De afkalving van het Nederlands taalgebied

Publicatie datum: 2005-04-01
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 4
Pagina’s: 18-22

Documenten

o 18 g e s c h u d de afkalving van het nederlands taalgebied rabin gangadin 1 in nederland hebben diverse journalisten politici wetenschappers en vele anderen hun visie ten aanzien van de houding van allochtonen tegenover het nederlands en de vrijheid van meningsuiting die nederland hoog in het vaandel denkt te voeren verpakt in bondige essays qua inhoud en strekking doen de uitgekristalliseerde opvattingen vermoeden dat de schrijvers ten aanzien van hun denk en analytisch vermogen gelijk communicerende vaten met elkaar zijn verbonden het is steeds hetzelfde opflakkerende cliche vooral in het kader van de inburgering de overheid heeft zich vroeger niet in voldoende mate ingespannen allochtonen te verplichten het nederlands te leren is dit juist emand die de essays van de staat zouden zijn verzet te bieden tegen de antropoloog en criminoloog nederlandse ongelijkheidsbehandeling prof dr frank bovenkerk leest verder werd deze groep geacht na vervul waaronder zij zien liever mijn han ling van de aan haar toegedichte gastarbei den dan mijn gezicht zal voor dersrol keurig huiswaarts te keren in welk noemde opvatting terstond willen geval het niet zinvol zou zijn geld in hen te bestrijden omdat het oorspronkelijke investeren voor taalonderwijs surinamers nederlandse beleid er uitsluitend op was daarentegen waarvan velen van hen reeds gericht gastarbeiders geen kans te geven van huis uit het nederlands machtig zijn in het nederlands te leren de reden hiertoe woord en geschrift benevens enige theo was de achter de neder landse ellebogen retische kennis van de nederlandse verschanste angst inhoudende dat het gewoonten cultuur normen en waarden onder de knie krijgen van deze taal met zich werden beschouwd als een regelrechte mee zou kunnen brengen dat zij evenals de bedreiging omdat ze daardoor niet makke later massaal toegestroomde surinamers in lijk te koeioneren zouden zijn 34e jaargang nummer 4 april 2005 19 strikt genomen is het simpelweg te wijten nederlandse pers en media debet zijn aan aan de zucht naar electoraal gewin naar het negatieve straatbeeld van allochtonen in latijns amerikaans model in nederland ten nederland als surinaamse auteur heb ik gevolge waarvan de onder het schuim zelf iets ervaren waar mijn gewaardeerde gehulde discussie over allochtonen krachtig islamitische collega s gelukkig van zijn ont is aangewakkerd omdat opportunistische zien op een in 1980 aangeboden literair nederlandse politici nu eenmaal de kunst essay aan de literatuurredacteur van het verstaan deze groepering in alle opzichten nrc handelsblad reageerde wijlen k l poll te compromitteren ondanks het feit dat tij als volgt goed gelukt tekstje tot mijn spijt dens de rouwoptocht na fortuyns dood heb ik het stadium erin te geloven dat bui velen geemotioneerd opmerkten dat de vrij tenlanders onze taal zo goed machtig zijn heid van meningsuiting in nederland een dat ze daarin ook kunnen schrijven nog niet gevoelige klap toebedeeld heeft gekregen bereikt hopelijk een andere keer de hoofd zijn het toch in het bijzonder allochtonen redacteur van het weekblad nieuws net wier visie en opinie in nederland niet wel maakte het nog bonter door mij in 1979 kom zijn desnoods als mogelijk en recht toen ik bij hem voor de functie van columnist vaardig tegenwicht tegen al de meningcol solliciteerde het volgende terug te schrijven porteurs onder nederlanders die zich tropische alcoholrijke kost die zwaar op doorgaans via de reguliere pers en media de maag van het met melk en honing gevoe een ingang kunnen forceren de nederlandse volk zal inbijten enkel uit angst voor de islam hebben diver toegegeven dat je een nederlander niet se gerenommeerde dag en week en regio kunt dwingen het verbale toebereidsel van nale bladen zoals trouw het ad de volks een andere te lezen vooral als betrokkene krant de telegraaf het utrechts ook nog afkomstig is uit een andere cultuur nieuws blad nieuws blad van het noorden en met geheel een eigen verhaal en traditie etc aan islamitische scribenten een ruimte wat dan tegenstrijdig is dat uit dezelfde als columnist toebedeeld terwijl er opvallend hoek de rauw verklankte geen molukse antilliaanse arubaanse en kritiek wordt opgerispt surinaamse vertegenwoordiging in te tegen het feit dat alloch ze moeten bespeuren valt de redacties schijnen het er tonen geen belangstelling maar eens het zelfs voor over te hebben de talrijke gram tonen voor het neder nederlands leren maticale en syntactische oneffenheden in de lands en in publieke ruim wordt er in straffe te publiceren columns te rectificeren een tes en op publieke plaat tongval uit de strot zelfde genegenheid gaat uit van uitgeverijen sen ongegeneerd in hun gewrongen die literaire werken van islamitische auteurs eigen schreeuwtaaltje in hun fonds hebben opgenomen surina hele redevoeringen hou