Als de school mag kiezen… Afsluiting van de Basisvorming

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 2
Pagina’s: 89-90

Documenten

redactionee l de kruyk en de doelder gingen ook in op de voorziene organisatorische problemen veel leraren meenden dat de verschillende toetsen veel tijd zouden kosten toch vonden de mare bresser auteurs dat het nadeel van de grote tijdsinves tering ni e t opweegt tegen het voordeel van de als de school mag kiezen brede toetsing door de aandacht voor de sub domeinen kijken luisteren en discu ss ie naast afsluiting van de basisvorming het traditionele lezen en schrijven i s er voor de sc holen de verp li chting ontstaan om deze vakond e rdelen serieus te nemen bovendien kunnen de organisatorische problemen tot de basisvorming is een fe it de nieuwe vak e en minimum beperkt blijven omdat de toet ken ve rzorging en techniek h ebben een plaat s sing p er klas geregeld kan worden maar hoe gekregen in het lesrooster de nieuwe metho dit in de praktijk zou uitpakken was nog niet des zijn aangeschaft en de lesinhouden en bekend werkwijzen zijn aangepast aan de kerndoelen het is niet eenvoudig gewe est om al deze ver het voortgezet onderwijs heeft in het school and eringe n goed door te voeren en de meest e jaar 1 994 1 995 voor het eerst e rvaring opge scholen zijn eigenlijk nog in de ontwikke daan met de toetse n voor de basisvorming li ngsfas e to c h is het nu drie jaar na invo e ring pakken papier stroomden de schole n binnen tijd voor de volgende stap de afsluiting van de en al s nel bleek dat het afnemen van de toet basisvorming sen problemen zou opleveren de meeste pro al eind april 1993 heeft het cito voorbeel testen betroffen de omvang en hoeveelheid den van de eindtoetsen basisvorming opge van de toetsen stuurd naar de scholen de voorbeeldtoets van d e grote hoeveelheid toetsen wordt v eroor het vak n ederlands bestond uit de onderd e len zaakt door het feit dat vakken opg es p litst zijn lez en 2 uur lui s teren kijken 2 uur s c hrij in onde rdelen voor nederlands zijn dit de ven 2 uur en discussie 25 minuten per acht onderdelen leesvaardigheid luister en kijk leerli ngen in moer hebben doree de kruyk vaardigheid en de schrijfvaardigheid bij elkaar en dani elle de doelder deze toets aan e en duren deze toetsen zes uur daarbij moet de kritische b es chouwing onderworpen moe r di s cus s ie en de spree kvaardigheidtoets nog 1 994 i p 1 9 2 4 worden opgeteld zij waren positi e f over het th emati sche h e t aa ntal toetsen waarmee leerlinge n bin karakter van de eindtoets de verschill ende nen e e n paar jaar te maken krijgen is volgens onderdelen zijn gerangschikt rond een thema velen te groot in groep 8 van de basisschool is voordat de toets wordt afgenomen krijgen de er de citotoets na twee of drie jaar voortge zet lee rlingen inleidende tekst en over het th ema onderwijs de toetsing van de basisvorming en waardoor zij over de benodigde achtergrond voor lee rlingen van mavo of vbo is er in het kennis bes chikken dit maakt het mogelijk de jaar daarop weer toetsing bovendie n heeft totaalvaardigheden te toetsen zonder dat d e elke school nog haar eigen toet stradities als leerlingen zich steeds weer in een nieuw proefwerkweken repetities en schrift e lijke onderwerp hoeven te verdiepen overhoringen andere positieve punten van de eindtoets andere problemen betroffen de kopieerkos basisvorming zijn de aandacht voor d e vaar t e n van de omvangrijke toetsen de organisatie digheden waarbij kennis onmiddellijk moet van de toetsafname en de aansluiting van de worden toegepast zoals in de toetsen voor kij opgaven op de verschill ende leerstijlen en ken luisteren en voor de discussie helaas was methode n die scholen gebruiken er in de eindtoets geen aandacht voor het staatss ecretaris netelenbos reageerde op onderde el fictie i het gebruik van de computer deze protesten met een brief