CVEN: Voortgangsverslag 2

Publicatie datum: 1990-01-01
Auteur: CVEN
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 4
Pagina’s: 158-159

Documenten

versla g vraagd werd of een zekere vraag bij voorbeeld over een literaire canon gesteld werd hield nog geen enkele standpuntbepaling van de commissie in het ging louter om het verzame cven len van zoveel mogelijk wellicht bruikbare ideeen voor de fase van de besluitvorming van voortgangsverslag 2 de commissie bovendien moet men zich rea liseren dat deze preadviezen slechts een van de vele bronnen vormen waaruit de commissie zal putten bij het inleiding vaststell en van haar voorstel het behoeftenon derzoek van de sco adviezen van didactici en in september 1989 heeft de commissie vernieu toetsdeskundigen maar vooral verslagen van wing eindexamenprogramma s nederlandse onderzoek naar de praktijken en opinies van taal en letterkunde vwo en havo cven haar docenten zu llen evenzeer een rol spelen bij het eerste voortgangsverslag doen verschijnen het tot stand komen van dit voorstel bevatte hoofdzakelijk een weergave van de deze preadviezen van deskundigen op de ge voornaamste door de commissie gesignaleerde noemde drie terreinen heeft de cv en gebun knelpunten per vakonderdeel van het onderwijs deld belangstellenden kunnen deze bundel nederlands in de bovenbouw vwo en havo nog tot en met augustus iggo aanvragen tegen het eerste voortgangsverslag is integraal gepu kostprijs door f6 over te maken naar cito in bliceerd in levende talen 444 oktober 1989 een stituut voor toetsontwikkeling arnhem samenvatting is verschenen in uitleg 1989i24 postgiro 174 53 00 onder vermelding van ii oktober naar aanleiding van het voort cve tv preadviezen ton hendrikx gangsverslag verscheen een commentarierend er is in oktober 1 989 een grote enquete gehou artikel van diederick verover met als titel den onder docenten in de bovenbouw van het creativiteit gewenst het voortgangverslag vwo en havo omdat de cven over onvol van de commissie vernieuwing eindexamen doende feitelijke gegevens beschikte omtrent programma s nederlandse taal en letterkunde de praktijk van en de opinies over het schrijf vwo en havo in moer 198916 verder heeft de onderwijs en de toetsing daarvan in december cvan commentaar op haar voortgangsverslag 19 8 9 heeft de vakgroep nederlands van de ontvangen van de ve r o nt ende v n rt rijksuniversiteit leiden in samenwerking met levende talen een conferentie over schrijven in activiteiten ter ondersteuning van de c v s x het voortgezet onderwijs georganiseerd de uitkomsten van de genoemde enquete zijn op in de verslagperiode vallen drie activiteiten te die dag gepresenteerd daarnaast heeft een aan vermelden die het werk van de cve rt onder tal deskundigen op het terrein van het schrijfon steund hebben derwijs en schrijftoetsing een lezing gehouden i externe deskundigen in le tterkunde taalbe al deze informatie zal gepub li ceerd worden in schouwing en taalvaardigheid hebben pread een themanummer over schrijven van levende viezen voor de cva n uitgebracht in all e geval talen mei iggo len werd de deskundigen meegedeeld dat de in j anuari i99o werd aan de katho lieke univer preadviezen door de cv e rr zeer serieus zouden siteit nijmegen op verzoek van de cv en door worden genomen maar dat de cv en zich het dr w a m de moor een colloquium belegd recht moest voorbehouden er eventueel sterk over het onderdeel letterkunde in de eindexa van af te wijken om misverstanden te voorko menprogramma s vwo en havo in het ver men moet hier het volgende aan worden toe lengde van deze bijeenkomst werd door een gevoegd de cven heeft de verzoeken aan de subcommissie literatuurdidactiek onder lei deskundigen gedaan op een tijdstip dat ver lag ding van dr de moor een preadvies over dit voor haar eigen opinievorming over de ver programmaonderdeel opgesteld voor de cve n schillende vakonderdelen dat er een bepaald te zijner tijd zal dit preadvies worden toege advies bij voorbeeld aan taalkundigen ge voegd aan de preadviezen