Bibliografie taalbeschouwing

Publicatie datum: 1988-09-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 4
Pagina’s: 215-226

Documenten

bibliografie taalbeschouwing in het themanummer dat moer in 1986 wijdde aan taalbeschouwen en reflecteren verscheen een bibliografie over taalbeschouwing van de hand van henk lammers en therese van de berg 1 merkwaardig genoeg kwam daarin slechts een vlaamse publikatie voor toevallig van een auteur die ook enkele stukken in nederland gepubliceerd had in een recente aanvulling in hetzelfde blad 2 werd dit gemis gedeeltelijk goed gemaakt maar zonder dat sprake mocht zijn van een systematische aanpak van de taalbeschouwing in ons land 3 het volgende is een poging om ook voor vlaanderen een overzichtelijke bibliografie van wat er over dit onderwerp verschenen is op te stellen wij beperken ons tot de periode 1974 1987 de begindatum is die van de eerste vlaamse von conferentie over taalbeschouwing bij de selectie van het opgenomene hebben wij ons laten leiden door ongeveer dezelfde principes als onze nederlandse voorgangers opgenomen zijn de publikaties die in vlaanderen verschenen zijn het begrip taalbeschouwing uitwerken als alternatief voor het grammatica onderricht taalbeschouwing centraal stellen didactische handleidingen werden dus buiten beschouwing gelaten het was niet steeds even eenvoudig om te beoordelen of een publikatie aan deze normen beantwoordde en we zijn er ons van bewust dat ons oordeel hierover soms subjectiever geweest is dan we beseften schoolboeken werden buiten beschouwing gelaten al zou een systematische studie van de manierwaaroptaalbeschouwing hierin wordt behandeld zekerde moeite waard zijn maar dit viel voorlopig buiten onze praktische mogelijkheden ook spraakkunsten zelfs als die zichzelf taalbeschouwelijk noemen vielen buiten het bestek van deze bibliografie voorde spelling hebben wij ons beperkt tot de zeldzame didactische publikaties die dit onderwerp taalbeschouwelijk aanpakken wij hebben weliswaar naar een zekere volledigheid gestreefd maar het is niet aan te nemen dat dit doel ook maar bij benadering bereikt is wij hebben wel alle algemeen bereikbare tijdschriften geexcerpeerd voor verdere aanvullingen staat vonk dan ook steeds open vonk 1988 18de jg nr 4 215 rubrieken de opgenomen publikaties staan geklasseerd op de naam van de auteur s we laten elk ervan vergezeld gaan van een cijfer dat het overwegend karakter ervan aangeeft 1 wat is taalbeschouwing 2 praktijk a lesvoorstellen b uitgewerkte lessen 2 1 basisonderwijs 2 1 1 onderbouw 2 1 2 bovenbouw 2 2 secundair onderwijs 2 2 1 onderbouw 2 2 2 bovenbouw besien fred van spoelders marc 1 grammatica onderwijs in de lagere school bedenkingen bij de conclusies van de nederlandse adviescommissie voor de leerplanontwikkeling moedertaal in persoon en gemeenschap 31 8 1978 79 p 373 379 bespreking van het bekende rapport bultynck johan 2 2 2 argumentatieleer in het moedertaalonderwijs in vonk 16 5 1986 p 280 282 de auteur pleit voor het gebruik van argumentatieleer in het moedertaalon derwijs vanuit de overweging dat het communicatieve aspect van het moeder taalonderwijs meer beklemtoond moet worden calcar w i m van henneman k 1 leesonderwijs en taalbeschouwing conferentieverslag het schoolvak nederlands antwerpen 1987 p 14 27 verband tussen taalbeschouwing en onderwijs in voorspellend lezen daems fr het grammatica onderwijs in nederland in von informatie 9 5 1979 p 2 9 zeer lovende bespreking van het rapport tordoir wesdorp over het gram matica