De leerling centraal

Publicatie datum: 1995-09-01
Auteur: Jan T’Sas
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 1
Pagina’s: 88-89

Documenten

88 geschud de leerling centraal in het septembernummer van klasse resources manager worden met een gron poneert socioloog geert devos de stelling dige algemene kennis van het onderwijs de dat ons huidige onderwijs teveel vakgericht leerkrachten moeten aan een profiel beant is volgens hem vraagt de maatschappij woorden waarin geen plaats meer is voor ander onderwijs dat in de eerste plaats jon het puur vakgerichte het ex cathedra het geren aflevert die snel hun weg vinden in de strikte aantal lesuren in de school maar samenleving niet alleen moeten zij over waarin hij als tegenprestatie meer logistieke heel wat vaardigheden beschikken ook als steun krijgt en kansen om zich professio mens moeten zij blijk geven van polyvalen neel te vervolmaken de ouders moeten tie flexibiliteit en vooral persoonlijkheid actief geinformeerd worden over het schoolmanagement en ze moeten inzien onderwijs dat dit wil realiseren moet afstap dat waardenschalen als goede en zwakke pen van het vakjeswerk en van de vraag vakken op de tweede plaats komen de naar louter kennisreproduktie de leerkracht leerlingen ten slotte gaan zelfstandig wer moet een begeleider worden die de leerlin ken actief meedoen in de les gen actief betrekt in het lesgebeuren en die praktische hulp biedt bij het ieren leren als zij von herkent zich in deze visie op elk bij jongeren iets moeten stimuleren dan is moment is de mens verbonden met zijn het creativiteit kritisch denken zelfstandig omgeving en op elk moment kan hij de werken en een sterk probleemoplossend ver maatschappelijke structuren veranderen mogen vanuit het vak maar tegelijk over het onderwijs is een voortdurend proces van vak heen en ten slotte moet de leerkracht zelfontplooiing geen passief proces van oog hebben voor leermoeilijkheden sociaal informatieverwerving meer dan vroeger nog emotionele problemen en zelf een eerste hebben onze jongeren een kritische instel stap durven zetten naar een oplossing ling nodig sociale zin en een sterke eerlijk heid tegenover zichzelf in confrontatie met leerlinggericht onderwijs vereist een funda anderen creativiteit moet jongeren helpen mentele verandering in alle geledingen van hun eigen grenzen te verleggen het onderwijssysteem eindterm en leer plancommissies en de centra voor leraren centraal in dit eisenpakket is de rol van de opleiding moeten bijvoorbeeld het leren communicatie van de taal het onderwijs ieren inbouwen en het vakoverstijgende moet aandacht schenken aan alle functies beklemtonen reaffectatie en het systeem van taal en aangezien taal gebruikt en van vaste benoemingen moeten herzien geleerd wordt in andere vakken nog dan het worden de directeur moet een human vak nederlands is vaardigheidstraining in het nrgi 25 jaargang nummer 1 sept okt 1995 89 algemeen een must onderwijs als verleng schrijdend werken hierbij aan ook in andere stuk van de maatschappij en de maatschap vakken zijn de vaardigheden nodig voor pij als toepassing van het onderwijs daar taalbeschouwing betekent dit dat een doel gaat het om onderwijs moet aansluiten bij voorop komt niet de leerlingen een sys de samenleving moet met andere woorden teem inprenten maar ze zelf tot inzicht normaal functioneel zijn daarom pleit von laten komen vanuit het taalgebruik hun bijvoorbeeld sterk voor projectonderwijs eigen taalgebruik of dat van anderen schrif actuele onderwerpen en thema s waanrond telijk of mondelijk enz taalbeschouwing allerlei activiteiten worden georganiseerd het kan dan ook niet langer een les op zich zijn vereist van de leerlingen een actieve inbreng maar zit onvermijdelijk geintegreerd in de en alle componenten van het moedertaalon literatuur of taalvaardigheidslessen ten derwijs kunnen aan bod komen vaardighe slotte moet literatuur in de eerste plaats den taalbeschouwing en literatuur aansluiten bij de interesses en de ervarin gen van de leerlingen of de behoefte aan vaardigheden impliceert dat de leerling die ervaringen niet de tekst staat centraal wordt voorbereid op alle communicatiesitu niet een idee maar hoe kan het ook aties binnen of buiten het onderwijs dit anders de leerling houdt in dat de leerlingen zowel schoolse jan t sas als functionele en professionele taalvaardig markgravelei 105 heden ontwikkelen allicht sluit vakover 2018 antwerpen t u s s e n d oor jet 96 jet staat voor jongeren en technologie en is een project dat in 1996 reeds voor de vierde maal wordt opgezet het wordt georganiseerd in het kader van de zevende editie van f t i technolan d de nieuwe naam voor randers technology international tijdens dit technologie evenenment 15 21 april 1996 maken de bezoeke rs kennis met technologische toepassingen en de impact ervan op ons dagelijks leven deze toepassingen worden gegr oepeerd in acht werelden de wereld van de communicatie de mobiliteit milieu energie de produktie het werken het wonen ontspan ning vrije tijd gezondheid voeding het jet project richt zich tot alle leerlingen van de derde graad secundair onderwijs aso tso bso kso en buso op vrijdag 19 april 1996 wordt voor hen een speciale jet dag georgani seerd waarop ze f t 1 technoland gratis kunnen bezoeken dankzij een speciaal voor hen opgesteld programma waarin ontspanning en educatie verweven zijn om deze vip behandeling te verdienen moeten ze wel vooraf hun motivatie bewijzen in het jet project dat gebeurt door na te denken over hoe technologie een onderdeel van hun eigen leefwe reld in de toekomst ingrijpend kan veranderen bijvoorbeeld gaan we nog naar school of leert onze computer ons wat we moeten weten zullen er nog kranten en boeken bestaan of is alle informatie digitaal deze visie wordt dan visueel en creatief verpakt in een maquette video montage soft ware toneelstuk collage de nadruk ligt op vakoverschrijdendgraepswenk zowel voor leerlingen als voor leerkrachten en op communicatie in het najaar worden vier regionale infosessies omtrent het jet project georganiseerd wenst u meer inlichtingen dan kunt u de infomap jet project aanvragen bij halinka de visscher stichting randers technology international jozef ll straat 30 1040 brussel tel 02 219 79 00 fax 02 219 49 81 nraii sept okt 1995 nummer 1 25 jaargang