De hand in eigen boezem… Een beroepsvereniging voor leraren Nederlands

Publicatie datum: 1995-03-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 4
Pagina’s: 83-85

Documenten

83 geschud de hand in eigen boezem een beroepsvereniging voor leraren nederlands als het einde van de eeuw nadert blijkt het woordelijken van verenigingen en vaktijd de gewoonte te zijn om de hand in eigen schriften voor nederlands lerarenopleidin boezem te steken het zal wel niet toevallig gen en navormingsinstituten het is de zijn dat heel het onderwijs net nu aan her bedoeling dat ze na haar officiele stichting vorming toe is kranten en vaktijdschri ften wordt overgedragen aan leraren die de staan regelmatig bol van reacties op de leerkracht nederlands vertegenwoordigen eindtermen de lerarenopleiding voorstellen of die nu lesgee ft in het basis secundair voor een nieuwe spelling enz hoger of volwassenenonderwijs ook verenigingen en vaktijdschri ften voor wat is het belang van zo n beroepsvereni nederlands zijn op dit ogenblik aan het eva ging op de eerste plaats kunnen we niet lueren zo hebben bijna alle verenigingen in om de buitensporige taakbelasting heen vlaanderen en nederland beslist om samen mark van bavel hee ft dit duidelijk aange de federatie het schoolvak nederlands te toond in zijn pleidooi voor een vlaamse vormen de idee die hierachter schuilgaat beroepsvereniging leraren nederlands op is dat ze meer kunnen bereiken door hsn 8 in leuven 8 10 95 naast het feit samenwerking de lezers van vonk zijn hier dat minder uren per klas leiden tot meer van al getuige geweest door het aanbod klassen en dus meer werk om aan de van de vraagbaak nederlands in het vorige noodzakelijke uren te komen wordt de nummer zo n koepelvereniging wil dus iets nadruk in het onderwijs nederlands hoe meer bieden namelijk datgene waar een langer hoe meer gelegd op kwalitatief les individuele vereniging niet aan toekomt op geven het toepassen van strategieen die voorwaarde dat de eigenheid van de indivi de voorbereiding de uitvoering en de evalu duele vereniging niet in het gedrang komt atie beklemtonen of het laten leren van leerlingen uit hun fouten door klassikale of onlangs is er in vlaanderen een nieuw ini individuele oefeningen op verbeterde taken tiatief genomen een beroepsvereniging slorpen terecht meer en meer onze aan voor leraren nederlands die koepelvereni dacht op geef toe niet onmiddellijk tijdbe ging wordt nu nog gedragen door verant sparende lessen maart april 1995 nummer 4 24e jaargang nm 84 bovendien doen in afwachting van de reme beroepsvereniging dus von wil zich daar dierende taakleraren voor het secundair entegen vooral vakdidactisch blijven pro fi le onderwijs toch al verschil lende remedieren ren en zich uitspreken over kwesties als de werkvormen hun intrede in de lessen we spellingvernieuwing vonk 24 2 beroeps hoeven ons niet af te vragen waar d ie werk onderwijs vonk 24 3 en nt2 te verschij vormen het best tot hun recht komen nen in vonk 24 5 von geschud is daar als toemaatje kunnen we nog even denken voor de aangewezen rubriek bovendien aan de vakoverschrijdende eindtermen wil von ook ondersteuning geven aan de zoals leren leren milieu educatie opvoe beroepsvereniging en wel vanuit de von ding tot burgerzin die toch mooi aansluiten visie die in een volgend von geschud nog bij inderdaad uitvoerig aan bod komt het zal ook wel geen toeval zijn dat juist de leraren nederlands tot de uitverkorenen indien u interesse hebt voor de beroeps behoren om beleidsfuncties te vervullen vereniging kunt u contact opnemen met om coordinatietaken te verrichten om cul mark van bavel die de beroepsvereniging turele uitstappen te organiseren en begelei in oprichting kort schetst in onderstaande den kortom om allerlei initiatieven of ver tekst meer informatie over de werking van antwoordelijkheden te nemen von krijgt u op het von secretariaat als