De hutten van avontuur

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 4
Pagina’s: 19-27

Documenten

mieke godschalk meeth scherphui s ko lo b 0 ontdekkend ieren de hutten van avontuur wat leren kinderen in de hutten van avontuur wat biedt het werken met de hutten aan mogelijkheden voor integratie mieke godschalk bakker en meeth scherphuis beiden lerares didactiek methodiek aan de rijksopleiding voor kleuterleidsters in alkmaar geven een beschrijving van het doel en de inrichting van een hut en hoe kinderen er ontdekkingen in doen ontdekkend leren als vorm van open onderwijs juf juf mag ik in de hut aardappels zal ik ze gaan koken spijkers heeft wat wil je dan gaan doen pappa ook nou verwegen natuurlijk dan legt hij voorzichtig steentje voor steentje in en daar gaat stijn in de weeghut stijn is vier jaar de bakjes van de weegschaal hij haalt steeds om en speelt in z n eentje met de balansweegschaal en om alle steentjes er weer uit doet nu alle hij is pas op school en heeft nog nooit in deze aardappels in een bakje en ontdekt he wat gaat ontdekhoek gespeeld op n grote tafel die afge er nu gebeuren dat t volle bakje naar beneden scheiden is met een kast en een schermpje staat gaat en zegt dat is laag en dat is hoog de balansweegschaal daarnaast binnen handbe dit spel van stijn kunnen we plaatsen in de eerste reik voor stijn staan allemaal gelijke bakjes die fase namelijk het vrije experimenteren in de vol gevuld zijn met verschillende materialen zoals gende fase probeert de leidster de ervaringen te steentjes aardappels schelpen spijkers knikkers ordenen en meer structuur aan te brengen in de dotjes watten bolletjes wol enz hoek het is heel belangrijk dat het kind ruim zo n ontdekhoek is een afgeschermd deel van de schoots de tijd krijgt in de eerste fase te vertoe klas gang of andere plek in de school waarin het ven immers het zelf experimenteren uitproberen kind zich veilig kan voelen en waar de ruimte zo en aanrommelen vormen de basis voor het ont is ingedeeld en ingericht dat de kleuter uitgelokt dekken van structuren verbanden overeenkom wordt tot vrije exploratie het duurt dan ook sten en verschillen om zo te komen tot begrijpen niet lang of het kind is volop bezig met het on van een bepaald gebied van de wereld derzoeken van de materialen dit is n schelp er zit geen slak meer in oh die 19 op en ond er w ij s hem ingewikkelde wereld van mensen din gen en dieren wordt geordend en geduid en hij het jonge kind maakt een ontdekkingstocht door zich daarin een weg leert zoeken zijn wereld dit is een concreet aanschouwelijke uit deze doelstelling komt naar voren dat de taak wereld een meer open vorm van onderwijs wil van de leerkracht in het onderwijs aan kinderen proberen om het kind deze ontdekkingstocht is b i nnen de school te laten voortze tt en dit maakt samen met het kind situaties te creeren waarin het noodzakelijk dat we situaties scheppen die het kind nieuwe gebieden en aspecten van de nauw verband houden met zijn haar concrete wereld ontmoet ter verwerving van kennis leefwereld dan kan er sprake zijn van effectief le vaardigheden en attituden ren het kind helpen zichzelf te ontdekken in rela ons inziens biedt het huidige onderwijs in het tie tot die wereld algemeen te weinig mogelijkheden dit functio het kind helpen haar zijn ervaringen te verwer neert vaak vooral als een voederproces terwijl ken te ordenen te structureren in verbanden de eigen levenssituatie voor een groot deel buiten te plaatsen beschouwing blijft het kind toerusten om meer en meer op eigen in een meer open vorm van onderwijs stelt het kracht de orientatie voort te zetten en in die k i nd haar zijn eigen problemen waarvoor het wereld naar eigen mogelijkheden te functione zelf oplossingen zoekt het kind bepaalt ook zelf ren wat het gaat doen de leerinhouden worden door de leerkracht en het kind samen vastgesteld er vanuit deze achtergronden en doelstellingen om wordt een natuurlijke opvoedingssituatie