Communicatie? Hoe spel je dat?

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 2
Pagina’s: 41

Documenten

redactionee l trouwens in daartoe geeigende vuilniszakken te deponeren met het oogmerk deze vorm van communicatie s onderricht definitief van het lesrooster te schrappen geert van de ven had er toen maar boven mijn bed gehangen communicatie het is de cultuur stupid want wat ik in mijn onbevange nheid had weggegooid als exem hoe spel je dat plarisch voor een slecht geinformeerde docent vormde de hoeksteen van een m anier van denken je neemt binnen een politi e oplei ding niet waar dat iemand een autoradio in een grijs v e rleden was ik als docent neder wegneem t nee de verdachte neemt enig lands gekleed in burger en bevoegd tot het goed dat aan een ander toebehoort w e g je corrigeren van taalfouten aan een politie ruikt niet dat iemand een alc ohollucht uit opleidingsschool verbonden over mijn weder ademt ne e ik rook dat d e verdachte nekte wa ardigheden ter plaat s e si c en met name naar het inwendig gebruik van alc oholhou het uniculturele klimaat deed ik de stijd s v er dende drank dat dit soort stijlblo empj es ook slag op de opiniepagina van een landelijk t e maken hebben met ju ridisc he afwe ging e n dagblad het hart i s toen al gelu c ht dus zand doet niets af aan de onbeholpenheid ervan erover maar het verle de n brak als e en pui s t een s limme leidingge v e nde onde r s tr eept e door toen ik recent elijk als docent nt2 werd dez e on macht in de koffie ka me r er werd geconfronteerd m et het examen communi bulderend gelac hen om een fout met h e t catie dat aan mijn c ursi sten in d e b e ve iligings lidwoord in een verbaal van een a ll ochtone branche werd voorgelegd c ollega hierop vro eg de leidinggev e nde als julli e het dan zo go e d weten waar komt d e mij n weerzin van t oen en nu heeft alles te zon dan op in de of h e t wes te n d e stilt e die maken met de t aalopvatting waartegen her na het foute antwoord viel doorbrak jar en man gi e sbers in het vo ri ge nummer van moer lange gemakzucht in het denken ov er taal een filippica hield d e reden eri ng van de toch blijft de a ll oc htoon di e e en fout koude grond dat goed s p ell en getuigt van lidwoord geb ru ikt in de ogen van velen groot inzicht in de taal belachelijk of de laagopgeleid e nede rl andse op depolitie opleidingsschool teve ns inter aspirant di e ergens in het kofs chip i s blijven naat hadde n alle docente n destijds pike t s te ke n de rise e van de club di enst dat wil zeggen een s in de zoveel weken waren wij in de avonduren verant het i s d e balk in het eigen oog en toch de woordelijk voor de gang van zaken binnen splinter bij de ander zien deze kortzichtig het internaat ik besloot van de gelegenheid he id k a n voor die ander in de praktijk gebruik te maken het veelgeroemde l esmate behoorlijk wrang uitwerken herhaaldelijk ri aal door te nemen dat door mijn voorganger kwam het voor dat allochtone agenten geman was ontwikkeld in een kast voor mijn kamer geld werd e n omdat de ene praktijkbegeleider lag het opgetast honderden pagina s met de net we er een ander t a alrecept voorschreef dan behandeling van de tu s se n n kippeei kip de ander nooit zal ik verge ten dat een pendief even zoveel bladzijden uitzonder b ri gadier me naar het kastje van e en e x cursist lijke meervoudsvorming naast een eindeloo s bracht en het opende stapels proces v erbalen grote hoeveelheid voltooid en onvoltooid vielen op de grond half afgewerkt v erzend verleden tijden van generlei communicatieve klaar me t doorhalingen weken lang bewaard waarde h ij v ermee d al te grote