Als informatie elkaar ontmoet. Samenwerkend leren via verdeelde informatie ter bevordering van de taalontwikkeling.

Publicatie datum: 2002-03-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 3-17

Documenten

als informatie elkaar ontmoet samenwerkend ieren via verdeelde informatie ter bevordering van de taalontwikkeling koen van gorp nora bogaert om goed te functioneren in de huidige maatschappij moet je over heel wat vaardig heden beschikken in team kunnen werken samen kunnen werken dus is er een van en niet een van de minste zo lijkt het ons om die reden is het natuurlijk belangrijk dat kinderen al vanaf het kleuteronderwijs leren samenwerken samen werken is iets anders dan samen spelen dat laatste kunnen de meeste kinderen wel dat eerste is niet zo vanzelfsprekend samenwerken betekent immers niet alleen aan iets werken met goede vrienden maar het betekent de handen in elkaar slaan met om het even wie vriend of vijand autochtoon of allochtoon jongen of meisje taalvaardig kind of minder taalvaardig kind en ga zo maar door een klas is daartoe de experimenteerruimte bij uitstek de meeste klassen in vlaanderen en nederland zijn immers behoorlijk heterogeen en die heterogeniteit is gebaseerd op de meest uiteenlopende kenmerken eze heterogeniteit kunnen we niet bezoek uit de ruimte alleen benutten om kinderen te van groepswerk naar laten samenwerken aan verschillen de schoolse taken om kinderen te bekijk de taak bezoek uit de ruimte ieren samenwerken en om op die variant 1 bijlage 1 de leerlingen voeren manier nieuwe vriendschapsbanden te deze taak in groepen van vier uit bij de uit smeden maar ook om de inhoud van die voering van de taak kan van alles mislopen schoolse taken dichter bij de kinderen te op het gebied van samenwerkend leren brengen om de leerlingen ook effectief iets mogelijke problemen zijn te laten leren van die schoolse taken samenwerken dus niet alleen ter bevorde dominantie van bepaalde leerlingen vaak ring van de sociale vaardigheden of inter zijn dit leerlingen met een hogere status persoonlijke relaties maar ook ter bevorde academische en of sociale peer status ring van de leerprestaties in het algemeen in de klas of in de groep ze kunnen vaak en van de taalvaardigheid in het bijzonder niet samenwerken met andere leerlingen dat is allemaal mooi in theorie maar hoe zit bepaalde leerlingen trekken zich terug het met de praktijk in de praktijk loopt het uit het groepsproces ze nemen niet samenwerkingsproces vaak mank om aller meer deel ze zijn niet meer betrokken lei redenen wat kan er allemaal mislopen ze willen niet samenwerken maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang een leerling lost de taak op voor de aanbod meer verwerken zo hebben ze andere leerlingen ze hoeven niet geen baat meer bij de begripsverheldering samen te werken die andere deelnemers in het communica de inbreng van lage status leerlingen tieproces voorzien en missen ze belangrijke wordt vaak zonder meer verworpen gelegenheden tot taalverwerving hogere status leerlingen voelen niet de behoefte om op te treden als bemidde een vorm van groepswerk dat deze proble laars tussen de zwakke leerlingen en de men ondervangt is wat in de literatuur rond taak lage status kinderen durven niet cooperatief leren jigsaw wordt genoemd meer samenwerken want elke inbreng en wat we zelf werken met verdeelde infor wordt toch verworpen en het beeld dat matie zijn gaan noemen andere leerlingen van hen hebben wordt dus bevestigd herindeling van de zoo dergelijke problemen beinvloeden de kan cooperatief leren sen tot taalverwerving negatief doordat deelnemers zich uit het groepswerk terug bekijk de taak herindeling van de zoo de trekken ze spreken niet meer en ze stop leerlingen zetten zich in groepen van vier en pen ook met luisteren zodat ze geen taal krijgen de volgende opdracht herindeling van de zoo de huidige indeling van de hokken in de zoo voldoet niet meer er zijn ook een aantal nieuwe ontwikkelingen daarom wil de directeur een herindeling van de zoo vorm groepen van vier iedere groep gaat een advies uitbrengen aan de directeur van de zoo bespreek in je team welke veranderingen je doorvoe rt elk lid van het team krijgt een kaartje met informatie op jullie mogen de informatie die jullie gekregen hebben niet