mers en antillianen zijn wat dit betreft aan den ze moeten maar eens het nederlands hun islamitische collega s ondergeschoven leren wordt er in straffe tongval uit de strot omdat redacties niet eens de moeite nemen gewrongen dat wat ik hiermee wil bena op hun aangeboden bijdragen te reageren drukken is dat nederlanders een keer bij zichzelf te rade moeten gaan waarom desondanks constateerde de nijmeegse allochtonen zich ten aanzien van het actieve promovendus vergeer in zijn dissertatie een nederlandse taalgebruik buiten de samen gekleurde blik op de wereld 2000 dat de leving hebben geplaatst april 2005 nummer 4 34e jaargang 20 ik neem bij deze gemakshalve surinamers een veel gehoorde klacht aan het adres van onder de loep omdat zij de enige exotische de surinaamse taalgebruiker was dat die de bevolkingsgroep van nederland vormen die klemtoon op de verkeerde lettergreep zou behalve de nederlandse taal ook het plaatsen en dat die ook nog met een ander nederlandse normen en waardenstelsel accent in plaats van klank fonetiek sprak van huis hebben meegekregen na de mas tegenwoordig is de op een grammaticaal sale exodus van surinamers naar nederland verantwoorde wijze beklemtoning van zin in 1975 werd het ten aanzien van het devi nen en woorden door witte nederlanders ante nederlandse taalgebruik van dusdanig erbarmelijk dat het lijkt alsof surinamers lachen geblazen het ge oew nederland geen oorspronkelijke bewoners wij van surinamers vermengd met conno c q taalgebruikers meer heeft taties en andere lexicale en grammaticale afwijkingen deden de vroegtijdig ingeslagen in de stroom surinamers van 1975 en later diepe ouderdomsgroeven in de neder waren er genoeg die hoewel ze over een landse porems voor het eerst gladtrekken degelijke retorische kwaliteit en over een tengevolge van de hilariteit welversneden pen beschikten zich ten gevolge van de bagatelliseringsdrang van zuiver socio linguistisch bezien had iedere nederlanders genoopt voelden kunstmatig surinamer die in eigen land onderwijs had op zoek te gaan naar hun eigen taalroots genoten een betere bagage in de neder slechts enkelen durfden de strijd aan te bin landse grammatica dan den tegen de nederlandse provocateurs en vele nederlandse school stortten zich hoewel zonder een eclatant bezoekers surinaamse succes op de schrijverij en andere taalgere het in kromme leerlingen bleken op lateerde hobby s het resultaat hiervan was babytaal neder landse scholen vrij op termijn dat velen van deze zelfde communiceren rap te zijn in het opdissen nederlandse taalbeheersers zich gingen ver met allochtonen van grammaticale regels diepen in hun culturele taal en die zijn gaan op de werkvloer het ontleden van zinnen in uitbouwen tot een commerciele aangelegen en in publieke de meest gedifferentieer heid van waaruit zij de nederlandse taalinte ruimtes is het de vorm woord en zins resse ook bij jongeren gingen ondermijnen allerdomste wat ontleding redekundige de nederlander en taalkundige ontleding het in kromme babytaal communiceren met op zijn geweten etc die voor de taalaan allochtonen op de werkvloer en in publieke mag dragen bieder als een positief en ruimtes is het allerdomste wat de gunstig fundament moest nederlander op zijn geweten mag dragen worden gezien erop voort docenten in de tweedetaalverwerving nt2 te kunnen bouwen de die er moeizaam in slagen een paar gram meesten hadden in suriname vooral op de maticale basisregels bij nieuwkomers in te middelbare scholen taalles gehad van heien geraken in een extase van blijdschap nederlanders die hun militaire dienstplicht in zij moesten eens weten hoe hun voorgan nederland hadden verruild voor een taal gers zijn omgegaan met een groep die de goeroeschap in suriname het enige waar basisgrammatica en zelfs meer paraat had het de surinaamse taalconsumenten in maar het nederlands vanwege de neerbui nederland aan ontbrak was de overdadige gendheid van deze leerkrachten nooit heeft theoretische kennis in de praktijk brengen kunnen leren op een hoger gedifferentieerd 34e jaargang nummer 4 april 2005 21 anno 2005 nog niveau bezien tegen rend gericht te houden op de vermeende worden immense het licht van deze taalachterstand bij allochtonen is de contro en zeer kwalijke grondhouding is het le over de eigen tanende taalbeheersing bij taalfouten van hypocriet te stellen dat autoch tonen geheel weggeebd terwijl autochtonen allochtonen nu wel in alloch tonen zich terecht ontmoedigd begin afgedaan als een staat moeten worden nen te voelen het neder lands actief te leren tikfoutje terwijl geacht het nederlands een komisch verschijnsel dat eveneens in een enkele te leren omdat er hier het oog springt is het feit dat werknemers grammaticale door een stukje werk liever een matig opgeleide allochtoon met oneffenheid van gelegenheid ontstaat een zeer basale taalbeheersing in dienst een allochtoon voor pseudo neder nemen dan een die academisch rijkelijk gelijk een foto landse taalpuristen en gebrevetteerd is en