De dubbele lus. De Nederlandse zin gestrikt.

Publicatie datum: 1992-09-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 1
Pagina’s: 31-39

Documenten

31 de dubbele lus de nederlandse zin gestrikt john groosman is zinsontleding nuttig nodig wenselijk een antwoord op deze vragen is irrelevant want zinsontleding is op de eerste plaats een vermakelijk tijdverdrijf en wat leuk is hoeft geen verdere aanbeveling vraagt u het de schaker maar de insektenverzamelaar of de kruiswoordpuzzelaar ingeboren repliceert u wordt wat maakt de dubbele lus zo bijzonder de woede voor dergelijk bedrijf niet dat zij echt revolutionair zou zijn of anders niet op de schaal van heel onverwachte inzichten bijbrengt wel de menselijke noden ligt zij ver dat zij zo fris is en gebruiksvriendelijk achter bij de behoefte aan bovendien mag je fouten maken omdat de biefstukken en vleselijke liefde spelregels je ook na omwegen tot de eind om pas aan te sluiten bij de streep leiden drang naar kennis de zesde of voorlaatste van mallows zeven motiverende agents hoewel een aantal individuen moet haar op kernen zinsdelen de tweede plaats zetten geobsedeerd als de mens is door de behoefte aan veiligheid en bepalingen de nood aan filosofie en het zoeken naar antwoorden en ordening taal ontleden is het uitgangspunt van de methode van de de mens ontleden craen is de zinsontleding uit de traditionele nederlandse spraakkunst de praktische benadering uit rijpma schuringa en een spel met de zin sommige inzichten uit vindevogel taal structuren worden opgedeeld in kernen en toevoegingen in kernen en zinsdelen of gelukkig is er sinds kort een produkt op de bepalingen taalmarkt een leerplan nvdr dat zinsontle ding ook voor quasi primaire geesten aan centraal staat het begrip kern aan weers trekkelijk maakt de dubbele lus van piet zijden waarvan kunnen voorkomen zinsde van de craen binnen het officieel gesubsi len of bepalingen de kern bevat de kernin dieerd onderwijs van steden en gemeen formatie binnen een structuur van de ten het derde net als het ware liggen van craen presenteert zelf een aantal voorbeel de craens strikken klaar om in het derde en den waaruit een keuze waarin de kern is vierde jaar secundair onderwijs uitgezet te onderstreept worden sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang mn 32 1 een heel groot hei kernen 2 onder de r g 3 het water dat uit de zee kwam het axioma dat een kern kerninformatie 4 goed etfia en drinken bevat is wellicht te semantisch subjectief 5 jan zei dat hij ook ging en de omschrijving dat de kern alle omrin gende functies regeert te deductief maar behalve in zin 2 kan elk van de zinnen tot een reeks goed en cyclisch gekozen voor een kern of tot nevengeschikte kernen beelden moet het herkennen van kernen tot worden herleid die kern schraagt toevoe een spel maken hierbij mag nogmaals aan gingen d w z een werkwoordelijke kern gestreept dat fouten mogen wie in voor kan omringd zijn door zinsdelen een niet beeld 1 van groot de kern maakt komt met werkwoordelijke kern staat centraal bij de dubbele lus vanzelf tot de slotsom dat voorbepalingen en of nabepalingen zo dit woord de kern is van een andere struc is er alleen in voorbeeld 5 sprake van een tuur werkwoordelijke kern maar zit er in de voorbeelden 3 en 5 een werkwoordelijke met een parafrase op f scott fitzgerald dat kern in de nabepaling of in een volgend verbs make the sentences move or freeze zinsdeel kan de leraar een aantal zins kernmodellen opstellen waarbij de werkwoordelijke voor de spelleider de leraar ligt de taak varianten voorop staan een min of meer weggelegd de gebruiker of speler de leer volledige voorbeeldenlijst ling een houvast te bieden bij de vraag wat een kern is 1 qg toch imperatief 2 hij bopf zeker persoonsvorm 3 hij zai het w inf of veelvoud aan inf wellicht za zj het blijven gyp hij loft het gemaakt pv 4 5 hij het gevraagd hebben pv vd inf 6 4breekthet f pv afgescheiden deel van een samenge steld scheidbaar ww hij tge er een broekje aan doos w niet ww aanvulling die samen