aan de andere groepsleden laten zien maar je mag wel ver tellen welke informatie je gekregen hebt bedenk samen een geschiktere inde ling en geef aan welke van de drie vern oemde dieren kunnen worden aangekocht voor de vernieuwde zoo ieder groepje krijgt een lay out van de zoo illustratie 1 ieder lid van het groepje krijgt twee a drie stukjes van de onderstaande informatie op een kaartje 1 de giraf krijgt binnenko rt een jong en heeft dus een rustige plaats nodig 2 een van de leeuwen is gestorven 3 kleine kinderen zijn bang van krokodillen en vinden het dus niet leuk dat de krokodillen de eerste dieren zijn die ze te zien krijgen 4 er is pas een jong pandabeertje aangekocht 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 5 de apen maken zoveel lawaai dat de andere dieren er zenuwachtig van worden 6 de kameel verspreidt een nogal onaangename geur 7 de roofdieren zitten be ter niet in de nabijheid van hun natuur lijke prooien 8 er is geld beschikbaar voor de aankoop van ofwel a 2 wolven ofwel b 4 fla mingo s ofwel c een koppel rendieren 9 er mogen geen lege hokken over zijn illustratie 1 lay out van de zoo camel panda giraffe 13 cafeteria 3 two zebras 8 three crocodiles e 11 sys five pelicans two lions three llamas 9 three dolphins vrij naar ur 1984 maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang k wat zijn de voordelen van deze werkvorm meer of minder informatie dan een ander met verdeelde informatie mens en komen ze tot een uitwisseling van informatie status van de kinderen 2 doordat ieder groepslid over een stukje deze werkvorm biedt taalleerders de gele vitale informatie beschikt is de actieve genheid om verschillende vaardigheden op deelname van ieder groepslid gegaran een functionele wijze te gebruiken en te deerd ieder groepslid moet er namelijk op integreren zo verwerven de leerlingen infor toezien dat de dieren waar hij informatie matie door hun leesvaardigheid te gebrui over heeft op een goede plaats in de zoo ken ze vertellen elkaar over welke informa terechtkomen dominantie van andere leer tie ze beschikken en ze luisteren goed naar lingen en andere nevenverschijnselen wor elkaars informatie ze bespreken hoe ze alle den op die wijze voor een stuk uitgescha informatie moeten gebruiken op elkaar keld er is sprake van positieve wederzijdse kunnen afstemmen er kunnen meningsver afhankelijkheid een hoge status leerling schillen en discussies ontstaan de leerlin kan de opdracht niet uitvoeren zonder de gen moeten het dan met elkaar eens wor informatie van de lage status leerling lage den maar de uiteindelijke toetssteen is niet status kinderen ontdekken op hun beurt dat de leerling die het hoogste woord voert hun bijdrage noodzakelijk is om tot een maar wel of de indeling van de zoo uiteinde goed eindresultaat te komen hierdoor lijk klopt met alle gegeven informatie de ervaren ze succes op het leerlingen formuleren dus een oplossing gebied van de schoolse voor het gestelde probleem het werken vaardigheden dit zal op met verdeelde termijn hun eigen ver deze taak stelt eisen aan de lees maar informatie is een wachtingspatroon in posi vooral spreek en luistervaardigheid van de principe dat tot tieve zin gaan wijzigen leerlingen maar ook schrijfvaardigheid kan meer authentieke mogelijk zal een dergelijke gemakkelijk geintegreerd worden in dergelij taalgebruiks ervaring ook het verwach ke taken bijvoorbeeld door het advies dat situaties leidt de leerlingen aan de directeur moeten tingspatroon van de me deleerlingen beinvloeden geven ook effectief op papier te laten zet de kans daartoe wordt groter naarmate de ten luisteren spreken lezen en schrijven leerkracht ook effectief een gevoel van kunnen dus op een geintegreerde manier competentie toekent aan de lage status aan bod komen kinderen hij bevestigt met andere woorden hun positieve ervaring en wijst op het 3 belang van hun bijdrage de interactieprocessen die ontstaan zijn van wezenlijk belang voor de taalverwerving taalverwerving2 van de leerlingen de noodzaak die de leer lingen ervaren om informatie in interactie 1 over te dragen zal hen ertoe bewegen om het werken met verdeelde informatie is een bepaalde talige uitingen te gebruiken uitin principe dat tot meer authentieke taalge gen die ze misschien nog nooit eerder bruikssituaties