we dit alles op een rijtje zetten vinden wilfried de hert we dat er best wel iemand mag opstaan voorzitter om aan die voortschrijdende taakbelasting louis janssenslaan 40 ruchtbaarheid te geven een taak voor de 21w deurne er is in vlaanderen een beroepsvereniging in de maak voor al wie onderwijs nederlands verstrekt van kleuter tot hoger en volwassenenonderw js de aanzet daartoe werd in het najaar van 1994 gegeven op de conferentie het schoolvak nederlands in leuven een ruime groep waarin op dit ogenblik nog niet alle geledingen van de vakverenigingen nederlands de lerarenopleidingen de navormingscentra de inspectie en de begeleiding vertegenwoordigd zijn is vanuit een persoonlijk engagement bezig als denkgroep het ini tiatief vorm te geven zo wordt onder meer gewerkt aan een intentieverklaring en een visietekst door rita rymenans jenny van hoey frans daems wilfried de hert hugo de jonghe ludo frateur joris gerits michael goethals marc maes ronald soetaert ludo sollie mark van bavel johan van iseghem frans zwitserlood deze mededeling die in alle vakbladen verschijnt wil belangstellenden kort informeren over de doelen de opstelling het uitgangspunt en de stappen die de denkgroep voor ogen staan doelstelling de vereniging wil een forum zijn van alerte leraren die als groep met een stem spreken in aangelegenheden die hun vak en hun functioneren raken dat kan onder meer gaan over wegen naar optimale professionalisering en over standpunten in verband met het belang van het nederlands in de lerarenopleiding wat de concrete doelen betreft is onder meer te denken aan belangenbehartiging tegenover het beleid coordinatie van activiteiten van deelnemende verenigingen vgi 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 85 ondersteuning van die activiteiten het initieren van aanvullende activiteiten opstewung de vereniging wil opkomen voor de leraren nederlands in hun klas en in hun school ze wil waken over de belangen van het vak zonder zich daarbij syndicaal op te stellen ze stelt zich netoverschrldend op en gaat daarbij pragmatisch op zoek naar gemeenschap pelijke belangen de vereniging zal de bestaande verenigingen nederlands overkoepelen wie lid is van een vakvereniging wordt automatisch lid van de koepel de overkoepelende groep wil meer te bieden hebben dan de afzonderlijke verenigingen de vereniging zal niet alleen zorgen voor contacten met het beleid maar ook met nederlandse zusterverenigingen de nederlandse taalunie de op te richten nederlands vlaamse federatie het schoolvak nederlands stappen om een stem te krijgen in de discussie over haar bealngen moet de vereniging uitgaan van wat aan de basis leeft en moet ze een juist beeld hebben van het profiel van de lera ren en van hun opdracht in en buiten de school dat moet leiden tot een visietekst en een intentieverklaring met die visietekst en die intentieverklaring gaat de verruimde denkgroep nog voor de herfstvakantie naar de basis dat gebeurt in de vorm van een congres waarop beide tek sten ter goedkeuring amendering worden voorgesteld op basis van die teksten heeft dan korte ti later een tweede congres plaats waarop de vereniging wordt opgericht wij houden u op de hoogte wie verder mee wil werken kan zich nu meteen melden bij mark van bavel scherpenberg 26 2390 westmalle te 031312 16 40 t u s s e m d o o r geintegreerde proef na een jaar zoeken bereiken directieleden leerkrachten en externe juryleden met hun bijna de eindmeet van de eerste geintegreerde proef hoe hebben bso en leerlingen tso richtingen deze proef concreet ingevuld en georganiseerd wat zijn de ervaren voordelen en moeilijkheden op dinsdag 16 mei 1995 van 19 tot 22 uur vindt op de uia een debat avond plaats met getuigenissen uit de basis en reflectie door het beleid inlichtingen en inschrijvingen uia cbl universiteitsplein 1 2610 wilrijk tel 03 820 29 60 maart april 1995 nummer 4 24e jaargang n m