De beroepspraktijk als middel en doel van NT2-leren. Effectieve korte leerwegen op een ROC.

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 247-252

Documenten

bve inge van meelis het baronie college een ro c het baronie college in breda is een van de 40 ina den hollander roc s in nederland een roc is een opleidingsinsti tuut waarin het beroepsonderwijs de volwassenen educatie en delen van het vormingswerk gefuseerd zijn tot regionale opleidingencentra de beroepspraktijk als een roc bestaat uit een aantal afdelingen of units die beroepsonderwijs verzorgen en een of meerdere middel en doel va n units educatie tot zo n unit educatie behoren de opleidingen mavo havo vwo voor volwassenen ntz leren navo de opleidingen nederlands als tweede taal nt2 voor volwassenen de voormalige basisedu effectieve korte leerwegen op catie en het vormingswerk voor jong volwassenen de combinatie van educatie en beroepsonderw ijs een ro c moet e rtoe leiden dat cursisten een zo efficient mogelijke leerweg kan worden aangeboden die opleidt tot kwalificering een sta rtkwalificatie en of tot werk wat betreft de kwalificaties in het beroepsonder de taalsch oo l v an h et roc in breda o ntwikkelt wijs z ijn er opleidingen op vier niveaus mogelijk ee n s n elle weg naar vie r ass iste nt opleidingen hi eri n b ege leid doo r h et itta he t gaat o m h e t ksb 1 een eenjarige opleiding op assistent niveau ksb 2 leidt op in twee of drie jaar tot gelijktijdig laten plaa ts vind e n van drie componen beginnend beroepsbeoefenaar vergelijkbaar met ten binnen een leertraject pra k t ij kerva ring va k o n voorheen ko rt mbo of leerlingwezen ksb 3 oplei de rwijs e n verbet ering v a n de ta alvaardig h eid dingen leiden in 3 tot 4 jaar op tot zelfstandig inge van me lis a d v iseur o nde rzoe k er en train e r beroepsbeoefenaar ksb 4 opleidingen tot specia bij h e t itta en ina den hollande r d oce nt op de list of middenkaderf unctionaris taalschool van het b a ro nie c o ll ege beschrijve n hoe ge integ reerde scholing ee n midde l is o m d e lee r weg va n vo lwassen a nderstalige t eerd e rs binn e n h et roc voor volwassen a llo c hton en in h e t v e rl e d e n te verk ort en e n m ee r op de pra k t ijk toe te spitsen i s op d e taal sc hool al gew e rkt a an schakel opleidingen naar het beroep s onder wijs do el wa s om c urs i s ten zo go e d moge lijk voor te al l a nger e tijd is duid e lijk dat allo c hton e n b e re id e n op de overs tap naar e e n bero ep s op ni e t all een n aar het roc kome n om e e n taal leiding zake n als b eroe p enorient ati e va k te l e re n d e twee de t aalverw erving h ee ft t aa l solli cita ti e tra inin g ori e nte r ende t aal e n voor v el e n h e t doel uiteind elijk ee n pla a ts op opleidin gss t ages werd e n to ege vo eg d aa n het d e arb eidsm a rkt te v erwe rve n voor sommi rttz pro granmia sl ec ht s weinig c ur s i s t e n ge n kan die toel e iding naar werk he e l sn el s trom e n op deze m anier ec hter door n aar ve rlopen bijvoorbeeld al s opl e iding en werk het beroep s onderwij s door de nt2 oplei e rva ri ng aansluiten bij de vraag op d e arb e id s ding een b eroep s o rie ntati e en uiteind e lijk markt voor a nderen g eldt da t opleidin g e n een b e ro e p sopl e idin g ac hter elkaa r te pla a t e rvaring nauwelijks zijn afges te md op inhoud sen wordt de weg naar d e arb e id sm a rkt te van functies en beroe pen in n e derland er lang curs is ten die wel doors tromen hebb