inspanningen e n hier regeerd e de angs t verm e ide z ich in het sp elen met zijn z oontje ik be sloot in ee n vlaag van gelukzalige onver en nu had ik mijn huidige cursisten dus antwoordelijkheid de hele stapel zorgvuldig voorbereid op het examen communicatie gekoesterde w viertjes ook een mooi woord daarbij besteed je aandacht aan allerlei com 1999 2 moer 41 muni c atieve s trategieen manieren van bena kim van der zouw d eren va n me n sen o p s tr aa t mani ere n van vragen s te llen sl e cht nieuwsgesprekken con flicthante ri ng en wat d i es meer zij nee z e gt het examen daar gaat h et nie t om we een volwassen benadering hebben nog wat spe llingproblemen over en mag het een pondj e meer zijn opgave 3 moeten volwassene n ho e vee l verk eers lawaai mag er wo rde n mogelijkheden n t m d laten het werkwoord anders leren schrijven en geprodu ce e rd in diverse state n van vermin king zi e n opgav e s aan de lee rlingen lezen dan kinderen een te kst uitge re ikt enzovoort via opgave 7 9 1 3 17 1 8 t9 21 2 4 2 8 e n 2 9 m ee r dan eende rd e van h et ex a men communicatie blijft s t eken in s pel ling afgewis s eld met h erse nbre ke rs al s deze na een tijdje uit h et z icht ge wees t te z ijn s taat wat voo r soort antwo o rd kunt u geven op ee n op e n alfab e tisering wee r vo lop in de belangs t e lling ee n vraag belangrijk e vraag daarbij is of bij analfab ete v o lwas sen e n ee n ande re dida c tie k m oet wo rd e n geb ruikt wat dit voorbe e ld aa ntoont he t is uiterst o m te lere n l eze n e n schrijve n dan bij kind e ren b e langrijk dat ta aldo ce nt e n e n vakdo centen kim van d e r zo u w m e dewe rks te r van het gez amenlijk de sc houd e rs zetten ond e r les ins tituut voor multic ulturele o n twi kkeling in utrecht materi aal dat de pr a ktijk dient zowel in f ox vnr gaat in op deze vraag zij betrekt hi e rbij c ommuni c atief als vakkundig opzi c ht docen de uitgangspunte n van alfa ee n alfab e ti serings ten n e derl a nds hoeven daarbij niet de l eid e n m eth o d e v oo r vol wasse n anderstalige n de positie in te neme n ma ar dienen e r w el voor te waken d a t hun v ak onders teunend wordt genoemd een sp elvak e en jaar of ti e n geleden was het gebied van m a ar a lle mo e it e i s voor niet s als in de alfabetise ring van niet ne derlands talige vol bran che zelf g ee n cultuuromslag plaat s vindt wass e ne n flink in beweging in de vakpers dat laatste vraagt bij bran c h e organi saties e en werd ee n l evendige dis cu s sie gevoerd over de brede re visie op h e t fenome en taal dan in de vraa g of a llo c htone analfabeten in de e igen b ev e iligings s e ctor maar daar niet a ll e en t a al of in het n ederland s zouden moeten gan gbaar i s leren leze n en s c hrijven een andere dis c ussie betrof de vraag of nederlands l er en lez en ook mogelijk i s zonder kennis van de klank t ekenkoppelingen s terker nog of de w eg via global e woordh e rkenning niet een ve el bet e re optie zou zijn in ieder geval voor volwas se n teerde rs beid e disc us sies zijn in de loop van de jar en negentig geluwd door ac tuele ontwikkelingen en door het uitkomen of jui st nie t v an nieuwe lee rmi dde le n de vr aag naar alfab etisere n in de eige n taa l vers u s alfabetis eren in het nederlands als twe ede taal is geen iss ue me e r op theo r eti sch niveau kon de dis cus s ie worden besl ech t in h e t voord eel van l e re n lezen in e en taal die iemand mondeling goed beheerst wat per definitie bij de moedertaal het geval is in de praktijk bleken er inmiddels zoveel verschille nd e moed e rtale n te zij n d a t h e t 42 moer 1999 2