leidt in het dagelijks leven gebruikt hebben en waarmee ze in hun lec beschikt de ene mens altijd over iets andere tuur worden geconfronteerd of die ze van 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 elkaar overnemen in veel gevallen zullen de het vormen van experts leerlingen genoodzaakt zijn om bepaalde van eenvoudige naar talige uitingen te gebruiken zo is het bijna tweevoudige cooperatie onmogelijk om de taak herindeling van de zoo uit te voeren zon als taken talig te moeilijk zijn voor bepaal der voorzetsels en de leerlingen kan wederzijdse afhankelijk de leerlingen plaatsbepalingen te heid een negatieve factor worden in het vormen hypotheses gebruiken het hante groepswerk hoe kunnen we dat verhinde over bepaalde ren van vermijding ren niet door teksten te gaan herschrijven taalverschijnselen strategieen vermindert en ze makkelijker te maken of door in de en dat is een goede omdat de leerlingen plaats van de leerlingen de taak te gaan uit voedingsbodem vrij expliciet moeten voeren bijvoorbeeld door de leerlingen stap voor taal zijn in de informatie die voor stap door de opdracht te leiden het verwerving ze doorgeven de situ opruimen van allerlei obstakels vermindert atie vereist dat ze de vaak het leerpotentieel van de taak het betekenis of functie zelfontdekkende leerproces vervangen door van bepaalde taaluitingen uitknobbelen de een overmatige structurering moet zo lang leerlingen vormen hypotheses over bepaal mogelijk vermeden worden problemen zijn de taalverschijnselen en dat is een goede immers hot spots voor het ieren en voor voedingsbodem voor taalverwerving ten taalverwerving nelson 1981 slotte zullen de leerlingen ook sneller geneigd zijn om om verduidelijking van wat kan er wel gebeuren eerst en vooral bepaalde taaluitingen te vragen betekenis moet ervoor gezorgd worden dat de onderhandeling treedt veel vaker op als het opdrachten die de leerlingen krijgen echte gezamenlijk begrip niet direct tot stand taken3 zijn dat wil enerzijds zeggen dat de komt gelegenheden tot betekenisonder leerlingen een echte behoefte ervaren om handeling en begripsverduidelijking en de de taak tot een goed einde te brengen bij impact daarvan op taalverwerving door het voorbeeld door een goede leesopdracht krijgen van feedback door de mogelijkhe dat ze gemotiveerd zijn en anderzijds dat er den om zowel taalaanbod en productie van voldoende ondersteuning taal aan te passen komen meer dan waar wordt voorzien op het schijnlijk voor niveau van de taak zelf het zelf bij de herindeling van de ontdekkende toch lijken niet altijd alle problemen met dit zoo moeten de leerlin leerproces soort taak ondervangen te kunnen worden gen zelf de informatie die vervangen door wat als leerlingen de informatie die ze nodig ze op kaartjes krijgen een overmatige hebben niet uit de tekst kunnen halen of verwerken en doorgeven structurering moet wat als ze er toch niet in slagen om die in deze taak is die infor zo lang mogelijk informatie over te brengen aan de andere matie beperkt maar als vermeden worden groepsleden wat kan er aan deze proble het om grotere stukken men gedaan worden tekst gaat kan de ver werking van die informatie een echt obsta kel zijn voor minder taalvaardige leerlingen ze krijgen daarbij immers geen hulp van maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang mn andere leerlingen slechts in een tweede conclusies fase treden de leerlingen in interactie met elkaar om die reden noemen we dit soort onder de volgende omstandigheden bieden taken eenvoudig cooperatieve taken je kan tweevoudig cooperatieve taken met ver zo n taak ook opzetten als een tweevoudig deelde informatie maximale taalverwer codperatieve taak vingsmogelijkheden bekijk de taak bezoek uit de ruimte 1 de taak creeert een rijke en natuurlijke variant 2 bijlage 3 wat valt op aan deze omgeving voor taalverwerving taak in vergelijking met bezoek uit de geen gerichtheid op taal zelf maar ruimte variant 1 en herindeling van de op het resultaat en de handelingen zoo moeten de leerlingen in twee fasen die uitgevoerd moeten worden taal samenwerken op die manier ondersteunen als een middel niet als doel com ze elkaar op elk mogelijk moment bij het municatief gebruik verwerken van de informatie twee weten de taal die gebruikt wordt hoort op