Ben u al ingeburgerd? Ja. Nee.

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 5
Pagina’s: 217-219

Documenten

redactionee l proces al in een vroeg stadium op de werk vloer kan plaatsvinden dit alles ter voor koming van een rozenkrans van voorberei dende schakels en tussenschakels zonder zicht geert van de ven op een einde aan het gebed de opvatting van coumou e a getuigt van bent u al ingeburgerd veel meer visie en inzicht in de positie van de nieuwkomer dan de vage formuleringen in ja nee de beleidsstukken van de overheid toch is er ook een opvallende parallel in beide redene ringen ze gaan allebei voorbij aan de derde definitie van inburgering zich thuis gaan voelen de term inburgering is polyinterpretabel in de samenleving in beide opvattingen is het volgens van dale betekent inburgering mogelijk dat nieuwkomers voldoende kennis 1 tot burger maken al s burger of als l id en of vaardigheden verwerven om zich op o pnemen in een natie 2 geheel o p genomen een gewenst niveau staande te houden terwijl word en in een taa l gemeensc h a p 3 z ich ergens zij zich absoluut niet thuis voelen in neder i nb urgeren zich th uis gaan voelen land nu begrijp ik ook wel dat het lastig en voor nieuwkomers raakt de derde omschrij onwenselijk is elke nieuwkomer te omringen ving aan de kern van hun nieuwe bestaan in met gedragsdeskundigen die voortdurend vra nederland in overheidsstukken is echter wei gen wat er door hem of haar heengaat toch nig tot niets terug te vinden van deze derde hecht ik grote waarde aan de laatste omschrij betekenis de overheid ziet inburgering als ving in van dale ik geef hiervoor twee een eerste stap op weg naar integratie maar redenen het is onduidelijk wat deze integratie inhoudt en waartoe deze eerste stap moet leiden ten eerste de betekenis zich thuis gaan voeler duidelijk is wel dat het bij de eerste stap betrekt een tot nu toe onzichtbare partij bij voornamelijk gaat om het bijbrengen van de inburgeringsdiscussie de autochtonen de kennis aan de nieuwkomer kennis van de taal huidige discussie richt zich voornamelijk op van maatschappelijke fenomenen kennis van de nieuwkomer en zet de autochtone bevol de arbeidsverhoudingen en van beroepsper king als moeilijk te beinvloeden omgevings spectieven voor deze kennisoverdracht staat factor buitenspel zowel de overheid als kri vijfhonderd uur ingeroosterd de perspectie tische deskundigen leggen bij het inburge ven na vijfhonderd uur zijn mistig voordeel ringsproces een grote nadruk op de rol van de van kennisoverdracht is dat het gemakkelijk nieuwkomer de overheid gaat hierin het toetsbaar blijft de toetsbatterijen staan dan verst zo onderbouwde een hoge ambtenaar ook gereed of zijn in voorbereiding vraag van binnenlandse zaken tijdens een congres op welke datum valt koninginnedag te zutphen het inburgeringsbeleid hij maak op deze invulling van het begrip inburge te daarbij gebruik van statistisch onderzoek ring is terecht veel kritiek gekomen reden om de verplichting en de sanctie een korting voor de moerredactie om wim coumou te op de uitkering te legitimeren waarmee de interviewen zie blz 220 in dit blad coumou nieuwkomers worden geconfronteerd in het bevindt zich in een gezelschap van za en onderzoek konden allochtone en autochtone acculturatiedeskundigen dat voor een andere respondenten reageren op vijftien stellingen invalshoek kiest voor coumou e a heeft inbur uit de statistieken bleek dat het merendeel gering namelijk een duidelijk omschreven van de allochtonen in nederland van mening einddoel nieuwkomers dienen in nederland is dat het vroegere minderhedenbeleid te zo snel mogelijk eenzelfde niveau van func vrijblijvend was en dat de huidige kortingen tioneren te bereiken als in hun eigen land op de uitkering een welkome aanvulling naast kennisoverdracht speelt daarom in een betekenen in de sanctiemogelijkheden zie je aantal trajecten de praktijk een veel grotere wel ze willen het zelf lijkt de ambtenaar te rol dat wil zeggen dat het taalverwervings willen zeggen het is u vraagt wij draaien 1996 5 m oer 217 al s dit soort rr iro ond e rzo e ke n ec ht er tot worden aan een belangrijke factor als attitude een r e fe re ndum uitge ro e p e n wordt gee ft d e acton en felix 1986 wijzen erop dat accul r eac ti e op s t ell in g 15 uit d e e nqu e t e minder turatie beter begrepen kan worden door r e de n tot z e lfvoldaanh eid tweee nzes ti g pro onderzoek naar attitude dan niet een onder ce nt v a n de a utochton e b ev olkin g i s h e t zoek naar lacunes in kennis over de doelcul n a me lijk ee n s m e t de volge nd e b ewe rin g tuur het gaat niet simpelweg om het bijspij voorwa ard e vo o r inbur gerin g is d a t n e d e r keren van kennis schematisch doorlopen l a nd er s b ek e nd z ijn m e t de norm en e n wa a r nieuwkomers een aantal fasen in hun accultu d e n van a llochton e n ik k en ec ht er n og g ee n ratie en taalverwervingsproces van een toe e nk e l pl a n z elfs gee n ee r s t e sta p va n e nk e l e ristische fase komt een nieuwkomer via de ure n wa a rin aa n d e z e we n s va