gecre trent onderwijs aan kinderen kiezen wij voor een eerd het kind heeft een actieve rol het gaat meer open leersituatie in de basisschool zo n si interactie aan met de wereld bij deze vorm van tuatie is mogelijk te creeren door middel van de onderwijs is de evaluatie voornamelijk procesge hutten van avontuur richt h oe k en e n hu tte n doelstellingen in deze visie past de doelstelling zoals die gefor vanuit de bewaarschool met kinderen in school muleerd is door de innovatiecommissie basison bankjes en allemaal hetzelfde blokkendoosje van derwijs icb z fr bel voor zich ijverig proberend de opdracht hierin wordt ingegaan op het ontstaan van het uit te voeren die juf stelde groeit langzamer wereldbeeld van het kind eerst is die wereld hand mede onder invloed van de ontwikkelings open en in zekere zin onbepaald zonder vaste psychologie een vrijere speelsfeer op de bewaar normen en vaste betekenissen maar wel met be school de overgang naar het huidige schooltype paalde gewoontes het kind neemt de wereld in manifesteert zich ook in de naam kleuter zich op en zo ontstaat er een voorlopig wereld school hier mogen kleuters vrij kiezen waarmee beeld die wereld vraagt om zinverlening en be ze willen spelen er verschijnt n poppenhoek n teken isgeving blokkenhoek een leeshoekje een kleihoek en als functie van de school wordt het helpen bij dergelijke in 1983 zullen kleuterschool en lagere het verkrijgen van inzicht of kijk op de wereld school samengaan in de vorm van de basis genoemd waarbij het onderwijs erop gericht school met het oog op deze integratie moet er dient te zijn het kind geschikt te maken om te le nu daadwerkelijk iets aan een goede overgang van ven en te werken in deze snel veranderende we de speelklassen van de kleuters naar de leerklas reld sen van de lagere schoolkinderen gedaan worden deze doelstelling luidt als volgt met het inrichten van een ander type hoeken het geheel van bemoeienissen door de school naast de reeds bestaande waarin meer structuur waardoor spontane of gewekte vragen van het is aangebracht waarbij het kind door concreet kind betreffende samenleving cultuur en natuur handelen met materialen ingeleid wordt in de worden beluisterd en waarbij door de begeleiding meer abstracte denkwereld van het lager onder van het vragende kind in de richting van correcte wijs kan deze integratie op een meer speelse ma antwoorden op het niveau van het kind de voor nier verlopen deze manier van werken vinde n 20 wij beter aansluiten bij de eigenheid van het jon opdoen zij hij zal dan ook weten wat de kinde ge kind dan het gebruik van speelwerkbladen ter ren er spelenderwijs mee kunnen ontdekken voorbereiding van de lagere school de leerkracht zal afwisselend aanbiedende vra deze hutten van avontuur kunnen op verschillen gende en uitnodigende werkvormen moeten toe de manieren in de basisschool toegepast worden passen om het kind juist te begeleiden het bege zo kunnen er in een klas een a twee hutten inge leiden is vooral procesgericht de leerkracht moet richt worden als uitbreiding van eventueel reeds een beroep doen op het divergente denken van bestaande hoeken ook kunnen er in verschillen het kind dat wil zeggen dat zij hij appelleert aan de klaslokalen gangen en aula een aantal hutten het denken dat gericht is op het vinden van eigen ingericht worden waarin de kinderen elke dag ge oplossingen niet vastliggend niet gebonden aan durende een bepaalde tijd kunnen werken de een strak systeem leerkrachten begeleiden dan elk een aantal hut hiernaast is het belangrijk het weergeven van de ten waarin kinderen van verschillende klassen ervaringen te stimuleren dit kan in de vorm van kunnen zitten een gesprek een grafische weergave enz er zijn scholen waar dagelijks kinderen van zowel de kleuter als de lagere school gedurende een be kinderen en de hu t paalde tijd ongeveer een uur in deze hutten ook voor de kinderen heeft deze wijze van wer bezig zijn ken consequenties in de hut