Bedrijfscommunicatie en moedertaalonderwijs. Communicatielessen.

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 3
Pagina’s: 3-14

Documenten

bedrijfscommunicatie en moede rtaalonderwijs communicatielessen lutgarde missoul de hierna volgende communicatielessen sluiten aan bij het artikel bedrijfscom municatie en moedertaalonderwijs verschenen in vonk 19 5 april 1990 dat arti kel was het verslag van een bijscholing die in februari van dit jaar op de uia plaatsvond en gegeven werd door luc lammens communicatieverantwoordelijke bij een bank het handelde over de communicatie en marketingstrategieen van het bedrijfsleven en de toepassing ervan in het onderwijs in het tweede deel van die bijscholing stelde luc lammens een aantal lesmodellen voor het is de bedoeling dat de leerlingen door deze lessen inzicht in deze strategieen krijgen ze leren gebruiken en er een houding tegenover bepalen de eerste communica tieles werd reeds opgenomen in het boven vermelde artikel n deze lesmodellen komen de vier voor welke afdelingen deze lessen geschikt communicatieve vaardigheden ruim zijn en in welke mate ze nog verder aange schoots aan bod luisteren spreken past moeten worden lezen en schrijven de lessen ver tenslotte wil ik er nog op wijzen dat ik niet trekken ook altijd vanuit de erva een volkomen getrouw verslag bied van de ringswereld van de leerlingen hun lesmodellen zoals luc lammens die pre ervaringen liggen minder veraf van senteerde maar dat ik eerder mijn eigen de wereld buiten de school dan van die verwerking daarvan voorstel binnen de school op die manier ontstaat er een grotere betrokkenheid en wel op twee vlakken zichzelf en de buitenwereld reclameb ri even ontleden slechts na een verkenning van de eigen leefwereld volgt een theoretische uit direct mail eenzetting waardoor het oorspronkelijke kennen en kunnen bijgestuurd worden belangrijk is ook dat er in de lesmodellen doelstewngen aandacht wordt besteed aan attitudes de lessen zijn geen gesneden brood maar de leerlingen herkennen de structuur dienen nog verder uitgewerkt en aan de de stijl de verkoopargumenten en de eigen situatie aangepast te worden bij de truukjes in een reclamebrief lessen worden telkens nog een aantal ze zijn bereid de invloed van reclame publikaties vermeld geput uit de overvloed brieven op hun eigen omgeving te onder aan literatuur die er op dit vlak bestaat de zoeken leerkrachten moeten ook zelf uitmaken de verantwoording van de doelstellingen december 1990 nummer 3 20 e jaargang van deze les bestaat erin dat de leerlingen luc lammers beperkt zich hier tot een gewapend worden om zich kritisch en korte analyse van direct mail de struc weerbaar op te kunnen stellen tegenover tuur van zulke reclamebrieven is terug te de invloeden van de reclame brengen tot b v de aida formule aida staat voor attention aandacht interest interesse desire drang tot kopen en lesverloop action aanschaffing in het marketingtijd perk is men er zich echter van bewust 1 verzamelfase geworden dat er nog een fase na komt de elke leerling verzamelt gedurende een of ervaringen van de koper met het artikel meerdere weken de reclamepost en kunnen nl van grote invloed zijn op het noteert kort zijn reacties erop wat aantrek vervolg van de zakenrelatie marketing is kelijkheid en respons betreft immers niet alleen het scheppen maar ook 2 groepswet het behouden van een blijvende relatie zie in groep worden dan de reclamestukken vonk 19 5 daarom is deze formule uitge besproken en dat op verschillende vlak breid met nog een letter nl de s dat ken wordt dan aidas de s staat voor satis de leerlingen maken een externe ana faction voor de voldoening die de koper lyse van de reclamebrieven folders ze na de koop van het artikel heeft gaan na of de reclame in de vorm van brief verder hebben die recfamebrieven een met envelop gepresenteerd wordt of in de klant voor ogen met karaktertrekken die vorm van een folder is er een waardebon gereduceerd kunnen worden tot drie i en bij een vervaldatum een antwoordkaartje lui lastig en lomp deze analyse betreft dus nog alleen de hoe werkt dan zo n direct mail er is voor uiterlijke presentatie eerst de envelop die uit bepaalde stan de leerlingen spreken hun apprecia