onderwijs in nederland daems fr 1 meewerkend of lijdend spraakkunst op school een probleemstelling in persoon en gemeenschap 32 4 1979 p 184 196 216 analyse van het probleem van het grammatica onderwijs en suggestie om de oplossing te zoeken in taalbeschouwingsonderwijs daems frans 1 welke taalbeschouwing op school een probleemstelling in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 1 23 kritiek op de gangbare argumenten voor grammatica onderwijs en pleidooi voor onderwijs dat laat reflecteren over het taalgebruik vanuit alle invalshoeken van de moderne taalwetenschap maar op weinig disciplinaire wijze biblio grafie daems fr 2 2 2 leerlingen argumenteren slecht en wat doen we eraan in werkblad voor nederlandse didactiek 10 1 1981 p 1 11 adviezen voor gebruik van de argumentatieleer van perelman in het s o daems f pepermans j 1 12 1 taalbeschouwing in de basisschool in von informatie 10 4 1980 p 23 28 voorinformatie von conferentie algemene principes en lesmodellen dirven rene 1 enkele aspecten van gesproken taal in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 25 38 ontleding van een interviewfragment pleidooi voor luister onderwijs dat de algemene taalvaardigheid verbetert door de kwaliteit van het aangeboden materiaal dort slijper m k van 2 1 je weet niet wat je weet in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 39 52 de auteur verklaart de uitgangspunten van haar gelijknamig boek ze verwerpt de argumenten van de aclo m voor het afschaffen van het gramma tica onderwijs in de lagere school ze dringt aan op concreet taalbeschouwings onderwijs dat de aanwezige taalkennis bewust maakt geest wim de 2 2 syntactische observatie en argumentatie als doelstelling en methode bij het spraakkunstonderwijs in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 53 60 de auteur pleit voor het behoud van een inzichtelijk spraakkunstonderwijs waarbij de leerlingen in de eerste plaats ieren argumenteren over hun taalob servaties hert walter de rymenans rita waes luuk van 2 2 2 a 217 retorica revisited enkele aspecten van de argumentatieleer praktisch bekeken in vonk 16 5 1986 p 284 297 voortgaande op bultynck 1986 worden een aantal formele aspecten van argumentatie uitgediept waarna een aantal lessuggesties volgen hoey jenny van bex frieda 2 2 2 b idiolect sociolect dialect in werkmap voor taalonderwijs nr 40 1985 p 165 168 aangepast uit lessenreeks van kroon liebrand moer 1982 3 hul roger van 1 2 1 spraakkunst of of taalbeschouwing in vonk 17 2 1987 p 84 91 spraakkunst moet in de lagere school opengetrokken worden naar taal beschouwing met voorbeelden jonghe hugo de 1j2 2 1 de schoolspraakkunst uit de impasse de eerste jaren van het aso in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 53 60 de auteur gaat na hoe reflectie op alle aspecten van taalgebruik de taalvaardigheid zou kunnen verbeteren hij geeft aan hoe verschillende genera ties taalbeschouwers dit aangepakt hebben en meent dat de huidige generatie goede kansen heeft om uit de oude impasse te geraken koen anne sic herfstconferentie 77 drongen stroom taalbeschouwing verslag substroom praten en luisteren in von informatie 8e jg februari maart p 1 11 substroom geleid door herman meddens enkele analysemethodes en lesideeen meensel jef van 2 2 1 taalbeschouwen in een eerste jaar in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 89 92 door taalbeschouwing de verborgen bedoelingen van een taalboodschap aan het licht brengen meensel jef van 2 2 2 b taalbeschouwing bij verhalende teksten in