waarin kinderen van verschillende leeftijden samen of naast elkaar be de taak van de leerkrach t zig zijn heerst een volstrekt ander sociaal klimaat deze manier van werken heeft voor de leerkrach dan in de traditionele klassesituatie het is onze ten de volgende consequenties zij moeten een overtuiging dat we het kind met deze sociale er pedagogisch klimaat scheppen waarin zowel de varingen beter voorbereiden op het leven in de kleuter van vier jaar als het lagere schoolkind zich huidige gecompliceerde samenleving prettig kan voelen door de vrijheid van handelen in de hutten be de inrichting van deze hutten zal in gezamenlijk leeft het kind een grotere werkvreugde wordt overleg bepaald moeten worden om zo te zorgen zelfstandiger en ontwikkelt verantwoordelijk dat er voldoende exploreermogelijkheden aanwe heidsgevoel op ongedwongen wijze zig zijn voor elk kind in de hutten worden de kinderen gestimuleerd deze manier van werken vereist dat elke leer om te verwoorden waarmee ze bezig zijn het kracht het kind op een zelfde wijze begeleidt verbale overleg tussen de kinderen onderling is waarbij veel initiatief wordt overgelaten aan het een belangrijk aspect van het werken volgens dit kind het moet zelfstandig leren handelen hier systeem hieruit volgt dat de kinderen moeten zal dus een gezamenlijk standpunt over ingeno nadenken over het onder woorden brengen van men dienen te worden alle leerkrachten zullen hun ervaringen ze moeten leren luisteren naar el een overzicht moeten hebben ove r de ontdekkin kaar naast het verbale overleg en eventuele ver gen die kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen bale opdrachten van de leerkracht kan er ge doen in de verschillende hu tt en werkt worden met opdrachtkaarten voor jonge met het doorbreken van het klasseverband gedu kinderen kunnen deze opdrachtkaarten met be hulp van concrete symbolen gemaakt worden rende het spelen in de hutten krijgen de leer krachten meer inzicht in het ontwikkelingsver terwijl voor de oudere kinderen geschreven tek loop van kinderen in de verschillende leeftijden sten gehanteerd kunnen worden deze werkwijze verlangt een observatiesysteem bovendien krijgt het kind bij deze wijze van wer dat door alle betrokken leerkrachten gehanteerd ken volop de gelegenheid zich in zijn totaliteit te wordt op grond van observatiegegevens kan de ontwikkelen leerkracht het didactisch milieu bijstellen en zo zorgen voor een opklimming in moeilijkheid motivatie en lere n de leerkracht behoort een gedrag te vertonen aan het werken met deze hutten is een groot waarbij zij hij veel initiatief en vrijheid aan de aantal vooronderstellingen verbonden met be kinderen laat en hierop inspeelt trekking tot motivatie en leren om de mogelijkheden van het materiaal te leren kinderen hebben een aangeboren nieuwsgie kennen moet de leerkracht er zelf ervaringen mee righeid 21 het kind vertoont een natuurlijk exploratief met natuurlijke materialen als cement bakste gedrag als het niet bedreigd wordt nen enz actief exploreren in een rijke omgeving die het winkeltje hierin krijgen de kinderen de ge een grote reeks van manipuleerbare materialen legenheid om met diverse soorten materialen biedt vergemakkelijkt het leren van kinderen winkeltje te spelen hierbij valt te denken aan als het kind volledig opgaat in en plezier be de kruidenierswinkel de stoffenwinkel de leeft aan een activiteit vindt leren plaats fietsenwinkel en dergelijke men mag aannemen dat kinderen gaan leren het postkantoor hierin worden alle verrichtin als hun een aanzienlijke vrijheid wordt gebo gen die in een postkantoor plaatsvinden zo na den bij de keuze van materialen waarmee ze tuurgetrouw mogelijk nagespeeld willen werken en bij de keuze van de vragen de kookhut hierin maken de kinderen zelf ge waarmee ze bezig willen gaan met betrekking rechten klaar van zeer eenvoudig zoals vla tot die materialen flip tot meer ingewikkelde zoals brood bak kinderen leren en ontwikkelen zich