De Doorlichting Doorgelicht

Publicatie datum: 1997-09-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 1
Pagina’s: 76-78

Documenten

76 geschud de doorlichting doorgelicht wilfried de he rt een recent woord dat tegenwoordig opvallend veel valt als het over onderwijs gaat is voorbeeldfunctie het veronderstelt dat een leraar op een bepaalde manier omgaat met zijn leerlingen objectief kan evalueren bepaalde waarden verkondigt en ernaar leeft of zelfs zijn kleding aanpast leerlingen leren door voorbeelden heet het ook leerkrachten en directies doen dit maar wat voor leerlingen evident is is dit nog niet voor de laatsten waar vinden zij nog voorbeelden daarom is het des te meer verfrissend dat een instantie als de doorlichtingscommissie zich blootstelde aan kritiek op een panelavond over het jaarverslag secundair onderwijs 1995 1996 kritiek geven is een vaardigheid maar kritiek durven krijgen en erop ingaan getuigt van lef en zelfvertrouwen en hee ft al meer weg van een voorbeeldfunctie in wat volgt is het niet de bedoeling didactische begrippen of werkvormen te bespre ken maar even stil te staan bij enkele aandachtspunten uit het jaarverslag omdat de mondelinge uiteenzetting tijdens het panelgesprek sterk beperkt was in tijd ongeveer 15 minuten per spreker kan de schri ft elijke weergave van mijn bijdrage fragmentarisch overkomen toch even proberen et spreekt voor zich dat zo n jaar vragen weten waarom je iets doet stimu verslag hoge verwachtingen wekt leert en motiveert bovendien kan de struc die maar ten dele kunnen wor tuur beter geordend worden zodat bepaal den ingelost het verslag is als de termen in dezelfde paragraaf voorkomen leidraad zeker de moeite waard omdat ze nu eenmaal contextueel bij elkaar maar in het algemeen missen we horen beschouwingen op basis van wetenschappelijk onderzoek of van de taal waarin het verslag is opgesteld blijft pedagogische aard vooral gevolgd heel voorzichtig veel voorkomende werk door beleidsaanbevelingen die uit de woordelijke constructies zoals pleiten ver conclusies voortvloeien de leerkrachten die melden aanbeveling verdienen wenselijk dit verslag lezen zouden trouwens meer zijn de scholen zouden meer impulsen kun gebaat zijn met antwoorden op waarom nen geven wijzen wel op goede wil maar 278 jaargang nummer 1 sept okt 1997 leiden niet tot veranderingsprocessen hier en beschouwingen op hun plaats geweest missen we toch hardere taal die de scholen minder keuzen laat om efficient en up to een term die niet valt maar die leerkrachten date onderwijs te organiseren nieuwe ten nederlands daarentegen wel goed kennen densen zijn wel opgenomen in het verslag is taakbelasting die ontbreekt bij delen over maar de opvolging ervan verloopt soms te socio emotionele begeleiding vakover braaf hoewel sommige conclusies duidelijk schrijdende initiatieven gestructureerd genoeg zijn de commissie veronderstelt begeleiden en remedieren ten eerste had ook wel wat voorbarig dat alle leraars ter hier onderzoek kunnen gebeuren naar wie men kennen als professionalisering basis naast zijn lesopdrachten in een school vorming taalbeleid en zorgbreedte meestal met begeleidings en cobrdinering sinitiatieven bezig is dit zou meteen een het begrip remedieren komt in verschillen hulp voor de profilering van de leerkrachten de contexten met andere betekenissen nederlands zijn ten tweede kunnen hier voor de conclusies zijn weliswaar juist tijdsbesparende beschouwingen meege goede intenties inzake remediering en deeld worden zoals in het rapport effectivi begeleiding kunnen niet verhinderen dat teit van vlaamse secundaire scholen uit deze opdrachten nog al te zeer als een het literatuuronderzoek blijkt dat efficient zaak van geisoleerde enkelingen worden lesgeven afhankelijk is van veelvuldige inter benaderd p 9 of eenmaal de directie actiemomenten actief met stof werken haar leerkrachten over de streep heeft vragen stellen groepswerk organiseren gehaald en er daadwerkelijk wordt begeleid opdrachten geven minder frontaal les blijkt de tevredenheid over inspanning en geven en weinig tijd besteden aan adminis rendement vrij groot p 80 81 maar hier tratieve zaken kan aan toegevoegd worden dat met een gericht taalbeleid waar directie en leer hoewel in het jaarverslag de nadruk wordt krachten op een lijn staan remedieren gelegd op vakoverschrijdend werken p 31 gestructureerder kan worden aangeboden blij ft