Chinees OETC in Nederland

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 1-2
Pagina’s: 84-87

Documenten

mary van der made yuan chinees oetc in nederlan d lt j o in de l aat ste t i e n jaar zijn d e ch in eze n d ie bui w or d j e j e meer b e wust v an j e e i g en identi tei t ten china h ong k on g of t ai w an wonen zich en je ei g en cu ltuur s in d s 1 9 7 9 rijzen chinese m eer b e w ust van het feit d at d e chinese taal scho l en in ne de r lan d als pa d d est oelen uit de een plaats moet hebb en in d e o pvoed in g van grond hun kin d eren ze w illen d at hun k inderen chi nees gaan leren na a st de taal d ie normaal in spreiding van ch inese scholen in nederland de schole n w ordt onder weze n s om m i ge ou per 12 april 1 984 bestaand e d ers leer den zelf hun k inderen chinees of scholen s oro vroegen vriend en hun kind eren chinees t e le me t ren m aar deze g an g van z aken w as niet be totaal vre d igend e r was nauwelijks spra k e van geor aantal a ganise erde kl a ss e n wa a r chin e se k in de ren hun leerlinge n ei gen taal kon den leren d e situatie is nu wel o scholen cu3 verander d te g en w oor dig ziet men chinese in kinderen in e n g eland canada en oo k in neder oprichting p1 oezwlac zia land op chinese les buiten schooltijd h oe komt het dat chinese ouders zo graag w illen d at h un k in deren hun eig en ta a l g aan le s ren e r zijn ve rschillen de reden en de belang rij kste is naar mijn mening he t b e h ou den van d e eig en cultuur taal en cultuur kan men niet sc h eiden d oo r het leren van je eigen taal 84 som mige sc h ol e n zijn d oor de a l geme ne chi le e r k racht en volgens de wett e lijke r eg elingen n e s e ve r en i g in g opge ric ht a n de re door de bet a l e n w aard oor ze re c ht h ebben o p d e so st ich ting evang elische zend in g on d er de c h i ci a l e voorz i e nin ge n het school ge l d kan l a ag nezen in europa weer an de re zijn voort g e k o wo r de n geh oude n f 10 pe r maa n d vo or d e men uit p rive init i atieven z oals d e s tichtin g ond e rbou w e n f 1 5 vo or de o v e ri g e klas chinese s c h o o l kei w ah sen als er mee r da n drie ki nd ere n in een g e kei wah is in 19 7 9 begon nen in een l okaal op z in z ijn h oeft e r niet vo o r de a nder e k in deren de t weede ve rd i eping van ee n oud e sc ho ol in beta al d te w or de n ook vo or kin de re n van d e ams terd a m se b innenstad a anlei d in g w as wer k loze ou ders is de school g ratis d e ont dekkin g da t er prob lemen w aren in d e t wee bela ng rij k e fa c to ren s pel e n ee n rol in het communic atie tussen o ud ers en kin d eren tot ontwi kk el e n va n oetc v oor d e c h in e se k in de d e leeftijd van vier j a ar zijn de k inderen thuis ren het zijn de steun van de ouders en de in e n s p r eken v eel c hinees daa rn a gaa n ze n aa r ze t va n d e l ee rkra chte n school e n d an k rij g t het n e de rl a nds de ove r van ou d sh er speelt het ond er wijs een er g b e ha n d v eel ou d ers w er k en in een rest auran t lan gr ij ke rol in het l even va n een c h inees k in d de kind eren z ijn s avond s alleen th u is en spre de chinese ou d ers in n e derl and hebben altij d k en d an on d erlin g n e d erl and s o uders he b ben betro kken willen zijn b ij h et onder wijs in n e vaak moei t e m et het n ed erlan d s d erland maar z e spre k en ge en of slecht n e kei wah br ei dde zich snel ui t het l okaa l da t d erlands en niemand hee ft de moeite genomen va n de gemeente we rd ge huurd wa s niet meer h e n te vrage n ge lu kk i g is d it nu aa n het ver vold oend e in de eers te maa n d waren er 34 a nd e ren maa r d e ou ders z ijn erg blij met de leerlin g en aan het eind v a n het eerste jaar chinese school n u kunnen w e eindelij k eens w aren het er 84 op d i t m oment zijn er 400 aan iemand vragen hoe onze kin d eren zijn leerlin g en de school is d a n oo k verschillen d e zegg en ze h et chinese oe tc begint nu een ma l e n ve rhu is d d e l aatste kee r gebeu rde d at rol te spelen in het n ederland se on d er w ijs v ia omdat h et gebou w o pee