Bedrijfscommunicatie en moedertaalonderwijs – Communicatielessen

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 3-4
Pagina’s: 134-142

Documenten

lutgarde missoul modell en zoals luc lammens die presenteer de maar dat i k eerder mijn eigen verwerking daarvan voorstel bedrijfscommunicatie recla m ebr ieven ontl ed e n d i rect m ai l en moedertaalonderwij s doe l stellingen de leerlingen herkennen de structuur de stijl communicatielessen de verkoopargumenten en de trucjes in een reclamebrief ze zijn bereid de invloed van reclamebrieven op hun eigen omgeving te onderzoeken de verantwoording van de doelstelling van in deze bijdrage zet lutgarde missoul uiteen hoe deze les bestaat erin dat de leerlingen gewa communicatie en marketingstrategieen uit het be pend worden om zich kritisch en weerbaar op drijfsleven in het onderwijs geoefend kunnen wor te kunnen stellen tegenover de invloeden van den de bedoeling van deze lessen is dat leerlingen de reclame inzicht krijgen in zulke st rategieen ze leren gebrui ken en er een houding tegenover bepalen lesverloop verzamelfase elke leer l ing verzamelt gedurende een o f in het artikel bedrijfscommunicatie en moe meerdere weken de reclamepost en noteert dertaalonderwijs lammens i99o stelt de kort zijn reacties erop wat aantrekkelijkheid en auteur een aantal lesmodellen voor die erop respons betreft gericht zijn leerlingen meer inzicht te geven in groepswerk de communicatie en marketingstrategieen i n groepen worden dan de reclamestukken be die in het bedrijfsleven gebruikt worden in sproken en dat op verschillende vlakken deze lesmodellen komen de vier communica de leerlingen maken een externe analyse van de tieve vaardigheden ruimschoots aan bod luis reclamebrieven folders ze gaan na of de re teren spreken lezen en schrijven de lessen clame in de vorm van brief met envelop gepre vertrekken ook altijk vanuit de ervaringswe senteerd wordt of in de vorm van een folder i s reld van de leerlingen hun ervaringen liggen er een waardebon bij een vervaldatum een minder veraf dan van die binnen de school op antwoordkaartje deze analyse betreft dus die manier ontstaat er een grotere betrokken nog alleen de uiterlijke presentatie heid en wel op twee vlakken zichzelf en de de leerlingen spreken hun appreciatie uit over buitenwereld slechts na een verkenning van de verschillende reclamestukken en trachten de eigen leefwereld volgt een theoretische uit die ook te motiveren eenzetting waardoor het oorspronkelijke ken ten slotte bespreken ze de effectiviteit van de nen en kunnen bijgestuurd worden belangrijk verschillen reclamestukken en trachten ook die is ook dat er in de lesmodellen aandacht wordt te motiveren besteed aan attitudes plenum de lessen zijn geen gesneden brood maar de belangrijkste vaststellingen worden voor dienen nog verder uitgewerkt en aan de eigen gesteld en geinventariseerd de verschillende situatie aangepast te worden bij de lessen groepen krijgen de kans om op elkaars resulta worden telkens nog een aantal publikaties ver ten te reageren zodat dit plenum in een interes meld geput uit de overvloed aan literatuur die sant klassegesprek kan uitmonden de belang er op dit vlak bestaat de leerkrachten moeten rijkste bevindingen worden genoteerd en van ook zelf uitmaken voor welke afdelingen deze daaruit worden de meest effectieve reclame lessen geschikt zijn en in welke mate ze nog stukken geselecteerd verder aangepast moeten worden groepswerk direct mail ten slotte wil ik er nog op wijzen dat ik niet i n groepen worden dan de beste brieven ge een volkomen getrouw verslag bied van de les analyseerd zodat de leerlingen zicht krijgen o p 134 moer 1992 3i4 specifieke kenmerken van een goed opgestelde al die brieven hebben ook een ps uit tests reclamebrief in deze fase maken de leerlingen blijkt dat 9o procent van de klanten dit ps le dus een interne analyse van de reclamebrief luc zen zo n ps blijkt de klant te fascineren uit lammens beperkt zich hier tot een