werkblad voor nederlandse didactiek 10 4 1981 82 p 165 190 taalbeschouwing bij gespreksfragmenten uit literair werk van streuvels ruyslinck en maugham meensel jef van 2 2 1 b 218 toch nog eksters roven in vonk 12 4 1982 p 48 55 de auteur demonstreert aan de hand van een aantal opdrachten bij een kortverhaal van streuvels hoe taalhandelingenleer het inzicht in het verhaal zou kunnen vergroten meensel jef van 2 2 2 b echtheid of egtheid taalbeschouwingen bij twee lezersbrieven in pedagogische bijdragen voor technisch en beroepsonderwijs nr 70 juni 1983 p 56 60 lesmodel meensel jef van 2 2 2 b in de palm van gods hand over namen in pedagogische bijdragen voor technisch en beroepsonderwijs 20 80 dec 1985 p 64 73 concept voor les rond voornamen lichtjes verwarrende titel pauw lieve de verslag stroom taalbeschouwing substroom nederlands als eenheid van taalbeheersing en taalbeschouwing in von informatie 7 5 1978 p 1 10 verslag conferentie 1977 substroom geleid door wim van calcar vooral tekstanalyses pepermans jef 1 de gammele glamour van het grammatica onderwijs in conferentieverslag het schoolvak nederlands antwerpen 1987 p 174 193 ook in vonk 1988 3 de verhouding tussen intuitieve grammatica wetenschappelijke gram matica en schoolspraakkunst pepermans jef roger roger 2 2 a 75 ideeen voor taalbeschouwingslessen in vonk 11 3 1981 p 16 22 zeer korte lesideeen in rubrieken ondergebracht rasenberg anita 2 intercultureel taalbeschouwingsonderwijs in conferentieverslag het schoolvak nederlands antwerpen 1987 p 217 229 taalbeschouwing als hulpmiddel bij het bestrijden van racisme r oger r oger 2 2 2 a lamoer toezjoer sic 219 in von informatie 6 1 1976 p 2 3 lesconcept voor taalbeschouwelijk projectje rond liefde roger roger 2 2 a spreekwoorden een poging om uit de oubolligheid te geraken in von informatie 9 5 1979 p 10 12 concept voor een lessenreeks rond spreekwoorden roger roger 2 2 2 b definities maken een oefening in nauwkeurig schrijven in vonk 11 1 1981 p 18 21 concept van een lessenreeks rond het maken van definities van richtingen in de popmuziek roger roger 1 taalbeschouwing in vonk 12 4 1982 p 46 47 zeer korte omschrijving van het begrip taalbeschouwingsonderwijs roger r taalvariatie als leerinhoud in het secundair onderwijs in vonk 13 4 1983 p 56 65 a de auteur noemt enkele doelstellingen van lessen rond taalvariatie en geeft een aantal ideeen voor occasioneel en cursorisch onderwijs hierover roger r 2 2 2 b moet de spelling tog verandert worden lessen over spellingbeschouwing in vonk 14 3 1984 p 39 45 a lesmodel waarbij de leerlingen ertoe aangezet worden hun eigen standpunt over spelling te bepalen via waardeverduidelijkingsmethodes schutter g de 2 2 2 a een sociolinguistisch experiment in het middelbaar onderwijs in von informatie 6 3 1977 p 1 5 concept voor lessenreeks met onderzoeksprojectie schutter dr g de 1 waarheen met het grammatica onderwijs een paar bedenkingen in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 80 p 75 82 a pleidooi voortaalbeschouwing als fundament voor elk moedertaalonderwijs met enkele ideeen voor een curriculum schutter g de 1 de hakbijl in het traditioneel grammatica onderwijs in brandpunt 7 6 1980 p 216 219 probleemstelling 220 sleeckx j 1 voor een efficient spraakkunstonderwijs op de basisschool in informatieblad ministerie van nationale opvoeding 1979 4 p 1 14 voor communicatief spraakkunstonderwijs spoelders m en besien fr van 1 verliest de school haar zinnen enkele stellingen bij een pedagogische gram matica in werkblad