Allochtone jongeren over vrije-tijdsbesteding – Een les Nederlands als tweede taal voor jong volwassenen

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 3-4
Pagina’s: 145-151

Documenten

erna kerkhof aan situaties die de leerlingen in de praktijk te genkomen is dan ook een van de doelstellin frans smulders gen andere doelstellingen zijn afwisselend de onderdelen spreken luisteren lezen en schrijven oefene n allochtone jongeren over interpunctie en spellingproblemen aan bod laten komen vrije tijdsbestedin g het uitbreiden van de woordenschat daarnaast is het heel belangrijk om leerlin een les nederland s gen steeds te stimuleren ze moeten neder lands uiteindelijk gaan zien als hun tweede taal als tweede taa l en niet als een vreemde taal naast de doelstel lingen voor deze ene les moet de docent ook voorjong volwassenen heel duidelijk het einddoel voor ogen houden namelijk doorstroming naar een vervolgoplei ding in de praktijk is dit meestal een xmtso opleiding of een voorschakeljaar hiervan eindtermen die hiervoor op onze school ge allochtonen die pas later in het onderwijs instro hanteerd worden zijn de ctto instaptoets an men vormen een aparte doelgroep erna kerkhof derstaligen en het certificaat nederlands als en frans smulders beschrijven een les over vrije vreemde taal van de universiteit te leuven in tijdsbesteding die zij samenstelden beiden zijn de nabije toekomst zullen waarschijnlijk de werkzaam op de streekschool in tilburg nieuwe staatsexamens van het ministerie van onderwijs de hoofdnorm worden de doelgroep het ni veau binnen de sector orientatie en schakelen van zoals al eerder gezegd is kan deze les worden de streekschool voor beroepsonderwijs in til gegeven in het eerste leerjaar wel moet na burg worden verschillende cursussen iveder drukkelijk gezegd worden dat hij niet gegeven landsals tweede taal verzorgd kan worden ter introductie de les is geschikt de hieronder beschreven les kan gegeven voor leerlingen die het boek nederlands voor worden aan een groep jong volwassenen bij buitenlanders de zogenaamde delftse metho ons nog steeds jongeren genoemd om het on de van montens sciarone r99i hebben derscheid met de echte volwassenen te bena doorgewerkt ze beheersen dan ongeveer 2000 drukken in het eerste jaar van de opleiding woorden de les kan dan ook alleen gegeven de opleiding duurt twee jaar en men kan toe worden in de tweede helft van het schooljaar gelaten worden indien me n de leerlingen hebben dan rb uur nederlands ouder dan ts en jonger dan zo jaar i s de lessen worden gegeven in blokuren van een vooropleiding heeft gehad in het land van ioo minuten herkomst bij voorbeeld 3 a 4 jaar lycee of col lege vr ije tijd s b es t ed i n g het betreft hier dus leerlingen die relatief kort in nederland zijn de les start met een warming up met het the ma vrije tijd kun je alle kanten op dus er kan d e doe l ste ll i n g va n de le s gekozen worden uit verschillende introductie opdrach tjes het werkt meestal erg goed om het onderwerp van de les is vrije tijd dit is leerlingen bij alle letters van het alfabet een een bijzonder geliefd thema omdat het zeer woord te laten zoeken dat tot een bepaalde goed te koppelen is aan het vak nederland categorie behoort in dit geval vrije tijd ook kunde het verbinden van de lesonderwerpen heel gewoon leerlingen laten vertellen ove r 1992 3 4 moer 1 45 zeven n e d e rl a nders en hun vrije tij d leestekst petra p ieters in m ijn vrije tijd maa k i k muziek ik ga oo k graag n aar een con cert a nd ere ho bby s van mij zijn fietse n video s k ijken en dansen 5 carlos r omero een van m ijn grootste h obby s is tuinieren ik heb een grote tuin bij m ijn huis waar ik hee l wat vrije uren in door b reng ik vind het ook heerlijk om thuis te klussen en i k d oe veel aan sport s zomers zwem ik elke dag en i k ten n is twee keer io in d e wee k in de