Alweer iets over minderheden? Ik heb al iets over minderheden

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 11

Documenten

boek bespreking siel van der ree alweer iets over minderheden ik heb al iets over minderhede n over anderstalige kinderen in onze scholen is zo derwijs en in de vorm van cursussen aan buiten langzamerhand aardig wat gepubliceerd voldoen landse arbeiders en de kwestie van de keuze van de om die verzameling publikaties op te vatten een voertaal hierop volgen zeven hoofdstukken als teken voor het eind van een aanloopfase de over de verwerving van het nederlands varierend grootste onwennigheid is voorbij ze zijn er nu van twee hypotheses over hoe dat gaat de inter echt we kunnen er niet meer om heen we doen ferentie t g o de universalistische hypothese er wat aan er wordt zelfs beleid overwogen het verschil tussen natuurlijk en kunstmatig le ze schijnen nu ook niet meer binnenkort weg te ren sociale factoren en taalbeheersing functione hoeven le en interactionele benaderingen via de invloed van de voertaal op de tweede taalverwerving het na ruim tien jaar soms heel handig improvise bekijken van de resultaten van acht maanden ren ideeen opdoen cursussen maken en verrij onderwijs aan turkse en marokkaanse kinderen kingsstof verzinnen blijken we nu toe aan een en de categorisering van gemaakte fouten plus herorientatie die resulteert in onderzoek daar een verklaring daarvoor een onderzoek naar over is een goed boek verschenen syntactische interferentie tussen turks en ma taalproblemen van buitenlandse arbeiders en rokkaans enerzijds en nederlands anderzijds tot hun kinderen onder redactie van rene appel niet altijd bemoedigende conclusies over de hou cees cruson pieter muysken en j w de vries ding van buitenlandse arbeiders tegenover het het richt zich in de eerste plaats tot ieder die nederlands en de nederlandse maatschappij en in het onderwijs te maken heeft met buitenlan omgekeerd hoe onze houding is tegenover bui ders zorgvuldige lezing lee rt dat het zich vooral tenlanders en hoe we met hen praten richt op de taal leraren in het onderwijs want het hoewel je je in gemoede kunt afvragen of onder houdt zich in hoofdzaak bezig met taalonderwijs zoek rond dit soort invalshoeken de problemen talige opvang en taa l verwerv ing na een helder in het veld direct helpt oplossen dient het min overzicht over feiten en problemen rond de gast stens het verwerven van inzicht bij ons veld arbeiders3 in nederland behandelen vier hoofd werkers er wordt gewoon veel op n rijtje gezet stukken taalproblemen bij het onderwijs achter voor leraren nederlands de collega s van andere eenvolgens in de basisschool het voortgezet on vakken die toch ook zittten met steeds meer va n 35 huis uit anderstalige leerlingen zullen het moeten noten hebben van de meer algemene probleemstellin wat ik denk dat elke school in de r andstad daarv an gen vooral te vinden in hoofdstuk 2 8 deel 1 en moe t hebben is 3 12 en 13 die collega s zullen overigens best abonnement op motief van het ncb nederlands moeite hebben bij het zoeken naar wat van hun centrum buitenlanders te utrecht gading is want niet elk a rt ikel wordt afgesloten de zgn ncb p eriodieken die veel onmisbare achter grondinformatie geve n met of voorafgegaan door een representatieve sa levende talen met een door jan hulsteijn verzorgde menvatting en haast geen enkele met concrete rubriek nederlands als tweede taal tips voor het onderwijsveld ik ben van mening het isk builetin cio dat een boek geschreven voor zo n grote groep het vademecum onderwijs anderstaligen van het cio con tactorgaan innova tie o nd e rw ijs den daarin moet voorzien en dat uitgevers daarop bosch moeten letten van de vele publikaties adviseer ik na deze mini kraak actie terug naar de kwaliteit j a m carpay onderwijsleerpsychologie en leerplan van het boek want die is onmiskenbaar ontwikkeling in het moderne v reemde talen onder wijs groninge n als je er tijd voor neemt is het zeer informatief het an ela rapport h m van egmond van helten vooral doordat gepoogd is een overzicht van pro j h hulstijn e j m janssen van dieter onderzoek blemen en onderzoeken te geven in dat opzicht en onderwijs van het nederlands als tweede taal in is het een onmisbare aanvulling op moer 78 4 nederland wageninge n voortreffelijk gesteld vind ik bijvoorbeeld de l van der berg eldering marokkaanse gezinnen in nederland alphen aan de rij n problemen in cees cruson s buitenlandse arbei g extra eerste en tweede taalverwerving muider ders in nederland uitstekend de suggesties voor berg verbeteringen bij het onderwijzen van neder j van ek the threshold level strasbour g lands van josee coenen zeer verhelderend de op het laatste decennium werd het woord arbeiders steeds meer verv angen door werknemers ik was al somming van factoren in tweede taalverwerving bang dat arbe i ders net zoals putjesscheppers zou van maria hoefnagel h hle en erg belangrijk de belanden in een enkele uitdrukk i ng die je dan als sociolingui stische kijk van muysken en de idioom m oe st gaan uitleggen aan je leerlingen geluk vries ik noem maar wat want het belang van kig zijn er nu dus nog resp weer arbeiders hoe zou het boek zit juist in het geheel dat in de toekomst gaan bijvoorbeeld bij bedreigen met een tot mislukking gedoemde carriere wellicht dat geheel boekt ook winst bij de beredeneerde als volgt pas op jij g roeit niet op voor werknemer bibliografie die behoort bij elk onderdeel deze maar voor arbeide r i aantekeningen helpen de lezer die geinteresseerd respectievelijk is verder op weg een bibliografie aan het eind 2 cees cruson buitenlandse arbeiders in nederland 8 pieter muysken en j w de vries een sociolingui s van het boek somt nog eens alles alfabetisch ge tische kijk op het taalgebruik van buitenlandse arbei ordend op het boek eindigt met zeven lege blad der zijden vreemd voor een land dat hout moet im 12 werkgroep taal buitenland s e werknemers de po rteren voor z n papierverslinderij een register houding van buitenlandse arbeidbrs tegenover het van vaktermen had daar mooi ingekund nederlands 13 werkgroep taal buitenlandse werkneme rs krom in dat register had dan ook register moeten praten tegen buitenlanders staan het specifieke woord en structuurgebruik voor bepaalde situaties en de registers die we in het voortgezet onderwijs aantreffen vallen soms niet mee ook niet voor onze eigen leerlingen daarop kom ik terug in een ve rv olg op deze be spreking dat moet dan in een echt artikel en daarvoor moet ik wellicht van code switchen voorlopig stel ik simpel gewoon kopen dat boek rene appel cees cruson pieter muysken en j w de vries red taalproblemen van buiten landse arbeiders en hun kinderen coutinho mu i de r weg 1980 36