ns v oor ander e d oe l de chines e school rake n ou d ers meer betro k einden moes t wo rden gebrui kt b innen zes we ke n b ij het ned erl a nd se onder w ijs d aar z e nu ken m oest e n w e toen een nie u w on de rk omen aan d e leerkrachten van d e c hinese sc h ool vin d en w at ons na veel p raten op scholen ge raad kunnen vra g en en d ie kunnen eventuele lukt is de jon g ere kinderen zitten nu in een la moeilij k heden w eer d oors p elen naar d e n eder gere sc h o ol en de ou de re k in de ren kr ij ge n c hi land se school d e chinese leer k rachten begrij nes e les t er w ijl de 1 05 ouders ned erl a n d s pen d e k ind eren b eter en k unn e n de p rob le krij g en in twee schol e n voor vo o rtgezet on d er men in d e schol en ge makkelijke r o p lossen om w ijs alle drie b ij el k aar in ee n b uurt zodat ou d at ze b eter met de ouders k unnen praten d ers me t kind eren en oud ere k inderen met o m een taalcursus op te zetten m oet iemand hun k leine broertjes en zusjes kunnen k omen bereid zijn om les te geven b ij het eerste ini h et a antal leerlingen d at c h inees leert neemt t iatief voor het chinese o etc d acht men niet n og steed s t oe i n amsterdam all een za te n aa n le er p l a nnen of bevoegdhe i d va n d e l eer ein d j a n u ari 1985 b ijna 7 00 l ee rlin gen o p c hi k r acht e n de o u d e rs w ill en dat hun k ind eren nes e les h e t ent housi a sm e om chin ees te le c h inees k unnen lezen en schrijven de leer ren is er g g root k rachten zochten ruimtes maa k ten leer m i dd e h oe kan men a an d eze grot e b e h oeft e vol len etc m en k an ze ggen d at het chinese doen h et rij k he eft to t nu toe g een financiele o etc door d e chinese g emeenschap zelf is fa cilite i ten aan de ch i ne s e gemee nsch ap toe opgezet in de loop va n de l aatst e d ri e j aa r geke nd c hineze n beh o re n n ie t tot de d oel on twikke l d e h et ch in e se oetc zich tot e e n g roe p en van het min d erheden b el e i d we moe b elangrij ke factor in d e n e de rlandse maat ten zelf onz e ei g en pro b le men o ploss e n a nde scha ppij w aaraan moeilij k meer voor bij gegaan re g roepen krij ge n alles g rat is dit is on recht k an w orden vaa rd ig de ch inezen b etalen dez elfd e b e l asti ng met ui tzo n de rin g van de ge meente doel van het chinese oet c am ste r dam d i e vanaf 1 983 he t ch inese on d er w ijs i n ei gen taa l en c ultuur een su b sid ie de m eest e c h inese kinderen behoren tot d e g e eft krij gt d e chinese g e m eenscha p b ijna tweede g eneratie d e kin d eren van d e ou d ste geen hulp kei wah kan door d e su b sidie d e mi g ranten zitten nu in he t voortgezet on d er 85 w ijs of z ijn al aa n het werk er z ijn nog maar is ge en a lf a bet i ede r ka r akte r m oet uit het w eini g klein k ind eren d e d er de g ener a tie is in hoo fd geleerd w orde n bovend ien m oet el k ka de mind erhei d d e ouders v a n d e m eeste k in ra kter o p een bepaa lde ma ni e r gesc h reven deren zijn in h on g k on g tai wa n d e chinese w orden het leren lezen en sc h rijven is d us volksrepu b lie k s in g apore m aleisie indonesie ee n lang z aam p roc e s de kinde r e n m oe ten of suriname g eboren d e ou d ers spreken met 3 000 karakters kennen dat zijn de basisvaar d e k inderen voora l c hin ees m a ar de k inderen d ighede n om de k r a nt te l eze n o f ee n b ri ef o f spre ken on d er l ing meest a l nede rlan d s h o e ve rhaa l tj e te sc h rijve n we k unnen met de tij d verder ze op school k omen hoe verd er de chi d ie we k unnen beste d en niet ve rder kome n nese taal achterop raa k t d oor het chines e on da n l agere sc hool ch in ee s w ij doe n hier i n d erw ijs w ordt de communicatie tussen oud ers twe e jaa r wat d e k in deren in h ong k ong in en kinderen bevord erd d e ouders vinden h et een ja a r leren op sc h ool wor d t a lteen chi b elan g rij k dat d e k in d e ren zich c h inees voel en ne e s h et ka n to n ees ge s pro ken g een nede r de cultuur is wat je van je ou d ers l e ert m aar l a n ds d e ou ders va n de meeste kinde r e n ko door d e t