korte ana tests blijkt ook dat een prentje de mailing aan lyse van direct mail de structuur van zulke trekkelijker maakt als weetje nog dit al deze reclamebrieven is terug te brengen tot bij brieven van bij voorbeeld yves rocher eci voorbeeld de aida formule aida staat voor lecturama enzovoort worden op hun effecti attention aandacht interest interesse de viteit getest een publiek van sooo mensen sire drang tot kopen en action aanschaf krijgt dit model sooo andere mensen krijgen fing in het marketingtijdperk is men er zich dat model echter van bewust geworden dat er nog een wie meer informatie wenst over de verbor fase na komt de ervaringen van de koper met gen verleiders en de structuur van de reclame het artikel kunnen namelijk van grote invloed brief raad ik aan bogaards 1985 de wit van zijn op het vervolg van de zakenrelatie marke der vlugt 1985 te raadplegen ting is immers niet alleen het scheppen maar plenum ook het behouden van een blijvende relatie in de vorm van een klasleergesprek krijgen de daarom is deze formule uitgebreid met nog leerlingen nu de theoretische onderbouw van een letter namelijk de s dat wordt dan de reclamebrief aidas de s staat voor satisfaction voor de oefening voldoening die de koper na de koop van het de brieven worden nu aan de theorie getoetst artikel heeft de aanvankelijk beste brieven kunnen nu nog verder hebben de reclamebrieven een klant beter geselecteerd worden voor ogen met karaktertrekken die geredu discussiestoel ceerd kunnen worden tot drie 1 en lui lastig de les kan nog worden aangevuld met een dis en lomp cussie waarbij de leerlingen een uitgesproken hoe werkt dan zo n direct mail er is voor mening poneren over bij voorbeeldpostorder eerst de envelop die uit bepaalde standaardele bedrijven aankopen op krediet tombola s u menten bestaat zo n envelop heeft eigenlijk hebt gewonnen adresbestanden en privacy twee functies ten eerste is er een persoonlijke enzovoort ontvanger de brief is aan hem gericht vleit dat niet iemands persoon een reclamefolder is evaluati e anoniemer onpersoonlijker dan een brief een in een voorbeel dbrief worden de kenmerken weetje uit tests blijkt dat het zeer belangrijk is aangestipt en becommentarieerd dat de naam juist gespeld is een tweede func de leerlingen schrijven zelf een verkoopbrief tie is natuurlijk dat deze brief opengedaan voor een bestaand of zelf bedacht publiek moet worden de elementen van de envelop moeten daarop inspelen recl a me ges l aagd of n ie t geslaagd de eigenlijke brief is zo opgesteld dat er heel snel een klantenvoordeel komt zo blijft of doel s tellingen wordt de lastige klant gunstig gestemd de de leerlingen kennen en herkennen de karak eerste woorden van zo n brief zijn eigenlijk de teristieken van geslaagde advertenties ze belangrijkste er moet immers doorgelezen kunnen ze situeren binnen een commercieel worden overtuigingsproces de vraag naar geslaagde daarna volgt de argumentatie die de klant of niet ges l aagde reclame heeft hier dus niets wil overtuigen van de voordelen van het arti te maken met het ethisch verantwoorde van de kel en hem aanzetten tot actie het wordt de reclame maar wel met de effectiviteit ervan luie klant gemakkelijk gemaakt met een ant de ethische vraagstelling komt aan bod in het woordkaart waarbij het port betaald wordt stellingenspel van de volgende communicatie door de bestemmeling wanneer hij zo lui is les het spreekt echter voor zich dat men de dat het hem moeite kost naar de brievenbus te kritische ingesteldheid van de leerl ingen niet gaan dan kan hij ook bellen naar een gratis kan buitensluiten ook al is dat niet de hoofd nummer bedoeling van de les 1992 3i4 moer 135 de leerlingen kunnen een beoordeling van re 4 theorie clame staven met argumenten en zijn bereid in deze fase wordt de leerlingen inzicht ver die met anderen te confronteren schaft in de werking van de reclame als je het de verantwoording van de doelstellingen belang van de reclame binnen de bedrijfscom van