intellec ken tueel in hun eigen tempo en in hun eigen stijl de meet en weeghut hierin worden alle moge lijke zaken gemeten en gewogen er worden hu tte n va n a vontuur in de praktij k gewichten en maten bepaald er wordt verge leken terwijl de uitkomsten in beeld gebracht onderwerpen voor de hutten van avontuur zijn worden legio de volgende kwamen wij het afgelopen jaar de weerhut hierin worden weer en wind ob op verschillende scholen tegen servaties gedaan en in beeld gebracht de drijf en zinkhut een hut waarin de kinde de spiegelhut een hut waarin de kinderen op ren op vele manieren en op verschillende ni vele manieren en op verschillende niveaus er veaus ervaringen kunnen opdoen met materia varingen kunnen opdoen met spiegelen len die drijven zinken en zweven de stroomhut hierin kunnen de kinderen de metsel bouwhut een hut waarin de kinde allerlei ervaringen opdoen met batterijen ren op allerlei manieren ervaringen kunnen op lampjes belletjes en draadjes doen met blokken planken en bouwkisten s c 22 de m eet e n w eeghu t relatie tussen hoeveelheid en gewicht als specifieke doelen bij het meten zijn onder an deze hut zullen we tenslotte wat nader uitwer dere te noemen het opdoen van ervaringen en je ken eigen maken van de volgende begrippen bij de orientatie in de wereld komt het kind in de wat betreft tijd seconde minuut kwartier eerste plaats door middel van lichamelijke erva uur en de relatie tijd en meetinstrumente n ringen in aanraking met evenwicht massa en ge wat betreft het ruimtelijk aspect lengte wicht later zal het kind gebruik gaan maken van breedte en de relaties in afstand en in grootte bepaalde basisbegrippen die hiermee samenhan wat betreft inhoud vol leeg meer minder gen waarin het al doende inzicht heeft verkre even veel te weinig te veel en de rela gen om deze orientatie op een bredere en syste ties inhoud hoogte inhoud diameter in matische wijze voort te zetten is het zeer zinvol houd hoeveelheid inhoud gewich t om in de basisschoolklas een meet en weeghut in wat betreft temperatuur stijgen dalen warm te richten in deze meet en weeghut kan het koud vriezen dooien ontdooien en de kind aan een veelheid van materiaal haar zijn relaties temperatuur kleding temperatuur kli basisbegrippen uitbreiden en het inzicht in struc maat temperatuur substantie turen van eigenschappen verd iepen als specifieke doelen bij het wegen zijn onder an inrichting van de hu t dere te noemen het opdoen van ervaringen en je het bereiken van deze specifieke doelstellingen is eigen maken van de volgende begrippen afhankelijk van de inrichting van de hut zwaar zwaarder zwaarst de hut kan gezien worden als de leerinhoud licht lichter lichtst waarmee het kind interactie kan aangaan waar meer minde r door het tot leren komt er is een basis uitrusting even zwaa r even licht even vee l en daarnaast zijn er allerlei materialen aanwezig en van de vo l ge nde r elat i es die aangevuld of gewijzigd kunnen worden hier relatie tus sen s ubstantie en g e w i ch t onder volgt een lijst met basismaterialen en ge relat i e tus sen soort weegschaal en het wege n bruiksmaterialen voor de meet en weeghut deze tekening is gemaakt door sander ljsseldijk oudste kleuter 6 jaar 23 weegmaterialen olivier aan het wegen tochl brievenweger unster keukenweegschaal baby olivier legt alle aardappels terug op het schotel weegschaal personenweegschaal balansweger tje hij bekijkt alle materialen en legt in ieder wip gewichten bakje een breibol doet er in het ene bakje nog meetmaterialen twee bij en in het andere een en zegt ga dan verschillende linten meetlint meetwiel duim wegen stok lineaal thermometer lichaamslengte lat re hij haalt alles er weer af en gaat spijkers wegen genmeter maatbekers getekende voeten passer hij doet de weegschaal met de hand heen en weer bij het wegen kunnen de kinderen experimente en legt alle spijkers weer terug op het schoteltje ren en later ordening aanbrengen met verschil hoeveel is dat dan