De boodschapper en het slechte nieuws

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 3
Pagina’s: 97-98

Documenten

redactionee l de vraag hoe krijg ik in vredesnaam het boek uit brouns stelde zich op het standpunt dat de uitgevers veel meer aan nazorg moeten gaan doen ze moeten helpen om hun me frank t hart thode toe te snijden op de wensen en kenmer ken van de school uitgeverij wolters noord de boodschapper en het hoff heeft de universiteit van amsterdam be reid gevonden om scholen bij het gebruik van slechte nieuws de methode nieuw nederlands te adviseren de prijs voor zo n advies op maat is echter buiten sporig al gauw enkele duizenden guldens in veel gevallen zal het betekenen dat een in de landelijke pers verschijnen berichten sectie meer dan de helft van haar budget hier over de succesvolle invoering van de basisvor aan moet uitgeven dat is natuurlijk niet meer ming weliswaar zijn er veel kinderziektes reeel de basisvorming is een belangrijke on maar de docenten zouden om zijn en de derwijsvernieuwing maar ze mag niet ten kos meeste scholen liggen op schema met de in te gaan van andere leerjaren en andere ontwik voering uit een enquete van het procesmana kelingen we moeten ons alweer opmaken gement basisvorming pmb blijkt dat 56 van voor de vernieuwingen in de tweede fase de docenten die lesgeven in de eerste fase welwillend positief tegenover het nieuwe on de bespreking van het onderdeel beeldtaal derwijs staat slechts 9 van hen staat negatief riep veel ergernis op bij de aanwezigen de tegenover de basisvorming bron bulletin ba cursusleiders hadden twee voorbeeldle ssen sisvorming nr 2 3 bijlage van uitleg nr 7 16 voor ons in pe tt o we bogen ons over twee maart 1994 voorpagina s van verschillende dagbladen en vermoedelijk zijn niet de docenten maar de vergeleken het jeugdjournaal met het 8 uur schoolleiders geenqueteerd door het pmb de journaal van dezelfde dag hoewel we a ll emaal rector van mijn school prijst zich in elk geval wel eens in de les video s vertonen en met gelukkig dat de lessen in de brugklas in over kranten werken was kijken voor ons allemaal eenstemming zijn met de basisvorming onder een nieuw vakonderdeel in de kerndoelen de docenten bestaat echter nog veel scepsis van de basisvorming wordt het genoemd bij over de inhoud van die lessen dit werd me het domein spreken en luisteren brouns bet opnieuw duidelijk tijdens een nascholingscur oogde echter dat kijken ook bij taalbeschou sus van het algemeen pedagogisch studiecen wing een rol speelt om de beeldtaal van strips trum ars film en tv te begrijpen moet je immer s oog hebben voor zaken als compositie perspectief met enkele collega s meldde ik me in het aps en montage gebouw voor een nascholing op het gebied hij kreeg nauwelijks gehoor omgaan met van taalbeschouwing in de basisvorming de de media dat leren ze thuis wel ze kijken al locatie was al een stil teken aan de wand we zoveel tv moeten we in de klas nou ook nog gens gebrek aan belangstelling zag het aps zich films gaan bekijken brouns wilde laten zien genoodzaakt om de cursisten uit heel neder dat taalbeschouwing niet ophoudt bij spe lling land in utrecht uit te nodigen onderwijs en zinsontleding je kunt kinderen ton brouns een lerarenopleider en bert de leren om veel bewuster tv te kijken boven vos docent op een t vso school wilden dien sluit je zo aan bij de beleving swereld van deze middag een aantal basisvormingsmetho je leerlingen zodat ze het geleerde kunnen den vergelijken op het onderdeel taalbeschou toepassen wing en aandacht besteden aan een betrekke lijk nieuw vakgebied in het voortgezet onder de kritiek die brouns over zich heen kreeg wijs de beeldtaal al gauw ontspon zich echter bestond uit een soort drietrapsraket een discussie over het werken met die