gemakkelijker relaties leggen en de niveaugroep de meeste cursisten hun riaal doordat er veelvuldig gebruikge cursisten weten naar welk eindperspec plafond hebben bereikt het lezen en maakt wordt van samenwerking in twee tief ze toewerken vooralsnog is het niet schrijven stagneert alleen bij de tallen van denken delen uitwisselen en zo ver maar wel is al het materiaal op cd gespreksvaardigheden wordt nog wel van experts worden ook op die manie rom vastgelegd en doorlopen vrijwel alle vooruitgang geboekt op dat moment is ren de sleutelvaardigheden van de cur alfacursisten het traject succesvol doorstroom naar het uitstroomprogram sisten bevorderd ma mogelijk in de praktijk blijkt het het programma is opgebouwd uit drie 12 alfa nieuws nummerl februari2oo4 e r k n u t v o e r n g fasen fase i duurt zes weken fase 2 staat ook wordt in deze fase aandacht en werkwijze de cursisten gaan veel op beslaat achttien weken en fase 3 wordt besteed aan nederlandse normen excursie of er worden gasten uitgeno na vijftien weken afgesloten een les waarden en gebruiken bijvoorbeeld dat digd zo nodigen wij altijd iemand uit week in de eerste twee fasen bestaat uit je in nederland niet beleefd bent door van het infocentrum van de gemeente negen lesuren op school en in de derde ja te zeggen als je iets niet kunt van de politie van de woningbouwvere fase uit twee dagdelen op taal stage en integendeel normen en waarden spe niging of van een bank als we met het zes lesuren op school vanaf de eerste len toch al een grote rol bij het invullen thema dienstverlening bezig zijn en we fase wordt er gewerkt aan het portfolio van dit onderdeel van het portfolio in gaan naar het museum en het zwembad aan de hand van de onderwerpen die in de ogen van veel cursisten zijn goed bij het thema vrije tijd het thema die fase centraal staan in figuur i staan kunnen naaien huishoudelijk werk onderwijs is gekozen omdat veel cur de achtereenvolgende fasen in enkele doen lekker kunnen koken en bakken sisten zelf niet of nauwelijks in het land trefwoorden getypeerd kinderen opvoeden en een gezin run van herkomst naar school zijn geweest nen onbelangrijke werkzaamheden en en nu in verband met hun eigen kinde geen kwaliteiten dat is voor veel vrou ren te maken hebben met veel verande fase 1 wie ben ik wen zo bijzonder vertelt annemie dat ringen in het onderwijs en een andere wat kan ik ze zich erkend voelen waardoor hun didactische aanpak dan in het land van fase 2 wat wil ik zelfvertrouwen enorm groeit herkomst daarnaast besteden de docen wat kies ik ten ook aandacht aan de nederlandse fase 3 voorbereiding werk en stage tijdbal k tijdbalk schoolgeschiedenis van de cursisten de mijn eigen verhaal eigen toetsresultaten moeten worden figuur 1 fasering uitstroomprogramma gilde verzameld en opgenomen in het portfo opleidingen lio bij het thema gezondheidszorg ligt 12 1960 geboren in kandahar in af ni 1980 1980 getrouwd met mohamed het accent op onderwerpen die niet stan 1987 geboorte ven min zoon ahmed zaki fase 1 1988 bi i mijn schoonoud verhuisd bij daard zijn in de ant2 leergangen bij naar ander huis in fase i staan allereerst de persoonlijke 1988 geboordte van zoon ahmed sheib voorbeeld de thuiszorg en het verpleeg 1989 geboorte van dochter ahtera ghtera gegevens van de cursist centraal dit huis en op vragen als wat je doen moet 1990 geboorte van dochter a aasna punt vraagt meteen om een alfa speci 1995 zoon geboorte van mijn zoon shkib om gezond te blijven op sport en ont 1997 vertrek naar nederland fieke aanpak zo vertrouwd als het voor 1998 inburgeringsprogramma bij gilde inburgeringsprogrammo spanning ook heeft het thema gezond opleidinaen opleidingen ons is om personalia in te vullen en je heidszorg een duidelijke relatie met het 2002 uitstroompr 9ramma uitstroompr ramma i ot molentje eigen geschiedenis te vertellen zo lastig 2003 thema werk het is namelijk gebeurd dat 1 i is dit voor net gealfabetiseerden vertelt vrouwelijke cursisten eerst stage liepen annemie koenders je eigen geschiede als thuishulp en vervolgens ook een nis vertellen is van een afstand in de betaalde baan hebben gevonden in die tijd terugkijken en dat is zo n moeilijke sector zeker voor vrouwen kan de activiteit voor deze cursisten dat ik echt gezondheidszorg een arbeidsplaats bete alles uit de