immers meer dan een in de eerste fase een natuurlijke wijze bij de taak proberen de leerlingen samen een tekst te authenticiteit begrijpen en tot een concreet resultaat te komen op die manier 2 het taalaanbod en de talige vaardighe worden de leerlingen in den die aangesproken worden beant door samen te de eerste ronde experts woorden aan de talige en cognitieve werken ieren ze op het gebied van hun behoeften van de doelgroep ook uit de taak en tekst of deeltaak sterke bouwen ze al leerlingen helpen zwak 3 de taak vormt een echte talige en cog doende hun taal kere leerlingen bij het nitieve uitdaging voor de deelnemers er vaardigheid op verwerken van de infor moet een kloof zijn tussen de vaardig matie en het is eigenlijk heid van de leerlingen en de vaardighe de verantwoordelijkheid den die de taak vereist deze kloof is van alle groepsleden dat een noodzakelijke voorwaarde om tot ieder lid van de groep de informatie ook in ieren te komen de volgende ronde aan andere leerlingen kan meedelen daarna worden nieuwe 4 er heerst een positief klasklimaat zodat groepen gevormd waarin dan experts op de de leerlingen de moeilijke taak durven verschillende deelgebieden samen zitten en uitvoeren een bepaalde opdracht proberen uit te voe ren waarin de informatie van alle experts 5 de taak motiveert de leerlingen voldoen gebruikt moet worden om de opdracht tot de zodat ze de moeilijke taak tot een een einde te brengen opnieuw moeten de goed einde willen brengen o a door bij groepsleden samenwerken en door samen de leerlingen een specifieke behoefte te te werken leren ze ook uit de taak en bou creeren om de informatie in de taak te wen ze al doende hun taalvaardigheid op verwerken 6 de taak biedt voldoende ondersteuning zodat de leerlingen de taak kunnen uit voeren 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 door steigers en aanknopingspun deelnemers niet hebben en krijgt de ten te voorzien bijvoorbeeld afbeel gelegenheid om expert te worden met dingen bij een tekst betrekking tot die informatie door op interactie gebaseerde werk vormen te gebruiken samenwerking 9 de deelnemers moeten alle informatie tussen leerlingen onderling en tussen samen leggen om de taak tot een goed leerlingen en leerkracht de leer einde te brengen elk stukje informatie is kracht is eerder een deelnemer aan van even groot belang en is noodzakelijk de taak dan een kennisoverdrager om de taak tot een goed einde te bren een begeleider eerder dan een leider gen pas als alle leden van de groep hun stukjes informatie uitgewisseld hebben 7 de taak wordt uitgevoerd in heterogene kan de taak uitgevoerd worden groepjes 10 het doel van de deel taak is een con 8 iedere leerling heeft in eerste instantie creet resultaat dat voor elke groep toegang tot informatie die andere anders kan zijn koen van gorp nora bogaert steunpunt nt2 blijde inkomststraat 7 3000 leuven koen vangorp arts kuleuven ac be nora bogaert arts kuleuven ac be noten 1 voor een uitgebreide behandeling van problemen waaronder statusproblemen die kunnen optreden bij groepswerk verwijzen we naar cohen lotan 1997 en cohen 1986 2 voor een meer gedetailleerde en onderbouwde analyse van het effect van verschil lende soorten taken op het gebied van taalverwerving zie pica kanagy falodun 1993 3 onder echte taken verstaan we hier taken die voldoen aan de kenmerken van taakgericht werken voor meer informatie over taakgericht werken verwijzen we de lezer naar van corp 1995 colpin e a 1997 en het themanummer van moer december 1997 in de conclusie van dit artikel worden de kenmerken van taakge richt werken nog eens op een rijtje gezet maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang bibliografie cohen e designing groupwork strategies for the heterogeneous classroom new york teachers college press columbia university 1986 cohen e r lotan eds working for equity in heterogeneous classrooms sociological theory in practice new york teachers college press columbia university 1997 colpin m b linsen k van gorp taalvaardigheidsonderwijs in de basisschool in gids voor het basisonderwijs diegem kluwer editorial 1997 p curr 3030 1 27 jaspaert k red de toren van babbel 6b nederlands voor de lagere school deurnes wolters plantyn 1996 nelson k toward a rare event cognitive comparison theory of