tie daardelementen bestaat zo n envelop uit over de verschillende reclamestukken heeft eigenlijk twee functies ten eerste is en trachten die ook te mom er een persoonlijke ontvanger de brief is tenslotte bespreken ze de effectiviteit naar hem gericht vleit dat niet iemands van de verschillende reclamestukken en persoon een reclamefolder is anoniemer trachten ook dat te motiveren onpersoonlijker dan een brief een weetje uit tests blijkt dat het zeer belangrijk is dat 3 plenum de naam juist gespeld is eentweede func de belangrijkste vaststellingen worden tie is natuurlijk dat deze brief opengedaan voorgesteld en geinventariseerd de ver moet worden de elementen van de enve schillende groepen krijgen de kans om op lop moeten daarop inspelen elkaars resultaten te reageren zodat dit de eigenlijke brief is zo opgesteld dat er plenum in een interessant klassegesprek heel snel een klantenvoorrfeel komt zo kan uitmonden de belangrijkste bevindin blijft of wordt de lastige klant gunstig gen worden genoteerd en van daaruit wor gestemd de eerste woorden van zo n brief den de meest effectieve reclamestukken zijn eigenlijk de belangrijkste er moet geselecteerd immers doorgelezen worden 4 g oepsweric diaact mall daarna volgt de argumentatie die de klant in groep worden dan de beste brieven wil overtuigen van de voordelen van het geanalyseerd zodat de leerlingen zicht krij artikel en hem aanzetten tot actie het gen op specifieke kenmerken van een wordt de luie klant gemakkelijk gemaakt goed opgestelde reclamebrief in deze fase met een antwoordkaart waarbij het port maken de leerlingen dus een interne analy betaald wordt door de bestemmeling se van de reclamebrief wanneer hij zo lui is dat het hem moeite 20 e jaargang nummer 3 december 1990 kost naar de brievenbus te gaan dan kan bogaards piet reclame brieven naar hij ook bellen naar een gratis nummer believen 180 succesvolle direct mail ai die brieven hebben ook een p s uit ideeen voor de prijs van een boek lei tests blijkt dat 90 van de klanten dit p s den sythoff 1985 lezen zo n p s blijkt de klant te fascine ren uit tests blijkt ook dat een prentje de de wit simon theo van der vlugt brie mailing aantrekkelijker maakt als weetje ven laten werken praktische handlei nog dit al deze brieven van b v yves ding en tips voor het gebruik van brie rockier eci lecturama enz worden op ven bij verkoop en we rving kkiwer hun effectiviteit getest een publiek van 1985 5000 mensen krijgt dit model 5000 andere van raag w f de direct mail demon mensen krijgen dat model stratie campagne adformatie pl t post wie meer informatie wenst over de verbor 1989 gen verleiders en de structuur van de reclamebrief raad ik aan het didactisch van vooren erik direct marketing een materiaal te raadplegen dat op het einde kennismaking in marketingjaarboek van deze les bijgevoegd is roularta 1989 5 plenum in de vorm van een klasleergesprek krijgen reclame geslaagd of niet de leerlingen nu de theoretische onder geslaagd bouw van de reclamebrief 6 oefening doelstellingen de brieven worden nu aan de theorie getoetst de aanvankelijk beste brieven de leerlingen kennen en herkennen de kunnen nu nog beter geselecteerd worden karakteristieken van geslaagde adverten 7 discussiestoel ties ze kunnen ze situeren binnen een de les kan nog worden aangevuld met een commercieel overtuigingsproces de vraag discussie waarbij de leerlingen een uitge naar geslaagde of niet geslaagde reclame sproken mening poneren over b v postor heeft hier dus niets te maken met het derbedrijven aankopen op krediet tombo ethisch verantwoorde van de reclame maar la s u hebt gewonnen adresbestanden en wel met de effectiviteit ervan de ethische privacy enz vraagstelling komt aan bod in het stellin genspel van de volgende communicatieles het spreekt echter voor zich dat men de evaluatie kritische ingesteldheid van de leerlingen niet kan buitenstuiten ook al is dat niet de in een voorbeeldbrief worden de ken hoofdbedoeling van de les merken aangestipt en becommentarieerd de leerlingen kunnen een beoordeling de leerlingen schrijven zelf een ver van reclame staven met argumenten en zijn koopbrief voor een bestaand of zelf bereid die met anderen te confronteren bedacht publiek de