Bericht

Publicatie datum: 1985-01-01
Collectie: 03
Volume: 03
Nummer: 3
Pagina’s: 97-98
bericht werkgroep kinder en jeugdliteratuur multidisciplinair sinds ongeveer twee jaar bestaan er plannen voor een interuniver sitaire werkgroep kinder en jeugdliteratuur multidisciplinair vanaf 1 januari is er nu officieel een werkgroep i o volgens art 18 van de wub het initiatief hiertoe werd indertijd genomen door prof dr ria bauer van wechem hoogleraar kinder en jeugd literatuur het verschijnsel kinder en jeugdliteratuur kent vele aspecten onder meer van pedagogische psychologische sociale en literaire aard de werkgroep acht het dan ook van groot belang om te komen tot een integratie van verschillende benaderingen onderzoekers zouden met elkaar in contact gebracht moeten worden terwijl men ook het contact tussen onderzoekers en geinteresseerden in het veld mensen uit het onderwijs bibliotheekmedewerkers docenten pabo s bibliotheekacademies mo opleidingen leden van plaatse lijke werkgroepen etc wil activeren op het ogenblik hebben zitting in de werkgroep prof dr ria bauer van wechem adviserend lid drs tom baudoin en drs harry bekkering vakgroep letterkunde van de 20e eeuw k u n dr rita bouckaert ghesguiere afd literatuurweten schapper k u leuven drs wim de haas wijsgerige historische pedagogiek v u amsterdam drs saskia teilegen van delft baschwitzinstituut universiteit amsterdam prof dr hugo ver daasdonk werkverband literatuursociologie katholieke hogeschool tilburg drs theo vesseur vakdidactiek nederlands universi teit amsterdam drs anne de vries en drs herman verschuuren afd boek en jeugd nblc s gravenhage de werkgroep heeft de volgende taken op zich genomen 1 het initieren van onderzoeksprojecten 2 een systeem ontwerpen om onderzoeksrapporten doctoraalscrip ties werkstukken of scripties van andere opleidingen te ont sluiten het nblc zal als verzamelpunt functioneren 3 organiseren van studiedagen workshops congressen en symposia 4 ingaan op verzoeken van overheid en particulier initiatief tot het verrichten van contract research naar vraagstellingen die liggen op het onderzoeksgebied van de werkgroep 97 spiegel 3 1985 nr 3 97 98 iedereen die een bijdrage kan leveren aan de taakstelling van de werkgroep waarbij zeker ook gedacht wordt aan diegenen die zich buiten de universiteit met kinder en jeugdliteratuur bezighou den kan lid worden van de werkgroep de werkgroep i o vraagt belangstellenden zich met hem in verbin ding te stellen adres interuniversitaire werkgroep i o kinder en jeugdliteratuur multidiciplinair secr a w m duijx vakgroep wep kamer 513 stationsplein 12 postbus 9507 3200 ra leiden 071 148333 tst 5683 98