‘als de Liefde mij inspireert’

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 3
Pagina’s: 114-115

Documenten

foru m om leuk uit de hoek te komen westbroek op haar beurt vindt de grote verdienste van haar organisatie dat zoveel scholen die anders nooit aandacht aan gedichten zouden geven met heribert korte poezie bezig zijn ook leraren met enige angst voor gedichten maken du rven er nu aan te be als de liefde mij ginnen leeftang net zo erg als het eewige excuus dat kinderen het zo leuk vinden als er inspireert in dit land te weinig gedicht wordt dan moe ten anderen zich dat aantrekken dan moeten de lerarenopleidingen in de rouw en de minis ter van cultuur moet haar geld elders brengen er is een opkomend fenomeen de poeziewed als je het juiste klimaat schept kunnen in elke strijd voor kinderen en jongeren alleen al in school gedichten geschreven worden zonde r maart werden drie grootscheepse prijsuitrei dat de kinderen verlokt en verleid hoeven te kingen georganiseerd je hebt de werelddag voor worden met prijzen trouw 24 3 93 kinderen en po ez ie een poeziewedstrijd voor zes tot twaalfjarigen je hebt de poeziewed het is een merkwaardig fe nomeen geenta strijd doe maar dicht maar en de apollo ma meerd door zwaar gesubsidieerde instellingen riendaalprijs een poeziewedstrijd voor jonge moeten kind eren ie een competitiesfeer dich ren van twaalf tot achttien jaar bij de eerste te n tot de vellen erbij hange n wellicht in de werelddag in i99r was het thema goed hoop van de jury s een ni e uw talent op te spo nieuws een bekroond drieregelig versje re n in hoeverre is e e n ge dicht nog persoon kreeg veel aandacht in de media de dichter lijk en intiem als het voor een wedstrijd ge werd vele malen geinte rv iewd het gedicht maakt wordt waarom zouden all e kinderen luidde alsvolgt eigenlijk moeten dichten heeft iemand zich dat wel een s afgevraagd natuurlijk i s h e t een als de jujtlieedrinkt loffelijk streven kinderen kennis te laten ne dan drink ik wat er men van het verschijnsel poezie en kinderen t e ik wort m e ester late r stimuleren hun eventueel aanwezige talent t e ontplooien maar zijn daar poeziewedstrijden ed leeftang dichter en organisator van de voor nodig en waarom moeten di e wedstrij nacht voor de poezie en jarenlang leraar neder den gelarde e rd worden met de hoerapapa van lands kan het poetisch gehalte maar matig de nederlandse media altijd in voor zo i e ts waarderen en hij ziet niet in wat de positieve schattigs al s dichtende kindertjes kijkcij boodschap kan zijn in ve rband met het th e ma fers van gedwongen po sitivisme houdt hij hele maal niet evenmin begrijpt hij waarom een overigens begrijp ik ook helemaal niet zo spelfout bijdraagt aan de algehele opgetogen goed wat deze herni euwde aandacht voor het heid wanstaltig toch de proporties zijn zoek gedicht d e poezie te beteke nen heeft in het als je hier prijzen voor gaat geven h e t me algemeen lopen wij in nederland niet zo diacircus dat dit gebeuren oproept creeert he voorop m et belang s telling voor kuns t e n c ul lemaal zo n europacup sfeertje waarin voet tuur als ik me beperk tot de literatuur en ik ballers voor zeventien miljoen gulden worden moet me richten op de aandacht die bijvoor verkocht in leesgo ed een tweemaandelijks bee ld de t e levisie schenkt aan letteren als dat tijdschrift van het ne derlands bibliotheek en representatief moet zijn voor de literaire inte cultuurcentrum haal de leeftang onlangs uit ress e van h e t nederlandse volk dan hadden de naar het lesmateriaal dat oprichtster miek e romeinen groot ge lijk als ze spraken over de westbroek van were lddag heeft geschreven lage landen waar wat barbaren op terpen kromme zinnen een imperatieve akela toon woonden natuurlijk is de werkelijkheid ge onapetijtelijk drukwerk te weinig echte aan nuanceerde r maar de lezer zal het toch niet wijzingen voor een poezieles en te vee l tips ine eens zijn dat de aanda cht voor het boek e r 114 moer 1993 3 op de nederlandse televisie wat bekaaid af versla g komt ja aandacht genoeg voor acteurs en ko mieken die drie wc velletjes volschrijven over hun rotte jeugd en dat dan een roman of nove lle noemen en het kassa nog uit gertrud lemmens gegeven krijgen ook we ll icht moeten we de poeziefestivals voor kinderen ook in dit licht de zien het is eigenlijk al gauw goed zie het afge drukte ve r sj e eerste opvang projecte n het gaat me er niet om dat er zo nodig poezie en literatuur gemaakt moet worden wel nee all es wat iedereen opschrijft zal me een zorg de opvang van neveninstromers in het voort zijn en als een ander het ook nog leuk of schit gezet onderwijs heeft het lange tijd moeten terend of verdrietig vindt mooi meegenomen hebben van pioniers die niet precies wisten natuurlijk zitten er tussen die duizenden inge hoe het allemaal moest maar in ieder geval wel zonden kindergedichten hele mooie waarde wat ze deden ze zijn graag bereid te vertellen volle en fantastische en overgeschreven ge over hun aanpak hun bevindingen successen dichten all emaal prima waar ik iets op tegen en mislukkingen de studiedag van 18 maart heb is die pretentie waarmee iedere op papier jongstleden georganiseerd door het pro gescheten gedachte omgeven wordt die me jectmanagment taalbeleid nt2 bood hen diage il heid dat circus er omheen die kakafo daartoe volop de gelegenheid de studiedag nie van over elkaar heen buitelende en naar was bedoeld voor coordinatoren en docenten aandacht snakkende volwassenen let wel eerste opvang voortgezet onderwijs in de me daar zijn de creativiteit van een kind en de morandumgemeenten poezie echt geen goede dienst mee bewezen dante alighieri 1265 1 3 21 schreef het al beleid vertaal d ik ben zo dat als de liefde mij inspireert beleid vertaald luidde de titel van de studie ik het voel en dicht op de manier dag die geopend werd door een vertegen waarop zij mij van binnenuit dicteert woordiger van het beleid mevrouw m nijdam zij schetste in vogelvlucht de ont en mar cel proust 1 8 71 1 9 22 schreef het a l wikkelingen vanaf de jaren zeventig van de opvang van all ochtone leerlingen in het on les vrais livres dolvent etre les enfants non du derwijs zij bracht ondermeer de volgende za grand jour et de la cau s erie mais de 1 obscurite et du ken in herinnering de instroom in de zeventi silence ger jaren en de trage reactie daarop van de overheid de toen overheersende gedachte dat als het in het basisonderwijs goed gaat het dan vanzelf ook wel goed zal komen in het voort gezet onderwijs de opkomst van de interna tionale schakelklassen het langzaam groeiende besef dat moedertaalonderwijs toch iets anders is dan nt2 de ro ep in de jaren tachtig om een stevige aanpak toen bleek dat de instroom voortduurde de opkomst van de eerste projec ten in de grote steden om de grootste knel punten aan te pakken deze opsomming maakt een trage maar gestage ontwikkeling zi chtbaar de huidige stand van zaken vatte zij samen als een projectmatige gerichte aanpak van d e 1993 3 moer 115