voor nederlandse didactiek 8 2 3 1979 1980 p 83 88 de auteurs pleiten voor een pedagogische grammatica die de vrucht is van de samenwerking tussen toegepaste linguistiek en psychopedagogiek in dia loog met de onderwijspraktijk die eclectisch is rekening houdt met de intuitieve kennis van de leerlingen en aansluit bij zijn reele leefwereld plaats biedt voor taalbeschouwing en geent is op de communicatie stevens marc 1 taalbeschouwing op school laat het ons nog maar wat ruimer zien in werkblad voor nederlandse didactiek 8 4 1979 80 p 1 12 reageert op daems 1980 de auteur pleit ervoor dat elke leraar een taal en maatschappijvisie zou hebben hij wil dat op basis hiervan niet alleen naar correct taalgebruik en taalinzicht zou worden gestreefd maar ook naar creati viteit en bewustwording stevens marc 2 1 2 12 2 1 b maar wat met het grammatica onderwijs in vonk 13 3 1983 p 18 28 de auteur stelt taalbeschouwing voor als alternatief voorgrammatica onderwijs met lessen rond voornaamwoorden woordsoorten en bijwoordelijke bepaling tack p 2 2 2 b taalbeschouwing gedemonstreerd in lessen over protesteren in werkblad voor nederlandse didactiek 911 1980 81 p 1 10 lesmodel uitgaande van de leerling en de taal tack paul 2 2 2 excuseer ik wist niet beter een taalbeschouwelijke verkenning in werkblad voor nederlandse didactiek 14 31986 p 121 138 lesmodel vooral gericht op communicatiebewustzijn en vaardigheid uitgebreide versie van moer 1983 2 p 19 26 tack paul 2 2 2 a niet akkoord of hoeft het echt zo in pedagogische bijdragen voor technisch en beroepsonderwijs nr 70 juni 1983 p 61 71 lessenreeks over protesteren 221 waes luuk van 2 2 a de wakkere leerling gemeenteraadsverkiezingen in de klas in vonk 12 4 1982 p 4 11 ideeen voor hoofdzakelijk taalbeschouwelijke lessen over analyse van partijprogramma s verkiezingsslogans grote woorden enz waes luuk van 2 2 2 a interview wat denkt u zo in het algemeen over alles 1 in vonk 14 3 1984 p 19 28 lesconcepten waarbij gestreefd wordt naar een taalbeschouwelijke luister houding waes luuk van 2 2 2 a interview wat denkt u zo in het algemeen over alles 2 in vonk 14 5 1984 p 34 47 de auteur gee ft aan hoe leerlingen kunnen oefenen in de verschillende aspecten van het interviewen sluit aan bij van waes 84a waes luuk van werkgroep e h b o 2 2 b verboden op de muren te schrijven het sociaal onaanvaardbare risicoloos verwoord graffiti in vonk 12 1 1982 p 15 27 de auteurs beschrijven een reeks van 2 lessen over graffiti later over genomen in e h b o werkgroep e h b o 2 2 2 b taalafbraak lesontwerp voor een leesles in vonk 16 2 1986 p 112 124 lesontwerp bij een lezing van herman de coninck waarbij leerlingen o m na moeten denken over de relatie tussen taal en beeldcultuur taal en denken taalafbraak n n dora smeesters 1 herfstconferentie 1974 in von informatie 5 1 1976 z p 4 blz conferentieverslag van de eerste vlaamse von conferentie over taal beschouwing n n 2 2 2 a welke kanten kan men uit met zo n klassiek onderwerp als naamkunde in von informatie 8e jaargang november decembernummer 1979 p 10 14 zeer originele sociolinguistische aanpak roger roger leeuwerikenlei 3 2520 edegem 222 noten 1 lammers henk berg therese van de bibliografie taalbeschouwing in moer 1986 5 p 77 88 2 lammers henk engen carla van groot carina bibliografie taalbeschouwing in moer 1988 1 p 27 33 3 n v d r zie bijlage bijlage als bijlage bij de vlaamse bibliografie van roger roger publiceren we met goedkeuring van de moer redactie de bibliografieen verschenen in moer 1986 5 en 