syntax acquisition insights from work with recasts in p dale d ingram eds child language an inter national perspective baltimore university park press 1981 pica t r kanagy j falodun choosing and using communication tasks for second language instruction and research in g crookes s gass eds tasks and language learning integrating theory and practice clevedon multilingual matters ltd 1993 ur p teaching listening comprehension cambridge cambridge university press 1984 van gorp k taakgericht taalonderwijs een kijkje achter de schermen in j van iseghem h de jonghe red het schoolvak nederlands verslag van de achtste conferentie leuven 7 en 8 oktober 1994 leuven acco 1995 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 bijlagen bijlage 1 bezoek uit de ruimte variant 1 lees de tekst bezoek uit de ruimte individueel je zal merken dat er een aantal voor beelden uit de tekst zijn weggevallen voer daarna opdracht 1 en 2 in groep uit bezoek uit de ruimte sommige amerikaanse astronauten zijn ervan overtuigd dat vliegende schotels bestaan sommigen beweren zelfs vliegende schotels te hebben gezien hun mening wordt bevestigd door een ex president van de verenigde staten jimmy carter zag tijdens een diner met twintig gasten een ufo die zo groot was als de maan en verscheidene keren van kleur veranderde hoewel heel wat mensen bewe ren dat ze ufo s gezien hebben en het aantal waarnemingen neemt toe zijn er heel wat twijfelaars die beweren dat ufo s niet bestaan v liegende schotels ufologen onderscheiden drie soorten ontmoetingen met ufo s de eerste soort is de waarneming van een ufo in de lucht deze close encounter of the first kind heeft geen effect op de getuige van de vliegende schotel noch op de omgeving in de loop van de jaren zijn er duizenden gevallen gerapporteerd veel ufo s bleken achteraf vliegtuigen lichtflitsen of andere verschijnselen te zijn maar er blijven raadselachtige gevallen over mysterieuze sporen de tweede soort ontmoetingen met ufo s close encounters of the second kind laat sporen na zoals afdrukken van het landingsgestel in de bodem veroorzaakt brandwonden of verlammingen bij de mens schrikt dieren op en veroorzaakt sto ringen in elektrische systemen in de nabijheid radio s die uitvallen in de kran ten verschijnen daar vaak sensationele berichten over vreemde wezens in 1972 beweerde een man uit nederland een ufo gezien te hebben waarbij een mensachtig wezen stond met een ovaal hoofd en gekleed in een pak bij de derde soort ontmoetingen hebben mensen contact met de bestuurders van de ufo s deze close encounters of the third kind zijn het interessantst maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang 12 een raadsel niet alle verhalen zijn even goed te controleren het lastige is dat er geen verkla ring bestaat voor de oorsprong van ufo s op aarde niemand weet wat de ufo s zoeken en er is ook geen systeem te ontdekken in hun vluchten zijn de ufo vluchten wetenschappelijke expedities van een buitenaardse beschaving zijn het vluchten van wezens die de vooruitgang van de mensheid willen controleren of zijn het gewoon verzinsels van mensen die spoken zien er blijven meer vragen dan antwoorden de ufo s blijven een raadsel opdracht 1 in de tekst zijn een aantal voorbeelden weggevallen vul de voorbeelden op de juiste plaats in de tekst in door het nummer van het voorbeeld op de stippellijn te schrijven 1 een ander verhaal komt uit frankrijk een boer en een jongen hadden een grote kogelvormige ufo gezien en vier kleine wezentjes van ongeveer een meter groot de jongen had de wezens aangesproken maar direct daarop waren ze verdwenen de jongen hield aan zijn ontmoeting met de vreemde wezens ontstoken ogen over 2 in schotland hadden twee meisjes in een bos een zilverkleurige schotel met een bobbel erop gezien uit het ruimteschip had een rood licht geschenen op de bewuste plek in het bos was het gras plat en waren de bladeren van de bomen ver brand ook andere mensen hadden die dag het schotelvormige voorwerp met aan de onderkant een lichtbundel gezien en een vreemd zoemend geluid gehoord 3 op 24 juni 1947 zag de amerikaanse piloot kenneth arnold op een heldere en zon nige dag in de verte negen glinsterende voorwerpen boven de cascade mountains in washington eerst dacht hij dat het vliegtuigen waren