Consumenten en groepsgedrag

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Ben Vaske
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 5
Pagina’s: 179-185

Documenten

ben vask e en die het maken van de opdrachten uit het boek moeten ondersteunen er zullen ook docentenboeken verschijnen met uitgebreide uitwerkingen deze zijn ook consumenten en gericht op docenten maatschappelijke begelei ding die niet voldoende met het vak neder groepsgedra g lands vertrouwd zijn lessuggesties en totaal toetsen per module waarbij ook produktieve vaardigheden getoetst worden voor deze presentatie in moer heb ik gekozen voor onderstaande les uit het tweede deel van maatschappelijke begeleiding en communicatie de methode een deel dat op dit moment nog in waarom zou je die twee niet geintegreerd aanbie ontwikkeling is den als het gaat om het vergroten van de sociale weerbaarheid van voornamelijk jongeren die een se noo t cundaire beroepsopleiding volgen is het een logische keuze ben vaske in vier jaar tijd docent neder i de methode verschijnt in groningen bij wol lands aan twintig verschillende richtingen en een ters noordhoff daar is ook een brochure met van de auteurs van de methode weerwerk toont informatie over het hoe wat en waarom van hoe zo n combinatie eruit kan zien deze methode beschikbaar een nieuwe methode voor het leerlingwezen en deeltijd x lvtso is weerwerk het is een ge integreerde methode maatschappelijke bege leiding en nederlands voor leerlingwezen en deeltijd x mtso in het leerlingenwezen is het bij veel oplei dingen zo dat nederlands en maatschappelijke begeleiding een vak vormen het vak maat schappelijke begeleiding wordt vaak niet door een docent nederlands gegeven voor leerlin gen is het echter nog de enige mogelijkheid iets aan nederlands te doen in de praktijk is het vaak zo dat van echt nederlands niets te rechtkomt daarbij komt ook dat er nauwelijks geschikt lesmateriaal nederlands is voor de primaire opleidingen laat staan dat het geintegreerd met maatschappelijke begeleiding wordt aan geboden er wordt nogal eclectisch gewerkt waarbij er nogal wat theorie aangeboden wordt terwijl de leerlingen doeners zijn om dat er al lang vraag is naar een geschikte me thode hebben we daarin proberen te voorzien de theorie rond de onderwerpen maatschap pelijke begeleiding wordt zeer beknopt ge houden in de opdrachten komen alle vaardig heden aan bod die gericht zijn op het goed le ren communiceren en in aparte taalmodules van tien lessen worden onderwerpen behan a fbeeldingoppag i8o i85 deles consumenten deld die inherent zijn aan het vak nederlands en groepsgedrag 19925 moer 1 79 inleiding consumeren i s i et s totj enemen iets pi j een samen l ev i ng waa ri n het acc ent ligt op c onsu ge of verbr u i ken als je iets maakt dan produ c eer je meren als j e iets gebruikt dan consumeer j e dat kan va n alles in deze les k r ijg je informat ie ove r de co n sument en zijn ofje nu een gebru i ksvoo rwerpzoa l seen br oek of over koopgedrag wat is een consument is het koop een tweedehands auto koopt ee n vakantie reis boekt gedrag van consumenten voorspelbaar en welke rol i neen cafe iets d r inkt of je boterhammen opeet i n alle heeft de groep wa a rtoe je behoo r t op j e c onsumen geva l len c onsumeer j e tengedrag er wordt dus veel geco n sumee rd i n nederland men je oefent i n deze l es ook een schema i nvu l len een spreekt dan ook wel ove r een consumpt i emaatschap p roduktpre s entatie schr ijven en houden opdracht la waar be steed jij het meeste geld aan b word je bij het kopen van artike len beinvloed door je omgevi ng zo j a hoe theorie je maakt deel uit van ve r s c hi l lende groe mensen uit een groep hebben deze lfde kenm erken pe n je bent bi j voorbee l d l id van een gez i n je z i t in zij herkennen elkaa r aan d ie kenmerken en v oe len ee n klas met leeft i jdgenoten je bent lid van een s po r t z i ch met elka a r verbonden club er bestaan groepen van mensen met een bepaal de leeftijd jongeren ouderen met een gemeen regels iedere groep kent vaste enn i et vaste regel s schappe li jke spo rt voetbal badminton met een ge thui s z i jn het hu i sregels je spor t kent spelregel s de meen s chappel ijk gel oof kathol i ek protestant islami groep stelt r egels op het geb ied van k l ed i ng en gedrag tisch met gemeenschappelijke kled i ng kakkers hip je moet je a anpassen a an de regel s van de gr oep doe hoppers met gemee n schappel ij ke muz iek ha rdroc k j e dat n i et dan va l j e buiten de g roep d a t noemen we house met ongevee r hetze l fde inkomen uitkerings socia le c ont r o le de groep houdt toez ic ht op het nale gerechtigden yuppies met hetzelfde beroep ven van de regels doo r de groepsleden a i 8 0 moer 19 9 2 5 n i 8 2 moer 19925 ao aa e foto s a hp de tijd 5 juli 