vraagt hij zichzelf lende weeginstrumenten en het eigen lichaam vervolgens legt hij in het ene bakje schelpen e n als weegmateriaal kan gebruikt worden gewich in het andere de plakjes polystyreen nu gaat ie ten zand doosjes blokken veertjes schuimrub niet wegen hoe kan dat vraagt hij zichzelf legt ber in verschillende grootte ijzer hout wol er nog meer op en brengt de weegschaal met de steen knikkers lood papier enz hand in evenwicht hoeveel is t nou hier heb je bij het meten kunnen de kinderen experimente geen letters hij kijkt naar de wijzer vijftig zeg ren en later ordening aanbrengen met maatbe ik dan vijftig kilometer kers plastic flessen bakjes plastic zakken slan leerkracht wat moetje met deze weegschaal getjes trechter buisjes maatschepjes doen dit wat betreft het meten van inhoud bij het olivier weet ik toch niet gaat toch naar bene meten van oppervlakten met latten linten centi den dat zie je t zit met schroeven vast meter duimstok rolmaat schuifmaat meetwiel leerkracht haal alles er eens af handen en voeten olivier he nu blijft ie stilstaan gaat uitgebreid door middel van gesprekjes groepsactiviteiten het systeem van de balansweegschaal bekijken vragen opdrachtkaarten het verslaan van ervarin doet vervolgens in t ene bakje een bol wol en in gen zowel mondeling als schriftelijk worden de t andere het constante gewicht n doosje met ervaringen geordend en geexpliciteerd lood gevuld het bakje gaat met een klap naar na de experimenteerfase kunnen we de kinderen beneden verder helpen met opdrachten als rangschik de hij lacht ha ha weetje hoe dat komt omdat t voorwerpen van licht naar zwaar dit kan op de bolletje licht is en dat zwaar zal ik er nog iets een of andere wijze genoteerd worden door mid zwaars in doen n blokje nee dat is niet zwaar del van tekeningetjes voor de kleuter in de vorm oh een steen dat is zwaar veel stenen oh nu is van grafieken voor het oudere kind daarna kan de andere zwaarder hij neemt nu voorwerpen in met behulp van bestaande maateenheden gewerkt t wilde weg van de schoteltjes en is opgewonden worden olivier gaat nu heen en weer hij bedoelt daar mee dat de bakjes in evenwicht zijn de wijzer observaties gaat heen en weer hieronder volgen verslagen van twee kinderen die olivier de bakjes zijn allebei hoog met volle in de weeghut gespeeld hebben overgave speelt olivier verder nu hij door heeft datje de bakjes in balans kunt brengen al pra olivier 4 jaar 11 maanden spelend met de tend tegen zichzelf en tegen de leerkracht pro balansweegschaal beert hij alle materialen er staan binnen handbereik schoteltjes met uit deze observatie blijkt dat iets wegen niet on steentjes spijkers rode plastic pluggen aardap bekend voor hem is maar het omgaan met een pels bolletjes wol plakjes polystyreen slakken balansweegschaal wel huizen blokjes de observatie duurt 20 minuten in de loop van de twintig minuten durende obser olivier wat is dat nou vatie ontdekt hij al proberend de werking ervan hij geeft zichzelf antwoord een weegschaal hij toont een opmerkelijke interesse voor de olivier legt aan beide zijden een aardappel dan in techniek van het apparaat hij schat het gewicht een bakje nog een erbij en in t andere bakje twee van de verschillende materialen heel juist met de erbij de aardappels zijn op plakjes polystryreen en bolletjes wol heeft hij de leerkracht wat ben je aan t doen moeite 24 observatie van nienke 6 jaar 9 maanden legt er nog een steentje en een schroefje bij nien de situatie is gelijk aan de bovenstaande ke gelijk nienke begint meteen voorwerpen in de verschil de leerkracht voert nu het constante gewicht in lende bakjes van de weegschaal te doen leerkrach i 7n dit bakje leg ik dit doosje je mag leerkracht wat ben je aan het doen hier niets meer bij leggen kun jij de weegschaal nienke antwoordt aan het wegen natuurlijk nu in evenwicht krijgen nienke haalt vervolgens alles uit de bakjes en nienke pakt meteen een aardappel en legt deze in doet er alleen spijkers