Als een man twee vrouwen heeft

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 203-204

Documenten

ide e mirjam tuinder als een man twee vrouwen heeft een man had ee ns twee vro uwen die alle b e i vee l van h e m hielde n de e ne vro u w wa s n og jo ng en d e ande re w as al op leeftijd wannee r d e man z ijn h oofd te ru ste n l egde op de sch oot v an de jo nge v ro u w en in slaap v iel tro k z ij zachtjes de grijze h are n uit z ijn h oofd opdat hij e r jo ng uit zo u z i en en wann eer de m a n zijn h oofd t e rus t en leg de op de sch oo t va n de o ud e vro uw e n in slaap vi e l tro k z ij z a chtjes de z warte hare n uit zijn h o ofd opdat l a te n v e rvolge ns een ande r e g ro ep hun s trip hij g rijs zo u z ijn n e t a ls zijzelf ve rha al uitb eeld e n he t duurde nie t lang voord a t de man k aal was h e t algem een ge d eelt e v an de handleiding eindi gt met ee n aa ntal fi c ti e e n non fic tie tit els di e aans luit e n bij h et onde rwe rp va n d e dit ve rhaaltj e sta a t in d e bund el als een man bund el daa rna wordt bij ied e r verh aal ee n tw ee vro uwen heeft ve rhale n uit de ara bisch e aant al opdrac hten gegeven d e o pdra chte n we reld in de se rie v ersc h e nen ook v e rhale n g aan ov er mo e ilijk e wo ord en in gewikk eld e uit andere werelddelen onder ande r e wat d e zinn e n e n figuurlijk t a al gebruik m aa r ook s terre n voo rsp e lden verh a len uit a z ie h e t zijn wordt leerli n gen gev raa gd hun e i ge n m ening bo ekj es me t volks v e rhale n sprookj es di e t e formule r e n ov e r h e t h e bbe n van twee of gebruikt kunn en word e n in de hoo gste klas jui s t ee n vrou w o f te b e de nk en w a t z e zelf sen van d e basissc hool d e ee r s t e klasse n vs o h e t li efs t voor bijzond er vo o rw e rp zoude n mavo en in h et volwassen e nond e rwij s bij vinden veelzijdi ge opdrac ht e n waarmee bij allo chtone volwassen en die nederla nds aan ie der v e rhaal zeke r ee n lesuur gevuld kan het leren zijn het zijn dan ook e envoudige wo rd e n mees tal ko rte ve rh al en doordat verhalen gekoz e n kunnen worden di e aansluite n bij de andere lessuggesties a chtergrond van allo chton e leerling en ovol wa s sene n zijn ze voor hen ee nvoudiger te d e ve rh al en kunn en als uitgang s punt en di e b e grijpen a chte ri n het b o ekje zit e en ve rkla nen voor ee n klassen gespr ek wa a rbij bijvoor re nde woordenlij s t en ee n kaartj e m e t de beeld arabis che lee rlinge n of curs is t e n a an landen waar de v erhal en vandaan kome n hun klas genot en uitlegge n ho e ee n s t ad uit bij h et boekje is e en do c entenh andleidin g een verha al eruit zi et ho e h e t k a n dit e en vers che nen d e h andle iding begint m e t ac h m a n twee vrouwe n he e ft wat m e n at in h e t tergrondinformatie ove r de i slam en over de verhaal e n de r ge lijke al s de ve rhalen uit h e t arabis che taal en c ultuur daa rn a vol gt e e n boek w ord e n a a ngevuld m et auth e ntieke ver voorbeeldle s voor het vak drama daa ri n halen en e rvari nge n van l eerlinge n gaat alles maken de leerlingen onder andere eerst in meer lev en en kan m e n d e verhalen nog gro e pjes een stripverhaal van een verhaal en beter pla atsen n a tuurlijk kunnen ni e t a ll e 1999 3 moer 203 ar a bi sc he leerlin gen alle asp ecten va n ee n te n s lotte kan d e le erkra c ht ook d e lee rlin ge n ve rh a al uitl egge n net zo min a ls n e de rl a nd se h et v e rhaal lat en le zen en v ervolge ns ze lf in l e erling e n ei ge n erva ringen kunn en v erbin ander e sprookj e sbo e k e n die in d e kla s aa nwe de n aan vro uw holle of ha ns en g rie tj e zig zijn lat e n zo eke n naa r v e rge