1 9 9 1 t w ee meisjes van rond de t win d de volkskrant 4 j anuari 1992 door snee gezin in tig bij een cosmeticastand in een groot warenhui s hu i skamer man vrouwen kin d b de volkskrant 4 januari 1 99 2 gescheiden gang van e de volkskrant 4 januari 1992 medisch overleg van mannen en vrouwen naar een moskee in algerij e a rt sen en co assistenten aan het bed van een pat i en t c h p de tijd 2 8 juni 19 9 1 n eo n azi s in de voormalige dd r consumptiepatroon het gedrag van de groep bein in onze samenleving staan de consument steeds v l oedthet koopgedrag van de leden als l i d van een meer goederen en d i ensten ter beschikk i ng je be groep koopje namelijk wat i n de groep gebru i keli jk i s schikt tegenwoordig ove r steeds meer vrije ti j d die je koopt dus te l kens hetzelfde artikel of een artikel t ijd wordt voo r een belangr ij k deel gebruikt voor con van hetzelfde merk dat noemen we een consumptie sumpt ie er ontstaan weer nieuwe groepen en er ont patroon je koopgedrag is dus voors pelbaar staat een n i euwe vraag naa r consumptie artikelen zo wanneer je li d bent van een badmintonclub of vo l als verre vakant i ereizen reizen voor ouderen tweede leyba lc lub wil je ook graag lopen i n het trainingspak huis en sportschoenen van een bepaald merk dat op dat moment in is 1992 5 moer i 83 opdrachte n 2 bekijk de v ijf afge d r ukt e foto s met d e l ette r s a t m e d ie in deze l e s s taan afgedrukt a neem onderstaand sc h e ma ove r b noteer in he t s c hema tot w a t voor groep de m ens en d ie afgebee ld z i jn vo l gen s jou behoren c noteer per gr oep een aantal kenmerken foto groep kenmerke n a 1 2 3 4 b 1 2 3 4 enz 3 lee s de volgende tek s t b roe ken voor gezond verstand gezonde seks en gezond l eve n er is verschil tussen jeans en jeans deze zomer af te keren van kostbare topconfectie dit wil wie geld heeft loopt in bec caro en anders is niet zeggen dat het zich bewust zijn van een er altijd nog een tripper subtiele verschillen merk geen rol meer speelt het blijft uitmaken op het zitvlak daar gaat het om levi s blijft de of je jeans van tripper chipie diesel of va markt beheersen door een nieuwe campagne lentino komen in de jeanssfeer proberen vele die laat zien hoe de spijkerbroek door de de merken in te spelen op de behoefte om zich te cennia heen de aankleding beheerst gezonde onderscheiden al is het maar via het duidelijk jongens en meisjes springen van zwembad zichtbare label boven een bil naar zwembad en kleden zich daarna netjes met de nieuwe jeans trend waar de massa dit aan in een levi s natuurlijk jaar voor moet zwichten vond levi s het tijd jeans tijdeloze altijd goede jeans zijn alom worden om de reclamepolitiek te herzien aanwezig de komende zomer nu al zijn de geen broeierige onuitgesproken homo ero jeansbroeken jeansjacks jeanshemden jeans tiek meer en ook geen designer exclusiviteit jurken jeansrokken jeansleggings en zelfs gezond verstand gezonde seks en gezond ple jeansbikini s het meest overheersend in het zier in een schone wereld dat is de levi s nieuwe aanbod boodschap voor de jaren negentig kennelijk de absolute dominantie van de jeans is het staat ons dat de komende tijd te wachten want duidelijkste teken van een forse verandering reken maar dat daar onderzoek naar gedaan is bij het modebewuste publiek men begint zich bij de marktleider naar een artikel van pauline terreehorst in de volkskrant van 8 februari 1992 184 moer 1992 5 ga in groepje s van vier bij elkaar zitten ieder groepj e kiest een merk sp ijke r b roek waarvoo r het een p r oduktpre sen t at i e gaat voorbere i den voor de reclame campagne voor komende zomer de doe l groep voor de presentati e van de e ne he lft van de groepjes z ijn de leer li ngen i n de klas de doelgroep voor de presentat i e van de andere he l ft van de groepjes zijn de le r a ren ga volgen s het vo lgende stappenplan te we r k bepaa l wat de kenmerken van de groep zijn taal ged r ag v ri je tijdsbested in g l eeft i jd kleding inkomen bepaal welke punten in de p roduktp r esentat i e benad r ukt moeten wo rde n m aa k een du idelijk sc hem a ze t het schema op een over head sheet of op een flap over iemand u it het groepje pre sentee r t het produkt voo r de kla s met be h ulp van de sheet of de flap over na een p resentat i e moeten de andere groepje s de volge n de vragen be a ntwoo rden komen de kenme r ken van de doelgroep du i delijk naar vo ren zo ja welke kenmerke n waren dat p as t het taalgebru i k bij de doe l groep s loot de presentatie aan op de doe l g roep wa arom wel niet besp r eek met e l kaar de versc hillen tu ss e n de presentat i es voo r be i de doelgroepen wat weet je nu na deze les je weet w at een consument is je weet w at sociale controle i s je weet wat een consumptiepatroon is 1992 5 moer i os