in ze zegt niet in even het rechter bakje nienke nu is die weer zwaar wicht ze doet er weer een spijker in het linker der ze haalt de aardappel weer uit het bakje en bakje bij en kijkt naar de wijzer dan haalt ze legt er een blokje in gevolgd door twee stenen en alles weer uit de bakjes en doet in het linker een een schelp nienke hij moet wel even stoppen blokje en in het rechter een paar spijkers en een ze voegt nog een schelp toe nienke nee toch kleiner blokje hout maar niet ze verwisselt de schelp voor een plug nien ke die is zwaarder en ze wijst op het nienke nu is hij gelijk eerste blokje leerkracht kun je de weegschaal nog op een an leerkracht hoe kun je dat zien dere manier in evenwicht krijgen ze haalt de nienke hier zie ik het aan de blokjes ik kan voorwerpen weer uit het rechter bakje nienke het ook voelen voel maar ze geeft de leerkracht dit mag ik niet meer gebruiken ze legt het ma de blokjes in haar hand teriaal op een hoopje op de tafel a f en toe houdt ze de wijzer stil met haar han nienke zal ik het nog eens doen den nienke nu effe stil ze praat tegen de wij leerkracht probeer maar zer voor de tweede keer brengt ze de bakjes in even nienke wat zou ik er nu bij leggen om en om wicht nu met behulp van twee blokjes en zes legt ze spijkers in de bakjes en zoekt steeds even pluggen nienke nu staat hij gelijk kijk dit heb wicht vervolgens haalt ze alles weer uit de bak ik gebruikt jes nienke ik doe het niet met stenen want die leerkracht zou het nog anders kunnen zijn nooit even zwaar met deze dingen pluggen nienke ik denk het niet maar je moet het eerst die zijn altijd even zwaar hoeveel je er ook in proberen die bol wol is niet zoveel waard ze legt ze legt steeds gelijke aantallen in de bakjes legt bij de wol een steen en een schelp nienke ineens neemt ze de bakjes van de weegschaal ja nu is hij gelijk zal ik het nog een keer probe nienke he ik heb het door dit bakje is zwaar ren leerkracht doe maar der inderdaad blijkt het ene bakje iets zwaarder ze pakt een stuk polystyreen nienke dit weegt te zijn nul met behulp van steentjes en een schelp de leerkracht legt nu in het linker bakje een aard brengt ze de weegschaal in even wicht appel en vraagt kun je de weegschaal nu ook ge nienke al vier keer dat is knap he ik weet niet lijk krijgen of ik het nog weer kan nog een keer proberen nienke nee dan moet die aardappel weg leerkracht als je wilt doe je het toch nog een leerkracht probeer het toch eens keer ze legt aan de andere kant ook een aardappel voor de vijfde keer brengt ze de weegschaal in nog niet in evenwicht vervolgens voegt ze nog evenwicht nienke ik doe het nog een keer ze twee schelpen en twee schroeven toe nienke nu pakt een steentje wrijft erover dit vind ik is hij in evenwicht nu moet jij er weer iets in leg mooi hierna volgt nog een zevende poging gen leerkracht hoeveel keer is het nu gelukt de leerkracht legt een bol wol in het linker bak nienke telt de hoopjes materiaal die ze steeds op je nienke legt bij deze bol een aardappel en in tafel heeft neergelegd nienke zeven keer veel het rechter bakje legt ze een aardappel en twee he schelpen nienke ja ik heb ze gelijk de wol en leerkracht nu weet ik nog een spelletje in het de aardappel blijven in het linker bakje en de linker bakje doe ik een bol wol in het andere een leerkracht vraagt kun je dit nog een keer gelijk aardappel wat zie je nu maken nienke ja nienke niet in evenwicht ze legt een aardappel en een steen in het andere leerkracht hoe zou dat komen denk je bakje de weegschaal is nog niet in evenwicht ze nienke die aardappel is zwaarder moetje voe 25 len schappen van bepaalde voorwerpen die ook leerkracht zou je nu evenwicht kunnen ma naar voren komen als ze in het water gebracht ken worden maar daarnaast zal blijken dat voor nienke mag er wat bij de aardappel werpen in het water anders reageren dan men leerkracht jawel ten aanzien van het gewicht zou verwachten ze doet bij de wol twee stenen en vijf