aal krijg je er w at b ij weet je d at je m en va n h on g k on g wa a r h et kant onees echt chinees bent je moet kunnen zeggen w ordt gebrui kt een kle in aa n ta l k i nde re n dit ben i k chinees s p r e ekt hele m a al gee n chin ee s meer a ls ze k o de meeste c h inese kinderen zullen niet t erug men w e ma k en ve e l leerm i dd elen zelf in h et g aan naar h u n land van her ko m st he t is d us be g in h adde n we ze s boeken o pge s t uurd ge geen terugk eer ond er w ijs m aar het is wel kre g en van een kennis u it hon g kong d ie b elangrij k d a t ze d oor he t on d er w ijs met fami he b ben we gekop ieer d en de schri ften maak lieleden en vrienden in hun lan d van herkomst te n we z el f maar d i e boeken b l eke n te moe i kunnen communiceren lij k d aarom zij n we zelf in ho ng kon g op z oek g e g a a n naar metho de n in ho n g k ong z ijn veel buiten of binnen schooltij d scholen w aa r e n gels de vo e rta al is en h et ch i n e es als va k w ordt g egeven de b oe ken d i e in in nederland krijgen de chinese kinderen d ie lessen wor d en gebrui kt zijn ge schi kt voor oetc bu iten schooltij d er is weinig of geen o ns het was bel ang rijk dat e r h a nd l e i d ingen contact tussen de verschillende chinese scho wa ren voor de lee rk r a cht j e m o et het an d ers len sommige kinderen krijgen vier uur les per z el f b ed en k en e n je be nt zo ver van je lan d week anderen twee of drie uur op kai wah voor d e kleuter s h ebben we pr ente n boek j e s krijgen de k i nderen twee uur les op woens met kara kt ers w e h ebbe n ze l f werkbladen e n dagmiddag van 14 00 tot 16 00 uur of van schriftjes g em a a kt de rui t en van de nede r 16 00 tot 18 00 uur of op zaterdag in de t ijd landse schriften zijn t e k lein w e tr ekke n zel f tussen 10 00 en 17 30 uur er wordt geen tijd lijnen aan de bovenrand schrijven w e d e voor verspild bij meer dan twee uur werken is een bee l d en van ka rakters we hebbe n ee n abon pauze nodig van een kwart ier en dat is jammer ne m ent op een co mmerciel e k o p ie erins tellin g van de tij d ook de huur van de lokalen moet en vouw en d e g ekopieerd e vellen tot schri ft en doorbetaald worden het is beter dat de kinde zo ontwerpen we se ries schriften die o p lo pen ren als ze op school zijn zich goed kunnen in moeilij k heidsg raad h et eerste schri ft oefen t concentreren het beste zou zijn als er b i nnen een st reep met stokjes de meest eenvoudig e de nederl andse school gewerkt zou kunnen ka rakters daa rn a k o me n de in gew i kkel de r f i worden of op lespunten in verschillende buu r g ure n waarvoo r d e n eder lan d se w oorden on t ten er zouden dan niet van die grote klassen b re k en de w oorden sch uine of kromme f i zijn soms zi tt en kinderen met 50 in ee n g uren bena d ert het no g het b este n aar bete klas en er zou meer contact met de neder kenis eenvoudi g e w oord en als ik of poes l andse l eerkrachten zijn komen pas later aan de orde omd at de karak t ers e rvoor t e ingew i kke l d z ijn de eerste vooral taalonderw ijs woord en van de b oek jes zijn e rg be l a n g rij k er z ijn verschillende culturele tr ad ities i n het het woord school is niet helemaal correct eerste boekje voor de k leute rklas staat het te het zijn eigenlijk taalcursussen voor chinese ken voor het w oord mens centraal 1 in n e kinderen de chinese taal is een van de moei d erland is dit te abstract en word t het pas la lijkste en ingewikkeldste talen om te leren er t er bes p roke n 86 in het beg i n vinden de kinderen het schrijven l a nd s he b be n de k in d ere n g een chin ese woor saa i het wordt afgewi sseld met kleuren een d en in e en l e s over weven o p on z e school liedj e of verhaaltje later is het mogelijk kin bijvoor beeld b e g ree p g een van de kin d eren deren geconcentreerd twee uur te laten wer wat de le e rkr ach t b e d o e l de met het chin es e ken we moeten veel aan de fijne motor i ek w oor d tot da t e en k in d ope ens o p het ned er doen op de nede rlandse kleuterschool wordt land se w oor d kw am t oen beg re p en ze h et er te weinig aan gedaan