verantwoording van de doelstellingen van deze les cfi vorige les literatuur lesverloop ad rem tijdschrift van de vlaamse ver eniging voor zakelijke communicatie 1 verzamelfase met artikelen van o a f simonie visgala de leerlingen verzamelen individueel of in december 1990 nummer 3 20 e jaargang groep twee reeksen advertenties uit bladen fase twee van deze les dan begrijp je ook brieven indien mogelijk op video een reeks beter het waarom van bepaalde kenmer aantrekkelijke advertenties ik smelt ken van zo n reclamefolder ervoor en een reeks afstotende ik walg wat hier ter sprake komt zijn dus de recla ervan metechnieken en truukjes wat de struc tuur betreft werd in de vorige comrrwnica 2 theorie tieles reeds de aida formule vermeld een de advertenties worden gesitueerd binnen ander richtinggevend structuurmodel is het algemeen kader en het doelstellingen wat genoemd wordt het vocatio model pakket van de bedrijfscommunicatie zo op het einde van deze les ter illustratie bij maakt het bedrijfsleven b v een onder scheid tussen imago produkt en ver gevoegd nog aan bod komen taal ver koopgerichte reclame houding tekstprent appeal onderaan deze les vindt u hiervoor interes sant didactisch materiaal sommige leer 5 groepswede krachten vinden dit misschien te vergaand deze theoretische achtergrond wordt dan en twijfelen eraan of ze nog wel moeder getoetst aan de praktijk de geselecteerde taalonderwijs geven en niet eerder marke advertenties worden besproken de leerlin ting ik heb daar echter mijn bedenkingen gen beargumenteren de pro s en contra s bij de manier waarop reclame in school interessant is de leerlingen een ranglijst te boeken en tijdens de lessen behandeld laten maken van de geselecteerde adver wordt gebeurt te veel vanuit het oogpunt tenties zo moeten ze duidelijk stelling van de ontvanger dan mag hij nog een nemen en kiezen kritische ontvanger zijn maar te weinig vanuit het oogpunt van de zender d w z a plenum het marketingsysteem als je daar weet de resultaten van elke groep worden aan van hebt dan ben je je meer bewust van de serieuze studies en strategieen die ten de klasgroep voorgesteld en onderling ver grondslag liggen aan wat voor ons over geleken discussie is hier niet ondenkbaar komt als speels een luchtig spelletje met mooie kleuren en zachtfluwelen stemmen 7 creatieve taak je zit a h w dichter bij de kern en je kan je de leerlingen maken individueel of in groep dan ook weerbaarder opstellen zelf een advertentie b v voor de eigen school hobby vereniging toekomstig 3 klasgesprek beroep enz belangrijk is dat de reclame te de leerlingen kunnen reageren op de aan maken heeft met de belangensfeer van de trekkelijkheid en of de effectiviteit van de leerlingen met hun leefwereld zelf geselecteerde reclame en trachten dit bij het maken van deze advertentie kan de ook te motiveren interessant is de door de swot analyse worden gebruikt strength effie jury bekroonde reclame daarnaast te weakness opportunities threats ter spra leggen om een nog vrij oppervlakkige ver ke gebracht in vonk 19 5 voor de struc gelijking te maken met wat door oordeel tuur kunnen zij het aida of het vocatio kundigen als goede reclame beschouwd model gebruiken wordt de standaardgroep geeft deze beste advertenties van het jaar uit in een speciale krant nl de creative newspaper belgium evaluatie 4 theorie tussentijdse evaluatie voorstelling van in deze fase wordt de leerlingen inzicht de beoordeling en de argumenten pro en verschaft in de werking van de reclame contra bepaalde advertenties als je het belang van de reclame binnen de correctie en bespreking van de eigen bedrijfscommunicatie kan situeren theorie advertentie npmet 20 e jaargang nummer 3 december 1990 nps peroratio of korte samenvatting conclusio van de conclusies het opvolgen en verbeteren van de reclame van de plaatselijke middenstand uteratuur vergelijking van de reclame met de klassieke redevoering b v de toespraak creative newspaper belgium kranten tot de hoofden van lebak uit de max groep de standaard een verzameling havelaar als we volgende modellen verge van de beste advertenties van het jaar lijken zijn deze verkoopstrategieen dan eigenlijk niets anders dan een moderne franzen giep mensen produkten