Boekbespreking. Ik lig er niet wakker van… AVO-leraren uit het lager beroepsonderwijs voor onderwijsvernieuwing.

Publicatie datum: 1977-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 9-10

Documenten

boekbespreking 9 ik lig er nie t wakker van avo lerare n ui t het lage r be roepsonderiui js over onderu ijsvernieuiuin g von bilthoven 1976 15 8 p het boek gaa t over onderwijsvernieuiuin g i n de praktijk o m de zaak z o concreet mogelij k t e bespreken u ordt uitgegaan van gesprekken me t zes leraars ui t het lb o onz e beroeps school zeke r nie t de gemakkelijkste onderiu i jssoort he t vreemde i s dat j e als leraa r i n het algemeen vormen d onder u ijs zoveel va n de problemen di e deze mensen ontmoeten te rugvindt i n j e eigen situatie zij het soms in mindere ma te ongelnteressesrde leerlinge n oc h meneor geef maar geiuoon les apatische collega s jongen t zijn parel s voor de ztuijnen bange directeur s d e homologati e i d e naam van onze schoo l verontrust e ouder s zulle n ze uiel meekunnen i n hun verdere studie s enz enz d e zes leraars ui t d e beroepsschool vertelle n i n een eerst e hoofdstuk ove r hu n kleine succesje s e n hun grote ontgooche lingen opvallen d i s dat het alle ze s mensen zij n di e ge loven in de noodzaa k va n onderiui jsvernieuiuing maar di e er in de praktijk vee l last mee hebben tegenove r hu n aarze lingen stel t het schrijverscollectie f da n in het derd e hoofdstuk zij n kij k o p het onderiuijs de ongelijke kanse n op school de ongelijke luaarderin g va n arbeid de schoolse school e r blijkt ee n fundamentee l verschi l tusse n d e be nadering va n de zes leraars e n van het schrijverscollectie f en in een tiueed e intervieui met de zes wordt gospour d naa r de oorzaken hiervan he t vijfd e hoofdstu k lijk t mi j het belangrijkste het heeft als tite l regels o m te over leven hie r u ord t eon strategie gesuggereer d aa n leraar s die in hun eige n schoo l aan onderiu i jsvernieuiuing luille n gaan doen ui t hot voorgaand u zo u a l moeten blijke n da t deze strategic gce n passe partou t ka n zij n voor ingewikkeld e problemen bestaa n gee n eenvoudig e oplossingen daardoo r i s de voorgestolde strategi c oo k z o soepel je kunt e r werke lijk i n elke schoo l beperktc veranderinge n me e beginncn zonder j e tanden ero p t e breken zelfs als e r maar twe e collega s meetuille n en iuderecn zic h onvoldoende voorberei d acht d e auteurs zegge n s het plan dat j e uiteindelijk bedenkt moet haalbaar zijn wee s hard tege n jezel f be gin niet aan iet s dat in de praktijk nie t kan lukken door melke onbenullige oorzaa k da n ook wee s tevrede n me t wat u 61 kan dat moet iedereen p 104 i n dit opzich t is dit boek d e noodzakelijke pendan t voo r bestsellers ove r onderwijsvernieuuiing al s leren i n vrijheid o f teachin g as a subversive activity die naar mij n gevoel vee l te licht over he t probleem va n d e strategic heenglijden het boek heeft zij n tite l tegen het is geschreven voo r mensen di e e r juis t u61 wakker va n liggen z e kunnen nu ophouden me t dagdromen roger ik iig e r niet wakker van kos t 14 0 fr he t u ordt je toegestuurd al s j e 160 fr overschrijft o p rekening 068 0389380 49 va n de von t e edegem