1988 1 alleen de bibliografische referenties werden overgenomen zonder de annotaties om overlap te vermijden werden de vlaamse publikaties geschrapt de redactie aclo m slo over onderwijs in taalbeschouwing enschede slo 1981 159 p aalberts h w i m van calcar h meddens taalbeheersing taalbeschouwing onderwijs in het nederlands in moer 1974 3 p 134 146 ankone r e a taalgebruiken groningen wolters noordhoff 1978 don cahier 6 154 p beernink r lezen en taalbeschouwing in lentz van tuijl red 1982 8 p 55 58 beernink r taalbeschouwing een invoeringsprogramma enschede slo 1987 45 p beenrink r h van wessel taalbeschouwing op de kleuterschool een eng gebied in de wereld van het jonge kind 1983 2 p 41 43 beenrink r h van wessel taalbeschouwing met 4 tot 8 jarigen in de wereld van het jonge kind 1983 5 p 127 130 beernink r h van wessel taalbeschouwing in de basisschoor in moer 1986 5 p 71 76 besien f van m spoelders van schoolspraakkunst naar pedagogische grammatica in levende talen nr 305 1974 p 97 108 bolte h w herrlitz l lentz reflectie over taal in gramma jrg 6 nr 1982 p 72 79 bonset h gerichte taalbeschouwing in levende talen nr 341 1979 p 348 351 bonset h w van calcar h meddens e a een ander nederlands taalbeschouwing in moer 1975 3 p 167 183 boschman r synoniemen en homoniemen in lentz van tuijl red 1982 7 p 49 54 bouland m j morshuis red interkom moedertaalonderwijs in de praktijk amsterdam pendoor 1987 112 p bruis j over onderwijs in taalbeschouwing in levende talen nr 384 1983 p 414 416 buys a reflecteren op het opstel in moer 1984 3 p 2 12 buys a taalvaardig zijn in moer 1984 4 p 39 50 calcar w i m van taalbeschouwing purmerend muusses 1975 dcn cahier 2 95 p calcar w i m van pragmatiek en semantiek in van paassen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 86 111 calcar w i m van theorie en praktijk van taalbeschouwing seman tiek pragma tiek argu mentatie leuven amersfoort acco 1987 347 p calcar w i m van h meddens dat gelul van jou meer over taalbeschouwing in moer 1973 3 p 77 88 calcar w i m van h meddens nederlands eenheid van taalgebruiken taalbeschouwing in levende talen nr 321 1976 p 536 565 dam e a rasenberg geliegd of gelogen in lentz van tuijl red 1982 3 p 11 16 damsma h j griffioen b prins e a taalbeschouwing als reflectiviteit eerste verslag van het onderzoeksproject reflectiviteit enschede slo 1985 studies in leerplanontwikkeling 4 134 p dekkers p woordenrijk in lentz van tuijl red 1982 4 p 21 27 dekkers p kinderen bezig met taalregels zijn ware jonge onderzoekers in onderwijs en 223 opvoeding jrg 25 1973 nr 3 p 59 62 dekkers p werkplan taal3 taalbeschouwing s hertogenbosch malmberg 1982 104 p dekkers p nieuwe impulsen voor taalbeschouwing in jeugd school en wereld jrg 69 1984 1985 nr 10 p 6 8 dekkers p a bok taalbeschouwing hoe doe je dat 1 in jeugd school en wereld jrg 72 1987 1988 nr 1 p 20 23 dekkers p g van hierden taalbeschouwing zonder drempels in moer 1983 3 5 p 135 141 diephuis r vreemde talen hoezo v reemd in moer 1986 5 p 8 13 dort slijper m van grammatica in het basisonderwijs in lammers lentz van tuijl red 1984 p 80 87 eemeren f van r grootendorst wat hebben we ook weer argumentatieleerl in van paassen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 112 130 etshout h van den je gebruikt te veel en taalbeschouwing in de freinetklas in over vernieuwing jrg 3 1983 nr 3 p 9 16 evenboer a reflectiebevorderend onderwijs in een atheneum 4 klas in moer 1986 5 p 40 48 faassen f van l lentz teksten veranderen als ze klaar zijn in moer 1986 