De basisvorming de baas!

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 3
Pagina’s: 120-123

Documenten

versla g gewerkt in lessuggesties voor de docent anders lezen voor de lijst is uitgegeven door het nblc aan de hand van de thema s en les s uggesties werden tijdens de presentatie discussies ge josine van den berg voerd met betrekking tot het huidige litera tuuronderwijs op literatuurlijsten van s ecties mirjam van campen nederlands staan vaak literaire verhalen ro mans in een goed tienerboek zu ll en leerlingen aleid van wifferen meer van hun leefwereld en dus van hun ga ding vinden dan in menige literaire roman de basisvorming de baas daarmee zal een tienerboek eerder bijdragen tot leesplezier dan een roman voor volwass e nen in het lbo mavo zou anders lezen voor de lijst als voorzichtige inleiding gebruikt kun op 27 november 1992 werd een open dag nen worden in de literatuur voor volwassen en voor docenten in het voortgezet onderwijs ge organiseerd door de stichting kunstzinnige zoals gezegd bevat de uitgave l essu ggesti es vorming amsterdam sxvn en de openbare nadat leerlingen meerdere bo eken gelezen bibliotheek amsterdam osn in een tiental hebb e n over het thema buitenbeentjes kun presentaties konden docenten kennis nemen nen ze bijvoorbeeld een strip teken en of een van het aanbod van deze instellingen en van verhaal schrijven waarin verschillende buiten het xtvo aanbod tevens konden de docenten beentjes elkaar ontmoeten ook kan er ee n zich na afloop inschrijven voor een of meerde soort portret gemaakt worden waarin duid e re projecten in dat geval krijgt de school de lijk wordt hoe een uitgekoz en buitenbeentj e docentenhandleiding leerlingenmateriaal alle eruit ziet hoe een buitenbeentje zich voelt en benodigde boeken en overige materialen naar welke problemen een buitenbeentje he e ft het dichtstbijzijnde bibliotheekfiliaal gestuurd naar aanleiding van het boek r ecept voor ee n de medewerkers van bovengenoemde instel muurbloempje kunnen de leerlingen zelf een re lingen verzorgden de presentaties in de ver cept schrijven voor een muurbloempje schillende studio s van de skva docenten uit bij histori sche verhalen maken de leerlingen het voortgezet onderwijs van verschillende een schema waarin per boek een aantal dingen vaksecties woonden de presentaties bij beschreven wordt zoals bijvoorbee ld kleding aanleiding om deze dag te organiseren was hoofdpersoon voeding omgeving historisch e de invoering van de basisvorming in het hele geb eu r t e nissen voortgezet onderwijs per augustus 1993 tot slot nog een voorbeeld dat laat zien hoe vaardigheidsdoelen zijn een belangrijk on het thema science fiction magie en fantasie derdeel voor alle vakken geworden en ook verwerkt kan worden de l e erlingen hebb e n vakoverstijgend werken moet meer in het gruwelijke rijmen van roald dahl gelez en en onderwijs worden ingevoerd juist op deze maken naar aanleiding hiervan een adverten punten is het aanbod van bovengenoemde in tieteks t een leerling maakte de volg e nde ad stellingen sterk hieronder volgt een korte vertentie bij het verhaal roodkapje beschrijving van drie presentaties waarin het vak nederlands het hoofdonderdeel vormde te koop aangeboden roodkapje anders lezen voor de lijs t zo goed als nieuw wegens overbodigheid josine van den berg hoofd onderwijsmedia theekdienst van de oba presenteerde de uitga van alle advertenties van een klas tezamen kan ve anders lezen voor de lijs t voor lbo en mavo een krantje gemaakt worden waarin jeugdliteratuur themagewijs wordt aangepakt thema s als buitenbeentjes ver anders lezen voor de lijst bevat veel suggesties liefdheid en historische jeugdboeken zijn uit om leeservaringen te verwerken en boeken o p 120 moer 1993 3 een andere manier te bekijken dan het tradi lijke rolverdeling kan dit gestructureerd tionele boekverslag verlopen de rolverdeling is als volgt twee voorlezers een presentator en een geluids met angst en beve n man vrouw omdat voorlezen heel moeilijk is i s er een voorbeeldbandje over hoe je niet dit tcivo project werd gepres ente e rd door moet voorlezen hi erop wordt te snel te lang miijnm van carnp en x l vo medewerker van de zaam bekakt plat met een verkeerd e zinsme osn en jan de kuijp e r xivo medewerker van lodie of voorlee s dreun gelezen de skva me t angst e n bev en wil l eerlingen sti leerlingen