en versie van de traditionele retorica reclame samsom 1984 geursen goor emoties en reclame de vocatio model rol van emoties bij reclameplanning v verkenning luister en vraagvaar stenfert kroese 1985 digheid mahieu p w m van promotiegerich th eid 0 omschrijving omschrijving van het naar een globale marketingaanpak in het koopmotief van de schoolmanagement in van tilborgh klant cyriel hoofdrad marketing van dien c con frontatie presentatie van het sten kluwer 1986 eigen aanbod a argumentatie vaardigheid in het ogilvy david ogilvy over reclame sijt presenteren van de hoff 1984 goede argumenten roomer jaap de praktijk van de mar t tegenwerpingen vaardigheid in het op ketingcommunicatie achtergronden vangen van koop van concepten teksten en onderwer weerstanden pen kluwer 1987 i instemming vaardigheid in het af sluiten van het ge sprek 0 order opdracht juiste afwerking stellingenspel reclame model van de klassieke redevoering goed of slecht exordium de lezer ople ttend doelstellingen maken leergierig ma ken en hem guns ti g de leerlingen kunnen hun ideeen over stemmen voor de reclame verwoorden er argumenten voor spreker aanvoeren en ze in een discussie confron narratio vermelding van de fei teren met anderen voorondersteld wordt ten en een overzicht wel dat de leerlingen al kennis hebben van de problemen opgedaan van gesprekstechnieken waar divisio samenvatt ing van de onder argumenteren en gespreksleiding hoofdzaken van de en hierop hebben geoefend boodschap ze zijn bereid zich in te leven in de confirrnatio argumentatie voor het communicatiedoelstellingen van bedrijven eigen standpunt ze stellen zich kritisch en weerbaar op refutatio weerlegging van het tegenover reclameert beinvbeding standpunt van de het spreekt voor zich dat deze les volgt op tegenpartij lessen als in de twee vorige modellen december 1990 nummer 3 20 e jaargang i lesverloop enquete bij bevolkingsgroep i v m bepaalde stellingen 1 groepswerk een inlevirtgsopdracht met advocaten zoengroepjes bepalen een standpunt voor en tegen door krasse stellingen of stoute uitspraken een meer speelse klasdiscussie in de te formuleren over b v vorm van b v vergelijkende reclame het ruimtelijk positie kiezen bij een kunst in de recname bepaalde stelling verbruikskredieten het gebruik van groene pro en rode robinsoneilandert voor mij geen contra kaartjes reclame in nederland zijn er robinsonda de discussiestoel tabanken met namen van personen naar wie geen reclame moet worden gestuurd alcohol en sigarettenreclame onderbreken van programma s voor verkocht bekocht spots kinderen in reclame jongeren als doelstewngen bewegende reclamedragers bloot en sex in reclame de leerlingen zijn bereid te praten over sportvedetten in reclame eigen ervaringen met verkopers ze kennen en herkennen de structuur 2 panelgesprek van een verkoopgesprek vooraan in de klas wordt er een panelge ze stellen zich weerbaar op tegenover sprek gehouden met per stelling een hartla verkoop moderator en een deeinerner uit elk groep ze kunnen zelf een verkoopgesprek le voeren 3 groepsascussie vanuit de zaal wordt er gereageerd lesverloop 4 klaskergesprek 1 simulatie oefening bespreking van de fundering van de waar de leerlingen bereiden een reele verkoop de oordelen inzake de stellingen situatie voor en spelen die voor de klas zij mogen zelf voor een produkt kiezen b v eva uane verkoop motorfiets openen spaarrekening reisbespreking taalkundige en gesprekstechnische 2 vraaggesprek nabespreking van de sprekers en de de leerkracht helpt de leerlingen uitvissen moderator welke verkooptechnieken er gebruikt wer de leerlingen kiezen uit een tijdschrift den de gebruikte verkooptechnieken wor een advertentie die zij ethisch verantwoord den dan geinventariseerd vinden en een die zij ethisch niet verant woord vinden zij motiveren deze keuze a theorie het verkoopgesprek de structuur van een verkoopgesprek tips bestaat over het algemeen uit de volgende fasen een verslaggever aanduiden deze les a de introductie kan dus gekoppeld worden aan de commu b de vraag en luisterfase nicatieles over rapporteren kan je leren c de argumentatie een verhandeling schrijven over een d de weerlegging van argumenten stelling naar keuze e de afsluitfase