winter s ki ik chris w immers voetballen ik voetbal al jaren bij dezelfde club en dat vin d ik heerlij k vooral omdat i k h et grootste deel van de dab zit tend w erk d oe is b ob van de h oop m ijn hobby s p olitiek is een va n m ijn g r ootste liefheb berije n daar naast houd i k va n m uzi ek to n eel en van ou de steden bekij k e n ik vind het ook leuk om af e n t oe n aar een cafe te gaa n gewoon zitte n en m et mense n p rate n 20 pa ula zu i d erwijk m ij n liefh eb berijen zijn gitaar spelen en naar m uzi ek luiste ren ook houd ik van wan de le n le zen zwe mme n en fietsen soenna auta r ik ben dol o p naaien ik m aa k al m ij n k leren zelf ook 2s breie n d oe i k graag ik brei tr u ien voor de hel e fa mi lie en ver der he b i k geen h obby s m artin m ooy m ij n eigen bedrijf daar beste ed i k a l m ijn vrij e tij d aan n r unpuy vragen lees de tekst goed maak daarna de vragen 1 wat is goed tuinieren is bloemen en planten in een tuin ze tten tegels leggen in een tui n o een tuinbankje schildere n 2 in de tekst staat een ander woord voor hobby sch r ijf dat woord op 3 waarom vindt chris wimmers voetballen leuk 4 wat vindt bob van de hoop leuk om te doen in een caf e 5 twee mensen maken muziek wie 6 ee n van de mensen heeft eigenlijk geen vrije tijd waarom niet 7 wie doet volgens jou de leukste dingen in zijn vrije tijd 146 moer 1992 314 hun hobby s of bezigheden in het weekend de indirecte rede is zo n oefening h ier kan en dit dan inventariseren op het bord is zeer dan ts minuten aan b esteed worden zie afbeel geschikt als warming up dingen op pag iso r bij een meer algemene introductie kan ge dacht worden aan oefeningen met woorden de afsluiting van de les moet gebeuren in een die zowel van voren naar achteren als van ach ontspannen sfeer een kruiswoordpuzzel met teren naar voren gelezen kunnen worden de daarin de nieuwe woorden uit de les is zo n af zogenaamde palindrooms in de methode sluiter de leerlingen kunnen zo n puzzel in io spreken is zilver van s c van de ree 1988 minuten maken of anders meenemen als huis staan leuke oefeningen in die richting het werk dit laatste is helemaal niet verkeerd om kost echter wel wat extra tijd om deze oefenin dat daar dan de volgende les weer mee gestart gen af te stemmen op het thema vrije tijd de kan worden een thema als vrije tijd is uiterst warming up kan zo n zo a zs minuten duren geschikt om over meerdere lessen uit te sme ren zaken die eventueel in volgende lessen het volgende onderdeel in de les is een tekst aan de orde kunnen komen zijn een collage de tekst zeven nederlanders en hun vrije tijd maken een spreekbeurt over een hobby hou uit de methode zestien plus van e duvigneau den een programma van een buurthuis be j kortas e glijkan 1987 is daar zeer ge spreken en de verschillende feestdagen met schikt voor de leerlingen maken kennis met elkaar vergelijken verschillende nieuwe woorden ook krijgen ze te maken met zowel open vragen als meer les geve n aa n all ocht one n keuzevragen zie afbeelding op pag 146 het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om een de docent die werkt met leerlingen met een tekst te nemen van de jongerenpagina van een andere taal en cultuur moet altijd rekening krant en daar zelf een opdracht bij te maken houden met die verschillen een docent mag het voordeel hiervan is dat leerlingen gesti en moet zelfs langzaam praten maar moet wel muleerd worden om zelf de krant te gaan lezen voorkomen dat hij krom gaat spreken verder met het doornemen van de tekst en het maken is het ook belangrijk dat hij altijd begrijpt dat en bespreken van de vragen is men ongeveer hij een rolmodel is het voorbeeld van de ne 3 0 minuten bezig derlandse mens hij moet dan ook beseffen dat hij enorm veel invloed kan hebben op zijn leer de volgende stap in de les is een stukje luister lingen naast de nederlandse cultuur moet