deze les dezelfde als die van de vorige les municatie kan situeren theorie fase twee van deze les dan begrijp je ook beter het waarom lesverloop van bepaalde kenmerken van zo n reclamefol verzamelfase der de leerlingen verzamelen individueel of i n wat hier ter sprake komt zijn dus de reclame groepen twee reeksen advertenties uit bladen technieken en trucjes wat de structuur be brieven indien mogelijk op video een reeks treft werd in de vorige communicatieles reeds aantrekkelijke advertenties ik smelt ervoor de a i da formule vermeld een ander richting en een reeks afstotende ik walg ervan gevend structuurmodel is wat genoemd wordt theorie het vocnrio model hieronder ter illustratie de advertenties worden gesitueerd binnen het bijgevoegd nog aan bod komen taal verhou algemeen kader en het doelstellingenpakket ding tekst prent appeal van de bedrijfscommunicatie zo maakt het s groepswer k bedrijfsleven bij voorbeeld een onderscheid deze theoretische achtergrond wordt dan ge tussen imago produkt en verkoopgerichte toetst aan de praktijk de geselecteerde adver reclame tenties worden besproken de leerlingen bear in franzen 1984 geursen 1985 mahieu 1986 gumenteren de pro s en contra s interessant is ogilvy 1984 roomer 1987 vindt u hiervoor de leerlingen een ranglijst te laten maken van interessant didactisch materiaal sommige de geselecteerde advertenties zo moeten ze leerkrachten vinden dit misschien te vergaand duidelijk stelling nemen en kiezen en twijfelen eraan of ze nog we l moedertaal 6 plenu m onderwijs geven en niet eerder marketing ik de resultaten van elk groep worden aan de heb daar echter mijn bedenkingen bij de ma klasgroep voorgesteld en onderling vergele nier waarop reclame in schoolboeken en tij ken discussie is hier niet ondenkbaar dens de lessen behandeld wordt gebeurt te veel 7 creatieve taa k vanuit het oogpunt van de ontvanger dan de leerlingen maken individueel of in groe mag hij nog een kritische ontvanger zijn maar pen zelf een advertentie bij voorbeeld voor de te weinig vanuit het oogpunt van de zender dat eigen school hobby vereniging toekomstig wil zeggen het marketingsysteem als je daar beroep enzovoort belangrijk is dat de reclam e weet van hebt dan ben je je meer bewust van de serieuze studies en strategieen die ten grond slag liggen aan wat voor ons overkomt als v verkenning luister en speels een luchtig spelletje met mooie kleuren vraagvaardigheid en zachtfluwelen stemmen je zit als het ware o omschrijving omschrijving van he t dichter bij de kern en je kan je dan ook weer koopmotief van de klan t baarder opstellen c confrontatie presentatie van het eige n klasgesprek aanbo d de leerlingen kunnen reageren op de aantrek w argumentatie vaardigheid in het presen kelijkheid en of de effectiviteit van de zelf ge teren van de goede argu selecteerde reclame en trachten dit ook te mo menten tiveren interessant is de door de effie jury z tegenwerpingen vaardigheid in het opvan bekroonde rec l ame daarnaast te leggen om een gen van koopweerstan nog vrij oppervlakkige vergelijking te maken de n met wat door oordeelkundigen als goede re t instemming vaardigheid in het afslui clame beschouwd wordt de standaard groep ten van het gesprek geeft deze beste advertenties van het jaar uit in o order opdracht juiste afwerkin g een speciale krant namelijk de creative news paper belgium voentto mode l 136 moer 199 3 4 te maken heeft met de belangensfeer van de ken waaronder argumenteren en gesprekslei leerlingen met hun leefwereld ding en hierop hebben geoefend bij het maken van deze advertentie kan de ze zijn bereid zich in te leven in de communi swot analyse worden gebruikt strength catiedoelstellingen van bedrijven weakness opportunities threats voor de ze stellen zich kritisch en weerbaar op tegen structuur kunnen zij het aida of het vocn over reclame en beinvloeding tio model gebruiken het spreekt voor zich dat deze les volgt op lessen als in de twee vorige modellen evaluatie tussentijdse evaluatie