5 p 57 62 fase g taalbeschouwingsonderwijs in een multiculturele groep in lammers lentz van tuiji red 1984 p 75 79 fase g taalbeschouwingsonderwijs in een multiculturele groep in lentz van tuijl red 1982 5 p 29 34 frank h l de groot werken met het woordenboek in je achterhoofd in levende talen nr 395 1984 p 500 503 geurts g taalcultuur in de kleuterklas in lentz van tuijl red 1982 p 75 85 gelderen a van taalbeschouwing bij begrijpend lezen in lentz van tuijl red 1982 p 59 62 gelderen a van reflectie in het onderwijs een besp re king van taalbeschouwing als reflectiviteit in spiegel jrg 4 1986 nr 2 p 67 76 gelderen a van taalbeschouwing bij het begrijpend lezen een beschrijving van programma s en suggesties enschede slo sco 1987 67 p giesbers h s kroon intercultureel onderwijs moedertalen anders dan standaard nederlands en taalbeschouwing in moer 1986 2 p 116 124 glopper k de g rijlaarsdam taalbeschouwing als alte rn ati ef voor tradi ti oneel gram matica onderwijs in levende talen nr 379 1983 p 93 103 griffioen j taalvaardigheid taalgebruik taalbeschouwing in levende talen 1975 p 478 491 griffioen j reflecteren in spiegel kg 1 1983 nr 3 p 97 100 groningen a van p zevenbergen de taal der dieren een taalbeschouwingsles in levende talen nr 403 1985 p 403 404 groot h de j kleinepier traditionele grammatica en taalbeschouwing in levende talen 1984 p 406 407 haans a taalbeschouwing en taalbeheersing in moer 1975 4 p 224 230 hagen a j sturm dialecten school groningen wolters noordhoff 1982 dcn cahier 12 144 p hagen t monitoring en taalbeschouwing in lammers lentz van tuijl red 1984 p 88 94 hezemans m vragen stellen in lentz van tuijl red 1982 7 p 43 48 hogendorp a m koppers i van meelis e a taalbeschouwing op de basisschoor in lammers lentz van tuijl red 1984 p 25 63 hollander h d reclame in de klas in werkmap voor taalonderwijs jrg 17 1980 p 3 16 hoven p van den betoog beschouwen in van paassen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 131 153 hubers g taalbeschouwing in moer 1979 4 p 8 20 huijskens b coo leesvaardigheid en coo taalbeschouwing in levende talen nr 424 1987 p 547 550 hulshof h taalwetenschap en het vak nederlands in van paassen rijlaarsdam 224 zwitserlood red 1984 p 154 176 jansen f taalkunde taalbeschouwing of toch maar ontleden in levende talen nr 402 1985 p 347 349 jansen f m baeyens autotaalbeschouwing in moer 1980 5 p 12 18 klein r geri chte taalbeschouwing in glot jrg 2 1979 nr 2 p 141 146 klooster w g je weet niet watje weet een verantwoording in spektator nr 4 1974 p 9 13 koefoed g taalfiloso fi e in moer 1987 4 p 19 28 kroon s r uebrand tien lessen over taalvariatie in moer 1982 3 p 22 34 kroon s r uebrand taalvariatie en dialectbeschouwing in van paassen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 63 85 kroon s a rasenberg kijk taall de ontwikkeling van een programma voor intercultureel taalbeschouwingsonderwijs in moer 1986 5 p 14 19 lammers h kinderen en taalcultuur in lentz van tuijl red 1982 p 63 73 lammers h voorwaarden voor taalbeschouwingsonderwijs in lentz van tuijl red 1982 p 17 19 lammers h taalbeschouwing en communica ti eve competentie in levende talen nr 387 1983 p 625 630 lammers h de prak tijk van het taalbeschouwingsonderwijs in levende talen nr 388 1984 p 24 29 lammers h taalbeschouwing in een interdisciplinair perspec ti ef in lammers lentz van tuijl red 1984 p 67 74 lammers h een k riti ek nader beschouwd in levende talen nr 400 1985 p 242 245 lammers h l lentz inleiding in moer 1986 5 p 3 7 lammers h l