de vaardigheid in de methode code nederlands eigen cultuur van de leerlingen regelmatig in van f kuiken a van kalsbeek t99o staan de lessen aan de orde komen leuke luisteroefeningen rondom het thema uit gaan gesprekjes die kunnen plaatsvinden in literatuu r een coffeeshop in een cafe en in een restaurant staan op band na beluistering van de gesprek duvigneau e j kortas e olijkan zestien jes is het mogelijk met behulp van dit boek plus basisprogramma nederlands als tweede taal de woordvolgorde van enkelvoudige zinnen te groningen wolters noordhoff 198 7 bespreken zie afbeeldingen op pag 148 9 kuiken f a van kalsbeek code nederlands basisleergang nederlands voor volwassen anders het is dan eventueel ook nog mogelijk om taligen amsterdam meulenhoff educatief door middel van rollenspelletje te oefenen in 1990 het stellen van vragen en het geven van ant montens f a g sciarone nederlands voor bui woorden deze oefeningen nemen oo k onge tenlanders amsterdam meppel boom 1 99 1 veer 30 minuten van de les in beslag om de les ree s c van de spreken is zilver leiderdorp de compleet te maken is er nog ruimte voor een kangoeroe 1988 oefening auditieve discriminatie in zestien plus worden er in elk hoofdstuk zu l ke oefenin gen gegeven of een stukje grammatica h et omzetten van zinnen van de directe rede naar 1992 3 4 moer i 7 2 ineen co ffeesho p ober meneer mevrouw juan voor mij een tonic graag ober met ijs en citroen juan alstublieft ober en u lies hebt u appelsap ober natuurlijk mevrouw lies mag ik dan een appelsap van u ober een tonic en een appelsap 3 ineen cafe carla mogen we bestellen ober ik kom zo bij u mevrouw carla wat nemen jullie tineke een spa carla en jij sjef ik neem een broodje of nee liever een tosti carla heb je honger sjef ja jij niet carla nee ik heb dorst geef mij maar een pilsje ober zegt u het maar carla een spa een tosti en een pils alstublieft ober tosti ham kaas sjef alstublieft 148 moer 1992 3i4 naar wensen vragen w ilt u wil je iets wil je iets dri nken ja lekker wat wilt u w il je wat w i l je koffie of thee t i k heb l i ever een kopj e koffie e n ujjij en u hebt u appelsap meneer mevrouw menee r mevrou w voor m ij een tonic graag z egt u h et ma ar zegt u het maar een spa een tost i en een pils alstubl ieft bestelle n graag meneer mevrouw voor m ij een tonic graag alstublieft alsjebl i eft zegt u het maar een spa een tosti en een pils alstublieft hebt u heb je en u hebt u appelsap mag ik 3 m evrouw m ag i k een ap p elsa p van u woordvolgorde de enkelvoudige zin basis structuur eerste finiet onderwerp rest infiniet plaats werkwoord werkwoord wil je iets drinken k unnen we besteltent wat willen jullie drinken 1992 3 4 moer 149 zij zegt dat hij vraagt of oefening 1 1 lieu ik vind eten koken leuk lieu zegt dat zij 2 r ob ik ga dit w eekend naar anita rob zegt dat 3 a n tonio m ij n b uren he b ben een vi d eo antonio zegt 4 jan i n mijn vrije tij d zw e m i k jan zegt 5 c ha ndra m ijn m oed e r ho u dt van da n sen chandra zegt 6 h abib m i m oe n h ee ft veel vrij e tijd habib zegt 7 maria ik vind wandelen met mijn man gezellig maria zegt 8 h ector i k moe t m org en we r k en hector zegt 9 carlos hardlopen is goed voor mijn gezondheid carlos zegt i 5 0 moer 1992 3 4 oefening 2 1 ha rry m ag i k ee n be et je water harry vraagt of 2 jeannette z ijn de buren met vakantie jeannette vraagt 3 manuel mag ik dit boek lenen manuel vraagt 4 peter komt hij met de trein peter vraagt 5 margo is hier helemaal geen disco margo vraagt 6 anja kan i k h i er m ijn au t o pa r keren anja uu en ui luist er naar d e b and en vu l uu o f u i in 1 d r 16 st r 2 kr k 17 v st 3 t rt 18 sch n 4 d rt 19 b rt 5 dr f 20 kl f 6 tr s 21 h rt 7 r kt 22 dr p 8 pr k 23 sch f 9 tr 24 fl t 10 h lt 25 gl r 11 sch r 26 sch rt 12 sp g 27 st rt 13 sp t 28 br n 14 kr s 29 pr m 15 j st 30 br t 19923 4 m oe r 151