reageren hier erg enthousiast op muleren om boeken te lezen door boeken aan en worden gestimuleerd om goed op al deze te bieden met e e n voor iedereen herkenbaar punten te letten bij het voorlezen ook het thema en deze op basis van eige n ervaringen t e opnemen zelf vinden de le e rlingen razend in verwerk e n teressant na even giechelend gerapt te heb het project bestaat uit een ze s tal lessen waar ben zijn a ll e leerlingen die het project hebben bij nederlands en tekenen samenwerken uitgevoerd geconcentreerd bezig gewe e st om er een mooie opname van t e maken in de eerste les wordt h et thema angst geintro de leerlingen maken een gedicht ov er angs t duceerd leerlinge n bedenke n scheldwoorde n in de vierde les hierbij gaan de leerlingen uit voor m ensen die bang zijn en kom en zo tot de van een zelfbeleefde ang s t of de angs t uit het ontdekking dat i e dere en wel ergens bang voor g elezen boek vaak is de beginzin het moe i is en dat schelden een beetje raar is na deze lijkst het kan de leerlingen dan helpen om discussie zijn d e leerlingen zover dat ze i ets een spreekwoord of gezegde uit de eerste les te durven te v ertellen over eigen angs ten de do n e men d e leerlingen lezen verschillende ge cent gaat in op de vele spreekwoorde n en ge dichten voor die ze zelf gemaakt hebben zegden die te maken hebben met angst in d e onderstaande gedichten zijn gemaakt door nede rlandse taal maar ook in ande re talen leerlingen van d e sg r eigersbos het is erg leuk om in een interculturele kla s leerlingen bijvoorb e eld arabische e n andersta angst geeft vleugels lige uitdrukkingen te laten verg e lijken vele als ik bang be n ve rtel ik leugens komen overeen of v e rschillen een beetje zo ik ben bang voor vliegende b eest en hou je in het nederlands je hart vast terwijl in vooral b ees ten het arabisch je hart eruit valt in de docenten b eeste n met vleuge ls handleiding is een lij s t opgenomen met spreekwoorden e n gezegden zoals in je broek zo bang als de do od voorgla s piesen van angst d e rillingen lop e n over je er ligt met een op de gron d rug s tokstijf staan van angst een plas van angst in de volg ende le s presenteert de docent aan als ik glas in een kas t z ie de hand van een aantal dia s zes boeken naar dan val ik flauw van ang s t aanleiding van de kaft associeren de l e erlingen over de inhoud van een boek de docent lees t paran ormale verschijnselen de achterkant of ee n fragment uit het boek als ik s avonds in mijn bed lig voor diegenen die het xivo project kaftje kij z ie ik al die bee lden ken 2 kennen weten dat dit een goed e manier is ze zw even doo r de kam e r en roepen mijn naam om kinderen bewust een boek te laten kiezen ik trek d e deken tot over m ijn oren na de diapresentatie kiezen de leerlingen een ik sluit mijn ogen en maak ze we er op en boek uit de le s kist die e en twintigtal verschil weg z ijn de beelden lende boeken bevat dit bo e k lezen de leerlin gen thuis en ze kiezen er een fragment uit de volgende les is een tekenles en de leerlin waarin angst een belangrijke rol vervult gen gaan de gedichten vor mgeven op een pos in de derde les spreken de leerlingen het ge ter er wordt gewerkt m e t ecoline ook hier kozen fragment in op een cassettebandje aan spelen associaties zie les twee een belangrijke de hand van opdrachtkaarten met een duide rol een leerling maakte een poster bij een ge 1993 3 moer 121 arizona lover of lefgoze r arizona lover en le fqozer zijn titels van boeken die deel uitmaken van het boekpromotiepro ject arizona lover of lefgozer voor lso rvtnvo brugklassers aleid van wifferen medewerkster van het onderwijs voorrangsbeleid van de openbare bibliotheek amsterdam presenteerde dit pro ject dat als voornaamste doel heeft het leesple zier te bevorderen arizona lover ojlefgozer be staat uit een docentenhandleiding met lessuggesties rondom geselecteerde boeken van alle boeken is een korte annotatie aanwe zig ook bevat de handleiding leerlingenmate riaal dat gekopieerd kan worden het uitein delijke resultaat is dat leerlingen een boekentoptien maken waaromheen een ten toonstelling georganiseerd wordt het project wordt aangeboden vanuit de openbare bibliotheek in de buurt de intro ductie kan plaats vinden in de bibliotheek of op school het is wenselijk dat de deelnemen de groep tijdens het project minstens eenmaal in de