voorstelling van de be le s verloop oordel ing en de argumenten pro en contra i groepswer k bepaalde advertenties zoemgroepjes bepalen een standpunt door correctie en bespreking van de eigen adver krasse stellingen of stoute uitspraken te for tentie muleren over bij voorbeel d vergelijkende reclame tips kunst in de reclam e het volgen en verbeteren van de reclame van verbruikskrediete n de plaatselijke middenstand robinsoneilanden voor mij geen reclame in vergelij king van de reclame met de klassieke nederland zijn er robinsondatabanken met redevoering zie het hieronder afgebeelde mo namen van personen naar wie geen reclame del bij voorbeeld de toespraak tot de hoofden moet worden gestuurd van lebak uit de max havelaar als we de ge alcohol en sigarettenreclam e noemde modellen vergelijken zijn deze ver onderbreken van programma s voor spot s koopstrategieen dan eigenlijk niets anders dan kinderen in reclame jongeren als bewegende een moderne versie van de traditionele reto reclamedrager s rica bloot en seks in reclam e sportvedetten in reclame stell i n ge n s p el reclame goe d of slecht 2 panelgesprek vooraan in de klas wordt er een panelgesprek doel s telling e n gehouden met per stelling een moderator en de leerlingen kunnen hun ideeen over reclame een deelnemer uit elk groepje verwoorden er argumenten voor aanvoeren en 3 groepsdiscussie ze in een discussie confronteren met anderen bespreking van de fundering van de waarde voorondersteld wordt wel dat de leerlingen al oordelen inzake de stellingen kennis hebben opgedaan van gesprekstechnie evaluati e taalkundige en gesprekstechnische nabespre exordium de lezer oplettend maken leer king van de sprekers en de moderato r gierig maken en hem gunsti g de leerlingen kiezen uit een tijdschrift een ad stemmen voor de spreker vertentie die zij ethisch verantwoord vinden narratio vermelding van de feiten en ee n en een die zij ethisch niet verantwoord vinden overzicht van de problemen zij motiveren deze keuze divisio samenvatting van de hoofdzake n van de boodscha p tips confirmatio argumentatie voor het eigen een verslaggever aanduiden deze les kan du s standpun t gekoppeld worden aan de communicatieles refutatio weerlegging van het standpun t over rapporten kan je leren van de tegenpartij een verhandeling schrijven over een stelling penoratio of korte samenvatting van de con naar keuze conclusio clusie s enquete bij bevolkingsgroep in verband met bepaalden stellingen model van de klassieke redevoering een inlevingsopdracht met advocaten voor e n tegen 1992 34 moer 137 een meer speelse klasdiscussie bij voorbeeld in de vorm van het ruimtelijk positie kiezen bij 1 e p 2 ep een bepaalde stelling het gebruik van groene pro en rode contra kaartjes de discussie stoel 3 ep 4 e p verkocht bekocht de echte verkoper zit natuurlijk in vakje 4 doel s t e llin ge n empathie en projectie zijn dus even belangrijk de leerlingen zijn bereid te praten over eige n maar niet op hetzelfde moment niet in elke ervaringen met verkopers fase van het verkoopgesprek we lichten dit ze kennen en herkennen de structuur van een even toe verkoopgesprek ze stellen zich weerbaar op tegenover harde de structuur van een verkoopgesprek bestaat verkoop over het algemeen uit de volgende fasen in ze kunnen ze l f een verkoopgesprek voeren troductie vraag en luisterfase argumentatie weerlegging van argumenten afsluitfase le sv e r loo p de introducti e z simulatie oefening de verkoper stelt zichzelf krachtig voor hij de leerlingen bereiden een reele verkoopsitua komt tenslotte als verkoper dat betekent niet tie voor en spelen die voor de klas zij mogen dat hij agressief moet zijn non verbaal kan zelf voor een produkt kiezen bij voorbeeld hij dit projectieve uiten bij voorbeeld door niet verkoop motorfiets openen spaarrekening in de fauteuil te gaan zitten maar aan tafel reisbespreking de vraag en luisterfas e 2 vraaggespre k in deze fase trekt de verkoper op een soort ver de leerkracht helpt