mn 20 e jaargang nummer 3 december 1990 bij dit verkoopgesprek moet de verkoper zichzelf op deze manier bereikt hij mis naast andere over twee belangrijke vaar schien de welwillende medewerking van de digheden beschikken hij moet zich ener klant als hij b v een tijdschrift komt verko zijds kunnen inleven in de wensen en pen kan hij de klant vragen of hij leest wat weerstanden van de klant hij moet dus hij leest en welke rubrieken hem zoal inte over een groot empathisch vermogen resseren in deze fase is dus zijn empa beschikken anderzijds moet hij zichzelf thisch vermogen weer belangrijker ook kunnen uitdragen zijn gedachten en c de argumenta tie bedoelingen kunnen projecteren in de slechts in deze fase geeft hij uitleg over klant een goed verkoopgesprek wordt dus zijn produkt hij gebruikt alleen die argu mee bepaald door een juiste dosering van menten die voor deze of gene klant empa thie en projectie geldt dit evenwicht belangrijk zijn is zijn klant b v een autofa empathie projectie trouwens niet evenzeer naat wat hij in de vorige fase te weten voor andere soorten relaties beide zijn gekomen is dan moet hij niet spreken even belangrijk sommige verkopers kun over de kwaliteit van de bekleding maar nen heel goed luisteren naar de klant maar wel over de kracht van de motor is zijn vergeten waarvoor ze gekomen zijn ande klant daarentegen iemand die dikwijls ian re verkopers kunnen zichzelf heel goed uit ge afstanden moet afleggen en nogal eens dragen sommigen te goed cfr marktver last heeft van zijn rug dan moet hij hem kopers praten zelf te veel en missen alzo niet overladen met allerlei technische snuf contact met de klant nog slechter is het jes maar wel b v de comfortabele stoel natuurlijk gesteld met de verkoper die zich beklemtonen in deze fase is de projectie noch kan inleven noch projecteren sche dus weer belangrijker matisch kunnen we dit als volgt weerge ven d de weerlegging van argumenten zelden heeft een verkoper een klant zon 1 ep 2 ep der een ja maar toch zijn deze tegenar gumenten schitterend want elk bezwaar kan de verkoper gebruiken als een ver 3 ep 4 ep koopsignaal tenminste bij niet te lastige klanten in deze fase is het empathisch vermogen weer belangrijker de rasechte verkoper zit natuurlijk in vakje e de afsluitfase 4 empathie en p rojectie zijn dus even de verkoper tracht het gesprek zo goed belangrijk in een verkoopgesprek maar mogelijk af te ronden hij is dus weer meer niet op hetzelfde moment niet in elke fase projectief aanwezig zonder echter opdrin we lichten dit even toe gerig te willen zijn en al tot een deal te wil a de introductie len komen hij zal later nog wel eens bin de verkoper stelt zichzelf krachtig voor hij nenspringen komt tenslotte als verkoper dat betekent opmerkingen niet dat hij agressief moet zijn non verbaal de verschillende fasen zijn hier gescheiden kan hij dit projectieve uiten door b v niet in gepresenteerd maar zo duidelijk geschei de fauteuil te gaan zitten maar aan tafel den verloopt een verkoopgesprek in wer b de vraag en luisterfase kelijkheid natuurlijk niet de fasen moeten in deze fase trekt de verkoper op een soort soepel hanteerbaar zijn belangrijk is wel verkenningstocht hij probeert zich in te dat de verkoper zich van deze fasen en leven in de klant stelt hem vragen men van de volgorde ervan bewust is bij sen praten nu eenmaal relatief graag over tegenargumentatie moet de verkoper ook december 1990 nummer 3 20 e jaargang vil argumenten ter beschikking hebben zoals van strydonck ch j noel van verko hij bij zijn argumentatie ook ruimte moet per laten voor tegenargumenten en zo komen we bij de tweede opmerking wage jan l psychologie en techniek ai is het voor de verkoper in bepaalde van het verkoopgesp re k samsom fasen van het verkoopgesprek wenselijk 1987 zijn projecterende vaardigheid te gebrui wage jan verkoop in aktie morgen ken toch moet zijn andere vaardigheid nl meer orders kluwer video cursus zijn empathisch vermogen steeds sluime rend aanwezig zijn en omgekeerd 4 klas eergesprek over klachtenbehandeling op basis van eigen ervaringen worden goede en slechte verkopers geanalyseerd doelstelungen 5 rozenspel de leerlingen kennen en beheersen de ene leerling verkoopt een produkt