bibliotheek komt dit kan ook tijdens de afbeelding 1 afsluiting een bezoek aan de bibliotheek werkt drempelverlagend voor de leerlingen en dicht over zijn huis dat in d e brand vl o og hij stimuleert hen in hun vrije tijd ook naar de a ssocie erde bij de brand de kl e ur rood e n koos bibliotheek te komen voor vlammende vormen op de onde rgrond bij de introductie van het project maken de s childerde hij met rod e ecolin e vlamme n ver leerlingen kennis met de boeken de selectie is volg en s s tro o ide hij al s ha ge l s lag all e rl e i gete zo samengesteld dat leerlingen met veel en kende huis raad over deze ondergrond zo ont weinig leestraditie iets van hun gading zullen stond e en miro achtig effec t voor dez e l es vinden er zijn strips boeken met korte verha zijn voorb eeldp oste r s ge ma akt do or d e skva len boeken voor leerlingen met leesmoeilijk e n voorb eelden van poster s va n le e rlingen op heden er zijn vijfentwintig titels en alle boe dia gez et 3 vo orb ee lden hi e rvan ziet u op d e ken zijn in tweevoud aanwezig iedere leerling afbee ldin ge n i e n 2 krijgt een brochure met een titellijst voorzien he t proj ec t kan wo rden afges l o t e n met ee n van een korte inhoudsbeschrijving van elk t e ntoons t elling in ee n filia al va n d e op e nba re boek zo n brochure is er ook voor de docen bibliothee k de p os t e rs worden o p pan e l e n ten uitgebreid met lessuggesties bij een aantal gehange n e r wordt ee n b oe k ent a fe l ge maakt boeken en de c a sse ttes zijn op rus tige tijden t e b eluis alle leerlingen lezen een aantal boeken het teren in d e l ee sza al of in de kijk e n lui s ter werkt motiverend om boeken mee naar huis te h oek familie vri e ndj es e n vriendinn etj es laten nemen zodat er in eigen tempo en tijd kunn e n de te nto o n st ellin g k o me n b ewonde verder gelezen kan worden in de klas doen de re n het fe it dat hun werk t e ntoo nges t eld leerlingen verslag van de boeken die ze gele wordt e n se rieus ge nom e n wo rdt s timul ee rt zen hebben het doel is dat de leerlingen ple de l e erlinge n o m extra hun b est t e d oen e n zier beleven aan het lezen van de boeken dus maakt dat z e e r veel pl e zi er in h ebb e n het maken van een schriftelijke boekbespre king is niet aan te bevelen tijdens het project kunnen de lessuggesties uit de brochure voo r 122 m o er 1993 3 werkende instellingen kreeg op deze manie r een positieve bekendheid tijdens een van de workshops werd de uitga ve kivo in de basisvorming een handleiding voo r liet inpassen van kivo projecten bij de invulling t van liet programma voor de basisvorming in he t voortgezet onderwijs in arnsterdam3 gepresen teerd in deze uitgave staat per crvo project op gesomd welke kerndoelen aan de orde komen noten xivo s taat voor kulture le instellingen en voort gezet onderwij s e n i s ee n samenwe r kingsverband tus s en het tropenmuseum tm h et am s terdams historis ch mu seum a hm de skva e n de oba kaftje kijken is een tc vo project dat de relatie tussen omslag en inhoud van een boek legt me t angst en b even i s ook lande lijk uitgegeven door he t nblc in samenwerking met stichting lezen voor all e genoemde uitgaven kunt u zi c h wen den tot josin e van den berg onderwijsmedia the ekdienst van de oba tel o ao 52 3 07 8o of afbeelding 2 miriam van campen xivo m ed ew erker oba tel 020 5 2 3 0 7 80 docenten uitgevo e rd worden natuurlijk zijn d e docent e n daar geheel vrij in een aantal sugges ties kunnen m e t docenten van and ere vakken dan nede rlands worden uitgevoerd aan het e ind van h e t proj ec t m a k en de l ee rlin gen een toptien van gelezen boeken rond het winnende boek of de winnende auteur kan de afsluiting van het project ge organi s eerd wor den in de klas of in de bibliotheek met arizo na love r of lefg oze r kunn e n docenten e n leerlingen e nthous iast voor boeken ge maakt en g ehouden worden co n c lu si e het was een vol en druk en zeer ge slaagd pro gramma d e presentaties in de middag werden beter bezocht dan in de ochtend waarschijn lijk omdat veel do c enten s ochtends les moes ten geven bijna alle docenten die deze da g bijwoonden hebben zich na afloop voor een of meerdere projecten ingeschreven veel docenten vonden het prettig dat de pro jecten werden gekoppeld aan de k e rndoelen van de basisvorming het aanbod van de mee 1993 3 moer 123