e n worden andere eisen aan een goede werk grote moeite te hebben zich in die b e roeps houding ge steld d eze groep teerders kan opleiding te handhaven de overgang van de ve el baat h ebben bij e en bero epsopleidin g of educati e afdeling naar het beroepsonderwij s e en korte fun ctietraining op ass ist e nt nive a u is groot om een kans te maken op de arbeidsmarkt op de ta alschool van het xoc het baronie coll ege zie het kader hie rn aast worden cur s ussen nederlands als tweede taal verzorgd 2000 4 moer 247 bv e ee n and e re we g geintegreerde scholin g op het baronie college is een nieuwe aanpak bij geintegreerde scholingstrajecten gaat het om ontwikkeld voor de toeleiding naar de be het gelijktijdig laten plaatsvinden van drie compo roepsopleidingen er was genoeg aanleiding nenten van een lee rtraject praktijkervaring op doen vakonderwijs volgen en de taalvaardigheid om te streven naar een andere opzet verbeteren verhallen 1997 er wa s ee n vraag v a n zeven gemeenten in de in het model geintegreerde scholing neemt prak re gio om voor volwas s en ni e uwko mers tr a tijkonderwijs de centrale plaats in daar omheen je c t en t e ontwikkel en di e d e nieuwk o mer s worden de taallessen en het theoretische vakonder wijs aangeboden deze drie companenten verster a an s luitend aan h e t inbur e rings traj ec t zo sn el mo gelijk bemidde lb a ar zoud en ma ke n voor ken en ondersteunen elkaar met als doel een de arbeidsmarkt taalvaardiger en beroepsvaardiger anderstalige d e x oc vorming bi e dt ni e uwe k a ns en door de praktijkstages praktijklessen en praktijksimula dat nu de b e ro e ps opleidingen en e du catie in ties zijn voor de anderstalige cursisten het begin ee n x oc hui s aanw ezig zijn dit b e te k ent punt van het leerproces cursisten zien en ervaren ec hte r niet d at daarmee a utomatisc h effe cti eve eerst waar het in de vaktheorie en in de beroeps kort ere lee rwege n worden ge re alis eerd de gerichte taallessen om gaat de taallessen onder units zijn zelfs tandig op e r er e nd e eenhe den steunen het begrip van de praktijk en van de i e de r me t een e i gen c ultuur er i s da a r e nt egen theorie de vaklessen zijn nodig om de vakkennis we l v eel b e hoefte om e duc ati e e n b e ro eps en de vaktaalkennis te verdiepen ond erwij s b ete r op elkaar af te s temm e n hoe beter praktijk taal en vaklessen tot een geheel gesmeed kunnen worden hoe meer profi j t bo ve ns taand e we n s en h e bb e n ge l e id to t h e t de cursisten hebben van de versterkende werking proj ec t traj ec tb e middelin g ni e uwkomer s van de zo ontstane samenhang en herhaling hier w e st brab ant binne n dat project zijn voor voor wordt niet alleen het nt2 onderwijs omge vie r vakri c htin ge n traj ecte n ontwi kke ld en vormd tot vakgericht taalonderwijs maar ook de inmiddel s ook uitgevoerd het proj ec t i s vaklessen theorie en praktijk kunnen toegankeli j m e de gefinanci e rd m e t ge ld v a n h e t euro pe e s ker gemaakt worden voor anderstaligen als ideaal so c ia a l fond s d e cursis ten zow el ni euw geldt taalgericht vakonderwijs waarbij vakgerich komer s als oudkom e rs zijn door gem ee nt en te taaldoelen en vakdoelen geintegreerd aangebo in d e regio e n door arb e id svoorzi e ning a a n den worden als vakdocenten er in slagen hun ge meld lessen toegankelijker te maken voor anderstaligen heeft dat een gunstig effect op in en doorstroom vier trajecten en het voorkomen van uitval dat verder reikt dan de