De literaire canon in het onderwijs

Publicatie datum: 1990-02-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 4
Pagina’s: 42-43

Documenten

de literaire canon in het onderwijs roger roger op 3 november 1989 had te antwerpen een studiedag oats waarop door de neder landse taalunie een dertigtal didactici schoolboekauteurs inspecteurs vertegenwoor digers van uveldverenigingen waaronder de von waren uitgenodigd het onderwerp was de literaire canon in het onderwijs en als sprekers waren 5 hoogleraren in de literatuurwetenschap uit noord en zuid uitgenodigd daar het probleem de laatste tijd sterk in de aandacht komt lijkt het mij ondanks het zeer theoretisch karakter van de uiteenzettingen de moeite om er in vonk verslag over uit te brengen rof j mooij had het over het canon het toenmalige wensbeeld van de middeleeuwen probleem in het algemeen wat is en van de behoeften van het onderwijs aan moole dat de literaire canon mooij defi korte en overhoorbare leesstof bedenking van nieerde hem als die werken die in een ondergetekende wat is dear dan verkeerd aan groep voldoende erkenning krijgen om als hij gaf als voorbeelden daarvan de overwaarde referentiepunt te dienen maar bestaat zoiets ring van karel ende elegast en de agressie tegen nog in onze samenleving die steeds meer ver de rederijkerij er zou in het literatuuronderwijs een splinterd geraakt canonvorming is onvermijde sterkere gerichtheid op het historische moeten lijk ze gebeurt sowieso en ze is ook noodzakelijk komen wat de canon betreft zou er geen hist want men wil een beeld hebben van wat men in ere moeten komen wel een verplichting am teksten te houdt inzicht in het verleden de traditie wat betreft lezen uit de verschillende milieus hof klooster de canonoverdracht via het onderwijs onder stad tenslotte pleitte hij voor meer contacten scheidde mooij drie visies de cultuuroverdracht lessen universiteit en school om zo tot een betere tekstanalyse en leerlinggerichte actualisering dat doorstroming van de nieuwe inzichten te komen eerste zal een grote rol moeten spelen al valt er veal te zeggen voor de beide andere visies bij de prof k porteman begon zijn betoog over renais nabespreking school r soetaert een van de beide sance en barok met te stellen dat voor deze perio voorzitters van de studiedag een vierde mogelijk de de bends van vier vondel hooft bredero en held naar voor nl de literatuursociologische bena huygens terecht nog zeer stevig aan de canontop dering waarbij de legitimering van de canon zelf shat toth blijkt er in de literaire publieke opinie gethematiseerd wordt maar zeer weinig aandacht voor te bestaan het onderwijs besteedt to veal aandacht aan herken de geestige en gevatte prof h pleij besprak dan ning te weinig aan kennisoverdracht de benade onze canon voor de middeleeuwen in de praktijk ring van de canon is foul omdat de leraars geen is deze vastgelegd in de 19de eeuw uitgaande van rekening houden met de resultaten van het onder 1k febr 1990 19 de jaargang nummer 4 43 zoek van de taatste 15 jaar ruggegraat van het aan hij zich to verwachten heeft nl aan literatuur literatuurondenvijs moet de literatuurkunde zijn geschiedenis eenzijdigheid dreigt dus zowel de en de historische letterkunde mag niet worden doelstellingen als de leerinhouden van het onder geisoleerd uit het geheel van de cultuurgeschiede wijs in de oude literatuur en de cultuurgeschiede nis nis zijn zeker aan een herziening toe maar er is been wag terug haar de domme koppenvullerij van prof r vervliet had het over de 18de en 19de de jaren 50 en 60 i sew waarbij hij erop woes dat de achterstand in oude literatuur moot literatuur blijven d w z dat het wetenschappelijk onderzoek van daze periods teksten die ook hader inzien de leerlingen leidt tot grote onzekerheid in de bloemlezingen de onverschillig laten enkel maar van histonsch leerlingen moeten worden geinitieerd in de euro belang zijn en dreigen in de weg tegaan staan van pese literatuur via teksten uit de eigen nederland de andere doelstellingen van het literatuuronder se literatuur hij deed een poging om een canon wijs lijst voor to stellen en kwam tot ongeveer 50 wen je schrikt toch wel even als je hooggeleerde heren selijke werken en schrijvers uit de 18de en 19de zonder verpinken de stalling hood verdedigen dat eeuw op de opwerping dat dit niet haalbaar was men van hogerhand op ideologische gronden de wegens tijdsgebrek antwoordde hij met een plei normen voor de canon moet bepalen meneer van dooi voor meet uren nederland rompuy wrilft zich al in de harden al de volksver vreemde teksten bruit daar gaat het festival van prof w fokkema zou het tenslotte hebben over dranouterl de 20ste eeuw maar behandelde feitelijk opnieuw in het algemeen het canonprobleem in het onder de volledige tekst van de referaten en een samen wijs over het algemeen gaat het slecht met de vatting van de voornaamste interventies verschijnt canon vooreerst zijn er enkele prelim inaire beslis in mei of juni in de reeks noorzetten van de singen nodig nederlandse taalunie didactici schoolboekau het onderwijs moet opleiden tot een europese tours en laden van programmacommissies moe groot nederlandse en mundiale installing in die ten dit probleem met aandacht blijven volgen volgorde in dit opzicht is de inhoud van de canon een politieke beslissing roger roger ook een morale of ideologische beslissing moet leeuwerikerilei 3 genomen worden door de beleidsinstanties de 2520 edegem canon moot beantwoorden aan die waarden waarover in de samenleving een brede consensus bestaat mensenrechten democratie milieu tole rantie voor de andere ook de historisch andere in een pluriforme samenleving moet ook kennis van de conventies worden aangeleerd want dat is nodig om teksten to kunnen lezen in hun culturele context de geschiedenis van bewegingen en stro mingen is even belangrijk als de teksten bruit een zeer gevulde dag dus die zeer veal stof tot overdenken heeft gegeven aan alle deelnemers enkele van mijn persoonlijke overwegingen wil ik nu al haar voor schuiven wie specialisten in de literatuurgeschiedenis vraagt om to spreken over onderwijs west waar 19 de jaargang nummer 4 febr 1990 i