maar toen zij op hem afkwa men met een enorme snelheid besefte de piloot dat hij iets dergelijks nog nooit eer der gezien had hij zag hoe de voorwerpen in de verte grillig heen en weer vlogen en schatte hun snelheid op zo n tweeduizend kilometer per uur toen hij weer geland was kon hij met moeite de woorden vinden om deze mysterieuze dingen te beschrij ven hij kwam uiteindelijk op net als schotels die over water scheren de journalist die het verhaal van arnold optekende noemde de voorwerpen vliegende schotels op die manier is de naam ontstaan opdracht 2 jimmy carter de ex president van de verenigde staten had een ontmoeting met een ufo welk soort ontmoeting had carter kleur het juiste bolletje o een close encounter of the first kind o een close encounter of the second kind o een close encounter of the third kind vrij naar jaspaert 1996 iou 31e jaargang nummer 4 maart april 2002 bijlage 2 bezoek uit de ruimte variant 2 eerste ronde deel de klas op in drie groepen alle leden van groep 1 krijgen de tekst bezoek uit de ruimte 1 alle leden van groep 2 krijgen de tekst bezoek uit de ruimte 2 enzovoort o groep 1 lees de tekst bezoek uit de ruimte 1 individueel en voer opdracht 1 uit opdracht 1 1 hoe noemt men de ontmoeting met een ufo die in de tekst beschreven wordt 2 beschrijf in een korte zin wat typisch is voor dat soort ontmoetingen bezoek uit de ruimte 1 sommige amerikaanse astronauten zijn e rvan overtuigd dat vliegende schotels besta an sommigen be weren zelfs vliegende schotels te hebben gezien hoewel heel wat mensen beweren dat ze ufo s gezien hebben en het aantal waarnemin gen neemt toe zijn er heel wat twijfelaars die beweren dat ufo s niet bestaan ufologen onderscheiden drie soo rten ontmoetingen met ufo s vliegende schotels de eerste soort is de waarn eming van een ufo in de lucht deze close encounter of the first kind heeft geen effect op de getuige van de vliegende schotel noch op de omgeving in de loop van de jaren zijn er duizenden geva llen gerappo rteerd veel ufo s bleken achteraf vliegtuigen lichtflitsen of andere verschijnselen te zijn maar er blijven raadselachtige gevallen over een raadsel niet alle verhalen zijn even goed te controleren het lastige is dat er geen verkla ring bestaat voor de oorsprong van ufo s op aarde niemand weet wat de ufo s zoeken en er is ook geen systeem te ontdekken in hun vluchten zijn de ufo vluchten wetenschappelijke expedities van een buitenaardse beschaving zijn het vluchten van wezens die de vooruitg an g van de mensheid willen controleren of zijn het gewoon verzinsels van mensen die spoken zien er blijven meer vragen dan an twoorden de ufo s blijven een raadsel opdracht 2 vergelijk je oplossing van opdracht 1 met die van de andere leden van je groep pas indien nodig je oplossing aan maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang s s t groep 2 lees de tekst bezoek uit de ruimte 2 individueel en voer opdracht 1 uit opdracht 1 1 hoe noemt men de ontmoeting met een ufo die in de tekst beschreven wordt 2 beschrijf in een korte zin wat typisch is voor dat soort ontmoetingen bezoek uit de ruimte 2 sommige amerikaanse astronauten zijn ervan overtuigd dat vliegende schotels bestaan sommigen beweren zelfs vliegende schotels te hebben gezien hoewel heel wat mensen beweren dat ze ufo s gezien hebben en het aantal waarnemin gen neemt toe zijn er heel wat twijfelaars die beweren dat ufo s niet bestaan ufologen onderscheiden drie soorten ontmoetingen met ufo s myste rieuze sporen de tweede soort ontmoetingen met ufo s close encounters of the second kind laat sporen na zoals afdrukken van het landingsgestel in de bodem veroorzaakt brandwonden of verlammingen bij de mens schrikt dieren op en veroorzaakt sto ringen in elektrische systemen in de nabijheid radio s die uitvallen in de kran ten verschijnen daar vaak sensationele berichten over een raadsel niet alle verhalen zijn even goed te controleren het lastige is dat er geen verkla ring bestaat voor de oorsprong van ufo s op aarde niemand weet wat de ufo s zoeken en er is ook geen systeem te ontdekken in hun vluchten zijn de ufo vluchten wetenschappelijke expedities van een buitenaardse beschaving zijn het vluchten van wezens die de vooruitgang van de mensheid willen controleren of zijn het gewoon verzinsels