die eerder door de cv e n gebundeld zijn 158 m oe r 1990 4 verslag van de vergaderingen van de c v a n leesvoe r de maandelijkse vergaderingen van de cv en vanaf de zomervakantie tot en met april iggo zijn in hoofdzaak gewijd aan het formuleren van het concept examenprogramma voor de vijf onderscheiden vakonderdelen mondelinge meertaligheid in de basisvormin g vaardigheden spreken luisteren leesvaardig heid schrijfvaardigheid taalbeschouwing en in de serie basisvorming zijn drie algemene letterkunde de commissie is voor de meeste deeltjes verschenen waarvan er een gaat over onderdelen al een eind gevorderd met haar meertaligheid de auteurs korrie van helvert werk het opstell en van een ver antwoord en ac en sjaak kroon willen via deze publikatie alle ceptabel eindexamenprogramma voor schrijf dus ook niet vak docenten informeren over vaardigheid vormt voor de commissie evenwel specifieke aspecten van het onderwijs aan groe nog een groot probleem pen met meertalige leerlingen omdat in de be tot het moment van deze verslaggeving april leidsstukken over de basisvorming de aanwe heeft de c v s n nog niet kunnen beschikken over zigheid van deze groep en de consequenties de eindrapportage van het door de s co verrich daarvan voor het onderwijs tot nu toe te weinig te behoeftenonderzoek hoewel er tussentijds aandacht kreeg verslag is geda an van de bevindingen en deze gegevens ook betrokken zijn in het tot nu toe het eerste hoofdstukje geeft achtergrondinfor geformuleerd concept programma zal dat pas matie rondom onze multi etnische meertali ge afdoende kunnen geschieden als het eindrap samenleving po rt beschikbaar is daarnaast zijn er nog twee in hoofdstuk twee volgt een analyse van het belangrijke a andachtspunten waaraan de com wrr rapport basisvorming in het onderwijs de missie nog niet is toegekomen informatica en auteurs constateren lacunes op het gebied van het vak nederlands het project print en de taal en taalverschil intercultureel onderwijs allochtonenproblematiek de cv en streeft er nederlands als tweede taal en de eigen talen van naar nog voor de zomervakantie genoemde etnische groepen punten in haar werkzaamheden te betrekken hoofdstuk d rie bevat een kritische beschrij ving van de eindtermen nederlands en een verdere werkzaamheden pleidooi voor geintegreerd onderwijs de auteurs achten specifieke aandacht voor neder de cv en heeft het voornemen haar concipie lan ds als tweede taal in de vrije ruimte niet rende werkzaamheden in de zomer af te ronden aanbevelenswaard ook voor meertalige leer eind augustus zal zij haar derde voortgangs lingen moeten de eindtermen binnen de voor verslag opstellen dit zal met name bestaan het vak nederlands beschikbare uren haalbaar uit het concept advies voor de verschillende zijn een alternatief is ve rruiming van de vakonderdelen en de daarbij behorende toe studieduur in de paragraaf nederlands in lichting dit advies zal worden voorgelegd aan alle vakkerf komt de vak taalproblematiek deskundigen en betrokken organisaties voor rond het leren in e en tweede taal aan de commentaar orde alvorens de c v en haar advies bij de staatsse het vierde hoofdstuk belicht de positie van de cretaris van o w zal indienen wil zij docenten moedertalen van meertalige leerlingen voor nederlands van de bovenbouw vwo en havo een evenwichtige tweetali gheid is ondersteu over het door haar geformuleerde concept ning bij de moede rt aalverwerving door meer advies raadplegen om hun commentaar te be talige leerlingen gedurende hun hele school trekken inhei definitieve advies voor het eind loopbaan noodzakelijk stellen de auteurs examenprogramma daartoe wil de cven in daarnaast zouden etnische groepszalen ook aan het najaar twee of drie bijeenkomsten beleggen niet moedertaalsprekers in de vrije ruimte aan verspreid in het land over de vormgeving de geboden moeten worden als vreemde taal plaatsen en de tijdstippen van deze raadplegin het boekje sluit af met een bespreking va n gen ontvangen de scholen nog bericht 1990 4 moer is9