een ww uitdrukking vormen het li david pv van een koppelww noodz aanvulling gezegde voorheen niet ww deel van het gezegde of predikaatsnomen in de dub bele lus wordt dit model afzonderlijk gestrikt 9 bang van die bliksem adjectief of vd als deel van een bevangen in een web verzwegen ww kern 10 om te huren infinitief doorlopend winnen ontleden bij bovenstaande werkwoordelijke zinskernen horen bij 7 en 8 ook combinaties met 3 t e m 5 22e jaargang nummer 1 sept 0kt 1992 33 i fag s ook kunnen zinnen die bestaan uit geiso de niet werkwoordelijke varianten treden leerde woorden b v maar nee boven op in zinnen zonder werkwoordelijke kern achteruits als kernen worden aangezien in zinsdelen en in voor en nabepalingen hoewel het eerder toevoegingen bij ontbre een overzicht kende of verzwegen werkwoordelijke zins kernen zijn a de substantivistische kern 1 de tafel lidwoord kern 2 de houten tafel voorbepaling kern 3 een fim melk lidwoord kern nabepaling de afg in de eetkamer de stoel die bij hefraam staat een frui als die van jou 4 de baden of de messen nevengeschikte kernen 5 twee kilometer lang voorbepaling kern van een voorbep adj bijw kern bovenstaande kernen met eventuele voor het is dan ook best ze niet in de begrippen bepalingen kunnen worden voorafgegaan reeks kern zinsdeel voorbepaling nabepa door voegwoorden ook andere dan de ling op te nemen hoewel een discussie louter nevenschikkende of voorzetsels over die rol best aardig kan zijn in voorbeel b v voor de tafel als de tafel deze den als en of die geniet altijd van een verbindingswoorden spelen een aparte rol opdat zin b de adjectiefskem bijwoordelijke kern heel hoog voorbepaling kern twee meter hoo4 hoog in de lucht kern nabepaling aqqg als een foren zo hoos als het oog maar reiken kan 3 heel adembenemend hoog voorbepaling kern van een voorbep adj bijw kern 4 hog en droog nevengeschikte kernen omdat vooral in het vreemde talenonder als in vooral meisjes hoofdzakelijk jongens richt het onderscheid tussen adjectief en ook zulke lieden en dat van formeel bij bijwoord van groot belang is blijft het m i woordelijke nabepalingen bij dergelijke ker absoluut noodzakelijk de bepalingen bij de nen als in die hond daar kunnen korte substantivistische kern bijvoe glijk te noe gespreksstof vormen men en die bij de adjectiefskern en bij woordelijke kern bijwoordelijk het uitzon in de praktijk moeten bovenstaande kern derlijke geval van formeel bijwoordelijke modellen voldoende houvast bieden om voorbepalingen bij substantivistische kernen ieder die het spel wil moet spelen de kern sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang mn 34 wa 4 at jf y y a van een taalstructuur te laten herkennen en lijke voor of nabepaling zou noemen benoemen vereenvoudigd is een kern hoewel zij zich vaker wel dan niet bij immers werkwoordelijk eventueel met als woordelijk aandient noodzakelijk aangevoelde aanvullingen tot slot is er de dubbelfunctie een een substantief of als substantief gebruikt zinsdeel dat tweemaal optreedt de ene ander woord een adjectief of een bijwoord iffier als vrij holle gedaante b v yet schijnt hij wees erop de andere keer als een werkwoordelijke kern met zinsdelen zinsdelen b v ng schijnt dat de oorlog voor de deur staaf hij wees fe2q bij een werkwoordelijke kern horen meest wij toch geen voorbarige conclusie s al nsdelen moesten trekken het onderwerp is zo nauw met de werkwoordelijke kern verbonden dat het er als het ware een geheel mee vormt voor en nabepaungen in een andere vorm van taalbeschou wing hoor je het onderwerp wel eens de jonge zinsontleder herkent voor en of thema noemen en de werkwoordelijke nabepalingen als voorafgaande aan of vol kern bericht b v de wipel valt gende op een niet werkwoordelijke kern het lijdend voorwerp is even nauw bij een substantief een adjectief of bijwoord of de werkwoordelijke kern betrokken woorden die doorslaggevende kenmerken wordt het niet tot onderwerp in de pas van die drie woordsoorten vertonen de sieve zin b v zij eet een appel een niet werkwoordelijke