Commentaar van het VON-bestuur

Publicatie datum: 1989-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 25-26

Documenten

mariet van goch eindtermen commentaar basisvormin g van het von bestuur de von is een vereniging met uitgesproken opvattingen over het taalonder wijs hoe verhouden deze opvattingen zich tot het advies van de commissie eindtermen basisvorming nederlands hieronder plaatst mariet van goch na mens het von bestuur enkele kritische kanttekeningen bij het advies van de commissie de von is voorstander van een geintegreerd opvallend is de sterke nadruk op de toetsbaar taalonderwijs dit houdt in dat het moedertaal heid van leerstofelementen de commissie ad onderwijs een aaneengesloten geheel vormt viseert leerplannen te ontwikkelen in nauwe van basisonderwijs tot en met universiteit de samenwerking met toetsontwikkeling advies von kant zich tegen een taalonderwijs dat de 1989 p 41 dit hoeft niet per se fout te zijn selectie bevordert en emancipatorische ont maar het gevaar is aanwezig dat de leerplan wikkelingen bemoeilijkt ontwikkeling geheel en al ondergeschikt wordt gezien deze opvattingen neemt het von gemaakt aan de toetsbaarheid die teneur zit bestuur stelling tegen het advies over de voor onmiskenbaar in het advies lopige eindtermen basisvorming in het voortge zet onderwijs 2 de eindtermen zullen voor schoolboekenschrij vers en uitgevers aanleiding vormen leergan overeenkomstig de ministeriele richtlijn zijn de gen op de markt te brengen die het vak neder eindtermen op twee niveaus geformuleerd het lands verknippen in geisoleerde vaardigheden algemene niveau moet door 80 van de leer de eindtermen zullen voor docenten aanleiding lingen gehaald worden het hogere niveau door zijn vooral examentraining te geven op die on 40 daarmee krijgen de eindtermen een dui derdelen die makkelijk toetsbaar zijn ten brin delijke selectiefunctie het von bestuur vraagt ke de voorzitter van de eindtermencommissie zich af wat er met de overige 20 gebeu rt en stelt dat leerlingen via goed opgebouwde constatee rt dat over de praktische haalbaar reeksen van concrete opdrachten taalvaardig heid van een en ander het advies in alle talen heid op het gebied van schrijven lezen luiste zwijgt ren ontwikkelen dit tendeert sterk naar geisoleerde vaardigheidstraining 25 natuurlijk zijn er goede elementen in het ad h et bestuur van d e vo n kant zich t egen de vies over de voorlopige eindtermen basisvor aantasting van d e vrijheid van inrichting van ming het afwijzen van geisoleerde grammati het moedertaalonderwijs door de invoering van catraining de ontwikkeling van gericht schrij eindtermen te meer als ven en het met de pen belijden van de com eindtermen functioneren als selectiemiddel municatieve benadering maar dan heb je het leerplanontwikkeling ten behoeve van de ook wel gehad basisvorming in te nauwe samenwerking met toetsont w ikkeling gebeurt het bestuur van d e vo n is van mening dat de eindtermen leiden tot geisoleerde vaardig geformuleerde eindtermen nauwelijks ruimte hei d strainin g laten voor ont w ikkelingen in de richting van de praktische haalbaarheid problematisch is thematisch geintegreerd en creatief taalonder onderwerpen en activiteiten van het onder wijs en waar is het maatscha p pelijke het wijs nederlands zoals creatief schrijven emancipatorische aspect ge b leven geintegreerde vaardigheden nie t gevali deerd worden noten 1 ria rott ier gerrit re itsma n i co salm e a standpuntennota thematisc h onderw ij s i n moe r 198112 p 57 65 2 advies over de voorlopige e indtermen basisvor m ing in het voortgezet onderw ijs nr 8 nede r lands zoete rmeer m i n i steri e van onde r wijs en weten sc happen 1989 commun i catie centraal i n het moedertaa lond e r wi js een i nterv iew met steven ten br inke v oor z itt e r va n de e i ndtermen comm i ssie nederland s i n uitleg 1988 nr 27 16 november 1988 p 21 23 26