periode van het schakeltraject de meeste aan er i s voor gekozen vi e r traj ec ten te ontwik passingen hebben ook een gunstige invloed op het k el e n die sc hake l en naar d e a ssiste ntople i onderwijs aan nederlandstalige cursisten din g m a ar tege lijkertijd ook al d e len va n d e ass i s te ntopl e id ing i n zi c h h e bb e n er zijn v i e r s tages in de zor g of op een kind e rdagve rblijf gro e p e n g esta rt een traj ect richting a dministrat i e a s s i waa ri n een traj ect richting techni e k waa ri n de cur s is ten de curs i s ten na a s t veel taal en flink wat in st aa t werden g esteld zich e erst nog t e v akles s en v erschillende mo dule s een p eri o o rie nte ren op de techni e k drie k e er d rie de in ee n s imulatie bedrijf we rkte n in te gen weke n taal r e ke ne n e n praktijklesse n daa rna s tell ing tot d e andere traj ec ten waar werd maakte n ze een start m et de ge kozen opleiding inges troomd me t ee n ta alniv eau rondom nta montage as s i s tent insta ll atiet e chniek x s s r niveau 2 hadden d e cursi st e n van de ri chti n g ruim aangevuld met taal e n rekenlessen admini stratie e en nt2 niveau rond 3 ee n trajec t richting zo rg we lz in waarin d e cur een traject ric hting horeca assistent wa a rin theo sis t e n zi ch vo o rb e re idd en op d e o pl eiding ri e e n praktijk van d e h o r ec a zo v e el mo ge l ijk zorghulp xssi en ond e rde len volgden uit in het praktijklokaal werden behandeld zodat d eze opleiding aan gevuld met taall essen en a lle s in de praktijk kon worden gedemon 24 8 moer 2000 4 bv e streerd en uitgelegd met de behulp van de vaklessen terwijl de taall essen aan de hand a a nwezige spull en in de ondersteun e nde van zoveel mogelijk bero e psge ri chte nt2 taalle ssen w erd a and ac ht besteed a a n de com lesmaterialen worden ingevuld de docenten municatie en de vakteksten da arnaast liepen werken ieder op hun vertrouwde manier aan de cursi s ten stage in hore c a bedrijv e n hun les sen en ove rlegg e n m et e nige regel maat over de voortgang en d e afstemming taal en vakdocenten werken same n sam e nwerking vak en taaldocent werken s amen aan het integreren van taalverw erv ing voor d e inhoudelijke ontwikkeling va n d e e n vakinhoud zij prob e re n hun werkwijz e traject e n zijn we rkgroepen samengesteld st eeds beter toe te s pitsen op de doelgroep en b e staande uit nt2 docenten en vakdoc e nten het doel van h e t traje c t er i s regelmatig van de b etre ffen de opl e idingsri c htin gen bij overleg ov e r did a cti sc he aanpak a a npa ssingen het opz e tt e n van de tr aje c t en is g estr ee fd na ar in het va klokaal ve rfijning van d e inhoud e lij ge integree rde s c holing zie ka der hie rnaas t ke afs temming w elk e taalonders teunin g nodig de do ce nt en sto nden voor de taak ee n is et c v ak en ta aldoc ente n vorm en s teed s s amenh an gend progra mma op te ze tt e n m e t m ee r e en int erdi sciplinair tea m d a t s amen praktijkonde rwij s stage t a al en vakscholin g e en ople iding ve rzorg d er war en drie do el s tellin g en in tegrati e taal e n vakdo ce nt zijn in grote h e t praktijkond e rw ij s mo e t ee n flink aand ee l m a te ve rtrouwd ge raakt me t e lkaars vak h ebb e n in het traj ect gebi e d er i s een vervl echting van ta al en d e taallesse n en de va ktheo ri e mo e ten zov ee l vakinhoud opgetred en de v akdo c ent he e ft moge lijk afge s t e md word en op d e pra ktijk zijn l o k aa l e n d e