Bert Van Hoogenbemt, voorzitter af

Publicatie datum: 1977-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 1
Pagina’s: 19

Documenten

bert van hoogenbemt voorzitter af na zeve n jaa r voorzitterscha p heef t ber t he t von bestuu r verlaten ber t na m voorlopig he t voorzitterscha p o p zich toe n i n 197 0 o p ee n conferenti e va n d e stichting lodewijk d e rae t d e vo n gestich t werd i n di e lang e tij d heeft hi j d e sfee r va n d e vo n we l hee l ster k me e vor m gegeven hi j brach t e r ee n gees t i n di e kritisc h wa s en nie t conformistisch maa r teven s verdraagzaa m e n open zijn ervaringe n al s cursusleide r i n de stichting lodewij k de rae t hebbe n me e he t gezich t va n onz e conferentie s bepaald hi j ha d binne n he t bestuu r ee n zee r groo t gezag niet o m zij n ambt maar o m d e rus t e n he t vertrouwe n die va n he m uitgingen bert heef t gemeen d da t he t gevaa r da t d e vo n zo u scleroseren t e groo t wa s al s hi j no g lange r i n functi e zou blijven wi j zulle n he m hee l er g misse n i n he t bestuur maa r w e gaa n erme e door indezelfd e geest me t nieuwe mense n verrek bert he t klink t al s ee n soor t i n memoria m en j e bent springleven d meer da n ooit zelf s r r