de leerlingen uitvissen kenningstocht hij probeert zich in te leven in welke verkooptechnieken er gebruikt werden de klant stelt hem vragen mensen praten nu de gebruikte verkooptechnieken worden dan eenmaal relatief graag over zichzelf op deze geinventariseerd manier bereikt hij misschien de welwillende 3 theorie het verkoopgesprek medewerking van de klant als hij bij voor bij een verkoopgesprek moet de verkoper naast beeld een tijdschrift komt verkopen kan hij de andere over twee belangrijke vaardigheden klant vragen of hij leest wat hij leest en welke beschikken hij moet zich enerzijds kunnen rubrieken hem zoal interesseren in deze fase is inleven in de wensen en weerstanden van de dus zijn empathisch vermogen weer belangrij klant hij moet dus over een groot empathisch ker vermogen beschikken anderzijds moet hij de argumententatie zichzelf ook kunnen uitdragen zijn gedachten slechts in deze fase geeft hij uitleg over zijn en bedoelingen kunnen projecteren in de klant produkt hij gebruikt alleen die argumenten een goed verkoopgesprek wordt dus mee be die voor deze of gene klant belangrijk zijn is paald door een juiste dosering van empathie en zijn klant bij voorbeeld een autofanaat wat hij projectie geldt dit evenwicht empathie projec in de vorige fase te weten gekomen is dan tie trouwens niet evenzeer voor andere soorten moet hij niet spreken over de kwaliteit van de relaties beide zijn even belangrijk sommige bekleding maar wel over de kracht van de mo verkopers kunnen heel goed luisteren naar de tor is zijn klant daarentegen iemand die dik klant maar vergeten waarvoor ze gekomen wijls lange afstanden moet afleggen en nogal zijn andere verkopers kunnen zichzelf heel eens last heeft van zijn rug dan moet hij hem goed uitdragen sommigen te goed cf markt niet overladen met allerlei technische snufjes verkopers praten zelf te veel en missen alzo maar wel bij voorbeeld de comfortabele stoel contact met de klant nog slechter is het na beklemtonen in deze fase is de projectie dus tuurlijk gesteld met de verkoper die zich noch weer belangrijker kan inleven noch kan projecteren schematisch de weerlegging van argumenten kunnen we dit als volgt weergeven zelden heeft een verkoper een klant zonder 138 mo e r 1992 3 4 een ja maar toch zijn deze tegenargumenten tips schitterend want elk bezwaar kan de verkoper een verkoper uitnodigen in de klas gebruiken als een verkoopsignaal tenminste een trainingsvideo bekijken en bespreken bij niet te lastige klanten in deze fase is het een eigen rollenspel op video opnemen en be empathisch vermogen weer belangrijker spreken de afsluitfas e de verkoper tracht het gesprek zo goed moge o ver kl ac hte nb e h a nd el i n g lijk af te ronden hij is dus weer meer projec tief aanwezig zonder echter opdringerig te doelstellingen willen zijn en al tot een deal te willen komen de leerlingen kennen en beheersen basistech hij zal later nog wel eens binnenspringen nieken om klachten te ontvangen en te beant woorden de verschillende fasen zijn hier gescheiden ze zijn bereid klachten te beschouwen als kan gepresenteerd maar zo duidelijk gescheiden sen ze zijn gemotiveerd om ze op een klant verloopt een verkoopgesprek in werkelijkheid vriendelijke manier te behandelen natuurlijk niet de fasen moeten soepel han teerbaar zijn belangrijk is wel dat de verkoper lesverloop zich van deze fasen en van de volgorde ervan gevelstudie bewust is bij tegenargumentatie moet de ver de leerlingen vertellen over situaties die ze koper ook argumenten ter beschikking hebben zelf hebben meegemaakt en hoe klachten er zoals hij bij zijn argumentatie ook ruimte moet werden behandeld laten voor tegenargumenten en zo komen we rollenspel bij de tweede opmerking in groepjes van twee bereiden de leerlingen al is het voor de verkoper in bepaalde fasen verschillende situaties voor een deelnemer van het verkoopgesprek wenselijk zijn projec speelt de rol van klant de andere die van ver terende vaardigheid te gebruiken toch