De aanloop naar de stichting

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: ?
Pagina’s: 21-23

Documenten

anja bijlsma lindaar t de aanloop naar de stichting vanaf 21 december 1991 bestaatde stichting die verantwoor delijk is voor de uitgave van tsjip het ligt voor de hand dat we hier kor t haa r ontstaansgeschiedenis boekstaven i n d e hoop dat zij een vruchtbaar en zo nodig lang bestaan tegemoet gaat op d e slotzittin g va n d e conferenti e d e toetsin g i n he t literatuuronderwijs 2 2 en 23 september 1988 te nijmegen zijn standpunte n e n opvattinge n zoal s dez e geformuleer d werden tijdens de conferentie samengevat in stellingen waar over de deelnemers zich uitgesproken hebben in stiefkind en botdeneck het verslagboek van deze conferentie dat onlangs verscheen heef t redacteu r war n d e moo r dez e stellinge n opgenomen het lijkt mij toch nuttig een enkele aanbeveling hier te citeren de eerste stelling luidt immers er dient een kerngroep gevormd te worden die initiatieven coordineerten neemt met betrekking tot de toetsing in het literatuuronder wijs de aanbeveling komt voort uit de oproep van warn de moor tot latitudinaliteit da t wi l zeggen doelgericht e samenwer king tussen docenten moedertaal en vreemde talen door de moor e n koo s hawinkel s word t daarme e d e aanbevelin g overgenomen va n de algemene conferenti e va n d e neder landse taaluni e 1987 o m betrokkene n o p ee n platfor m literatuuronderwijs te verzamelen het doel is de krachten te bundelen va n a l degene n di e he t literatuuronderwij s ee n warm har t toedrage n e n di e zic h zorge n make n o m zij n toekomst een van de taken van het platform zou dan boven genoemde zorg voor de toetsing kunnen zijn aansluitend o p he t colloquium vernieuwin g eindexame n literatuuronderwijs nederlands op 1 1 januari 1990 licht hawinkels zij n voorste l to e ee n stichtin g i n he t leve n t e roepen onder de aanwezigen docenten moedertaal vreem de talen didactici en toetsdeskundigen blijk t een zodanig e belangstelling dat besloten wordt de ideeen verder te ontwik kelen de moor hawinkels en anja bijlsma lindaart nemen zitting in een voorlopig bestuur 21 naast de aandacht voor de nota voor vemieuwing van het literatuuronderwijs doo r ee n preadviescommissi e litera tuurdidactiek onder voorzitterschap van de moor en met als leden willibrord lohman riet ross en gert rijlaarsdam geschreven o p verzoe k va n d e commissi e vemieuwin g eindexamenprogramma s nederlands richt de stichting in oprichting zich op het tezamen met de katholieke universi teit nijmegen organiseren van de vierde nijmeegse conferen tie ditmaal over literaire competentie al s het doel van het literatuuronderwijs en wel op 18 en 19 september 1990 op de eerste dag van deze conferentie licht warn de moor in een aantal punten toe waarom het nodig lijkt een stichting in het leven te roepen 1 het literatuuronderwij s i s min e n mee r in ee n zwakk e positie terechtgekomen het aanta l beschikbar e ure n staa t onder druk het aloude gebrek aan coordinatie bij de verschil lende talen waardoor de aandacht voor literatuur ook wan neer het om gemeenschappelijke begrippen gaat is versnip perd wreekt zich nu temeer typerend daarvoor is de geringe rol die de literatuur speelt in de voorbereiding op het eerste graads leraarscha p zoal s deze totnutoe i n d e universitair e lerarenopleidingen is georganiseerd voorts gaat de aandacht in het algemeen bij alle talen meer naar functionele basis vaardigheden mondeling e e n schriftelijk e communicatie telefoneren notuleren waardoor literatuur buiten het blik veld valt een voorbeeld daarvan is het feit dat tijdens de aktie van de stichting promotie talen met geen woord gerept werd over het literatuuronderwijs 2 het literatuuronderwijs is te weinig gestructureerd de slo zou een ontwerp curriculum moete n ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs hoewel de teleurstelling over het sti laan doodgebloede werken met boeken voor het basisonder wijs niet hoopvol stemt 3 het literatuurdidaktische onderzoek blijft marginaal omdat het nie t gedrage n word t doo r vee l mensen lobbye n e n fondsenverwerving is hier noodzakelijk 4 er zijn de laatste 20 jaar te weinig experimenten geweest ideeen zouden beter uitgewerkt en geimplementeerd moeten 22 worden daarvoor is een kader nodig en een stichting zou dat kunnen bieden 5 het streven naar longitudinaliteit literatuuronderwijs van vaders knie tot aan universiteit hogeschool of volwassenon derwijs en 6 de latitudinale lijn schotten weg tussen de verschillende vakken moet beter gewaarborgd worden 7 de ideeen van nederland en vlaanderen moeten worden gebundeld he t gaat om het nederlands taalgebied bi j de een wording van europa 1992 zullen nederland en vlaande ren als een taalgebied moeten opereren koos hawinkels presenteert de ontwerpstatuten en er wordt enige tijd gesproken over de bestuursvorm stichting versus vereniging die het platform moet gaan krijgen ook mogelij ke samenwerkin g me t nederlands e taaluni e e n levend e talen komt ter sprake het bestuur wordt aangevuld met twee belgische collega s en de samenstelling is nu als volgt koos hawinkels voorzitter ronald soetaert vice voorzitter warn de moor secretaris penningmeester nicole rowan lid anja bijlsma lindaart lid op 2 1 december 199 0 worde n d e statute n bi j d e notari s getekend en is de stichting promotie literatuuronderwijs een feit de eerste taken van het stichtingsbestuur zijn het organiseren van een symposiu m voor donateurs op 22 februari e n het uitgeven van een huisorgaan dit is inmiddels gebeurd over het symposium leest u elders in dit nummer en het huisor gaan tsjip 23