lentz h van tuijl taalbeschouwing ter discussie enschede slo 1984 140 p lentz l w herrlitz h lammers taalbeschouwing een kinderspel in lammers lentz van tuiji red 1984 p 11 23 lentz l h van tuiji kijken naar hoofdletters en punten in lentz van tuiji red 1982 6 p 35 42 lentz l h van tuijl geheim in lentz van tuiji red 1982 2 p 3 9 lentz l h van tuiji red katernen taalvaardigheid in de basisschool enschede slo 1982 lepeltak j taalbeschouwing en informatica in het voortgezet onderwijs in levende talen nr 393 1984 p 376 380 lint p van communicatie op afstand gesp roken vormen van taalverkeer in de media in van paalsen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 8 37 maddens h traangas braakgas zenuwgas in moer 1982 1 p 7 21 maddens h gaat u zitten zolang het nog kan conversatieanalyse in de bovenbouw in van paassen rijlaarsdam zwitserlood red 1984 p 38 62 moor w de j thissen wie leest leest zichzelf reflectiviteit in het literatuuronderwijs in moer 1986 5 p 20 29 nieuwenhuijsen p m richting geven aan taalbeschouwing in spektator jrg 6 1976 nr 5 p 260 275 nieuwenhuijsen p m gerichte taalbeschouwing groningen wolters noordhoff 1978 187 p nieuwenhuijsen p geknipt voor u en taalbeschouwing in zwitserlood red 1986 p 163 170 nieuwenhuijsen p beschouwing van belangrijke taalelementen in moer 1986 5 p 63 70 paassen w van g rijlaarsdam f zwitserlood red taalbeschouwing voorgevorderden s hertogenbosch malmberg 1984 dcn cahier 15 176 p peer w van een gebruiksaanwijzing voor taalgebruiken in levende talen nr 368 1982 p 78 82 pijffers w traditionele grammatica en taalbeschouwing groningen wolters noordhoff 1983 104 p pistoor e r kieft e postma lesideeen g roningen wolters noordhoff 1984 102 p 225 prak d e a red informatiekunde en nederlands een begripsbepaling enschede slo 1987 kate rn 15 85 p rijlaarsdam g reflectie in een schrijfcursus in moer 1986 5 p 49 56 sluis k nota taalbeschouwing niet publiekgericht in moer 1982 3 p 50 54 snoeck henkemans f hoe worden leerlingen k riti sche en redelijke lezers in moer 1986 5 p 30 39 switalla b leerplanontwikkeling voor taalbeschouwing bemerkungen zur aktuellen diskussion in lammers lentz van tuijl red 1984 p 95 103 tack p een vis ie op taalbeschouwingsonderwijs vanuit de praktijk in lammers lentz van tuijl red 1984 p 88 94 taks w het woordenboek in je achterhoofd in moer 1982 5 p 46 54 tempel g r zweistra taalvariatie les 2 het onderzoek naar taalvarieteiten in levende talen nr 414 1986 p 499 502 tordoir a taalbeschouwing voor mto en vto in levende talen nr 364 1981 p 641 659 valo m taalbeschouwing als reflectiviteit in de praktijk enschede 1987 31 p velthoven a de taalbeschouwing volgens lammers in levende talen nr 400 1985 p 238 245 vuurmans a c j nelissen kinderen onderzoeken hun taal 1 in moer 1984 3 p 22 31 vuurmans a c j nelissen kinderen onderzoeken hun taal 2 in moer 1984 4 p 23 29 weijdema w taalbeschouwing en het gebruik van de computer in zwitserlood red 1986 p 261 266 weijdema w taalbeschouwing en de computer in d prak e a red 1987 p 61 65 zweekhorst 0 taal en rekenen een kwestie van kennen en kunnen in levende talen nr 417 1987 p 43 47 zweistra r g tempel taalbeschouwing in de bovenbouw van het vwo enkele lessen taalvariatie in levende talen nr 413 1986 p 433 436 zweistra r g tempel taalvariatie les 3 schooltaal thuistaal in levende talen nr 415 1986 p 560 562 zwitserlood f red het schoolvak nederlands in het voortgezet onderwijs verslag van de op 27 september 1986 gehouden conferentie enschede valo m 1986 267 p 226