Contactadvertentie

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 11
positieve positieve reacties reacties gekregen gekregen op op hethet eerste eerste nummer nummer zoals zoals goed initiatief interessant goed initiatief interessant contactadvertentie contactadvertentie hebben hebben we nodig nodig maar maar ookook werd werd de de vraag vraag gesteld gesteld waarom waarom in in een een apart apart blad blad dede eerste eerste reden reden daarvoor daarvoor is is de deeenvoudigste eenvoudigste op op beide studiedagen die levende beide studiedagen die levende talentalen moet er moet er een een beeldwoordenboek beeldwoordenboekkomen komen afgelopen afgelopen jaar jaar organiseerde organiseerde werd werdexpliciet expliciet gevraagd gevraagd om zoiets zoiets alsals een een nieuwsbrief nieuwsbrief over over waar ik waar ik heel heel dringend dringend behoeft behoefte aan heb e aan heb is is alfabetisering alfabetisering omdat de de behoefte behoefte aan aan een beeldwoordenboek een beeldwoordenboek met met geluid geluid zoals zoals gerichte gerichte informatie informatie groot is aan dat verzoek groot is verzoek spreken is spreken is zilver zilver dat dat heeft heeft de de leerling leerling ziet ziet hebben hebben we tegemoet tegemoet willen willen komen komen dan een dan een plaatje en hoort plaatje en hoort de de betekenis betekenis voor voor de verwerkingen de verwerkingen van van spreken spreken is is zilver zilver moet moet de tweede plaats in de plaats kunnen kunnen bestaande bestaande men men echter goed kunnen kunnen lezen ik ik ben vast vast vakbladen die elk vakbladen elk voor zich een veel veel groter groter niet de enige collega niet de enige collega die die wekelijks nieuwe nieuwe terrein bestrijken bestrijken hooguit hooguit incidenteel incidenteel een een leerlingen krijgt krijgt en anderen zietziet vertrekken vertrekken plaatsen op dit terrein bijdrage plaatsen terrein en bovendien mondeling taalgebruik mondeling taalgebruik vooral tpr tpr is is een bereiken bereiken zij niet alle docenten die het alle docenten het klassikale aangelegenheid dat klassikale dat is in in onze aanvankelijk lezen en schrijven in een tweede tweede mogelijk ik wil situatie heel beperkt mogelijk wil dus dus een onderwijzen het ene vakbladvakblad is bestemd aangepast afbeeldingenboek of een heel aangepast voor nt2 docenten in in de duidelijk stripboek duidelijk stripboek zelf heb ik zo n boekje boekje volwasseneneducatie les les de andere voor gemaakt bij gemaakt bij het eerste deeltje deeltje van de lees onderwijs van het onderwijs nederlands moer of voor het nederlands plank en plank en ik ben heel erg erg tevreden over het alle talendocenten talendocenten in in het voortgezet onderwijs onderwijs effect effect levende talen de leraar duits duits bijvoorbeeld bijvoorbeeld zal er niet zitten wachten dat niet op zitten dat zijn zijn henny jellema henny jellema uitverkoren blad vier maal per jaar stevig uitverkoren stevig sg sg lieven lieven de de key gevuld wordt met artikelen over gevuld haarlem haarlem groep docenten die alfabetisering de groep die we willen bereiken willen bereiken loopt dan ook ook dwars dwars door bestaande netwerken en indelingen bestaande onderwijsland heen in onderwijsland een andere reden is een is dat dat alfabetisring een alfabetisring een aan de lezer terrein is terrein is waarop waarop specifieke expertise specifieke expertise gevraagdwordt gevraagd wordt dit is duidelijk gebleken is duidelijk gebleken bij bij evaluatie van de evaluatie de van de de beroeps en beroeps en uu heeft heeft zojuist zojuist het tweede nummer nummer van van alfa alfa opleidingsprofielen voor opleidingsprofielen voor de de nt2 docent toen toen nieuws nieuws gelezen gelezen op onze oproep oproep om om mee te nt2 experts opleiders nt2 experts opleiders en docenten in en docenten in werken werken aan alfa nieuws hebben aan alfa nieuws hebben zichzich drie grote meerderheid grote meerderheid te te kennen kennen gaven gaven enthousiaste enthousiaste docenten gemeld die mee gaan docenten gemeld die alfabetisering als alfabetisering als een een aparte deskundigheid deskundigheid denken denken en schrijven vanuit hun dagelijkse en schrijven dagelijkse te willen te willen beschouwen beschouwen de behoefte aan de behoefte aan betrokkenheid bij betrokkenheid bij het het informatie die informatie die heel heel direct inspeelt op direct inspeelt op de de alfabetiseringsonderwijs alfabetiseringsonderwijs dickydicky wijland wijland praktijk kan praktijk kan waarschijnlijk waarschijnlijk moeilijk moeilijk werkzaam werkzaam aan aan vmbo nieuw rotterdam een nieuw rotterdam worden inin de gerealiseerd worden gerealiseerd de hierboven hierboven school school met met 95 anderstalige leerlingen 95 anderstalige leerlingen bedoeldebladen bedoelde bladen een een nieuwsbrief nieuwsbriefals als deze deze verdeeld over 4 locaties verdeeld over 4 locaties mieke van der of nog of iets dikker nog iets dikker kan kan een belangrijke belangrijke loop docent loop docent en coordinator van het en coordinator van het ama vervullen inin de functie vervullen functie de gewenste gewenste project van de project van de sg sg durendael te oisterwijk oisterwijk professionalisering van professionalisering docenten een van docenten een de de leerlingen leerlingen zijn zijn afkomstig afkomstig van van de de platform worden platform worden voor voor docenten docenten alfabetisering alfabetisering opvangcentra opvangcentra in in oisterwijk oisterwijk enen gilze rijen gilze rijen en de en aanzet geven de aanzet geven tottot het het ontwikkelen ontwikkelen vanvan henny hennyjellema jellema docent docentaan aande de isk isk van van sg sg materialen materialen vandaar vandaar lieven lievende de key key in in haarlem uiteraard uiteraard blijven blijven reacties reacties vanuit vanuit het het veld veld altijd altijd zeer welkom van van verschillende kanten hebben wij verschillende kanten wij 11 11