kast moet halen om dat op kenen en hiermee is ook meteen de link gang te krijgen krijgen door mijn eigen ver gelegd naar de derde en laatste fase van haal als voorbeeld te nemen met foto s fase 2 het programma van mezelf van baby tot nu en een de vraagstelling in de tweede fase is zichtbare tijdbalk te maken lukt het me gekoppeld aan vijf thema s dienstverle fase 3 de cursisten hun eigen verhaal te laten ning vrije tijd werk onderwijs en in de derde fase zoeken de cursisten een maken omdat de lessen grotendeels gezondheidszorg elk thema biedt de stageplaats met het oog op vrijwilli mondeling zijn schrijft de docent de mogelijkheid de cursisten te informeren gers werk in venlo wordt hiertoe onder gegevens op waarna de cursisten die en tegelijkertijd verkennen de cursisten meer nauw samengewerkt met de overschrijven in hun portfolio we kij de arbeidsmarkt en hun eigen mogelijk hoepel een organisatie die zich richt op ken wel of het er dan echt foutloos heden ieder thema kent dezelfde opzet mensen die actief willen meedoen in de alfa nieuws nummer februar februarii 2004 13 e r k n u t v o e r n g l li f lroo tll h grnmma gilde opleidingen cursisten selecteren die foto s en voegen die in een door hen gekozen vorm bij voorb ld yan n lesprogramma elkaar week 6 les 12 3 keer 50 minuten aan het eind van de stage is er een doel yan de les de cursist kon keuzes maken en hoor keuze uitleggen aan een on terugkomdag en staat de toekomst cen der traal wat wil je wat kun je en wat ga sleutelvaardigheid 3 en 8 je nu doen hoe ziet je stappenplan eruit de cursisten gaan vervolgens tijd dacentenactivlleit cursistenactiviteit materialen f w c erkvor m oefenen met het schrijven van een solli 15 min uitdelen week formulier en hef weekformulier weekformulier i citatiebrief een voorbeeldbrief die de het woord kiezen introdu invullen en kijken wie subgroepjes of ceren hetzelfde antwoord duo s vormen cursisten telkens weer kunnen gebrui eeft ken 15 min de keuzes op het weekfor de cursist schrijft of individueel mulier nabespreken en kij vertelt hoe hijl zij het ken hoe ze ermee om kun aanpakt tot nog toe zijn er goede resultaten nengaa geboekt een van de cursisten heeft als 45 2 verholen voorlezen en kiezen welk verhaal je hoeken hobby naaien en wilde graag in een min uitleg werkvorm het meest oanspreekt welke cursisten maken naaiatelier werken dat is gelukt ze dezelfde keus werkt nu bij leolux een ander werkt als in de sub groep argu vrijwilligster in een peuterspeelzaal en menten bedenken woarom weer een ander is als vrijwillige klusjes 30 de argumenten van de 2 man bij de hoepel gebleven als grote de cursisten vertellen klassikaal min groepen inventariseren en de argumenten in de winst hebben de cursisten ervaren dat kijken of ieder bij het groep standpunt blijft hun zelfvertrouwen kennis en leefwe 15 min pauze reld zijn gegroeid alle reden tot tevre r 20 uitleg buitenschoolse op vragen stellen en luis popier buiten denheid min dracht en voorbeeld geven teren schoolse opdracht nadat ze de opdracht gele in sub groep be zen hebben kijken rol van de docent van de docent vraagt de uitvoering van rw min afsluiten les met een spel spelvorm begrijpen en klassik dit programma vooral een andere hou letje over kiezen reageren als je nu 100 euro kreeg wat zou jij ding in plaats van een leergang uit te don kiezen geef voeren en gemaakte opdrachten na te je beurt door aon kijken krijgt de docent nu de rol van een onder als je klaar bent begeleider coach er wordt niet aller eerst gewerkt aan taalvaardigheidsdoe len maar aan doelen die leiden naar maatschappij maar dat om allerlei rede aan de uitvoering van verschillende zelfredzaamheid dat betekent op de nen niet via een betaalde baan kunnen opdrachten de docent begeleidt de cur eerste plaats dat de docent in staat moet ook het uitzendbureau vervult nu een sisten hierbij en spreekt ze ook regelma zijn in te spelen op elk leermoment in belangrijke rol nadat de cursisten hun tig over hun leerpunten iedere cursist de les want het portfolio werkt als een voorkeur hebben bepaald gaan ze zelf maakt een stageverslag dat wordt opge leidraad een model en vervult niet de zorgen voor een stageplek ze bereiden nomen in het portfolio dat kan heel rol van het boek zoals in veel lessen in zich heel goed voor op de gespreld