dida c ti sc h e a anpak aa nge pa s t c ompon e nten in he t traj ec t aan d e do e lgro e p e n tijden s de pr a ktijk en ge leide lijk ne e mt d e nadruk op ta al sc holing vakle ssen zijn ve e l mom e nt en wa ari n taalver af deeln e mers aan h e t traj ect ga an i n pl aats werving impli c i e t of expli c i e t k a n plaat svin d aarv an s tee d s mee r onde rd elen van d e b e de n d e ta a ldo cent i s op d e ac ht e r grond roe ps opl ei ding volge n aanwezi g om works hop s t e geven rond be pa ald e b ero eps g eric ht e ta a lva a rdighe de n en van afstemming naar integratie om op ve rz oe k v a n c urs is t e n vakdoce nt ex tra o efenm a t eri a al aan t e bi e de n a an individu ele voor ee n fijnma z ige int egratie v a n praktijk c urs i s ten zie het schema taa l e n vakond e rwij s op een roc i s een door st a p voor stap een aant a l kl ein e a a n v e r ga and e sam e nw e rkin g nodig i s tu ssen d e pass in ge n t e make n in d e gebruikte hulpmid v e rschill ende units in d e mees te gevallen z a l de len w erkvorm e n en in d e inri chting van d e samenw e rking stap voor stap opge bouwd h et pr a ktijklokaa l kan d e le eromg evin g a a n m oe t e n wo rd en dit h ee ft te ma ke n met h et ge p as t w ord e n a an d e a a nwe zi gh eid van reali se re n va n de pr a ktisch e r a ndvoorwaa r anderstalige c ursi st e n voor ta algeric ht v a k d en z o a ls a fstemm ing van roo s te rs en loca onderwij s is h e t nodi g dat vakdo ce nte n ont ti es ma a r ook d e onb e k endheid va n d e units de kk e n dat hun va k e n d e werk s ituati e ook met elka a r en h e t ve rsc hil in w e rkwijz e tu sse n ee n talige kant heeft de sam e nw e rking met de units mo e t worden overbrugd e en taaldo ce nt bij het inhoud elijk invull en de aard van d e s amenwerking ka n ve rschil van een geintegre erd traject kan hierbij e en l e nde vormen aannem en w aa rin e en opbouw grote rol s p e l e n koppel s va n taal en v ak i s te ond e rs cheide n do centen kunnen s amen ee n a antal punt en afs temming do ce nten v e rdi e p e n zich in uitwerken om m ee t e starten en zo s taps ge elkaars l es inhoud e n w e rkwijze vaa k be tr eft wij s d e go e de bala ns te zo ek en in h e t t a alge h et een eerste kennismaking van de docenten ric ht vakonde rwijs voorb eeld e n sugges ti es m e t de we rksoort en het vakgebied van d e e n tip s op welke manier t aalge ri cht vakon ander in overleg s te llen zij een prog ramma derwij s kan worden vormgegeven is onder sa men wa a rbij ze de roosters en lesinhoud op meer te bekijken op d e web s it e van het elkaar proberen af te stemm e n dat betekent baronie co ll ege en het itta onder de noe een herorde ri ng v an bestaande les s tof in de mer digitaal vnxlokaal 2000 4 moer 249 bv e dat sommige assistentopleidingen nog vrij schema ni e uw zijn om die r eden is gewe rkt met afstemming s ele c ti e s uit v erschille nd e p akkett en b e ro e ps beroepsgericht vakonderwijs praktijk geri cht nt2 materiaal nt2 theorie en component ook voor de vakdo centen wa s het een e e rs te ke nni s making met d e m en s en en d e praktijk stage bpv w e rkwijze van een andere unit dez e kennis y y y maki ng wordt in he t algem een heel po siti ef gewa a rd ee rd do c ent e n zijn zi ch e rvan b e kwalificati e wus t dat z e v eel a an elkaar kunn en he bb e n d e s amenwerkingvorm is in de me es te g ev al le n voorzi chtin g op g ez e t er i s vooral sprak e samenwerkin g gew ees t