de indruk bestaan dat de inspectie ook het verschil met extra studiehulp wordt vooral vakken controleert de samengestel niet meteen aangetoond de schoolteams en het overleg met vak groepen lijkt nogal willekeurig te gebeuren het zou goed zijn indien men remedieren de dwingende eis voor vaklokalen roept zou omschrijven als een deel van studiebe ook vragen op hoe dit te rijmen is met vak geleiding naast sociaal emotionele en stu overschrijdend werken behalve voor de die en beroepskeuzebegeleiding reme leraar die zo zijn didactisch materiaal hope diale hulp bestaat uit alle maatregelen en lijk gemakkelijker vindt is het rendement activiteiten die worden getroffen voor leerlin voor de leerling hiervan te beperkt gen met een dreigende leerachterstand en of leerproblemen zodat ze kunnen vol positief is wel dat uit de bedenkingen in ver gen in het gewone onderwijs het betre ft band met het onderwijsvoorrangbeleid p hier lees en spellingproblemen informatie 25 29 een stimulans vloeit om in elke verwerking leerstrategieen concentratie school een taalbeleidsplan te ontwikkelen problemen enz gestructureerd werken hier kunnen dan thema s aan bod komen betekent enerzijds signaleren diagnostise zoals wat is taalonderwijs wat is het ren evalueren en remedieren en anderzijds belang van het nederlands als instructie strategisch handelen zoals wat wanneer taal wat is de relatie tussen taalvaardighe wie voert uit wie coordineert hoeveel uren den en sociale vaardigheden hoe organi zijn er ter beschikking hoe worden lessen seren we remedieren en leren leren buiten roosters aangepast hier waren richtlijnen de taalvakken enz sept okt 1997 nummer 1 27e jaargang ten slotte apprecieren we de beklemtoning ontmoet op navormingsinitiatieven van wie van het vaardigheidsonderwijs en het com je iets leest in vaktijdschriften met wie je municatief werken in vonk 26 5 is guido altijd kunt contact nemen bereikt het meest creemers in de rubriek grof geschud er en kan inderdaad een professioneel voor trouwens al dieper op ingegaan met zinvolle beeld zijn argumenten waarnaar we graag verwijzen toch willen we hier nog twee stemmen laten horen die aantonen dat hedendaagse maatschappelijke doelstellingen niet meer kunnen worden behaald door traditionele wilfried de hert en frontale werkvormen en dat communica louis janssenslaan 40 tie centraal staat 2100 deurne ten eerste verwijzen enkele aandachtspun ten van de declaratie van hamburg het resultaat van de vijfde unesco wereldcon ferentie over volwasseneneducatie onder andere naar de nood voor volwassenen om meer toegang tot informatie te krijgen vol wassenen hebben daarbij recht op levens lang leren niet alleen om de noodzakelijke basisvaardigheden te verwerven maar ook om kritisch vragen te kunnen stellen hun noten situatie te kunnen analyseren toegang te krijgen tot de nodige bronnen van kennis en hun bekwaamheden individueel en collectief 1 de panelavond over het jaarverslag verder te kunnen ontwikkelen en benutten in verband met de toestand van het secundair onderwijs vond plaats op ten tweede stelt kathy lindekens als ze 20 mei 1997 op de universiteit ant het heeft over kinderrechten dat kwalitatief werpen uia wilrijk en werd geor gezien het vlaamse onderwijs internationaal ganiseerd door de vakgroep onder mee op de voorste rijen staat maar kansen wijskunde van het centrum voor mist op het gebied van inspraak meer beroepsvervolmaking leraren cbl begrip en oog voor non verbale communi catie kunnen ervoor zorgen dat de leraar 2 rymenans r v geudens h merkt dat er wat scheelt leerkrachten coucke h van den bergh fr waarvan kinderen schrik hebben zijn een daems effectiviteit van vlaamse hinderpaal tot een open en volwaardige secundaire scholen wilrijk universi communicatie efficiente en open communi teit antwerpen uia 1996 catie is een middel om problemen te signa leren en aan te pakken zij stelt ten slotte 3 creemers g communicatief dat ook de voorbeeldfunctie van leerkrach onderwijs nederlands een eeuwig ten hierbij erg belangrijk is durende betrachting vonk 26 5 mei juni 1997 p 51 55 zou een voorbeeldfunctie dan toch effect hebben we zijn er wel zeker van dat de 4 een ombudsman voor de jeugd professionaliteit van de leerkracht toeneemt reflector keesing nr 1 augustus met de professionaliteit van de doorlichter 1997 de inspecteur die je actief bezig ziet die je mn an 27e jaargang nummer 1 sept okt 1997