moet antwoordelijke zijn andere vaardigheid namelijk zijn empa klasleergesprek thisch vermogen steeds sluimerend aanwezig het rollenspel van de verschillende groepjes zijn en omgekeerd wordt geanalyseerd en er wordt een inventaris opgemaakt van wat er bij klachtenbehandeling klasleergesprek te doen en te vermijden valt op basis van eigen ervaringen worden goede klachten moeten zo veel mogelijk correct en en slechte verkopers geanalyseerd verkoopactief worden opgevangen klachten rollenspel kunnen immers kansen zijn tenminste als je de ene leerling verkoopt een produkt een de klanten wil behouden klanten met klach dienst aan een andere leerling de fouten en ten moet je altijd laten uitpraten al is de klacht pluspunten kunnen achteraf geinventariseerd onterecht de klachten opschrijven is ook ver worden koopactief dat geeft meer waarheidsgehalte aan de woorden ze kunnen geverifieerd wor evaluatie den klanten veralgemenen nogal graag ze kennisvragen wat de verkooptechnieken be overdrijven wel eens als ze merken dat hun treft klachten in die vorm opgeschreven worden beoordeling van het rollenspel door de verko dan reageren ze meestal wel en brengen ze de per hij beoordeelt de klant door de k l ant hij klachten tot hun ware proporties er is iets van beoordeelt de verkoper door de observerende hun eerste ongenoegen weggeebd groep dat wil zeggen de leerkracht en de leer rollenspel lingen dezelfde situaties van het eerste rollenspel een opvolgingsgespre k een aantal weken later worden opnieuw gespeeld maar met andere waarin gepolst wordt of de leerlingen de ver deelnemers en andere reacties kooptechnieken nog herkennen en of hun individuele taak eigen houding in ervaringen met verkopers de leerlingen schrijven zelf een antwoord op gewijzigd is een klachtenbrief 1992 3 4 m oe r 139 evaluatie r a pp o r te r e n k a n j e l e re n procesevaluatie tijdens het rollenspel kunnen reacties opnieuw gespeeld worden doelstellingen produktevaluatie correctie en bespreking van de leerlingen kennen trucjes om rapporte n de antwoorden op de klachtenbrief leesvriendelijk te maken herkennen valkuilen en schietgeweren for muli ere n voer voor burea u c r at en ze kunnen zelf een verslag maken van een ver gadering of bijeenkomst en gebruiken daarbij doelstellingen mensentaal de leer l ingen kunnen eenvoudige elementaire formulieren zelf correct invullen lesverloop ze kennen en beheersen een aantal basistech i individuele ofduo taak nieken om zelf duidelijke klantvriendelijke de leerlingen verzamelen verslagen van al l erlei mededelingen voorschriften en formulieren te bedrijven organisaties en verenigingen ge maken meenteraad sportclub werk ouders actie short is beautiful ze proeven de sfeer van een groep enzovoort actie eenvoud de leerlingen interviewen mensen en vragen wat typisch is voor een goed verslag welke lesverloop kenmerken een rapport onbruikbaar maken t individuele taak 2 individuele taak ofgroepswer k a l le leerlingen vullen strikt individueel een vergelijking en opsomming van de elementaire kopie van hetzelfde document in bij voor informatie datum aanwezigen onderwerpen beeld opening zichtrekening aanvraag elektri besluit afspraken uitvoerders streefdata enzo citeitsaans luiting aanvraag kindergeld in voort schrijving hoger onderwijs aangifte verloren de sterke en zwakke punten van de verslagen voorwerpen sollicitatieformulier worden geanalyseerd logische structuur for 2 klasleergesprek mulering lengte begrijpelijkheid overzichte de belangrijkste verschi l punten en misver lijkheid functie doel en publiekgerichtheid standen worden besproken en geinventari afspraken taakverdeling seerd 3 plenu m 3 individuele taa k de belangrijkste bevindingen worden gein de leerlingen vullen enkele andere basisfor ventariseerd en becommentarieerd mulieren in 4 individuele taak 4 observeer en eerzame fase de leerlingen maken zelf een verslag van een de leerlingen zoeken verwarrende ergerlij ke reele vergadering bij voorbeeld van