v a n afs temmen wa arbij k e nni s is beroepsgericht vakonderwijs 1 praktijk genom e n v an elka a rs w e rkwijze en v a n t e nt2 theorie en component behandelen ond erw erp e n om te kome n tot 1 praktijk 1 stage bpv h e t voorna m elijk the matisc h a fs t e mm e n va n de taalle sse n op d e vakl e er er i s tijden s het traj ec t r e ge lm a tig ov erle g gewees t ove r cur 40 s i s t e n e n b eh ande ld e l ee rs tof kwalificati e ervaringe n hans van de n bi e z e nbo s docent nt2 e n integrati e re ke ne n i s ac tie f in de techni ek ople idin g beroepsgericht vakonderwijs praktijk on t zett e nd l euk v indt hij he t w e rk en daar nt2 theorie en component d e do elgro ep i s z ee r ge motiv ee rd en d a t komt praktijk stage bpv vol gen s bi ez e nbo s v ooral vanw ege h et belang r 71 r 71 rijk aandeel pra ktijk binnen de ople idi ng dat maakt dat cursi s te n het eindpe rsp ec ti e f v a n d e 4 e f ople iding h ee l duid elijk voor ogen hebb en e n te y y dat moti veert ma ar niet a lleen he t p e rsp ecti ef y te op kwalifi catie e n w e rk juis t ook het praktisc h b e zi g zijn ligt dit typ e le e rde rs h eel er g z e kunn e n me t hun hande n veel mee r dan z e m et kwalificati e hun beperkte ta alvaardigh e id th e or eti sch a an kunn e n w el he e ft hij als taaldo ce nt e xtra w erk zo moet hij meer dan vo o rh een na ar nieuwe uitdaging voor taal en gesc hikt materi aal zoe k en ni e u we me thod es vakdocenten gebruiken en op de hoogt e blijven va n wat de the orie e n praktijkdo ce nte n doe n voor d e m ees t e t aaldo ce nt en was he t d e ook voor vakd oce nten van de afd eling en eerste k eer dat z e inte ns i e f same nwe rkt en m e t hor eca en a dmini s tra ti e v an de unit ec onomi e de b e ro e psunit s waa rva n z e tot d at mo me nt geldt dat zij d e do e l groep erg h e bb e n ler e n w e ini g afwi s t e n bo vendien w as h et nieuw w aarde r e n t e rwijl voor d e aa nvan g va n h et om st erk bero e p sgeric ht nt2 onderwijs t e traj e ct veel c oll ega s ban g w a ren om a an het verzorge n het itta heeft de do c ent e n on traj ec t d e el t e neme n liggen e r nu a l v erzo e de rs te und bij he t opze tte n v a n d e traj ec t en e n ke n o m bij een twee d e s t a rt ook m ee t e het vinde n v a n bero e psge richt nt2 materi kunn e n do e n d e moti v atie v a n de de e l aal nie t voor a ll e v a kric htingen is evenv ee l n e m ers ste e kt voor hen gun s tig af te g en dat bero e psge ri c ht tv ta ma t eri a al voorhand e n van d e r egulie r e vaak j on gere gro ep en bo ve ndi en is w e inig materiaal afges temd op aldus marij v e raa doce nt en coordin a tor van de a ssi s tentopleidinge n dit komt med e om d e opleidin g adminis tratie de echte integra 25 0 moer 2 000 bv e tie van d e onderdelen theori e en taal moet heen en weer reizen van cursisten en zullen n a ar haar mening nog wel op gang komen de cursisten het traject meer als een e e nheid tijd voor overleg en ontwikkeling staat dan e rv aren een ander belangrijk punt is dat taal ook bovenaan haar lijstje bij voortgang van en vakdoc e nten zo gemakkelijk kunnen over het project l e ggen over de inhoud van hun lessen jeanine va n t hullenaer de taaldocente van verschillen per beroepsrichtin g h e t administratietraject begrijpt deze ke uze voor de locatie van de bero e psopleiding als in de vi e r trajecten richting be roepsopleidin ze kijkt vanuit het perspecti e f va n de cursi st gen zijn ta al e n