een basistechnieken om klachten te ontvangen dienst aan een andere leerling de fouten en te beantwoorden en pluspunten kunnen achteraf geinventa ze zijn bereid klachten te beschouwen riseerd worden als kansen ze zijn gemotiveerd om ze op een klantvriendelijke manier te behandelen evaluatie kennisvragen wat de verkooptechnie lesverloop ken betreft 1 gevalstudfe beoordeling van het rollenspel de leerlingen vertellen over situaties die ze door de verkoper hij beoordeelt de zelf hebben meegemaakt en hoe klachten klant er werden behandeld door de klant hij beoordeelt de ver koper 2 rollenspel door de observerende groep d w z in groepjes van twee bereiden de leerlin de leerkracht en de leerlingen gen verschillende situaties voor een deel een opvolgingsgesprek een aantal nemer speelt de rol van klant de andere weken later waarin gepolst wordt of de die van verantwoordelijke leerlingen de verkooptechnieken nog her kennen en of hun eigen houding in ervarin a klasleergesprek gen met verkopers gewijzigd is het rollenspel van de verschillende groepjes wordt geanalyseerd en er wordt een inven tips taris opgemaakt van wat er bij klachtenbe handeling te doen en te vermijden valt een verkoper uitnodigen in de klas klachten moeten zo veel mogelijk correct een trainingsvideo bekijken en bespreken en verkoopactief worden opgevangen een eigen rollenspel op video opnemen klachten kunnen immers kansen zijn ten en bespreken minste als je de klanten wil behouden klanten met klachten moet je altijd laten literatuur uitpraten al is de klacht onterecht de klachten opschrijven is ook verkoopactief rasper de persoonlijke verkoop pio dat geeft meer waarheidsgehalte aan de nieren acquireren en het houden van woorden ze kunnen geverifieerd worden klanten samsom 1983 klanten veralgemenen nogal graag ze overdrijven wel eens als ze merken dat 20 e jaargang nummer 3 december 1990 hun klachten in die vorm opgeschreven 2 klasleergesprek worden dan reageren ze meestal wel en de belangrijkste verschilpuntenen misver brengen ze de klachten tot hun ware pro standen worden besproken en geinventari porties er is iets van hun eerste ongenoe seerd genweggeebd individuele taak 4 rollenspel de leerlingen vullen enkele andere basis dezelfde situaties van het eerste rollenspel formulieren in worden opnieuw gespeeld maar met ande 4 observeer en verzamelfase re deelnemers en andere reacties de leerlingen zoeken verwarrende ergerlij 5 individuele taak ke hopeloze mededelingen de leerlingen schrijven zelf een antwoord 5 k asleergesprek op een klachtenbrief de verzamelde mensonvriendelijke mede delingen worden besproken en mensvrien evau unne delijker gemaakt de belangrijkste fouten en tips voor betere formulieren worden procesevaluatie tijdens het rollenspel geinventariseerd kunnen reacties opnieuw gespeeld worden produktevakaatie correctie en besprre 6 duo taak kng van de antwoorden op de klachtenbrief per twee ontwerpen de leerlingen een een voudig duidelijk formulier voor b v treinrei literatuur zigers gemeentebestuur telefoon of kran tenabonnees zie les oververkocht bekocht evaluatie formulieren correctie en bespreking van de individuele voer voor bureaucraten en de duo taak doelste llingen literatuur de leerlingen kunnen eenvoudige ele ad rem tijdschrift van de vlaamse ver mentaire formulieren zelf correct invullen eniging voor zakelijke communicatie ze kennen en beheersen een aantal met art ikelen van o a f simonis vtsgele basistechnieken om zelf duidelijke klant vriendelijke mededelingen voorschriften en formulieren te maken short is beautiful ze proeven de rapporteren kan je leren sfeer van een actie eenvoud lesverloop doelstellingen 1 individuele taak alle leerlingen vullen strikt individueel een de leerlingen kennen truukjes om rap kopie van hetzelfde document in b v ope porten leesvriendelijk te maken herkennen ning zichtrekening aanvraag elektriciteits valkuilen en schietgeweren aansluiting aanvraag kindergeld inschrij ze kunnen zelf een verslam maken van ving hoger onderwijs aangifte verloren een vergadering of bijeenkomst en gebrui voorwerpen sollicitatieformulier ken daarbij mensentaal december 1990 nummer 3 20 e jaargang nna lesverloop luijk f i ouwehand praktisch notule