Amar, een gastarbeider te gast

Publicatie datum: 1981-05-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 3
Pagina’s: 38-40

Documenten

helaas vervallen de auteurs hierdoor b l i j k b a a r soms i n een nogal be lerende s t i j l t i e n e r s t i j l vb de meeste bandopnemers nemen ook gesproken tekst op dat j e t maar weet p 37 verder vind je ook nog een heleboel informatie terug om projekt materiaal te verzamelen naast een l i j s t van interessante informa tieve radio en televisieprogramma s t r e f f e n we ook een t i j d s c h r i f t e n l i j st aan deze l i j s t van t i j d s c h r i f t e n werd voorzien van enige beschouwingen m b t aard van de informatie en strekking de moeilijkheid i s n a t u u r l i j k degene die normeert leunt meestal ook aan b i j een bepaalde strekking zo t r e f f e n we bijvoorbeeld aan het beste handig gecamoufleerd rechts het l i j k t me beter dergelijke zuilindelingen aan de lezer z e l f over te l a t e n wat niet w i l zeggen dat men de l e z e r l e e r l i n g niet k r i t i s c h mag moet wapenen adressen van informatiecentra zoals jacs jeugd i n f o s verbruikersorganisaties aktua centra e d miste i k wel i n dit boekje tot slot w i l i k nog wijzen op de erg interessante referenties naar verdere lektuur zowel daar waar het het projekt onderwijs op zich betreft a l s m b t specifieke werkvormen ongetwijfeld i s d i t een erg handige handleiding voor wie ook maar begint w i l beginnen of reeds begonnen i s met projektonderwijs die zich vooral h i e r i n van andere werken i v m projektwerk onder scheid dat ze diepgaand en stap voor stap ingaat op de praktische r e a l i s a t i e van een projekt en aandacht schenkt aan a l l e r l e i proble men of moeilijkheden die zich h i e r b i j kunnen voordoen luuk van waes am ar een gastarbeider te gast amar een gastarbeider te gast hugo g i j s s e l s g een oacfe ma iokkaavu z tnadixie met de voeden te tsieden maan hij had weinig mex de manokkaan e tna dixioj te maken hij had altijd in vilvoonde gewoond en in fieite voelde hij ziek enkel uanokkaan omdat de andenen hm zo noemden hij wu t niet goed wat hij wa6 in alle geval geen belg maan toch ook geen kanokkaan aman zat tuaaen twee stoelen het verhaal handelt over een zekere amar een marokaanse jongen die in vilvoorde opgroeide hij heeft een goede r e l a t i e met an een belgisch meisje maar noch t h u i s noch door andere jongeren wordt deze verhouding echt geaccepteerd niet alleen echter wordt deze r e l a t i e langs a l l e r l e i kanten gedwarsboomd maar ook b i j het s o l l i c i t e r e n voor werk s t u i t amar op a l l e r l e i obstakels en on rechtvaardigheden op een dag komt er een grote wending i n z i j n leven z i j n vader heeft besloten om naar marokko terug te keren en amar moet mee het plan i s namelijk om hem daar i n het huwelijk te laten treden met fatima hoe amar ook argumenteert vaders w i l i s wet en kompleet ontworteld r e i s t h i j mee naar z i j n zogenaamd vaderland daar houdt h i j het echter niet lang u i t en h i j besluit op eigen kracht naar belgie terug te keren weet je het leven ia zoveol waand als deze oude munt je kan en nieti voon kopen geen eten geen hua geen wenk vat vond aman van zichzelf mooi gezegd dit verhaal i s e i g e n l i j k samengesteld u i t 9 echt gebeurde f e i t e n verhaaltechnisch werden ze hier echter a l l e op het l i j f geschreven van een personage n l amar elk van de episodes benadrukt een bepaald facet van de gastarbeidersproblematiek gaande van de proble men b i j het s o l l i c i t e r e n de binding met het moederland tot het dagelijkse racisme hierdoor i s het i n de onderwijspraktijk moge l i j k om de verschillende situatieschetsen op zich te behandelen het vervelende gevolg echter hiervan i s dat het verhaal z e l f soms nogal houterig verloopt het geeft op vele punten werkelijk de indruk dat de s i t u a t i e s aan elkaar geplakt en gewrongen z i j n wat het eigenlijke verhaal zeker niet ten goede komt en boven dien een tamelijk kunstmatig en stokkend karakter aan de verhaal l i j n geeft hierdoor wordt het verhaal op sommige plaatsen onduide l i j k j a z e l f s ongeloofwaardig wat de vlotheid van het verhaal daarentegen wel bevordert z i j n de zeer knap geintegreerde perskommentaren fragmenten u i t radio uitzendingen krantenknipsels dit laatste komt de diskussie 39 waarde ongetwijfeld sterk ten goede omdat hier een gamma van pu blieke opinies het verhaal doorweven toch zijn de oveavalzeaa meestal kindenen van gastoibeidem an vaak hebben ze een hoondo fukoonse oonspnong aak wondt gebnuik gemaakt van een bpningmoa om hat slachto en te bednelgen een wapen dat bij de politie als typisch hoondo nikoons bekend staat ook het begeleidend essay de legende van het p r o f i t a r i a a t geeft een groot aantal erg interessante gegevens die vooral hun kracht putten u i t de stevige gefundeerdheid enquetemateriaal vergelijkend c i j f e r m a t e r i a a l wetteksten jammer genoeg echter niet allemaal even recent gedateerd o a werkloosheidscijfers van 1977 de auteur behandelt i n deze tekst onderwerpen a l s hoe kwamen de gast arbeiders h i e r woningbeleid gastarbeidersprofitariaat krimina liteit een nogal v o l l e d i g totaalbeeld dus helaas i s deze zeer interessante en v l o t t e tekst niet in een erg toegankelijke t a a l gesteld zeker wanneer we a l l e s lezen met i n ons achterhoofd het beoogde jongerenrepubliek de te uitvoerige behandeling van wetsbesluiten en dekreten z i j n hier zeker niet vreemd aan woorden als tolerantiedrempel syndikalisme sociale mar g i n a l i t e i t periode vlagen van xenofobie kunnen i n een der g e l i j k e uitgave toch wel enige verduidelijking of omschrijving ver dragen an en knan liepen doon de gnijzige mistige stnaat in schoonbeek gelig neonlicht scheen op een vuile bnokkezige muon waanop in zuxvute spuubusleuen de kneet makakken buiten uit het dokumentgedeelte willen we vooral de afgedrukte vmo pam f l e t t e n en brieven onder de aandacht brengen omdat z i j erg interes sant enfin materiaal z i j n voor diskussielessen niet alleen voor l i t e r a t u u r maar zeker ook voor taalbeschouwingslessen ve t mo wil met deze betoging duidelijk stellen dat we geen ekonomi sche vooruitgang wenken ten koste van de gezondheid en het leven van de gastanbeiden die zich niet kam en mag integnenen omdat hij een stonende iokton is in de uitbouw van onze volksgemeenschap kortom d i t boekje voorziet ongetwijfeld i n een grote nood de r e a l i t e i t duwt ons immers op de noodzaak om het onderwerp van gastarbeid en racisme meer dan ooit in deze t i j d van f a t a l i s t i s c h doemdenken aan de orde te brengen en bespreekbaar te maken en daarom willen wezeker enkele minder geslaagde kanten van deze uitgave vergeten luuk van waes 40