vakdocent e n er in geslaagd m a ar voor haa r betekende het wel dat e r ee n programma vorm te geven op grond van ste e ds ve e l m et l es materialen geleurd mo est de doelste lling en e e n flink de el praktijk worden ook ware n de onderwijsfa c ilit eiten afs temmen van het taalonderwijs op het vak op d e lo c atie van de unit economie minder onde rwijs e n in de loop van het traject a antrekkelijk dan die op de taalsc hool in he t gel eidelijk meer vakonderwij s invoegen to c h hor ec a traj ec t ble ke n de vak en taaldo cente n zijn er ook duid e lijke v erschill e n p e r traject op versc hille nde dage n aanw ezi g te zijn in alle vi er de richtingen is ee n flinke zodat ov erl eg moeilijk te r e ali se r e n was praktijkcomponent gerealiseerd in de vorm ook de planning per periode van h e t traj ec t van praktijkle ssen en s tag e in bedrijv en o f vraagt aandac ht nt2 docenten zijn voor de pra ktijk s imulatie in alle tr ajecten bl ee k dat reguliere opl e idin gen t e lk e ns in e e n p eriode le re n in de pr a ktijk z ee r waa rd e vol i s v oor van ro we k e n in ge roo s terd d e periodi se rin g deze groe p cursi sten zow e l in de pr a ktijkl es van h e t a dmini s tra tie traj ect li e p da ar dwa r s s en als op de s tageplaatse n doorh e en daa rdoor w as h et l as tig om de d e aans luiting van de lesse n v a kl ee r bij de do c enten di e b epaalde onderdelen mo es t en praktijk i s h ee l v erschi ll end ingevuld en heeft geven op he t jui s te mom e nt vrij te ma ke n ook versc hill e nd e opbre ngst e n g eh a d het v e rd er komt uit all e vi e r de traj e cten n aar s trev en was te nminst e e nkel e ond erde len v an v oren d a t de vaktheori e lesse n h e t be s t e in de vaklee r tijden s het traj ect te b e handelen het praktijklokaal kunn en plaats vinden zo opge m e rkt mo e t worden dat in de ass i s te nt dat de besc hre ve n hande lin gen proc esse n e n opl eidin g de v a kleer nooit erg die pgaand ma t e ri alen kunnen word e n ge demonstre e rd th e or e ti sc h z al zijn bij het zorg traj ec t h ee ft in ied e r ge val i s duid e lijk ge word e n dat h e t d e v a kleer vooral d e fun ctie g e had va n onder bijzonder v ru c htba ar i s d e pra ktijk c ompo s teuning en voorbereiding op de s ta ge d ez e n e nt al s ba s i s voor d e theoriel es sen te gebrui voorbereidin g zal d e d eeln e me rs niet vrij s tel k e n het z a l in de to ekoms t nog m ee r l en v a n het volgen van de vaktheorie in het s amen s pel tuss en praktijkopdrachten en the o v erv olg van de opleidin g bij d e traj ec ten ri e l ess en v e r e i se n om hi e r v an optim a al t e t echniek en adminis tratie zijn d el e n v a n d e profiteren as s is tentople iding offi ci e el afgerond b ij hor e ca heeft m e n m e de door de gunstige omstan resultate n digheid van een kl e in e z e e r gemotiv ee rde groep in tie n ma a nden d e hel e ass is tentoplei tweederd e van d e ge starte cursisten v erv o l gt ding kunnen a frond e n dit zal nie t voor mom e nt eel d e a ss i s te nt ople iding of h ee ft i e dere gro e p en ook niet voor iedere opl ei d eze a l afg erond een deel zal mo gelijk dingsri c hting haalbaar blijken daar zijn de doorstromen naar een niv eau 2 opleiding assistentopleidingen onderling ook te weinig vooral in h e t begin van het traject zijn vergelijkbaar voor c urs i sten uit g evall en zij bl eken in de aan vang van h e t traje c t onvoldo e nd e b ee ld te uitvoering op een locati e