Bijlage 6 – Projekt ongehoorzaamheid

Publicatie datum: 1973-01-01
Collectie: 04

Documenten

e invloed van water de natte club vult 4 petrischalen met een laagje water en resp 10 cc 20 cc 25 cc en 30 cc water in drievoud ook hier wordt dage lijks een zaad op de watte n gelegd de groep d oet uiteraard niets aan de waterstand bijlag e 6 projekt ongehoorzaamhei d els boon willem brandenburg frank jansen frans peeters en peter jan scheller s do e l bewustmaking van de veelheid van regels waaraan onbewust gehoorzaamd wordt en bewustmaking van de mogelijkheid om bewust wel of niet te gehoorzamen aan regels en eventueel regels te veranderen opzet 1 ontdekking van het bestaan van regels de klas wordt verdeeld in groepjes van vijf leerlingen elk groepje krijgt een aparte opdracht bv iets gaan kopen in een supermarkt iets gaan drinken in een caf e informatie gaan inwinnen bij het vvv postzegels gaan halen bij het postkantoor een boek gaan halen uit de bibliotheek daarbij moet elke leerling voor zichzelf zoveel mogelijk regels proberen op te schrijven waaraan hij zij tijdens het uitvoeren van de opdracht moet gehoorzamen 2 bewustmaking van het karakter van regel s a na het uitvoeren van de opdracht uit 1 stelt elk groepje in onderling overleg een lijst op van alle regels waaraan tijdens het uitvoeren van de opdracht voldaan is elke regel wordt op een apart kaartje geschreven b vervolgens wordt door de leden van de groep voor elke regel aangegeven waaraan of aan wie gehoorzaamd moet worde n wat het gevolg is van niet gehoorzamen sanktie wanorde etc het oordeel van de groep over de on zinvolheid on aanvaardbaarheid voordelen nadelen het o n nuttig of on nodig zijn van de regel in kwesti e het is met name deze aktiviteit die o i de leerlingen inzicht moet geven in de aard van de betreffende regels c vervolgens verdeelt elk groepje zijn regels in die kategorieen die het het belangrijk ste vindt de kri teria volgens welke deze kategorieen geformuleerd worden moete n 40 ontleend worden aan b zo kunnen de regels onderverdeeld worden naar de uitvaardi gende instantie naar de strafmaat bij de overtreding naar het feit of ze al dan niet als zinvol ervaren worden etc d tenslotte brengt elke groep in de klas verslag uit van zijn bevindingen 3 toepassing op verschillende manieren kan het verkregen bewustzijn van de aard van regels toege past worden a toepassing bij het verduidelijken van regelsystemen die fungeren in de objekten van vakken als wiskunde natuurkunde scheikunde biologie maatschappijleer gramma tika spelling etc b toepassing op konkrete situaties waarin de leerlingen verkeren zonder daarbij dui delijk in de richting van aktie te werken bv inzicht krijgen in de regels van de school c toepassing op konkrete situaties waarin de leerlingen verkeren waarbij wel in de richting van aktie gewerkt wordt van de laatste toepassingsmogelijkheid geven we een voorbeeld tot grote ontevredenheid van de leerlingen mag er niet gevoetbald worden op de speelplaats anders sneuvelen de ruiten procedure de leerlingen werken weer in groepje s elke groep maakt een analyse van de regel in kwestie als in 2 b per groep wordt een alte rn atieve rege ling in elkaar gezet die bevredigender lijkt te zij n de resultaten van de groepen worden klassikaal uitgewisseld en besproken hetgeen leidt tot een keuze door de klas van de beste regelin g er worden stappen gedaan al naar gelang de situatie om de oude regeling door de nieuwe te ve rv ange n na enige tijd wordt geevalueerd of de nieiywe regeling inderdaad heeft bewezen beter te zijn 41