CVEN: Voortgangsverslag 3. Voorlopige voorstellen

Publicatie datum: 1990-01-01
Auteur: CVEN
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 6
Pagina’s: 217

Documenten

versla g gangsverslag gepu b liceerd het wordt aan alle x nvo v w o sc h o l en toegezond en on d er staan d vergel ijkend ove r zicht geeft aan wat d e belangrijkste versc hillen zij n tussen h et huid ige cven en het d oor de cv en voorgestelde p rogramma alvorens de c v e n haar voorstelle n bij d e voortgangsverslag 3 staatssecretaris van onderwijs en wetensc hap pen indien t zal zij d ocenten nederlan d s van de voorlopige voorstelle n bovenbouw vwo en havo raadplegen om hun commentaar te betrek ken in het d efinitieve advies d aar t oe wo rd en twee b ijeenkomsten belegd n adere b ijzonderheden hierover vindt u de commissie vernieuwing eindexamenpro in de aankondigingen op p 239 red gramma s nederlan dse taal en l etterkun d e voor vwo en xnvo heeft haar derde voort schoolonderzoek nu schoolonderzoek straks i voorleze n i voorlez en g eschrap t 2 luisteren 213 luisteren en s preken in onderling verband monde linge 3 spreken taalvaardighe id bij betogend e voordracht met discu s sie erna debat e d enlof groep sdi scussie 4 l etterkunde gaat uit van door de kandidaat gelezen 4a letterkunde i literatuurges chiedenis aan de hand van werk vijfverplichte werken voor havo vanaf 19 16 4b letterkunde 2 lee s dos sier over ten minste zo werken voor havo resp 20 werken voor vwo voor havo van af 1916 b ovendien voor v w o nog 5 te kstbegrip 5 tekstbegrip vwo ge schrap t toegevoegd 6 schrijfvaardigheid hers chrijfopdrachten bijbrieven bovendien voor vwo bij wijze van experiment en dan ter vervanging van 6 schrijfvaardigheid 7 taalkunde vragen en opdrachten bij teksten over taal kundige onderwerpen inhoudelijk aansluitend bij be handelde taalverschijnselen kwesties schriftelijk examen nu schriftelijk examen straks i tekstbegrip i tekstbegrip heet nu lees vaardigheid xevo tekst met vragenen opdrac hten zuur xnvo en vwo teksten met vragen en opdrachten vwo s amenvatting 3 uur waarbij in elk geval een korte samenvattingsopdracht uur stelvaardigheid 3 uur 2 stelvaardigheid heet nu schrijfvaardigheid 3 uur xevo keuze uit havo en vwo keuze ui t t i t elopste l titelopstel w opgave ongeveer de a opgave geri cht schrijven gericht s chrijven vwo keuze uit gedocumenteerd op stel t i telopstel geri cht schrij ve n ops te l bes chouwing b e toogofverhaal opstel beschouwing of betoog van een bepaalde leng tevoor een bepaald publiek m a w verhaal geschrapt r99o 6 moer 217