schroeven bijvoorbeeld polystyreen is veel lichter dan en bij de aardappel een steentje en een schroef een blok hout toch blijven beide drijven nienke hij beweegt een beetje ja toch het winkeltje hier wordt gebruik gemaakt van inmiddels is het tijd geworden om op te ruimen een weegschaal of van meetlatten afhankelijk ze legt alle voorwerpen weer keurig op de scho van de inrichting van het winkeltje teltjes terug de kookhut bijvoorbeeld het wegen van voed uit deze observatie blijkt dat nienke het begrip sel voor en na het bepalen en het werken met evenwicht kan hanteren ze weet het gewicht van inhoudsmaten de voorwerpen goed te schatten de leerkracht de kindertuin als voor het inzaaien van nieu kan haar nu met gesproken teksten en of op we groenten het stukje grond verdeeld moet drachtkaarten verder helpen zich het begrip ge worden in een aantal zaaibedden moet ge wichtsconstantie en de verschillen in soortelijk bruik gemaakt worden van oppervlakte maten gewicht van de materialen eigen te maken tot s lot sam e nh ang tu ssen de hutte n de hutten kunnen voor de kinderen van de basis vanuit de meet en weeghut zijn onder andere re school een groot avontuur zijn ook voor de leer laties te leggen naar krachten die middels de hutten de integratie op de zand en watertafel bijvoorbeeld de relatie hun school op gang willen brengen is het een tussen lichte en zware voorwerpen bij het avontuur en wat is er aantrekkelijker dan met el wegen is er een verband te leggen tussen eigen kaar op avontuur uit te gaan noten 1 al s leidraad voor dit stuk heeft ge d ie n d d e scrip t ie i n het kader van de opleiding pedagogiek m o a van eda trap b u y sman en mieke godschalk b akker 2 de icb baseert deze doelstelling op een v isie op h e t ki n d in relatie tot de wereld en op een fu nctie van de sc h ool 26 een hut of kasteel in de kla s een mogelijkheid om een deel van de klas of gang af te schermen is een hut bou wen met waar deloos materiaal rob geul onderwijzer in een eerste klas van een lagere school in de bijlmer meer heeft een kasteel in de klas staan een paar maanden geleden ontstond bij mij in de klas het idee om van lege melkpakken een hut te gaan maken zelf had ik inmiddels zo n dertig pakken verzameld en er een muurtje van ge bouwd met dat als voorbeeld was het geen enkel probleem om de kinderen enthousiast te krijgen in het begin werden er door de kinderen zo n tien pakken per dag meegenomen al bouwende werden zowel de kinderen als ikzelf steeds enthousiaster oma s tantes en buur vrouwen werden ingeschakeld om ook melkpakken te sparen na het weekend ging het hard tachtig pakken op een maandagmorgen was heel gewoon en het als klein huisje bedoelde bouwwerk waar de kinderen in zouden kunnen spelen groeide al gauw uit tot een huis van vier bij vier meter we besloten er een kasteel van te maken met kantelen en een toren door z n grootte kreeg het kasteel ook meer functies dan enkel speelobject elke morgen zitten we met de hele klas 20 kinderen in de kring in het kasteel kinderen mogen in het kasteel hun werk maken ze zitten dan meer afgesloten en worden niet zo snel afgeleid door de manier van bouwen buiienmuurconstructie met de toch vrij stevige melkpakken kan het kasteel tegen een stootje en is het erg geschikt als hut voor de kinderen constructie aanwijzingen te gebruiken zijn alle goed omgespoelde langwerpige melk yoghurt vla chocolademelk karnemelk sinaasappelsappakken appelsappakken etc van die pakken met dat dakje erop moet het bovenste stukje afgesneden worden en moet het dakje naar binnen gedrukt worden de pakken moeten in verband geplakt worden zie muur constructie boven de spleet van twee pakken komt het middelste gedeelte van het volgende pak omdat de pakken een beetje bol zijn moet de zaak op elkaar geplakt gedrukt worden met plakband bruine verpakkingstape halve pakken zijn simpel te maken door een pak door mid den te snijden en de ene helft in de andere helft te schuiven rob geul 27