nieuwe all ereerst zijn veel docenten nog steeds ver methoden de discussie werd geregeerd door klaard tegenstander van de basisvorming aan 1994 3 moer 97 sluiten bij de belevingswereld van de leerling met taalbeschouwing te maken de basisvor bezorgt hen kippevel ze volgen daarom nau ming betekent onrust in mijn klas riep ie welijks nascholingscursussen en willen zo min mand en leerlingen willen ook wel eens rust mogelijk vernieuwen het traditionele spel de mogelijkheid om serieus over een film of ling en ontleedonderwijs heeft z n nut toch strip te praten werd sterk in twijfel getrokken bewezen laat ze eerst maar eens behoorlijk brouns stelde dat het best mogelijk is om an leren schrijven een cursusleider die vertelt dat dere werkvormen te hanteren als een hele je daarmee niet voldoet aan de eisen van de school of sectie het maar gezamenlijk aanpakt basisvorming wekt wrevel op we leren kinderen af wat de basisschool ze de aanwezige docenten lieten zich uiteinde heeft aangeleerd opnieuw kreeg hij een golf lijk wel schoorvoetend overtuigen van het van kritiek over zich heen op de basisschool nut van bewust leren kijken nu ontbrandde zitten leerlingen in groepjes zodat ze vaak met echter de tweede brandstoftank van de afweer de rug naar de docent zitten mijn dochter raket een aantal docenten meende dit hoort houdt al in groep 4 een spreekbeurt maar ik niet bij mijn vak ze beschouwen omgaan met maak m voor haar ik idealiseer de basis de media en tv kijken als algemene vaardig school niet verweerde brouns zich ik zie de heden iets voor de studieles of voor maat praktijk waarin docenten te hard werken en schappijleer het argument daarvoor was dat de leerling te weinig doet ja maar daar word het vak nederlands al zo breed is en er komt ik niet op beoordeeld het gaat in het onder steeds meer bij wijs om de slagingspercentages misschien is dat waar hoe je het vak afba kent hangt af van de definitie die je hanteert we kwamen er die middag niet uit de basis voor taal we vinden het allemaal logisch om vorming is slecht nieuws als mensen welwil leerlingen die een spreekbeurt houden erop te lend positief zijn komt dat alleen maar omdat wijzen dat ze de klas moeten aankijken blijk de gevreesde onderwijsrevolutie is uitgebleven baar speelt kijken een rol in de communicatie docenten gaan in veel opzichten op de oude daarnaast hoort het zonder twijfel thuis bij voet verder en als er dan toch aanpassingen maatschappijleer en ook bij de natuurweten nodig zijn wordt er flink gemopperd brouns schappen de basisvorming ontleent juist zijn en de vos waren de brengers van een slechte kracht aan de overlap de samenhang tussen de boodschap zoals zovaak werd hen dat aange kerndoelen van verschillende vakken kijken rekend telkens weer moest brouns argumen moet ook bij nederlands onderwezen wor ten geven voor zijn bredere opvatting van taal den beschouwingsonderwij s een decaan vertelde dat hij juist zo blij was en dat hij daarvoor geen recept had werd met de basisvorming zij stelt de docent in hem stilletjes bijzonder kwalijk genomen staat om het belang van zijn vak in de klas te laten zien juist voor studie en beroepskeuze is het belangrijk dat leerlingen weten waar ze een vak nu en later voor nodig hebben leerlingen moeten de verbanden tussen schoolvakken en beroepen kunnen zien dit ging een aantal cursisten echter te ver ze zaten hier eigenlijk maar om een reden de laatste rakettrap als we dat nieuwe onderwijs moeten geven vertel me dan maar hoe ver zuchtte een docente en ik spreek voor velen voegde ze er nog aan toe brouns wees erop dat de cursus juist daarvoor bedoeld was maar de onderwijskundigen hebben geen kant en klaar recept docenten moeten meedenken en lessen uitproberen de discussie had tenslotte nog maar weinig 98 moer 1994 3