De C.M.M. en de openbaarheid

Publicatie datum: 1974-01-01
Auteurs: Hans Verwey
Collectie: 05

Documenten

de c m m en de openbaarhei d hans verweij de c m m is zoals u vast wel weet de commissie modernisering moedertaalonderwijs rechts naast mijn typemachine liggen zes moer nummers waarin iets staat over deze commissie als u het ook nog eens na wilt lezen vooral moer 1974 2 en 1974 3 4 geven uitgebreide informatie de commissie moet de minister adviezen geven over de vernieuwing van het moedertaalonderwijs vooral kleuter en basisonderwijs moeten daarbij de aandacht krijgen maar ook voortgezet onderwijs en participatie onderwijs de commissie telt ongeveer dertig leden een van hen is de voorzitter van de v o n koos hennephof de minister heeft bepaald dat de commissie dienstverlenend moet zijn en openbaar dit laatste i s erg belangrijk voor clubs die een vertegenwoordiger hebben zitten in de commissie ze kunnen af en toe eens een pottekijker sturen die controleert of hun vertegenwoordiger het standpunt van de club wel goed naar voren brengt koos hennephof heeft altijd gezegd dat hij erg blij zou zijn met een vast groepje pottekijkers vanuit de v o n en zo ontstond de volggroep c m m als lid van deze volggroep bezocht ik de zesde openbare plenaire vergadering van de c m m de hoofdletters zijn niet van mij maar staan in de aankondiging van deze vergadering in c m m berich ten nummer 3 en 4 ik was gewapend met alle informatie die ik als goedwillende belangstellende te pakken had kunnen krijgen de stukken uit moer de vier c m m berichten en het enige vergaderstuk dat beschikbaar bleek voor gasten de agenda op die vergadering in utrecht heb ik iets belangrijks geleerd namelijk het verschil tussen juridische en feite lijke openbaarheid driekwart van de vergadering was volstrekte geheimtaal als je niet van te voren alle stukken had gelezen en dat waren er nogal wat ik was niet de enige gast die het akelige gevoel bekroop op een vergadering te zijn beland waar hij eigenlijk niet thuis hoort aan het eind van de vergadering na de rondvraag die alleen voor leden was uitten verschillende bezoekers hun ongenoegen over de gang van zaken hopelijk trekken de leden van de c m m hier een les uit als het aantal bezoekers niet erg veel groter wordt dan nu er waren er vijf dan is er een eenvoudige oplossing degenen die van plan zijn als gast de c m m vergadering bij te wonen sturen minstens een week tevoren een briefkaartje naar het secretariaat en krijgen dan de vergaderstukken toegezonden voorzitter kees bolle beloofde deze mogelijkheid te onderzoeken nog een ander aspekt van openbaarheid kwam na de rondvraag pas aan de orde de on leesbaarheid van de vier tot nu toe verschenen c m m berichten de c m m berichten krijgt u op verzoek toegezonden stuur een kaartje naar het secretariaat va n 307 de c m m hinthamereinde 72 den bosch geklaagd werd over de vakjargon ook hierin moet verandering komen wil de openbaarheid van de c m m niet een louter juridische openbaarheid blijven het zal u duidelijk zijn dat ik niet in staat ben tot het geven van een uitvoerig verslag van de zesde c m m vergadering ook op dit moment beschik ik niet over de vergader stukken ik wil wel heel in het kort enkele punten noemen die behandeld werden de voorlopige begrotingen van de eerstkomende jaren gaven weinig aanleiding tot diskus sic daarna moest er een s c hooltype gekozen worden voor het b2 projekt in dat projekt wordt de mogelijkheid onderzocht het traditionele examenopstel te ve rv angen door een gedocumenteerd examenwerkstuk het werd mavo het oorspronkelijke plan komt uit de vwo havo sektor voornaamste motief dit maakt het eenvoudi ger voor de mensen die er nu mee bezig zijn op aandrang van de leden werd toege voegd dat l b o leraren vanaf het begin erbij betrokken zouden worden zodat het projekt uiterlijk een jaar later ook van start kan gaan in het lbo de volgende twee punten we rden door de leden eerst in een aantal subgroepen voo rbe reid daarop volgde een bijzonder ab s tracte discussie over de wenselijkheid tot concre tisering van probleemvelden over welke probleemvelden het ging en wat die concreti ser ing precies zou inhouden is me in het geheel niet duidelijk geworden het tweede van deze punten betrof een huish o udelijke zaak de deelname van de c m m leden in de werkzaamheden dit probleem was wel heel erg concreet aanwezig meer dan de helft van de commissieleden was er niet waaronder koos hennephof bij een van de laatste agendapunten schoot ik weer wakker de stichting leerplan ontwikkeling s l o maar voorzitter kees boll e moest helaas mededelen dat het gesprek dat hij hierover zou hebben met de minister u itgesteld was geen nieuws dus maar het blijft een belangrijk punt waar we als v o n zorgvuldig op moeten blijven letten bejaarde v o n leden hierinneren zich misschien de discussies rondom de c o l o nota in 1972 toen waren we fel tegen een nationaal leerplaninstituut in moer 1972 2 staat het maken van een leerplan is in de eerste plaats een zaak van het velt zelf het ve lt is leer li ngen leraren auders dus geen lijding maar infor maatsie bovenaf in de jaren daarna is de spelling veranderd maar de idee e n zijn dat niet de beleid snota moer 1973 3 be vat de v o lgende pa ssage overheid leerplankommis sies en de weten sc hap kunnen de betrokken e n leerling en ouders en leraren enkel hulp bieden bij het maken toet sen en bekri tiseren van eigen leerplannen en leermogelijkheden de v o n wil meehelpen de vr ijheid en verantwoordelijkheid te herstellen van a ll en die rechtstreeks bij het moedert a alonderwijs zijn betrokken dat is duidelijke taal en een goede leidraad bij het beoordelen van de s l o plannen van de minister en bij het beo o rdelen van de dan waarschijnlijk veranderende taak van de c m m dit is meer het verslag van een teleurstellende ervaring geworden dan het verslag van een v e rgadering ik hoop dat de c m m zich bezint op de informatieve functie van de openbare vergad e ringen van deze werd ik niet erg veel wijzer in ieder geval bedankt voor de tonic 308