n d e aut oc ht o overlevingsfase in het stadium van de imini n e bevolking r echt wo rdt ge d a an ik b e n er grant om tenslotte burger te worden tussen oo k ni e t ze k er van da t d e autoc hto n e n d e de fasen 2 overleving en 3 immigrant i mpli ca ties va n hun reac ti e o p s t ellin g 15 bevindt zich volgens de literatuur een beruch overzien h oevee l van d e tweee nz es ti g pro te culturele drempel hier is ook in het ce nt zo u po s iti e f s t aan tege n over d e vol ge nd e taalverwervingsproces een belangrijk obstakel ste lling als ee n a utoc h toon w e i ge rt om m ee t e te overwinnen de gevorderde beginner d oe n aa n ee n integ ra ti e prog r a nv na dan i s h et bereikt al dan niet het stadium van de gevor te recht dat hij z ij fin a n ciee l geko rt wo rdt derde en ervaren cursist deze drempels kun bij voorb ee ld op d e uitk erin g of me t ee n nen alleen overwonnen worden als cursisten b e drag va n m ax imaal f s o o o ik verw ac ht d at stilstaan bij hun eigen houding ten opzichte ee n g ro t e m ee rde rh e id va n d e a utoc ht o n e n van de doeltaal en cultuur daarbij staat de d eze s t ell in g z ou a fwijze n maa r al s h e t w oord vraag centraal wat nieuwkomers wel en wat autochtoon in de ze s t e llin g i s verva n ge n do o r zij niet wensen op te nemen in hun culturele a llochtoon reagee rt n ege ne n zeve nti g pro ce nt bagage nieuwkomers kunnen hierbij voor va n d e a utoc hto ne n ta m elijk tot zee r p os iti ef heel tegenstrijdige keuzes komen te staan welli c ht m aa k ik m e t dit voo rb ee ld s lap e n aan elke keuze is een gevoelswaarde verbon d e honden w a kk e r e n is binn e nkort h e t eers t e den de islamitische stagiair die besluit zijn verpli c ht e e n gesan c tion ee rd e integ rati e pr o vrouwelijke chef uit godsdienstige overwe g r a mm a voor a uto c ht o n e n besc hikb aar dit i s gingen geen hand te geven loopt het risico ni e t d e w e d e rk e ri gh eid di e mij voo r oge n van afwijzing omgekeerd kan het zo zijn dat s taa t h et gaat mij om m a at sch a pp elijk e pr o een cursist die de hand wel accepteert in bl em en di e nie t een eenzijdi g b e l e id ni e t zijn eigen vriendenkring niet wordt begrepen o p te l osse n h oe zit h e t bij vo orb ee ld met d e zonder aandacht voor de affectieve kant van all ochtoo n di e n a een ve rpli c ht e n ges l aagd het acculturatie en taalverwervingsproces e du ca ti ef traj ec t wordt geco n fro ntee rd me t onstaat er een statische en lege feitenverzame d e h oge werke lo os h e id die als wa re h e t ee n ling het is trouwens niet alleen voor alloch n a tuu rwo nde r jui st zijn b evolkin gsgroe p tonen lastig om zich bijvoorbeeld de feiten tr e ft en wa t t e d oe n m e t d e ve l e stru ctur e l e eigen te maken over de nederlandse staats vo rm e n va n di sc rim i n a ti e w aa rbij h e t haas t inrichting zo weten ook de meeste autoch va nz elfs preke nd i s d a t wij o nze kla ntenkring tonen niet uit hoeveel leden de eerste kamer ni e t kunn en c on fro nt eren me t ee n alloc ht o n e bestaat tegen de tijd dat de meerderheid van s tag ia ir h et i s ee n kl e mm e nd e vra a g h oe de autochtonen zover is ingeburgerd dat ze gaa t de overh e id o m m e t m oedwil e n mi sver het nederlandse staatsbestel kunnen duiden s ta nd binn e n d e autochto n e p o pul a ti e ik b e n regeert willem alexander strikvraag op wel e rva n ove rtuig d d a t een s ne ll e ve rpli c ht e ke datum vieren we dan koninginnedag ke nnis inj ec ti e hi e r evenmin to er eike nd zal blijke n te zijn als bij d e ni e uwkom e r s kortom ik pleit met coumou e a voor een lange termijnvisie van de overheid gezien de ten tweede de omschrijving zich thuis gaan wederkerigheid van het proces mag daarbij de voelen maakt duidelijk dat er behalve kennis blik niet eenzijdig op de nieuwkomer gericht en vaardigheden niet voorbij gegaan kan blijven met het oog op de aard van he t 218 moer 1996 5 proces is e en mind e r in strum e nte l e kijk op ta a lv e rw e rvin g e n acc ulturati e ge we n s t d aa r bij i s a a nd ac ht voor attitud e onmi s ba a r ve r plichtin g o m a an een d e r ge lijk traj ec t deel t e n e me n bi e dt gee n s oela as ho e verpli c ht j e i e mand imm er s tot een m ogelijk pijnlijk e n l a n gduri g z elfo nd e rzo e k motiv a ti e e n stimu l e rin g zijn hi e rbij va n vee l m ee r gewi c ht processe n wa a rbij houding e n gevoe l ee n ho o fdrol sp e l e n zijn vee l mo e ilijker toetsb aar e n al zeker ni e t in multipl e choice to c h z ijn er prikk e l e nd e opdrac hte n d e nkb a ar di e c ur s i s t e n h elp e n hun weg te vind en welke waarlij k inte rc ultur el e t oe t s o f m a ter i aalo nt wikk e l aa r zi e t hi e r ee n t aa k voo r zi c h weg ge l egd literatuu r acton wr j walker de felix acculturation and mind in j m valdes culture bound bridging t ie cultural gap cambridge press syndicate of the university of cambridge 1986 blz 20 32 laboyrie communicatie congresverslag inbur geringsbeleid zorg of zegen amsterdam juli 1996 1996 5 m oe r 219