ren de opzet en uitwerlcing van leesba 1 individuele of duo taak re vergaderverslagen samsom 1985 de leerlingen verzamelen verslagen van allerlei bedrijven organisaties en ver nederhoed peter wie wil sr even notu leren beknopte handleiding voor het enigingen gemeenberaad sportclub werk schrijven van vergaderverslagen van ouders actiegroep enz loghum slaterus 1987 de leerlingen interviewen mensen en vragen wat typisch is voor een goed ver slag welke kenmerken een rapport sollicite re n eerst p ro be re n onbruikbaar maken 2 lndividuele taak of groepswerk doelstellingen vergelijking en opsomming van de ele mentaire informatie datum aanwezigen de leerlingen weten aan welke basisver onderwerpen besluit afspraken uitvoer eisten een goede sollicitatiebrief moet ders streefdata enz ze kunnen een persoonlijke brief de sterke en zwakke punten van de ver schrijven met persoonlijk wordt bedoeld dat de leerlingen een sollicitatiebrief schrij worden geanalyseerd b9iscie struc slagen ven vanuit de eigen concrete situatie wie tuur formulering lengte begrijpelijkheid ben ikt wat kan ilk wat verwacht het bedrijf overzichtelijkheid functie doel en publiek of de instelling van mij een goede sollicita gerichtheid afspraken taakverdeling tiebrief schrijven betekent dus niet uit een of 3 plenum ander leerboek een brief overschrijven aan de belangrijkste bevindingen worden gein gevuld met enkele persoonlijke gegevens ventariseerd en becommentarieerd over woonplaats diploma e d je kan dus ook niet naar verschillende bedrijven dezelf 4 individuele taak de sollicitatiebrief opsturen de leerlingen maken zelf een verslag ze zijn bereid een swot analyse te van een reele vergadering b v van een maken d wz ze nemen hun eigen sterke reisvoorbereiding van de voorbereiding strength en zwakke wwk punten kritisch van een schoolfeest van een actie ander de loep en onderzoeken de mogelijkhe zij maken een rapport op basis van den opportunities en beperkingen threats een rollenspel het rollenspel uit andere van de arbeidsmarkt zie hiervoor vonk 19 5 ze willen zichzelf leren verkopen zie lessen kan hiervoor worden gebruikt hiervoor ook de les verkocht bekocht waar het gaat over de juiste dosering van evat uane empathie en projectie en van een tegenar gument een argument maken een jaar individuele correctie en klassikale bespre werkloosheid b v kan ook in je voordeel king van de individuele verslagen worden uitgespeeld lesverloop literatuur 1 individuele reactie holcombe marys w judith k stein uit een aantal 5 a 10 reele anonieme sol schrijven met resultaat rich tl ijnen licitatiebrieven worden de beste en de voor het sneller samenstellen van rap slechtste uitgepikt en besproken porten brieven en memo s interme 2 plenum diair 1983 de positieve en negatieve elementen wor 20 e jaargang nummer 3 december 1990 den geinventariseerd de beste brief wordt van vuistregels voor de sollicitant bekroond en de slechtste brief wordt aan kaswagen c j j doeltreffend werven de schandpaal gespijkerd solliciteren en selecteren een praktische a individuele taak handleiding voor selecteur en sollicitant de leerlingen verzamelen interessante deventer van loghum slaterus 1988 advertenties uit zaterdagkranten en stellen van grieken erik marketing van de solli een lijst op met desiderata van bedrijven citant in van tilborgh cyriel hoofdrad ze onderzoeken dus de arbeidsmarkt marketing van diensten service ima 4 plenum go kwaliteit kluwer 1986 de regelmatig terugkerende vereisten wor den geinventariseerd verse ideeen een ranglijst kan opgemaakt worden en nieuw gedachtengoed adetheorie leerlingen krijgen de theorie 4over hoe zij een goede sollicitatiebrief moeten schrij bij wijze van slot volgen hier nog enkele ven zowel vormelijk als stilistisch en ideeen die nader uitgewerkt kunnen worden inhoudelijk er wordt nagegaan in hoeverre effect van reclame enquete na bio de beste brief hieraan beantwoordt scoopbezoek vtm collage enz wat blijft er b v van 3 minuten vtm spotjes hangen individuele taak hoe werkt het menselijk geheugen hierbij de leerlingen schrijven een sollicitatiebrief welke spotjes spreken het meest aan bij een zelf gekozen advertentie dat ze de taalcreativiteit in reclame eventueel ver advertentie