De leeslijn

Publicatie datum: 1991-01-01
Auteur: Kees de Baar
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 1
Pagina’s: 31-32

Documenten

foru m de leergang is ontwikkeld in samenwerking met 6s basisscholen en 20 scholen voor speciaal onderwijs wanneer henny lamme stelt i99o p 314 dat de verschillen tussen de leesweg en de kees de baar traditionele leesmethoden niet essentieel zijn dan negeert ze het verschil tussen didactiek en de leeslijn orthodidactiek voor kinderen die moeizaam leren lezen maakt dit echter veel uit in didak tiej zijn de voortgangsresultaten van 1027 lees lijn kinderen geanalyseerd het blijkt met de in haar artikel over enkele methoden voor aan leesweg mogelijk te zijn het aantal kinderen dat vankelijk lezen schrijft henny lamme i99o onvoldoende leesvorderingen maakt in groep 3 p 3i2 3i5 dat ze een videoband behorend bij de te beperken tot 4 procent en in groep 4 tot 2 pro leeslijn heeft gezien dit is een misverstand want cent hol i99 i deze band bestaat nog niet om te voorkomen dat nog meer mensen me gaan bellen over deze henny lamme verwijst ook naar het leeslijn niet bestaande videoband een korte toelichting project ze verwijst echter naar de eerste fase de band die henny lamme gezien heeft is 1 98 7 88 de proeffase waarin het materiaal getiteld individualisering van het leren lezen ontwikkeld werd het eigenlijke experiment de band toont onze werkwijze voor het ont liep van augustus 1988 tot maart 90 daaraan wikkelen van de leeslijn en werd gemaakt op namen 6s basisscholen deel en 20 scholen voor verzoek van het xpc als onderdeel van het cur speciaal onderwijs de voortgangsgegevens suspakket individualiserend leesonderwijs dat van 1027 basisschoolkinderen zijn geanalyseerd ten behoeve van het speerpunt lezen werd door het centrum voor leermiddelenstudie samengesteld de bewuste videoband werd als utrecht vakgroep onderwijskunde deze ge onderdeel van het pakket toegezonden aan alle gevens zijn onlangs gepubliceerd in het eerder pnso s en schoolbegeleidingsdiensten genoemde didaktief nummer hol i99t op de band is onze werkwijze te zien in com het is hier niet mogelijk om inhoudelijk in te binatie met de leesmethode veilig leren lezen we gaan op enkele opmerkingen die henny lam hebben namelijk eerst geprobeerd onze werk me maakt met name over wat goed is voor kin wijze te realiseren met gebruikmaking van vei deren die instructie afhankelijk leren lezen ik lig leren lezen dit was echter niet werkbaar om verkies die aanduiding boven probleemkinde dat we die leesmethode alleen nodig hadden ren of probleemlezers misschien kan dat een voor de zwakste basisschoolkinderen en daar keer in een artikel dat specifiek ingaat op de bleek veilig leren lezen nou juist niet geschikt orthodidactische principes die ten grondslag voor niet voor niets zijn bij veilig leren lezen liggen aan de leesweg vervangend of aanvullend stap voor stap en lo voorlopig geven de resultaten en de reacties teb ontwikkeld we stonden voor de keus veilig van leerkrachten en begeleiders ons het sterke leren lezen opnieuw te vertimmeren en te ver idee dat onze keuzen verantwoord zijn geweest sterken met orthodidactische elementen of een dat laat natuurlijk onverlet dat we steeds naar volledig nieuwe leergang te ontwikkelen verbeteringen blijven streven met name talige we hebben voor het laatste gekozen de lees activiteiten voor kinderen die de leergang de weg een instructieleergang binnen het lees leesweg volgen als aanvulling op de leestech lijn pakket voor taalzwakke leerlingen is vol nische activiteiten blijken gewenst te zijn ver ledig orthodidactisch opgebouwd in deze leer schillende scholen hebben ons ook ideeen en gang zijn alle ons bekende orthodidactische voorstellen toegezonden deze ideeen gaan principes en technieken verwerkt die voor een gebundeld worden in de kopieermap bij het groepsleerkracht werkbaar zijn we willen door leeslijn pakket orthodidactische elementen in te bouwen lees ik heb echter niet de illusie dat een leesme problemen voorkomen en ze niet pas gaan thode taaltekorten of taalzwakte van kinderen oplossen als ze ontstaan zijn kan opvangen een leesmethode leert kinderen gebruik te maken van geschreven taal en doe t 1 99 1 i moer 31 daarbij een beroep o p de aanwezige taa lvaar versla g digheid uiteraard kan deze taalvaardigheid gestimuleerd worden maar veel verder gaan de mogelij kh eden binnen een leesme t hode niet een gein tegreerde lees taa l metho d e heeft sietske bongenaar echter weer andere bep erkingen en dat bete kent dat er methodisch altijd keuzen gemaakt joke meijerink moeten worden anela studiedag literatuu r onderwij s n t 2 b aar k de de leeslijn een onderwijsleerpakket voor kindgericht leesonderwijs a msterdam meulen hoff educatief i 9 9o h ol i aparte instructielijn voor taalzwa kke op 14 november i99o organiseerde de neder leerlingen nuttig maar niet afdoende in didak landse vereniging voor toegepaste taalweten tief a i 199 1 p 26 28 schap anela de studiedag onderwijs ne l amme h een goed begin is het hele werk in derlands als tweede taal de stand van zaked moe r i99o 7 p 3 03 315 uitgangspunt voor deze studiedag was de notitie werken aan nederlands als tweede taal van de projectgroep nt2 teunissen i99o deze projectgroep geeft inhoudelijke sturing aan het stimuleringsbeleid van de overheid ten be hoeve van nt2 onderwijs in haar notitie zijn de grondlijnen van een inhoudelijk kader voor de activiteiten van de projectgroep uitgewerkt deze activiteiten vloeien steeds voort uit een aantal vragen die betrekking hebben op de aspecten taal en on derwijsbehoeften stand van zaken leermidde len scholing en onderzoek de organisatoren van de studiedag hebben deze aspecten als kap stok gebruikt voor de verschillende te houden lezingen en daarnaast een onderverdeling ge maakt in vier onderwijssectoren te weten het basisonderwijs het voortgezet onderwijs vol wasseneneducatie en het hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs het programma zag er als volgt uit een plenaire lezing en vier parallelsessies een per onderwijssector met vijf lezingen waarin per lezing in wisselende volgorde een van de eerder genoemde aspec ten centraal gesteld werd door deze opzet was het mogelijk om of een specifieke sector in z n geheel te volgen of een thema te selecteren en te volgen wat hierover per sector naar voren werd gebracht in dit verslag bespreken wij acht lezingen overigens worden alle lezingen gepubliceerd in de aflevering van toegepaste taalwetenschap in artikelen die in het voorjaar i99c zal verschijnen 32 moer 1 99 1 i