naar de scholen bij h et verwerven en verwer ken va n informa waarin s tond dat er de mogelijkheid is om af ti e en de onderwerpen uit het domein taal en te wijken op de onderdelen het afgelope n taalverschijnselen 1996 2 moer 89 s choolj a ar diende als een experimente e rjaar digheid en literatuur de kans is groot dat een en all een de schriftelijke onderdel e n hoefden belangrijk deel van het cijfer wordt uitge verplicht getoetst te worden voor het school maakt door de beoordeli ng van het lezen het jaar 1995 1 996 ki est de staatsse cretaris voor de gevaar is dat hierdoor in het voorbereidend volg ende oplossing voor elk vak moet ten onderwijs onevenredig veel aandacht zal wor minst e een van de to etsen word en gebruikt den besteed aan dit onderdeel en dat dit ten ter keuze van de school dit b etekent dat niet koste zal gaan van de andere drie langer a lle toetsen verp licht zijn en dat de om nu te ste ll en dat het vak nederlands in school die to e tsen kan kiezen die het beste de toekomst all een nog maar leesonderwijs passen bij de eigen organisatie leerstijl en zou inhouden gaat te ver natuurlijk is dit een methoden voor de langere termijn wil zij belangrijk onderdeel maar communicatief onderzoeken of een me er flexibele invu lling taalonderwijs bevat zoveel meer van de t o etsing mogelijk i s dit kan bijvoor bee ld zijn het opzette n van een toetsenbank een andere nade li ge consequentie van de vrij waaruit scholen na a r eig e n behoefte opgave n heid in keuze voor de toetsinhoud i s dat het kunne n sele c t e ren th e matis c he karakter van de toetsen voor het vak nederlands en de samenhang tussen de de weg van de minste weerstan d onderdelen verdwijnt een meer algemeen nadeel is dat de door de leerli ng behaalde de vrijheid in keuze voor de toetsinhoud zal re s ultaten op de toetsen onderling niet te ver nadelige c ons e qu e nti es kunn e n h e bbe n voor gelijken zu lle n zijn hierdoor z al de afsluiting de inhoud van het vak nede rlands in de van de basisvorming ongeschikt zijn voor een basisvorming ned e rlands in de basisvorming landelijke evaluatie houdt in dat er gekoz en is voor communica wi llen we de basisvorming een kans geven tief taalonderwij s wa arin er v e el aandacht is dan moet er naar andere oplossingen gezo cht voor lui s ter en spr e ekva ardigh e d en deze worden om de voornamelijk organisatori onderdel e n nemen veel tijd in beslag en ook sche problemen te laten verdwijnen in de de organisatie en de b eoordeli ng hiervan leve lessen en in d e toet s en moet evenredige aan ren vaak proble me n op op veel sc holen dacht zijn voor alle va a rdigheden pas dan is er wordt e r dan ook nog t e weinig aandacht sprake van echt e bas isvorming voor iedere be steed aa n de ze vaa rdighe de n le erling van welk sc hool ty pe dan ook een als d e sc hole n d e mo ge lijkh eid h ebben t e geme ensc happelijke ve rwerving van eenzelfde ki e ze n voor to e t se n die h et be ste aansluiten le erprogramma bij de werkwijzen en methoden van de sc hool zu lle n de s pr e ek en luist ervaardigh e d e n het onderg e schoven kindj e blijven er is dan geen directe aanle iding namelijk de v e r p li chte t oe tsing om to c h te kome n tot goe de kijk en luis terlesse n e n disc u ss ieles se n het gev aar b estaa t dat de mee ste scholen zullen kiezen voor d e l ees of s chrijfto e ts dez e onderdelen krijgen al j ar en veel aan dac ht in de methodes e n in d e lesse n vooruit lop e nd op het ni euwe e ind exa men voor xnvo e n vwo b es taat e r ee n ree l e k a ns d a t e r alleen no g wordt g e kozen voor de le es toets het centraal exame n h eeft n a m e lijk b e trek king op de le esvaardigheid h e t examen bes taat uit een aantal vrage n en opdracht e n bij tekste n waaronder e e n samenvattingsop dracht het schoolexamen bevat d e onderde len mondelinge taalvaardigh e id schrijfvaar 90 moer 1996 2