een reis hopeloze mededelingen voorbereiding van de voorbereiding van een 5 klasleergesprek schoolfeest van een actie de verzamelde mensonvriendelijke medede zij maken een rapport op basis van een rollen lingen worden besproken en mensvriendelij spel het rollenspe l uit andere lessen kan hier ker gemaak t de belangrijkste fouten en tips voor worden gebruikt voor betere formulieren worden geinventari seerd evaluatie 6 duo taa k individuele correctie en klassikale bespreking per twee ontwerpen de leerlingen een eenvou van de individuele verslagen dig duidel ijk formulier voor bij voorbeeld treinreizigers gemeentebestuur telefoon of s o llici te r en ee rs t pr ob e ren krantenabonnees doels t ellingen e val u atie de leerlingen weten aan welke basisvereiste n correctie en bespreking van de individuele en een goede sol l icitatiebrief moet voldoen de duo taak ze kunnen een persoonlijke brief schrijven met persoonl ijk wordt bedoeld dat de leerlin 140 moer 1992 3 4 gen een sollicitatiebrief schrijven vanuit de tentie zelf kiezen is belangrijk uit die keuze eigen concrete situatie wie ben ik wat kan ik blij kt immers in hoeverre ze hun eigen kennen wat verwacht het bedrijf of de instelling van en k unnen juist inschatten mij een goede sollicitatiebrief schrijven bete rollenspel kent dus niet uit een of ander leerboek een de leerl ingen bereiden in groepjes een sol l ici brief overschrijven aangevuld met enkele per tatiegesprek voor op basis van een bepaalde soonlijke gegevens over woonplaats diploma advertentie telkens met een sollicitant versus en dergelijke je kan dus ook niet naar ver een personeelschef het rollenspel wordt ge schillende bedrijven dezelfde sollicitatiebrief spee ld door ofwel leerling leraar ofwel leer opsturen ling leerling ze zijn bereid een swot analyse te maken dat wil zeggen ze nemen hun eigen sterke evaluatie strength en zwakke weak punten kritisch on correctie en bespreking van de sollicitatie der de loep en onderzoeken de mogelijkheden brieven opportunities en beperkingen threats van de nabespreking van elk rollenspel arbeidsmarkt ze willen zichzelf leren verkopen zie hier tip voor ook de les verkocht bekocht waar het stel samen een personeelsadvertentie op gaat over de juiste dosering van empathie en projectie en van een tegenargument een argu ve r se i d eeen en n ieu w ge dich ten goed ment maken een jaar werkloosheid bij voor beeld kan ook in je voordeel worden uitge bij wijze van slot volgen hier nog enkele ideeen speeld die nader uitgewerkt kunnen worden effect van reclame enquete na bioscoopbe lesverloop zoek vtm collage enzovoort wat blijft er bij individuele reactie voorbeeld van 3 minuten vttvt spotjes hangen uit een aantal 5 a zo reele anonieme sollici hoe werkt het menselijk geheugen hierbij tatiebrieven worden de beste en de slechtste welke spotjes spreken het meest aan uitgepikt en besproken taalcreativiteit in reclame eventueel vergele plenum ken met bepaalde vormen van poezie de positieve en negatieve elementen worden jargonwoordenboek van marketingcommuni geinventariseerd de beste brief wordt be catie praktisch geoefend in de vorm van een kroond en de slechtste brief aan de schandpaal quiz specifiek een inventaris van het reclame gespijkerd jargon individuele taa k een nieuwe zaak starten dat kan heel eenvou de leerlingen verzamelen interessante adver dig worden opgevat leerlingen organiseren tenties uit zaterdagkranten en stellen een lijst of verkopen op school wel eens iets voor een op met desiderata van bedrijven ze onderzoe bepaalde actie vragen die daarbij ter sprake ken dus de arbeidsmarkt komen wat waar wanneer voor wie hoe plenum enzovoort de regelmatig terugkerende vereisten worden klantgericht telefoneren telemarketing geinventariseerd een ranglijst kan opgemaakt gevelstudie hoeveel kost reclame worden op bezoek bij een reclamebureau theorie geintegreerde communicatie case geinte de leerlingen krijgen de theorie over hoe zij greerde communicatie betekent