zelf kiezen is belangrijk uit die geleken met bepaalde vormen van poezie keuze blijkt immers in hoeverre ze hun jargonwoordenboek van marketing eigen kennen en kunnen juist inschatten communicatie praktisch geoefend in de 7 rollenspil vorm van een kwis specifiek een inventa ris van het reclamejargon de leerlingen bereiden in groepjes een sol een nieuwe zaak starten dat kan heel licitatiegesprek voor op basis van een eenvoudig worden opgevat leerlingen bepaalde advertentie telkens met een sol organiseren of verkopen op school wel licitant versus een personeelschef het rol eens iets voor een bepaalde actie vragen lenspel wordt gespeeld door ofwel leer ling leraar ofwel leerling leerling die daarbij ter sprake komen wat waar wanneer voor wie hoe enz kmarltgericht telefoneren telemarketing evaluatie gevalstudie hoeveel kost reclame op bezoek bij een reclamebureau correctie en bespreking van de sollici geintegreerde communicatie case tatiebrieven geintegreerde communicatie betekent het nabespreking van elk rollenspel geheel aan communicatietechnieken dat voor een bepaald produkt wordt gebruikt np zoals krant tijdschrift n affiches enz interviews met adverteerders stel samen een personeelsadvertentie op consumentenorganisaties over recla me test aankoop jury eerlijke praktijken literatuur jep de leerlingen kunnen zelf eens een jury spelen over de reclame die in een brochures van het laatste nieuws en de bepaald tijdschrift wel of niet kan standaardgroep b v ik maak er werk mediaselectie en levensstijlen in recla december 1990 nummer 3 20 e jaargang vni me welke adv ertenti es in welk blad ver de cirkel van tevredenheid communi gelijk b k de re clame van avenue met die catie maakt hem ro nd de leerlingen kun van flair of libelle nen zelf ori ginele reclame maken voor een historische blik op re clame reclame produkt en de communicatiestrategieen als weerspiegeling van de zich wijzigende toepassen markt van welzijn en geluk parity breaking advertising lijkt alle reclame voor b v bronwater op elkaar lofgarde missoul appeal aandachtstnekkers in adver a van18ngendoncklaen 13 tenties vergelijken 3191 hewer t o s s e d o o r zakelijke communicatie in het secundair onderwijs met de bedcerm een brug te slaan tussen het secundair onderwijs en het bedrijfsleven organiseert de von in samenwerking met cbl uil en vkuv een nationale studiedag rond het thema zakelijke communicate die dag vindt plaats op woensdag 6 maart 1991 dan 9 15 u tot 17 00 u in het aulagebouw van de uia parking p3 welke behoeften aan taalvaardigheid hebben longe afgestudeerden van het secundair onderwijs als ze in het bedrijfsleven terechtkomen welke verwachtingen leven erin het bedrijfsteven ta v die afgestudeerden op die vragen werd een antwoord geformuleerd in twee onderzoeken een in de provincie antwerpen bij jongen in een administratieve baan uia en een in de provincie oost vlaanderen bij jongeren met een tso opleiding cel voor provinciaal onderwijf na de voorstelling van de onderzoeksresultaten reageert een panel van deskundigen uit het bednjfsjeven het onderwijs en de vdab op een aantal belangwekkende vaststellingen in de namiddag vanaf 14 00 u zijn er 9 workshops waarin inhouden uit het bedrijfsleven samenkomen met werkvormen uit het onderwils eke deelnemer kan 3 workshops kiezen uit het volgende aanbod taalvaardigheid tijdens het sollicitatiegesprek korte mededelin gen en memos schrijven schriftelijk rapporteren doeltreffend en che tgerichi telefone ren werken met naslagwerken bouwsteencorrespondentie famuiiervaarrfigheiot omgaan met klanten en het belang van expressief speken in zakelijke communicatie de doelgroep bestaat uitleerkrachten nederlands en handelscorrespondentie uit het secundair ondetwi s personeeisverantwoorde ijken uit bedrijven schooldirecties inspectieleden en andere geinteresseerden ale teksten van de lezingen discussies en workshops verschijnen in vonk 21 7 2 september oktober 1991 die aleeinameprgs bedraagt 500 fr voorde volledige dv en 300 fr vooreen halve dag mid dagmaal 220 fr of eigen amchpamaeij niet von leden betalen 300 fr voor vonk 21 1 2 inlichtingen cbl uia universiteitsplein 1 2610 wank tel 03 82029 60 mkt 20 e jaargang nummer 3 december 1990