lijkb a re to ch zull e n s ommi ge a sp ec te n va n di e v erha sprookjes len wel he rk ennin gspunte n opro ep en e n h e t i s aardi g om daa r ge bruik van t e m a k e n h etz elfde ge ldt mut a ti s muta ndi s voor fa b e ls in d ez e bund el zit d e fab e l et e n e n gege te n l aat l ee rlin gen i n gro e pj es een s fee rb ee ld word e n wa a rin de die r e n l e r e n d a t ze elkaa r m a ke n bij ee n v e rha a l g espre kspunte n kun m oet e n e t en o m gee n hon ge r t e hoeve n n e n zijn wat zi e j e wa t h o or j e wa t ruik j e lijd e n e e n k enm e rk van fab el s is uit e r a ard h e t w elke kl e re n hee ft de hoofdp e r soo n aa n h oe voork om en va n spr e k e nd e di e r en m aa r o o k zie t zijn huis e ru i t wi e l op e n e r op s t raat w a t d e l es di e e ruit ge trokk e n ka n wo rd e n ook voo r verkee r i s er al s de gro e p h e t e rove r hi e r kunne n l ee rlinge n fab el s ve rge lijke n d e ee ns i s h oe hun sfeerb eeld eruit m oe t zie n fa b e l afm a ke n o f z elf ve rh a le n z oe ke n di e kunn e n z e d aa r ee n te k e nin g va n m a ke n al s de z e lfd e l es in zi c h h ebb e n a ll e groe pe n klaa r zijn w o rd e n de t ek eninge n v e r gel e ke n w at b eeld e n z e uit r oe p e n ze naast d e z e duid e lijk ve rzo nn e n ve rhal e n d ezelfde sfee r o p l aat d e l eerlin gen on de r zitte n er o o k mee r rea li sti sc h e ver hal e n in de wo ord e n br e n gen wat ze hadde n will en uit bund el bij voorb ee ld over kinde rarbe id ove r b ee lde n e n w a t de afb ee lding o proept de v eranderi n g in een d orp na ac ht j aa r ge ld ve rdi e n en over ee n kind dat ove rlijdt bij een v eel s pr oo kj es h ebb e n ee n aa nt al v aste ke n bes nijd en is d e ze o nd e rwe rp e n bie d e n aa n me rk en z o geb e urt er in ee n spr o okj e vaa k kn opingspunt en t ot disc uss i e to t he t uit wis d rie k eer h e t ze lfd e me t kl e in e va ri aties er is se l e n va n i deee n e n oplossi nge n tot h e t s pr a k e van ee n t overvoorwerp of ee n p e rsoo n sc hrij ven va n ee n s tuk me t m ening en a rgu di e k an tov e r en de h oo fdp e rs oon ko mt i n m e nte n he t nauw e n gaat op z oe k n aa r ee n o plo ss in g veel leerlin ge n ke nne n vaak o nb ewus t dit v a n holke m a w ar e ndo rf nov ib als een soo rt ke nme rk en do o rdat z e thuis o f o p ma n twee vrouwen heeft ve rha len u it de arabi sc hool w el spr o okj es gel eze n of g ehoord sche we rel d h o ute n 19 99 isbn 90 26 9 9o91 h e bb e n 8 88 p ag f 1 4 90 d e lee rkrac ht kan l eerlin ge n dit s oort k e n lso als een man twee vro u wen heeft docenten m e rke n lat e n z oe k e n door ee n s prookj e uit de handleiding ams t erdam 1999 isbn 90 72728 bund el w at e r alle m aa l vas t ka n z itt e n aa n i 6 5 f7 5 o ee n s tuk tou w t e l a t e n ve r ge lijk e n m e t ee n euro p ees spro o kj e tafe ltj e d e k j e i s bij vo orb eeld ee n v rij wel id e nti e k ve rh aal er kunn e n o veree nko ms te n e n ve rsc hill e n ge zo c ht wo rd e n e e n a nde re mani e r om d e l ee rlin ge n hun k enni s v a n o pbouw van ee n s pr oo kj e t e lat e n ge bruik en i s h e t spr oo kj e doo r d e l eerlinge n af t e la t e n mak en na dat de man d e sc haa l gevond en e n wee r verlo re n heeft kunne n d e lee rlin ge n he t verh aal afm a ke n na aflo o p k a n d e leerkrac ht in de groe p de s p roo kj es verge lijk e n m e t elk aar d e lee rkrac ht k an ze o ok vergelijke n me t h e t ori gineel maa r he t ris i c o b es t aa t da n da t l ee rlin ge n gaan kijke n o f z e he t g o e d ge d aa n h e bb e n te r wijl e r bij d e z e opdr ac ht gee n go e d of fout i s 204 moer 1 9 9 9 3