van mensen die spoken zien er blijven meer vragen dan antwoorden de ufo s blijven een raadsel opdracht 2 vergelijk je oplossing van opdracht 1 met die van de andere leden van je groep pas indien nodig je oplossing aan 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 groep 3 lees de tekst bezoek uit de ruimte 3 individueel en voer opdracht 1 uit opdracht 1 1 hoe noemt men de ontmoeting met een ufo die in de tekst beschreven wordt 2 beschrijf in een korte zin wat typisch is voor dat soort ontmoetingen bezoek uit de ruimte 3 sommige amerikaanse astronauten zijn ervan overtuigd dat vliegende schotels bestaan sommigen beweren zelfs vliegende schotels te hebben gezien hoewel heel wat mensen beweren dat ze ufo s gezien hebben en het aantal waarnemin gen neemt toe zijn er heel wat twijfelaars die beweren dat ufo s niet bestaan ufologen onderscheiden drie soorten ontmoetingen met ufo s vreemde wezens bij de derde soort ontmoetingen hebben mensen contact met de bestuurders van de ufo s deze close encounters of the third kind zijn het interessantst een raadsel niet alle verhalen zijn even goed te controleren het lastige is dat er geen verkla ring bestaat voor de oorsprong van ufo s op aarde niemand weet wat de ufo s zoeken en er is ook geen systeem te ontdekken in hun vluchten zijn de ufo vluchten wetenschappelijke expedities van een buitenaardse beschaving zijn het vluchten van wezens die de vooruitgang van de mensheid willen controleren of zijn het gewoon verzinsels van mensen die spoken zien er blijven meer vragen dan antwoorden de ufo s blijven een raadsel opdracht 2 vergelijk je oplossing van opdracht 1 met die van de andere leden van je groep pas indien nodig je oplossing aan maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang mt tweede ronde vorm nieuwe groepen van drie de drie verschillende teksten uit de eerste ronde zijn in elke groep vertegenwoordigd o opdracht 1 bekijk de onderstaande tabel vul de eerste kolom samen in leg aan elkaar de ver schillende soorten ontmoetingen met een ufo uit close encounters voorbeelden close encounter close encounter close encounter opdracht 2 de onderstaande voorbeelden horen bij de tekst bezoek uit de ruimte welk voor beeld hoort bij welke soort ontmoeting schri jf de nummers van de voorbeelden op de juiste plaats in de tweede kolom voer de opdracht samen uit zorg ervoor dat ieder een uit de groep jullie keuze kan verantwoorden 1 in frankrijk zagen een boer en een jongen een grote kogelvormige ufo en vier klei ne wezentjes van ongeveer een meter groot de jongen sprak de wezens aan maar direct daarop verdwenen ze de jongen hield aan zijn ontmoeting met de vreemde wezens ontstoken ogen over 2 in schotl an d hadden twee meisjes in een bos een zilverkleurige schotel met een bobbel erop gezien uit het ruimteschip had een rood li cht geschenen op de bewuste plek in het bos was het gras plat en waren de bladeren van de bomen ver brand ook andere mensen hadden die dag het schotelvormige voorwerp met aan de onderkant een lichtbundel gezien en een vreemd zoemend geluid gehoord 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 17 3 op 24 juni 1947 zag de amerikaanse piloot kenneth arnold op een heldere en zon nige dag in de verte negen glinsterende voorwerpen boven de cascade mountains in washington eerst dacht hij dat het vliegtuigen waren maar toen zij op hem afkwa men met een enorme snelheid besefte de piloot dat hij iets dergelijks nog nooit eer der gezien had hij zag hoe de voorwerpen in de verte grillig heen en weer vlogen en schatte hun snelheid op zo n tweeduizend kilometer per uur toen hij weer geland was kon hij met moeite de woorden vinden om deze myste rieuze dingen te beschrij ven hij kwam uiteindelijk op net als schotels die over water scheren de journalist die het verhaal van arnold optekende noemde de voorwerpen vliegende schotels op die manier is de naam ontstaan 4 jimmy carter een ex president van de verenigde staten zag tijdens een diner met twintig gasten een ufo die zo groot was als de maan en verscheidene keren van kleur ver an derde 5 in 1972 be weerde een man uit nederland een ufo gezien te hebben waarbij een mensachtig wezen stond met een ovaal hoofd en gekleed in een pak vrij naar jaspaert 1996 maart april 2002 nummer 4 31 8 jaargang