de l ee rk r a ch te n geb rui ke n all ee n nederla nd s het derde jaar op de kleuterschoo l ieder a ls er gee n r ea ct i e k om t v a n de k in de r e n hong kong leerjaar is in neder l and twee jaar voor het t weet ali g e p roc es vin d en we het be worden kleinere ruitjes gebru i kt van 10 lang rij k da t h et o etc ni et g eisol e erd is m ijns centimeter vanaf 6 a 7 jaar wordt begonnen inziens k an het chin e se o etc ook ve el b ijd ra met het materiaal voor de eerste klas er zijn g en aan het intercultureel on derw ijs h et li g t lees en werkboeken waarin de kinderen zelf nu aan de concentra ti e van c h in e se kin de r e n de karakters moeten invullen veel aandacht in e e n buurt o f er mee r co nt act is m et d e ne wordt besteed aan de volgorde waarin de let d erl a nd se school h et is e e n g root or g anisato ters moeten worden geschreven er wordt veel risch p ro ble em dat de schol e n van d e kind er e n ge l ezen ieder kind kr ijgt een beu rt nadat ie zo vers p rei d z ijn dereen aan de beu rt i s geweest krijgen de kin er valt nog veel te wensen bij het o etc voor deren een dictee het dictee i s nod i g omdat al d e chinezen er moet no g meer aan g ep ast l e karakters moeten worden onthouden het leerma teri aa l w or d en ontw i kke l d voor het in leren lezen en schrijven van het nederlands is n e d erland wonen d e k ind v a n chinese afk omst gemakkel i jker zelfs de ch i nese kinderen van er moet ook een curriculum w ord en vast de eerste en tweede klas van de nederlandse gesteld w ij in kei wa h hebben d aartoe al e e n school zeggen al chinees is veel moeili j ker eers te a a nzet g e g ev e n e r moet meer contact om te leren terwij l ze drie jaar daarvoor komen met d e n e d erlandse sc h olen o ok moet toen ze als k l euter voor het eerst op de ch i ne er con trol e k o m e n van de ins pe ctie a ls je se school kei wah kwamen nog geen woord wee t dat alles in or de is dat d e lo k al e n g oed nederlands spraken andere kinderen proberen zijn dan k un je rus tig w erk en het is belang zelf de chinese woorden in fonetisch schrift rij k voor d e ve ili g he i d v a n de k in d er e n en voor weer te geven d e erk ennin g v a n het chinese o etc we zijn we hebben naar boekjes gezocht waarvan de nu een particuliere school e n moeten alles zelf i nhoud chinees i s in de boekjes voor de k l eu reg elen en z ijn zel f ver a n tw oor de lij k m a a r h et terschool hebben de verhaaltjes een moraal ze zou wel g oe d zijn a ls er buitenlan d se le e r gaan over hoe je je moet gedragen dat je k rachten bij d e inspectie zou d en w erk en d ie schoon moet zijn hulpvaard i g be eefd de ervaring heb b en met het oe tc en die h et ver vormgeving moet ook voor de neder l andse si trou wen heb ben van d e leer krachten ze zou tuat i e geschikt zijn we hebben bijvoorbeeld in den contactpersoon kunnen zijn voor morele hong kong ook bruna boekjes gekocht de e n materiel e on d e r ste uning ze z ou den be ter boekjes met chinese vo l ksverhalen hebben toezicht kunnen houd en een chinese tekst en een engelse ve rt aling e r zijn voor en teg enstande rs van o etc we hebben de nederlandse ve rt aling gesten sommige mensen zien oe tc als een b elemme cild in stroken geknipt en die over de engelse ring in de ont w i kkeling va n de taal van het ve rtaling geplakt in alle l esboekjes in de hoge k ind i k ben het niet eens m et d eze stelling ik re klassen veranderen de onderwerpen er ko vin d d at de p ositieve punte n van het oetc de men dan aardrijkskunde en gesch i edenis bij ne ga tieve pun ten overst ij g en h e t verschijnsel we leren erg veel over de tweetalige ontwik o m zijn eig en taal en cultuur te w illen leren is keling van onze k i nderen het chinees blijft universeel m en w il terug naar zijn w ortels voor de meesten de thuistaal de dagelijkse een chinees kan een vreemde taal goed be taal in het chinees praten de kinderen beter heersen maar hij is en blijft een chinees h ij over feesten of over de vissen in hun aquari k an z ijn uiterlijk niet ver a n d er e n um voor vee l nieuwe woorden i n het neder 87