kern staat in een zins appel wordt gegeten deel een 0 lv of in een volgende ana het gezegde hoort onverbrekelijk bij de lysestap in een voor of nabepaling dit is koppelwerkwoordkern dan de reden waarom de bepaling van het voorzetselvoorwerp zinsdeel na gesteldheid met haar bijvoeglijk karakter werkwoord vast voorzetsel b v luiste toch geen voor of nabepaling is zij is een ren naar de vogels noem ik graag een zinsdeel en kern of kernbevattend b v ik wat onbehouwen lijdend voorwerp noem hem wig sloom als altijd staarde hij b v hij bespiedt de vogels hij bert me aan naar de vogels het voorzetsel voorwerp zonder vast uit de voorbeelden 1 5 en 1 4 bij de voorzetsel iets in iets beu zijn is even twee soorten niet werkwoordelijke kernen typisch van de voorwerpenfamilie b v blijkt dat voor en nabepalingen diverse vor zij haat het werk zij is baarlyeds moe men kunnen aannemen een lidwoord een het handelend voorwerp uit de pas adjectief een substantief een voorzetsel sieve zin is onderwerp in de actieve dus groep een zin met werkwoordelijke kern quasi deel van de werkwoordelijke kern een voegwoordgroep een telwoord een het meewerkend voorwerp is de aan bijwoord een woordgroep of voor betrokkene in de zin voorts zijn er de bijwoordelijke bepa lingen de verb modifiers bij uitstek weg met het zinsdeelstuk die de betekenis van de inhoud van de werkwoordelijke kern wijzigen d w z in de aanloop bij dit stuk over de dubbele lus nader bepalen versterken afzwakken ben ik sommige begrippen en omschrijvin ontkennen gen uit de weg gegaan en heb ik me vast dan is er ook de bepaling van gesteld gebeten in andere deze klaarblijkelijke wille heid die ik liever gewoon maar bijvoeg keur dient tussendoor even verantwoord mn 22e jaargang nummer 1 sept oki 1992 35 ivo t n 1 g a tijdens bijeenkomsten met collega s begrippen die de dubbele lus niet nodig gesprekken met piet van de craen en uit heeft om de zin te strikken zijn werkwoor de klassepraktijk blijkt dat wij nog steeds delijk geheel dat zijn gewoonweg kernen niet dezelfde taal spreken ik heb dan ook vgl de kernmodellen woordgroep hoe voorlog enkele begrippen op een rij willen wel ik zelf voorzetselgrcep en voegwoord zetten de dubbele lus is mijn naam voor groep heb gebruikt maar dan alleen als een aanpak van zinsontleding die tijdens alchimist onder alchimisten woordgroepen bijeenkomsten van stuur en werkgroepen zijn zinsdelen voorbepalingen of nabepalin nederlands door piet van de craen werd gen of gewoon zinnen het begrip slaat op gesuggereerd en opgenomen in het leer teveel en is verwarrend en om zeker niet plan nederlands voor het derde net twee te vergeten het afschuwelijke zinsdeelstuk de graad secundair ai is de methode dat zelfs bij academici neerlandici als piet speels als een ganzenbordspel of een dub van de craen misbruikt wordt is het trou bel speelgoedtreinencircuit toch dienen wens niet minder verwarrend een kind of bepaalde begrippen uit het basisonderwijs academicus te vertellen dat een bepaling via de middenscholen als fundament aan ook zinsdelen kan bevatten dan te moeten gedragen zeggen dat een zinsdeelstuk zinsdelen bevat wat mij betreft mogen ook bijstel zo n begrip is een begrip als kern waarbij ling en predikatieve toevoeging gewoon ik wat uitgebreider omschrijvingen en voor nabepalingen gaan heten en heten hoofd beelden moest geven omdat niet iedere of rompzinnen en bijzinnen gewoon zin leraar of leerling van huis uit hiermee ver zinsdeel of bepaling trouwd is daarentegen heb ik nagelaten de zoals verder blijken mag staan tussen formele aspecten van de zinsdelen nog droom en daad nog steeds praktische eens in de verf te zetten omdat in de laat bezwaren ste decennia vorm en plaatskenmerken van die zinsdelen toch zeker al in de mid denscholen de nodige aandacht hebben gekregen ook de voor en nabepalingen hoe je de dubbele lus speelt die wel eens namen kregen als vooropge plaatste of achteropgeplaatste bijvoeglijke bepaling of ondergeschikte bijwoordelijke men neme een taalfragment dat neerge bepaling