daarnaast ook blijk grammetrische voor de oplevende geeft van een roemruchte taalbeheersing opname bloot en industriele taalnijverheid bij mij blijft nog steeds de vraag ergens tal belachelijk aan de op het gebied van de men waar nederlanders heen willen met openbaarheid nt2 hun actie allochtonen verplicht nederlands wordt prijs te laten leren terwijl ze met hun houding gegeven hoe is het thans zoals hierboven geillustreerd er juist het gesteld met het huidige tegendeel van schijnen te menen zou de taalklimaat in neder geest van wijlen poll land volgens de taal nog steeds rondwaren propagandisten en stemmingmakers zou boven het polderland een komisch het nog steeds niet goed gesteld zijn met schap verschijnsel is het het nederlands van allochtonen hoewel ik feit dat werk niet flauw wil doen door parlementsleden af overigens zijn de enige nemers liever een te vallen met hun daadwerkelijke taalbe matig opgeleide het plan wat gepresenteerd is in plaats heersers in nederland allochtoon met van het plan dat gepresenteerd is de columnisten essay een zeer basale een aantal kiezers hebben in plaats isten schrijvers dich taalbeheersing in van een aantal kiezers heeft ters literaire dilettanten dienst nemen dan is het nederlands in nederland in z n volle etc maar des ondanks een die acade omvang verziekt ondanks taalquizzen is dit aantal niet vol misch rijkelijk als tien voor taal en modieuze trends als doende er een van gebrevetteerd is direct ingespoten tur bo taal flitsend orka de schiereilanden van en daarnaast ook nend nederl ands en wat dies meer zij neder land mee te over blijk geeft van een bevolken de rest be roemruchte anno 2005 nog worden immense en zeer dient zich van een taalbeheersing kwalijke taalfouten van autochtonen afge snackbar vocabulair en daan als een tikfoutje terwijl een enkele een idioom waarbij het grammaticale oneffenheid van een alloch onderwerp in een krolse omhelzing ligt te flir toon gelijk een fotogrammetrische op name ten met het lijdend voorwerp terwijl de kron bloot en belachelijk aan de openbaarheid kel in de ene alinea narcistisch glimlacht wordt prijs ge geven ligt hier ove ri gens naar zijn spiegelbeeld in de volgende de een boodschap signaal aan ten grondslag schrijver dichter essayist en columnist door de tentakels en voelsprieten voortdu joost zwager man zei op 30 september april 2005 nummer 4 34e jaargang 22 2002 in het programma lagerhuis dat ren als volwaardige mededragers van het neder landers de domste arrogantste en nederlands het heeft dus weinig zin de onbeschoftste zijn binnen europa en ze kun straffe verwijtende vinger uit te steken naar nen bij het groot dictee der nederlandse een bepaalde groep die taalbehoevend zou taal niet eens van de belgen winnen hij ver zijn zuiver linguistisch bezien gaat de gehe volgde je moet over een bepaalde mate le nederlandse bevolking aan dit euvel ten van intelligentie beschikken om over gewich onder ondanks taalreddende mechanismen tige zaken als normen waarden en aanpas als de taalunie en het genootschap van de sing te kunnen praten en dat is men in taal te den haag etc nederland en nederland niet vlaanderen hebben zich verenigd in voor noemde taalunie2 zonder dat nederland in z n geheel beschouwd zijn allochtonen in zich daarbij ooit heeft willen realiseren dat nederland tegen het decor van de toene het nederlands zoals dat anno 2005 in mende taalverschraling onder de gehele suriname wordt gebezigd veel meer over nederlandse bevolking terecht te kwalifice eenkomsten dan verschillen vertoont met het algemeen beschaafd nederlands rabin gangadin postbus 9779 nl 3506 gt utrecht nederland jvkc stema zonnet nl noten van de redactie 1 de auteur is landbouwingenieur gepromoveerd socioloog en werkt momenteel aan zijn tweede dissertatie op het gebied van strafrecht hij is directeur van de lan delijke omroepstichting educatieve media allochtonen stema 2 ook suriname is sinds december 2003 lid van de nederlandse taalunie het eer ste resultaat van deze samenwerking was het meerdaagse congres onderwijs in en van het nederlands in suriname dat in januari jongstleden in paramaribo plaats vond op het congres hebben mensen uit de surinaamse onderwijspraktijk samen met enkele nederlandse en vlaamse collega s nagedacht over een taalunieprogramma voor suriname ter ondersteuning van het nederlands als vak en als instructietaal in het basis en secundair onderwijs ter gelegenheid van dit taaluniecongres is een inleidende tekst geschreven over de onderwijssituatie in suriname en is de documentaire ver weg of dichtbij gedraaid over het nederlands op surinaamse scholen de tekst en de documentaire kunnen gedownload worden van de website van de taalunie leuk om weten is ook dat in de tweede editie van de woordenlijst nederlandse taal die in oktober 2005 ver schijnt 500 surinaams nederlandse woorden worden opgenomen een lijst van mogelijke kanshebbers is eveneens on line te zien op taalunieversum org 34e jaargang nummer 4 april 2005