‘Ave Verum Corpus Gegroet waarlijk lichaam’ / fragment

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: ?
Pagina’s: 126-128

Documenten

ave verum corpus gegroet waarlijk lichaam van desanne van brederode fragmen t in den beginne was het woord e n he t woor d wa s bi j go d e n het woor d wa s van god di t wa s i n de n beginne bi j god all e dinge n zij n doo r het woor d geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworde n is i n het woor d was leve n e n het leve n wa s het lich t de r mensen e n het lich t schijn t i n e b duisternis en de duisternis heeft he t niet begrepen het woord is vlees geworden staat wat regels verder vlees ik denk bi j vlee s aan eerste levensbehoeft e uitgaand e va n ee n oertoestan d waarbi j onz e voorou ders leefden va n de jacht jacht prooi zijn gedood worden hierdoor aan offers rituel e slachtingen bloed lust vleselijke vrouwen wij kennen tegenwoordi g twe e soorte n vlees archaisc h vlees zoal s hierbo ven beschreven e n vlees dat geen vlees meer is he t plakj e salam i o p j e brood durf t nauwelijk s vlee s t e lijken ee n blank e kipfile t o p ee n schaaltj e laat zich door een venster van strak plastic kil beschouwen in een uithoe k va n d e stad staa t no g ee n abattoir wee t je wa t daa r gebeurt natuurlijk niet je wil t da t oo k nie t weten vlee s i s ee n produkt e n sterve n een groot woord zijn w e bang voor vlees me dunkt van wel maak een s een ba l gehak t klaa r en denk ik kneed lijken vraag je bij het bakken van een biefstuk af waa r za t dit aan de koe tip vraag je slage r eens om schapehersens verwijde r zel f cfe vliezen hoe dacht je als kind over liefde was liefde een mythe een oud verhaal waa r je jon g al s je was a l me t weemoe d aa n terugdacht wa t wis t j e va n seks kon je j e e r iet s bi j voorstellen wa t kwa m eerder j e eige n erotie k o f d s ontluisterende voorlichting waarbij je jezelf lee k t e moete n genere n voo r iet s waarvan je voordien geen vermoeden had werd sek s ee n mystificati e va n liefd e vond je het maa r ee n vie s idee da t jouw ouders het ooit hadde n gedaan om jo u t e krijgen he b je e r nooi t ove r nagedacht dat geloof ik niet vind je het onsmakelijk al s ik seks en liefde i n een adem noem zegje dan in jezelf wat is ze oppervlakkig in den beginne was het woord als meisje va n dertie n vloch t i k liev e gedich ten woorde n ware n e r nog weinig aarde water luch t e n vogels herfst blad wolken go d e n dood jonge n me t j e still e ogen liefde lichaam wijn en brood petrarca wilde ik zijn teru g naa r het vergete n roepen gee n 126 modieuze taa l moch t mij n gedichte n bevuilen oo k wild e i k he t balancere n tussen tegenstellinge n beware n op sprookje s zoude n mij n verze n lijken goed versus kwaad dag versus nacht e n lichaa m versu s ziel petrarc a wa s ik toen ik hoorde van d e verschuivende horizo n di e laura heette beseft e i k da t pas volledig mijn laura s waren jongens di e op manne n begonne n t e lijken karikature n van hun vaders stropdassen op feesten trane n slikken d n a ee n verlore n wed strijd brullend en brallend late r als ik rijk ben mijn laura s waren helden zonder het te weten niet omdat ze zich als helde n gedroegen integendeel doo r zic h z o o p t e blazen groots bombastisch sprongen barsten in hun vel gluurde ik bij tederheid naar binnen ik woond e i n ee n kasteel omhein d doo r rozestruiken naa r buiten moch t i k niet hooguit wat wandelen in pasgeschoren grasland langs het pad zag ik de kruiden e n d e bloemen leerde noemd e namen sint janskrui d e n basilicum ridderspoor en winde ik tekende het leven na waarachtig in pastel een libel was ik zo luchtig hangend op regenboogvleugel s va n tule o m da n opeens weer weg te schieten naar een nieuwe vriend goedemorgen egelantier wat een zon he wa t ee n zon verdroom d al s ee n plant wa s ik i n afwachtin g va n wee r een nieu w seizoen zonlich t e n rege n konden mij maken en breken mijn dage n had ik zelf niet in d e hand i n mij n kamer las ik over liefde d e bijbe l mij n kasteelroma n e n jezu s al s mij n rid der in elke jongen die ik zag was iets va n he m aanwezig krach t i n ee n oogop slag mildhei d i n roz e lippen ee n u oosten d woord kitsc h va n he t heili g hart maa r nooi t genoe g d e jezu s di e ko n lijden di e jezus di e verlosse r moest ouder zijn dan veertien dat stond vast in ierland woond e de messias bono heette hij d e zanger van u2 zijn haa r was lang zijn ste m klonk rauw en al s hi j schreeuwde boord e hi j die p mede lijden i n m e aan zij n tekste n brachte n mi j ee n nieuw e jezus ee n di e nie t zoet was ee n di e vrage n stelde een di e zic h plaatst e bove n wette n e n tem pels liet instorten ik werd van school geschorst toen ik hem n a gin g volgen overal was bono alles wa t ingesluimer d was moes t wakke r worden oge n openen mijn geloo f werd politiek mijn haar donkerrood de eerste kus de eerste sigaret het eerste orgasme per ongeluk ik schrok er zelf van telkens doo r een poor t gaan ne t al s i n het sprookj e va n vrou w holle e n da n beloond me t gou d o f tee r e n pek gelove n da t j e ingewij d bent de geheimen kent trend is nu het geloven i n verlichting j e moe t tenslott e toc h ee n doe l heb ben e n wa t i s mooie r da n eeuwi g t e leve n i n ee n goed e aura niets wa t j e nog deren zal geen emotie vreet je lichaam aan gee n angs t trek t je d e grond meer in leeg is je denken nooit meer nooi t meer nooi t di e stemmen i n j e hoofd al s je de baby met z n hoofdj e tege n di e betonnen muu r slaat hoo r je 127 het schedeltj e breken glijde n hersen s al s ragout omlaag zi e j e sterrenoge n springen spuiten d kinderbloed he t huile n za l we l stoppen nooi t mee r o p een hoog balkon als je hier nu eens afspringt nooit meer hoe zou het zij n o m he m me t stij f geslach t i n vo l ornaa t om hem me t nagels t e castreren e n nooi t meer spiet s haa r door haa r kut pri k alles door tot de besmeurde punt zich door haar kruin naar boven boort geen drome n va n algemee n naakt va n duister e orgiee n waarbi j individue n oplossen i n hu n vlees zijn gee n drome n va n consumptie vrete n e n kotsen drinken e n kotsen spare n voo r late r e n kotsen d e werel d ruik t naa r maag zuur de wereld smaakt naar gal kijk om je heen waa r ben je aa n gehecht wat red je als er brand uitbreekt durf je t e kijke n naa r je hui s i n vlammen dur f je t e denken da t word t as welnee voor jou za l d e as je geliefd e blijven j e boeken je huishoudelijk e apparatuur je collectie klassieke muziek en al di e ander e rommel waa r je aa n gehecht ben t het i s onvergankelijk heili g noe m je da t da n maar heilig omdat je niet meer weet wat heilig is desanne van brederode ave verum corpus querido amsterdam 1994 pp 13 16 128