Commissie modernisering moedertaalonderwijs

Publicatie datum: 1975-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: 4
Pagina’s: 231-232

Documenten

commissie modernisering moedertaalonderwij s peter peels jan smit s op 24 april j l is er weer een plenaire vergadering geweest v an de c m m en twee leden van de volggroep hebben het middaggedeelte bijgewoond twee agendapunten zijn toen besproken waarvan we hieronder een kort verslag zu ll en geven het w e rkterrein van d e c m m het stuk dat bij dit agendapunt hoorde heette over leerplanontwikkeling als innova tietaak in het onderwijs en het werkterrein van de c m m in een aanta l hoofdstukjes wordt daarbij ingegaan op de vulling van de termen leerplan en innovatie worden een aantal model l en voor een vernieuwingsbeleid beschreven en wordt aangegeven in we lk kader het leerplanontwikkelingswerk zou kunnen plaatsvinden dit mondt dan uit in een aantal stellingnames t a v leerplanontwikkelingswerk maar eerst even een korte bespreking van wat punten die in de diskussie hierover zijn aangeroerd 1 als er aanvragen om advies bij de c m m binnenkomen wie beslist dan uiteindelijk of de c m m zich ermee bezig gaat houden en op grond waarvan twee lijnen zijn er daarbij aan te geven al s op grond van een politieke beslissing de minister advies vraagt kan de c m m niets anders doen dan hieraan gevolg geven zich teweer stellen tegen ministeriele beslissingen is er dus niet bij h oogstens kan de c m m zich inkompetent verklaren de tweede l ijn is die uit de praktijksituatie p roblemen in het veld gesignaleerd kunnen op wat voor manier dan ook bij de c m m komen maatstaven om een beslissing te kunnen nemen zijn er echter niet 2 b etrokkenen moeten worden ingeschakeld bij de oplossing van problemen dat ook leerlingen betrokkenen zijn levert toch nog vee l weerstand op 3 wat is de plaats van de wetenschap moet die apart vermeld worden de weten schap kan net zo goed als ieder ander probl emen signaleren mits die maar in de praktijksituatie op school liggen en niet voortvloeien uit de behoeften van de weten schap zel f 4 dat er een l eerplan door een landelijke kommissie moet worden ontwikkeld daar wordt zonder meer van uitgegaan nog een bel angrijker opmerking voor ik de uitgangspunten weergeef de c m m heeft zich voorlopig uitgesproken voor de onderstaande stellingnames er zijn in ieder geva l geen principiele bezwaren de precieze invulling en de formulering bespreekt men later a onder een voll edig leerp lan verstaan we een systematiese beschrijv ing van onderwijs en schoo l doelstellingen benevens alle mi ddelen om die doelstellingen te bereiken en dat te eval ue ren met daarbij de randvoorwaarden om het onderwijsleerp roces te kunnen organiseren b leerplanontwikkeling is een fundamenteel deel van een volledige innovatie van het onder wij s c leerplanontwi kkeling kan alleen verantwoord gebeuren met en door de mensen in de kon krete onderwijssituatie 23 1 d leerplan on twikkeling dient in alle openheid en openbaarheid te geb euren over de aktivitei t en t a v leerpl anontwik keling wor dt in vold oende mate i n formatie gegeven en er is vo ldoende gelegenheid erop te reageren e leerplanon twikkeling omvat ook het beoordelen van benodigd fundamenteel onderzoe k en het toepassen van begel ei dings en bij scholingsvormen in de o ntwikkel ingsprojekten f vanuit de l eer planon t wikkeli ng di ent geadviseerd te worden over bege leid ing en bij scholing in de l atere versprei dingsfase waarop terugkoppeling mogelijk moet zij n g tussen een l eerp lanon twi kkelingsinstituut en de ins tell ingen voor begeleiding en bij scho lin g m oe t een goede komm un ikatie bestaan om het gehe le innovatieproces als een kontinuum te kunnen zi en als uitgangspunt lijkt dit niet onbevredigend de grote vraag blijft toch hoe het wordt ingevuld opstel in het eindeksamen mavo havo vw o de minister had hierover advies gevraagd aan de c m m en de kommissie ad hoc kwam met een advies waarbij zij het verzoek van de minister interpreteerde als hoe moet op korte termijn m b t de opstelkorrektie gehandeld worden vorig jaar is fakultatief de meervoudige globale beoordeling ingevoerd vier personen waaronder de eigen leraar kijken het opstel globaal na en geven direkt een cijfer uit onderzoek blijkt dat dit bevredigend werkt de kommissie houdt hier dan ook aan vast de konklusies zijn 1 het opstel wordt gehandhaafd in het centraal schriftelijk eksamen 2 de eksamenbeoordeling geschied zoveel mogelijk in de vorm van meervoudige glo bale beoordeling door 4 persoonsjury s 3 waar dit niet mogelijk is wordt het opstel beoordeeld door minimaal 2 beoordelaars 4 bovenstaande onmogelijkheid moet worden gekonstateerd door de voorzitter van de eksamenkommissie in overleg met de leraar en de eerste legt dat ter goedkeuring voor aan de inspektie uit dit advies blijkt wel en dat is ook op de vergadering naar voren gebracht dat er toch een aantal problemen onder tafel zijn verdwenen problemen t a v de rechtsposi tie en financiele vergoeding de tijd die een jurybeoordeling kost in vergelijking met de analitiese metode en het feit dat maatstaven ter beoordeling van mogelijkheid of onmogelijkheid bij de inspektie berusten punt 4 en dan laten we nog buiten be schouwing de problemen die als zodanig kleven aan de toetsing van schrijfvaardigheid maar dat is in een korte termijn advies ook niet te verwerken staatssekretaris veerman heeft a enkele uitspraken gedaan over schoolonderzoek en centraal schriftelijk eksa men en in dat verband zal er nog wel een advies op lange termijn moeten komen waarin de zaak hopelijk wat wezenlijker kan worden aangepakt 232