De basisschool kweekt lezers

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 03
Volume: 03
Nummer: 1
Pagina’s: 1

Documenten

de basisschool kweekt lezer s wie e ist wa t pieter quell e in d ecember 1 971 verscheen van de hand van s j c fre ud e nthal lutter b i j de stichting j enaplan frans s chubertstraat 44 utrec ht i n de r eeks leren en onderwijzen in jenaplanscho l en een boekwerkje get i teld de l eeskring in de jenaplanschool kinderl i teratuur i n een literair pedagogische situatie f 3 25 in dit boekje ontvouwt mevrouw freudenthal lutter haar ideeen over de kring als verschij nse l uiterlijk kenmerk van wezenlijke vernieuw i ng en i n het bijzonder over de leeskring de mogel ijkheid voor rijping en verwerkelijking ze onderscheidt voor het houden van een leeskring a een doe l stelling op lange termijn opvoe d en tot zinvol l e vrij et i jdsbested i ng en tot verstandig ouderschap b een doelstelling op korte termijn ontwikkeling van de fantasie het ge voelsleven en de taal door kinderen rege l matig gelegenheid te bieden sa men literatuur te beleven voor kleuter en basisschoo l deze doelstelling moet men trachten te bereiken a in de kleuterschool door het aankweken van een positieve instelling t o v doeken p l aatjes kijken vertel l en enz b in de basisschool door een bewuste opvoeding tot het goede boek blz 36 zij vindt dus de opvoeding tot het goede boek erg be langr i jk en d it doe l moet bereikt worden door liet samen beleven met het accent op wij door het samen er over spreken en door het samen naar d e normen zoeken die volwas senen met betrekking tot het kinderboek aan l eggen naast vele prakti sche wenken voor het houden van een leeskring geeft ze in het l aatste hoofdstuk een longitudinale planning van de leeskring van kleuterschool tot het einde van de basisschoo l helaas ontvouwt ze niet haar ideeen over hoe ze zich de aanpak b i j het voort gezet voorstelt wel schri jft ze als he t doel bereikt wordt heeft de ba sisschool haar taak in d it opzi cht ten vo ll e verv u ld en dan rest nog slechts de hoop dat het voortgezet onderwijs in staat za l zijn om hierop voort te bou wen want zomin als de basisschoo l mag eisen dat de kleuterschool de leerlingen op de basisschoo l voorberei dt evenmin mag h et voortgezet onderwijs eisen ste ll en aan het basisonderwijs wel zou het b asi sonderwij s van het voortgezet onderwijs moeten kunnen eisen dat het continueert wat b egonnen werd blz 47 bij een leeskring gaan a ll e kinderen van een klas of stamgroep i n een k ring zit ten enkele kinderen hebben een klein leesstukje voorbereid zij lezen dit hard op voor daarna wordt er door de groep ge d iscussi eerd ove r de manier van voor lezen over de ke u ze van h et stu k en ove r d e inhoud z i e ook moer 69 70 no 4 blz 110 spreken in de jenaplanschool door s j c freudenthal lutter 1