hebben van de aa rd van d e bero e pspraktijk in de toekomst zal m e er reke ning g ehoud e n het is zeer belangrijk ge bleken dat taal en moeten worden met een aanloopfas e het vakonderwijs zo veel mogelijk op een locatie relatief lage tv t z niveau van de c ursi st e n uitgevoerd worden ten ee rst e voorkomt het bleek voldoend e ge comp e ns e erd te word e n 2 000 4 moer 251 bv e door de opzet van het traject en de s terk e annet berntsen motivatie van de c urs i s ten nu het proje c t ten einde loopt wordt e r binnen het baroni e co llege hard gewerkt om trajecten volg e ns het model van geinte gre er training taal en vaktaal de scholing e e n vast e plaa t s te geve n in het opl eidingsaanbod ni et alleen voor v olwa sse n voor bedrijfsopleider s all ochtonen maar ook voor ris i c ojonge ren er wordt gewe rkt aan ve rrijkte a ss istent opl eidingen opleidingst eam s v an docenten e duca t ie e n b e ro e p s onde rwij s ontwikk el e n traj ecten die bes t aan u i t ori entatie assess hoe verbete ren we de vak en praktij kin stru ctie ment onder s te unend e vakk e n vakth e o ri e e n voo r and ers talige werkn em ers deze vraag zette de vooral veel praktijk h e t model ge inte gr e erde technisch e b e drijfsopleide rs van ee n g root pro du ctie sc holin g v e rdi e nt v erde r e u i twerkin g aldu s b e driff a an om te gaan schav e n aan h un lesop bo u w d e inmidd e l s op ges t art e we rkgr oep en d e hun taa lgeb ruik en de uitl eg va n v ak t a al i n h un uit g ang s punt en blijv e n ni e t t e la n g w achten eigen c urs usse n dit gebe urde naar aanle iding van m et het s tarten van de b e ro ep s opl e iding e en leso b serva ti es prak tijkb ezo eken e n ee n training st erke pra ktijkcompon ent e n vakke n uit d e taal en va ktaal door de docente i v tz nederla n ds e du ca tie nt2 e n s o cial e vaa rdi g he de n al s op de we rkv loe r ann e t be rntsen werkzaam bij ond ers t e uni n g e n motor voor dat ge n e w a t h et rr tn er is zo een b eg in gemaakt m e t c ursi s ten motiveert e e n vak leren e n aan he t taalbeleid in h e t bedrijf s am enhang in a ctivite ite n werk gaa n di e h e t m oge lijk m oe ten mak e n dat alle werk nem e rs ook d egen e n di e te k o rtsc hieten in ta a lvaar literatuu r dig heid in h et ne derla nds m ax imaal va n de aangebo d en bedrijfscurs u ssen kunn e n profite ren v e rh a llen s h sno e k en vakonderwijs aan a nderstaligen itta publicatie amst erdam a ge wijzi g de druk 1997 bedrijfsopleiders in een groot techni sch produc ti eb edrijf loopt al enige tijd een c urs us n ed erl a nds op d e we rkvl oe r d e ta a ltrain e r kw am in de b edrij fs sc hool de te chni sc he o pl e id e rs rege lmatig t e gen d e ze b e drij fsopl e iders h e bbe n ee n te c hnisc h e achtergrond en ee n ruime erva rin g in h e t pr a ktijkge ri chte l esgeve n zi e h et k a de r b e drijfsc urs usse n op d e volge nde bl a d zijd e vandaa g de da g s taa n d e b e drijfs ople ide rs m eer e n meer vo or mee rt a lige groepen we rk n em ers zi e het r ec ht er ka d e r op d e v o l ge nd e bladzijd e hun v ra ag wa s ho e ze d e instru c ti e aan and e r s talig e w e rknemers konden ve rb e t e r en d aarop i s e en training taal e n vakt aal vo or de opl e id e r s geo rgani seerd p a rall el aa n d e tr aining he eft d e ta a ldo ce nt pr a ktijkin stru cti es gevolgd e n lesobs erv ati es g e da a n tijdens d e c urs usse n v an d e b e drijfsopleid e rs 25 2 moer 2 000