het geheel aan een goede sollicitatiebrief moeten schrijven communicatietechnieken dat voor een bepaald zowel vormelijk als stilistisch en inhoudelijk produkt wordt gebruikt zoals krant tijd er wordt nagegaan in hoeverre de beste brief schrift t v affiches enzovoort hieraan beantwoordt interviews met adverteerders individuele taak consumentenorganisaties over reclame test de leerlingen schrijven een sollicitatiebrief bij aankoop jury eerlijke praktijken jep de een zelf gekozen advertentie dat ze de adver leerlingen kunnen zelf eens een jury spele n 1992 3 4 moer 141 over de reclame die in een bepaald tijdschrift mariet van goc h wel of niet kan mediaselectie en levensstijlen in reclame welke advertenties in welk blad vergelijk bij voor beeld de reclame van avenue met die van flair kijk op verhalen of libelle historische blik op reclame reclame als weer spiegeling van de zich wijzigende markt van welzijn en geluk parity breaking advertising lijkt alle reclame verhalen kun je op talloze manieren benaderen bij voorbeeld voor bronwater op elkaar een mogelijkheid is de verhaalanalyse maar dan appeal aandachtstrekkers in advertenties ver moeten de abstracte begrippen uit deze benadering gelijken wel omgezet worden in concrete opdrachten om aan de cirkel van tevredenheid communicatie sprekelijk te zijn mariet van goch ontwikkelde maakt hem rond de leerlingen kunnen zelf met de sectie nederlands van het spectrum college originele reclame maken voor een produkt en in breda een lessenreeks kijk op verhalen in deze de communicatiestrategieen toepassen bijdrage schetst zijde totstandkoming ervan en geeft zij een voorbeeld van een les over het begrip ruimte noot en li teratuu r i deze bijdrage is een wat ingekorte versie van de sy ll abu s kij k o p ve rh alen een al eerder verschenen artikel namelijk in vonk 1990 3 p 3 14 nog steeds maakt het lezen van cees noote booms hoelah grote indruk op mij dat heeft bogaarts piet reclame brieven naar believen i8o ongetwijfeld te maken met de herinnering aan succesvolle direct mail ideeen voor de prijs van een de lessen die ik erover heb gegeven het waren boek leiden sijthoff 198s stuk voor stuk hoogtepuntjes zeker ook dank franzen giep mensen produkten en reclame al zij de kijk op verhalen die we in de sectie heb phen aan de rij n samsom 1984 ben ontwikkeld in deze bijdrage wil ik de lezer geursen goos emoties en reclame de rol van emo een kijkje in de keuken gunnen ties bij reclameplanning leiden stenfert kroese kijk op verhalen zo luidt de titel van de syl 1985 labus die door de gezamenlijke inspanning van mahieu p w m van promotiegerichtheid naar de sectieleden nederlands aan het begin van de een globale marketingaanpak in het school jaren tachtig tot stand is gekomen indringend management in cyriel van tilborgh red lezen van drop bleek te moeilijk voor de doel marketing van diensten deventer kluwer 1986 groep eerste en tweedejaars leerlingen van ogilvy david ogilvy over reclame deventer sijt opleidingen in het middelbaar huishoud en hoff 1984 nijverheids onderwijs mhno meestal vijf roomer jaap de praktijk van de marketingcommu tien tot achttienjarigen afkomstig uit het lbo nicatie achtergronden van concepten teksten en en tnnvo de lessenserie was jarenlang met de onderwerpen deventer kluwer 1987 nodige bijstellingen een vast onderdeel van wit simon de theo van der vlugt brieven la de literatuurlessen op de school voor mbo waar ten werken praktische handleiding en tips voor het ik werk met de doorvoering van de herstruc gebruik van brieven bij verkoop en werving de turering medio tachtig en de sectorvorming en venter kluwer 1985 vernieuwing in het tvtao in de jaren negentig verminderde het aantal lessen nederlands met meer dan de helft ten gunste van zogenaamde beroepsgerichte vakken als gevolg van stage uitbreiding liep het aantal lessen eveneens te rug het onderdeel kijk op verhalen verdween als een van de eerste het is dunkt me nog steeds een bruikbare 142 moer 1992 3 4