komen al redelijk door uit diezelf schreven van hoofdletter tot punt loopt tot de mid denscholen vraag of uitroe pteken kan ook de spellei der maakt zich absoluut geen zorgen over wel du rf ik pleiten voor een inkri mping van hoe kort lang simpel of moeilijk die zin is of ons jargon bij de dubbele lus volstaan lijkt de enige voorwaarde is dat de zin op begrippen als zin kern zinsdelen met het spelmoment als brok taal relevant is op hun namen voorbepaling en nabepaling een schoolbord kan nooit staan jan reist de namen van de woordsoorten kunnen naar venlo als een leerling pas heeft gefluis ondersteunend of inzichtelijk gehandhaafd terd of geroepen hebben jullie niet gezien eerder als middel vgl vreemde talen dan hoe die man in zijn blootje over de muur als doel dit laatste moet trouwens voor de daar geklauterd is hele zinsontleding gelden waarbij ik voor dan tovert de leraar de dubbele lus uit zijn uitloop op mijn besluiten nl dat de dubbele hoed of hij neemt het dubbele ganzenbord lus lestijdbesparend werkt niet anger gel uit de doos of pint de rails van het dubbele soleerde lesuren eist en bovendien minder speelgoedtreinencircuit aan elkaar in elk snel vergeten wordt geval moet het er zowat als volgt uitzien sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang mn 36 s 2 links werkwoordelijke kern met zinsdelen zoek het lijdend voorwerp rechts niet werkwoordelijke kern met voor zoek het handelend voorwerp passieve en of nabepalingen zin zoek het voorzetsel voorwerp dit ganzenbord deze rails van de dubbele zoek het meewerkend voorwerp lus wil len met de vrije hand getekend wel zoek de bijwoordelijke bepaling en eens organische vormen aannemen een zoek de bepaling van gesteldheid stel longen bijvoorbeeld hoewel vijftienjari is de linkerlus af nee gen mag het tot obsceniteit geneigd zijn dan wellicht m oet je opnieuw de voor veel hangt dus van de leraar af gaande vragen overlopen of vormt de bij het vertrekpunt bij af midden onder rest een uitbreiding bij een al eerder vertrekt de zoektocht met de vraag naar de benoemd zinsdeel met voorlopig karak kern van de structuur van de zin is die ter en heb je te maken met een dubbel kern zoals meestal een werkwoordelijke functie kern dan wordt de linkerlus doorlopen nu moet elk zinsdeel gevonden zijn met vragen naar de aard van de kern en heb je te maken met nevengeschikte vragen naar de zinsdelen bij die kern en zinnen a d h v nevenschikkende voeg wel als volgt woorden tussen werkwoordelijke ker nen dan ga je voor elke werkwoordelij isoleer de verbindingswoorden voorzet ke kern op dezelfde manier tewerk de sels en voegwoorden en bespreek de eerste vraag die naar de verbindings verbanden die ze uitdrukken woorden is dus van erg groot belang is de kern werkwoorde lijk ja zoek het onderwerp in elk geval ga je bij nevenschikking heeft de kern aanvullingen welke cyclisch door de linkerlus als je geen bevat de kern een koppelwerkwoord nevengeschikte kernen meer hebt als dus ja al je zinsdelen benoemd zijn d an heb je de zoek het gezegde zin ontleed nu kan het dat je je nog vragen nee stelt bij onontgonnen gebieden vooral bij mn 22e jaargang nummer 1 sept 0kt 1992 37 langere zinsdelen die zelf nog werkwoorde van een zin mee aantonen elke zin zelfs lijke kernen bevatten een zeer lange bevat meestal slechts een onderwerp een werkwoordelijke kern een voor de niet werkwoordelijke kern door of enkele voorwerpen en bepaling en lopen we de rechterlus d w z een onderwerp of thema en wat daarover gezegd wordt het klassieke voorzetsels en voegwoorden zijn geiso gezegde of predikaat dat het bericht van leerd we staan even stil bij nevenschik de zin vormt elke zin is na ontleding dus king en onderschikking tussen werk eenvoudig hij vormt een mededeling een woordelijke en niet werkwoordelijke uitroep of een vraag die laatste vorm leidt kernen ons gelukkig weg van de notie als zou zoek cyclisch binnen elk zinsdeel en taal slechts uit berichten bestaan en brengt opnieuw cyclisch later binnen elke ons bij de taalgebruiker de mens