Compromis CEVO-Actie/Werkgroep Beoordeling Samenvatting Nederlands VWO

Publicatie datum: 1990-01-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1
Pagina’s: 33-34

Documenten

ein d van vorig sch ooljaar uitzond werd in h et foru m onderzoe k gewaardee rd als goed he t geen aa n toont da t deze docenten vinden d at schooltele visie een wezenlijk e bijdrage kan leveren aan leesbevordering in d e o nderbouw van het a van aken van de leur voor t gezet onder wijs compromis i n een nieuwe serie zouden vanuit een thema tisch p erspectief vooral gevisualiseerde frag c e v o actie werkgroep menten van de b ehan del de boe ken alsmede de maatschappelijk e e n h istorische co n text ruime beoordeling samenvatting aandacht moete n krijgen nederlands v w o omdat heel wat docente n onwetend b lijken omtrent het aanbod aa n sch ooltelevisiepro gramma s is intensievere voorlic h ting vanui t d e i n uitleg van i november 1989 is een nieuw b in not gewenst dend correctievoorschrift voor de samenvatting v w o gep ubliceerd het zal gelden totdat h et onder welke concrete voorwaarden k an d e examen k an worde n afgenomen vol gens het school t v o p timale ondersteuning bieden aan nieuwe eindexamenp rogramma da t in voorb e de l ees bevorderingsactiviteiten door docenten reiding is commissie b raet men den kt aan wel ke voorbeelden zijn van geslaagde inte d rie tot vijfjaar gratie van het me dium t v in literatuurlessen h et nieuwe voorsc hrift is een compromis h et wie b eschrijft die eens voor moer anal ytisch beoordelingssc hema is vervangen door een tekst s tructu urschema bij de beoor literatuur d eling staat niet meer een in formatie element centraal maar een zogenaamde teksteenheid lil j van 1988 het verband tussen televisie kij tek stbl o k ko pp eling van een aantal samen han ken en vrijetijdsleien een dwarsdoorsnedestu gende alinea s die in pedagogische studieen jrg 65 nr to binnen zo n teks teenh ei d verdeel t d e l era ar h e t maartense k 1988 schooltelevisie enjeugdlite maximaal aantal t oe te kennen punten naar eigen ratuur de projecten van de nederlandse on inzicht d aarbij hou dt hij zij re kening m et de derwijstelevisie in leesgoed jrg i s nr i informa tie de verbanden en de formu l ering in zon a h m van 1988 cijfers over onderwijstelevi eigen woorden in de toelich ting b ij de o pen sie in het schooljaar ig8y 1g88 not hilversum b rief ngl weekblad oktober 1988 fo rmuleer d en wij namens een hon d erdtal scholen onze b ezwaren tegen het analytische mode l het h uidige b eoordelingsvoorschr ift lost een groot aantal wezenl ij ke p rob lemen op wij h ebben de staatssecretaris cevo en i nspectie geme ld het model is werkb aar kwaliteitsverhogen d en rechtvaardiger t en aan zien van de leerlingen z ij k u nnen naar i nzet en p restati e worden beoor deeld het conflict is b ij deze o pgel ost wij overwegen d a n ook zo spoedig mogel ij k onze status van actiewer kg roep te wijz i gen h et compro mis is n og geen co nsen su s o p de studiedag van levend e tale n waa rvoor alle sch o len waren uit geno digd 16 sep temb e r 1989 verklaarde de vertegenwoordiger van levend e 1990 1 moer 33 talen bij de ce vo dat d e vak sectie haa r o pvat beleidsmakers waarbij wij helaas moeten aan ting over het analytisch beoordelin gssch ema tekenen dat de va ksectie ne d e rlands van de met h et presente ren van d it com pro misvoorstel ce vo per definitie officieel geen gespreks part geenszi ns verlaa t totdat d e uitkomste n van de ners k ent wij hopen onze werkzaamheden com missie b raet bekend zijn moe t en we ons voort te kunnen zetten o p dit moment con daar maa r bij neerleggen de sch olen hebben centreren wij ons op het intensiveren van de zich die d ag uitges p roken tegen de sa m envat contacten met de scholen ting al s uittreksel en voor de ideeen va n de heer daarbij tekenen wij aan dat er oplossingen b raet die overeen komen met de onze moeten k omen voor de facil itering van onze activiteiten het is duidelijk d at wij o nze activiteiten aller ee rst willen rich ten op de commissie b raet namens d e actie lwerkgroep b eoordel in g sa w ij hopen op een echte consensus ten aanzien menvatting n eder l ands vw o van het samenvattingsonderwijs ster ke maar juist ook zwakke l eerlingen zijn met h et oog op drs a van aken van de leur hun studiek ansen gebaat b ij vee l aan d ach t voor zuidlaarderweg 44 het overzien van een tekst h et ondersch eid ma 9479 tj noordlaren ken tussen hoofd e n bijzaken het zelfstandig verwerken van een moeilijke tekst en deze be knopt en i nzichte lij k weergeven met betrek king tot probleemstelling argumentatie en conclusie wij zijn voor h andhaving van de samenvatting in het centraal schrifte l ij k examen er zal een evenwic ht gevon den moeten worden tussen mee tb are en niet meetbare factoren bij de beoor deling aan staatssecretaris en inspectie hebben wij de volgende zorgen voor d e directe toekomst k en baar gemaakt i het compromis houdt d e mogelij khei d in van grote beoordelingsversch illen tussen eerste en tweede corrector het kern probleem is dat er op dit moment zeer grote verschillen bestaan in training van leer lingen met betrekk ing tot de basisvaardigheden van het samenvatten 2 een compromis is nog geen consens us 3 i n de diverse commissies zijn de io8 scholen nog niet vertegenwoordig d 4 d e l age organisatiegraa d va n eerstegraadslera ren is ook debet aan d e examenprobl ematiek 5 d e nieuwe examens vereisen meer eenheid on der de eerstegraads neerlan dici e n effectief overleg tussen beleidsvoerders en docenten als actiewerkg roep h ebb e n wij h et voortouw genome n bij het op lossen van de beoordelings problematiek i n de loop van de tijd hebben wij steeds meer waarde ri ng ge kregen voor onze aanpak d at het comp romis nu en op d eze wijze tot stand gekome n is is h e t resultaat va n een intensieve samenwerk ing tussen alle betrok ken 34 moer 1990 1