Behoeften in de basiseducatie

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 2
Pagina’s: 41-42

Documenten

redactionee l educatie s v e opdracht van het ministerie om een onderzoek naar de behoefte aan basisedu catie uit te voeren in juni 1992 moest het eindrapport klaar zijn ga d r maar aan staan anne nederkoorn in januari van dit jaar ontving onze instelling behoeften in als een van de veertig door het sve benaderde instellingen dikke pakken vragenlijsten voor de basiseducati e cursisten en voor docenten met het verzoek deze nog dezelfde week ingevuld te retourne ren voor ons docenten kwam de enquete te laat om haar te kunnen bespreken tijd om met ahmed komt uit marokko hij is daar nooit de cursisten te overleggen was er evenmin naar school geweest hij is 36 jaar toen hij een ik bekeek de vragenlijsten voor cursisten er jaar geleden bij mij op de cursus kwam om waren 12 vragen algemeen w 3 2 vragen ive nederlands te leren was hallo hoe gaat t derlands v 33 vragen rekenen tt 36 vragen het enige wat hij kon zeggen lezen en schrij vaardigheden v en 18 vragen engels e bij ven kon hij niet hij begint na een jaar les steeds elkaar 131 vragen de tijd die de cursisten voor beter te spreken begrijpt goed wat er gezegd het invullen zouden nodig hebben was volgens wordt mits de spreker duidelijk en in korte een begeleidende brief 45 a go minuten ik doe zinnen spreekt door letters na te tekenen en een greep door te ervaren hoe schrift functioneert raakt hij vertrouwd met schrijven door nazeggend n os als u niet in nederland bentgeboren en fouten makend te oefenen leert hij lezen hij in welk jaar bent u in nederland komen zit nog midden in een langdurig leerproces wonen iq terwijl hij bij voorbeeld nog hou leest als er hoe staat of brood als er bord staat verfijnt een als dan constructie ahmed zou de zin hij zijn uitspraak en inzicht in de taal steeds redelijk kunnen verklanken maar aan het eind meer door te luisteren bezig te zijn mee te van de met grote inspanning gelezen zin zou doen in de groep hij praat hij leest hij heeft hij vergeten zijn hoe het begin ook alweer was geleerd dat er naar hem geluisterd wordt hij zelfs als ik de zin zou voorlezen zou hij hem heeft geleerd hoe belangrijk het voor hem is om niet begrijpen en hij niet alleen ik keek ver te kunnen lezen dat is een enorme verandering der in een jaar zeker voor een volwassene die lezen en schrijven heeft leren zien als ontoegankelijk tv zz hoegoed kunt u een korte inleiding op terrein een vergadering begrijpen ahmed is een cursist in een nt2 groep van goed matig slecht veertien mensen van die groep zitten zeven wilt u dit beter leren mensen in een soortgelijke positie als hij ze ja nee hebben geen of slechts enkele jaren onderwijs genoten en zijn in en om de lessen vooral bezig voor nederlandstaligen is zo n vraag wel te met het ontwikkelen van vertrouwen in zich begrijpen maar voor anderstaligen is een for zelf en in eigen kunnen ze zijn precies de mulering als hoe goed kunt u omslachtig mensen voor wie de basiseducatie in het leve n en moeilijk waarom niet gewoon kunt u geroepen is oja n ee deen beetje ik zag een tabel met priegelige lettertjes en van mensen als ahmed wil het ministerie van c ijfertjes en daaronder onderwijs en wetenschappen weten wat zij 1 van de basiseducatie willen leren en of deel n 3i hoeveel moet iemand betalen die op name aan basiseducatie na verloop van tijd tot 6 maart voor 15 dagen naar hotel i ulcanogaat de gewenste resultaten leidt in oktober vorig fl 2 35 o f r 66o o f 1770 f2 r 80 weet ik jaar kreeg het studiecentrum volwassenen niet 1992 2 moer 41 rr 3 2 welke code moet worden opgegeven als voor v to als u de maaltijden voor een groep mensen hotel las dalias wordtgeboekt moet verzorgen met alles wat daarbij komt kijken 14121 14129 1023 14106 weet ik inkopen koken enzovoorts hoegoed kunt u dat niet goed d matig sl echt ik vond ook de losse rekensommetje s als 230 to en 7 x 0 3 maakten ze vrijwel allemaal goed 1 r 1 8 hoegoed kunt u hetgemiddelde van een die waren duidelijk aantal gegevens uitrekenen goed matig slecht door de haast waarmee de vragenlijsten moes wilt u dit beter leren ten worden teruggestuurd heb ik ge l ukkig geen ja nee gelegenh eid gehad om cursisten in mijn andere groe p en met de vragenlijst te confronteren en maar ik kan me levendig voorstellen dat ook in groepen gevorderde anderstaligen het begrij v i z als u moet uitzoeken hoe u zich moet p en va n d e vr a ge n g rote problem en e n mis gedragen tijdens een ontvangst op een stadhuis verstanden heeft opgeleverd in lees en schrijf hoegoed kunt u dat groe p en waarin nede rlandstalige volwassenen goed matig slecht bezig zijn beter te leren lezen en schrijven wilt u dat beter leren zullen de deelnemers er waarschijnlijk nog het ja o nee beste mee uit de voeten gekund hebben derhalve kunnende gegevens d ie op basis van h et is goed om behoeften aan basiseducatie te de vragenlijsten uit lees en schrijfgroepen naar benoemen en in kaart te brengen vanuit die voren komen betrouwbaar en waardevol zijn overtuiging heeft het sve d e opdracht van het maar groepen anderstaligen kunnen onmoge ministerie aangenomen en vanuit die overtui lijk met dezelfde middelen onderzocht worden ging heeft onze inste ll ing besloten aan het h et onderzoek zal grondig moeten worden onderzoek me d ewerking te verlenen maar wat uitgebreid wil het tot deugdelijke resultaten kunnen cursisten a l s ahmed met deze vragen kunnen leiden dat zou het ministerie toch lijst beginnen moeten inzien vijf van de veertien cursisten in mijn nt2 groep zagen er wel een uitdagi ng in de vragen lijst in te vullen en hebben er begeleid door een stagiaire de hele les 22 uur aan zitten werken ze hebben om uitleg gevraagd woor denboeken gebruikt erg hun b est gedaan a lle vijf zeiden ze na afloop dat ze t heel moeilijk hadden gevonden en uit de antwoorden die ze hebben gegeven blee k mij dat ook wel enkele cursisten h adden op de ene b l adzijde bij de vraag wilt u dit beter l eren overal ja aange kruist en o p de volgen de bladzijde overal nee d e bedoeling van zelfbeoordelingsvragen is anderstaligen vaak vo lstrekt onduidelij k er zijn cursisten die thuis voor tientallen bezoe kers tegelijk uitgebreide maaltijden verzorgen en die de laatste les voor de va kantie vol trots de heerl ijkste zelf klaargemaakte gerechten pre senteren aan de hele groep cursisten zij k ruisten s lecht aan bij de vraag 42 moer 1992 2