die taal voor en nabepaling de niet werkwoor hanteert om vragen te stellen om te den delijke kern ken is die kern substantief adjectief bij woord ondanks alle gesofistikeerde tuigen die de duid de voorbepaling en aan mens heeft vervaardigd ondanks de een duid de nabepaling en aan voud van zijn taalstructuren klinkt precies maak zeker onderscheid tussen bij in zijn taal het menselijk gebrek ajn voeglijke bepaling en bijwoordelijke onmacht om uit de duisternis te treden een bepaling diepgaand taalonderzoek van taalgeleer is alles zinsdelen en voor en nabepa den van taalkunstenaars en taalfilosofes lingen volledig ontleed van een chomsky van een conceptual nee wellicht bevat een nabepaling een artist als joseph kosuth vermag mis werkwoordelijke kern en moet je schien ooit wat meer licht te brengen van opnieuw door de linkerlus de craens vereenvoudiging van de ontle ding van de nederlandse zin moge voor probeert u eens enkele zinnen zo te strik toekomstige vorsers een eerste stap bete ken is het na enkele keren nog moeilijk de kenen voorlopig blijft het nog luceberti werkwijze uit het hoofd te volgen elke aans aanmodderen ik citeer een 45 jaar kruiswoordraadselaar weet wel beter oud gedicht uit het hoofd ik heb daarom de zin gestrikt de taal in haar schoonheid opgezocht en gemerkt dat zij niet meer menselijks had elke zin laat zich in de dubbele lus strikken dan de spraakgebreken in brieven naar piet van de cram heb ik van de schaduw het zelfs met opzettelijke fouten moeten toegeven in een klad voor dit artikel mocht of is het ik het met een aantal periodes met inge wikkelde zinsbouw nog eens illustreren dan die van het oorverdovend zonlicht geen nederlandse zin is tegen de lus bestand sneller en gelxuiksvmendelijker lucebert en met hem schrijvers in het alge beschrijft zij de samenhangende structuren meen verdienen beter uit het hoofd geci van de nederlandse taal teerd te worden maar voorbij mijn raamt trekt a a gent nu al drie maanden een uiteraard kan je er de hierarchische bouw muur van lawaai op met een nieuwbouwtri sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang mi 38 bone van 185 miljoen en voorbij de wand de lezer met praktijk voor de klas durf ik uit achter mij citeert een minister nonsens over te dagen de basisbegrippen en het dubbe kroaten bosniers en de in het vroegere le lusmodel voor de klas uit te testen stelt joegoslavie woonachtige moslims en dat u hun de kern gerust als een ruggegraat of uit dossiers waarin ook taal nog altijd de schedel voor of als een kapstok of een allesomvattende verwarren speelt of hoe boomstam en de zinsdelen of de voor wij elk taalgebruik zeker niet op de eerste en of nabepalingen als pezen met spieren plaats als in dit artikel moeten beschouwen kleren met naden zomen en ritsen of tak maar wel vanuit de onmacht van de ken met bladeren en fruit en de hierarchie taal gebruiker allemaal lost languages in een zin wordt meteen duidelijk het vgl the lost language of cranes van onderscheid tussen zgn enkelvoudige en david leavitt een heleboel autisme samengestelde zinnen kan van in het begin wegvallen en dat neemt heel wat vrees en begrijpelijke afkeer weg laat hen het ri nkelen van de bel de nederlandse zin toch strikken als de schoolbel het laatste lesuur neder in de knoop lands in het hoogste jaar afsluit is het niet voor de hand liggend dat elke leerling ondertussen al achttien en volwassen een na een tiental toch min of meer geisoleerde zin zelfs met de dubbele lus kan ontleden lesuren spraakkunst met de dubbele lus ondertussen werd hem wellicht helaas tussen september en december 1991 in wel verteld dat zinsdelen met zinskernen mijn drie klassen nederlands van het derde traditioneel bijzinnen worden genoemd jaar wiskunde latijn en wiskunde moder dat er bijvoeglijke en relatieve bijzinnen ne talen in het stedelijk atheneum wispel bestaan en heeft hij ook dikwijls het mislei berg leg ik de lezer graag wat vaststellin dende begrip hoofdzin gehoord gen voor een knappe kop zal desondanks toch een smaak voor analyse en concentratie heb de basiskennis uit de middenscholen be ben verworven die menigeen hem zal streek uitsluitend de zgn enkelvoudige zin benijden hij kan dit alles zelfs leuk hebben het her kennen van kernen werkwoordelij gevonden ke en niet werkwoordelijke vergde herha ling en re organisatie het voorstellen en niet iedereen heeft tot nog toe als die verwerven van de methode van de cram knappe kop zoveel aan af en toe een uurtje gebeurde a d h v doorlopende geschre spraakkunst ik durf dan ook pleiten voor ven teksten zakelijke actuele artikels i v m de dubbele lus in de middenschool in de thema s als taal en maatschappij de tek tweede graad en in de taalgerichte afdelin sten bevatten meer zgn samengestelde gen van de laatste graad in die laatste dan andere zinnen de jongelui hadden er twee jaar past m i een symbiose van de geen problemen mee dat zinsdelen ook speelse dubbele lusaanpak en de meer tra werkwoordelijke kernen bevatten of dat ditioneel inzichtelijke analyse want het zou een kernwoord ook een nabepaling met jammer zijn de toekomstige taalstudent de werkwoordelijke kern bevatte hoe raakte typisch formele zinsbouwkenmerken van de het dan toch in de knoop nederlandse taal te onthouden de plaats van de zinsdelen in de zgn bijzinnen bij vlak voor de decemberexamenperiode voorbeeld al was het maar om hem stilis kreeg ik achter uit de klas waar vaak kriti tisch bekwamer te maken sche zielen huizen de opmerking te ver mn 22e jaargang nummer 1 sept okt 1992 39 werken dat wat ik hun voorschotelde fout doende wat een slaagverhouding voor was wat ik onderwerp lijdend voorwerp of zinsontleding van 51 65 betekent wat mij bijvoeglijke ra bepaling noemde heette betreft niet echt miraculeus maar ver van omdat die functies een werkwoordelijke teleurstellend vergeleken bij voorgaande kern bevatten bijzin zo hadden zij het van jaargangen waar zij met een andere metho mijn collega latijn snel bekende ik mijn de a d h v waarnemingen en besluiten in fout en noemde dergelijke zinsdelen dan december wel zgn bijzinnen konden aan maar bijzin wat ik heel wat schoorvoeten duiden doch zeker niet benoemen der bijtrad was hun wens ook over hoofd zin te spreken maar het nut in dit geval in februari twee maanden later nemen wij van het algemeen der vakken gebiedt in de klas zinnen onder de loupe onder de hoofdmg ontleden van doorlopende tekst bij de decemberopgaven haalden zij een met beschouwingen wat zoveel betekent zin uit een nieuwe luister en leestekst door als de dubbele lus met ouderwetse theo de dubbele lus die zin luidde de weerzin retische onderbouw verstevigen later zal van een aantal antwerpenaren tegen de blijken dat ik de leer van de samengestel marokkaanse medemens wordt slechts de zin beter na niet meer dan tien lesuren geevenaard door hun fobie voor hollanders met de dubbele lus had moeten afsluiten die op zondagochtend tegen hun kathe de klassieke ontleding mag op het niveau draal plassen piet piryns van het derde jaar niet een rigoureuze het benoemen van de zinsdelen 0 pv remedie bestaat de dubbele lus bwb vd hv de bouw van het 0 met kern en nabepalingen en die van het hv met kern antecedent met relatieve bijzin leverde 51 voldoendes op tegen 17 onvol john groosman doendes van die laatsten verlieten er 3 de uiloftstraa 50 school of afdeling wegens algemeen onvol 9050 gent tuss door dt manie gaat werkwoordsfouten te lijft dt manie is een nieuwe algoritmische vouwkaart die vooral bedoeld is voor 15 tot 18 jarigen deze kaart is voor sommigen een instrument dat ondersteuning biedt bij twijfelge vallen en voor anderen een sluitende methode op woensdag 14 oktober van 15 tot 18 uur wordt dt manie in ten doorn voorgesteld aan leerkrachten hso en studenten uit lerarenopleidingen inschrijvingen bijscholings en vormingscentrum ten doorn zufdmoerstraaf 125 9900 eeklo tel 091 77 13 26 toestel 252 m aq y s 4 3 3 y s xk df r yau g s d ss r r2gx nsiz t 13 ss o r 3d j y a3s e y a ys a kd k y sy lf ias ss sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang nic