De literatuurmeter – Een havo-4-leerling aan het woord

Publicatie datum: 1986-01-01
Auteur: Ans Buys
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 3
Pagina’s: 38-39

Documenten

an s buys de litera tuu rmeter literatuurmeter een havo 4 leerling aan het woord in moer 1984 6 besprak piet gielen hoe leerlingen van de havo mbo afdeling van de scholengemeenschap marienburg te s hertogenbosch met behulp van de literatuurmeter leren hun oordeel over een boek te formuleren bij dat artikel had de auteur zelf als voorbeeld de donkere kamer van damocles met behulp van de literatuurmeter geanalyseerd we hebben nu een jaar in havo 4 en 5 gewerkt met de literatuurmeter alle leerlingen moeten tenminste een van de gelezen boeken op die manier analyse ren de sectie nederlands ervaart deze opdracht als een aardig hulpmiddel om leeservaringen expliciet te maken vorig jaar beloofden we een voorbeeld op te nemen in moer dat door een leerling was uitgewerkt dat voorbeeld volgt nu het woord is aan carro lenselink uit havo 4 titel lieve meisje s men in de flat dus het ene moment zat je bij a uteur d imitri fren k el frank bibi haar werk bij reclamespots opnames en uitgeverij m anteau amsterd am het andere moment zat je weer bij annes psy jaar van uitgave 1 98 3 chowinkel en op de derde pagina zag je bij voorbeeld dat ze allebei thuis kwamen van hun de opbouw verfijnd originee l 2 punten werk en allebei weer in de flat waren en toch die vond ik ontzettend goed je wist b i j de zijn ze allebei wel met elkaar bezig in gedach ene pagina niet hoe het bij de andere verder ten als ze op hun werk zijn zou gaan en het einde van het boek was hele er wordt bijna niet teruggekeken op hun verle maal verrassend ik had nooit gedacht dat d ie den maar des temeer wordt gekeken hoe hun olga en sabine b ij elkaar zouden gaan wonen toekomst er uit zal zien hoe ze die met zijn ik vond ook goed dat a l les vanuit een hij tweeen in zullen gaan delen want daar zijn ze persoon beschreven werd maar dat je toch het in elk geval over eens ze zullen elkaar precies kon merken en lezen wat de hoofdper nooit in de steek laten soon u i t dat gedeelte dacht de werkelijkheid nog zo i ets bibi s en annes prive levens wer origineel beetje bijzonder 1 punt den zeg maar gemixed zo met dat leven sa het is dus niet echt een situatie waarin ieder 38 een zich dage li jks begeeft het lijkt me name en hu p d raaid e b ibi de en g elsman k rachtig om lijk niet zo gewoon dat twee meisjes alles h i andren coma righ t in i d on t un doen om een i deale man voor beiden te zoe d erst and n iet lullen maar poetsen b ibi ken eentje waarmee ze samen hun leven kun come on ba by just p ut it in a nne w endde nen delen en dat ze die dan als ze hem ge zich haasti g a f z e bloos de tot in haar tenen vonden hebben gaan ontvoeren en het l ijkt want naa st haar b e g on het g estamp en me ook n iet mogel i jk dat je zomaar een poging gehobbel tot moord kunt doen zoals sabine deed op soms is h et ook b est aan g rijpend b ijvoorbeeld sidney zonder dat je daarvoor gestraft wordt als je ziet hoe beschreven w ordt hoe g oed a n maar aan de andere kant is het boek wel wer ne en b i b i vriend innen va n el kaar zijn en d at kel ijk het i s we l een gewoon mil i eu waar het ze ve e l voor el kaar doen in feite he bben ze al zich afspeelt en het zijn gewone meiden on le mannen d ie ze voor s i d ney al g ehad h ebben danks dat ze rare apa rte ideeen hebben flink te g raz en genomen en oo k d it word t leu k het taalgebruik 2 punten beschreven het taalgebruik vond ik leuk en redelijk een het thema 0 punte n voudig het i s ge l ukkig niet in te abn geschre h et thema op zich is best stereotiep d us tw ee ven want dat zou totaal niet bij het verhaal en mei den d ie ui teindelij k n a lang zoeken d e w are de situatie passen soms zitten er we l woor jacob vinden a lleen is dit thema op een origi den in die je nog een keer moet lezen om ze nele manier uitgew er kt je ziet niet vaa k in te begr ijpen maar meestal kun je ze dan wel boekvor m d at tw ee meisjes op dezelfde man verklaren aan de hand van de zin waarin ze vallen al h elemaal niet d at ze hem g aan ont staan voeren en no g minder d a t hij ze allebei z6 leuk het gevoelsmatige effect van het boek vindt d at hij besluit om bij ze te blijven on 2 punten d an ks d at hij al getrou wd is en dan ook no g je leeft helemaa l mee als je d i t boek l eest een vriendin heeft h et meest absurde vond i k aan de ene kant is het spannend omdat je je nog dat olga en sabine aan het eind bij el k aar telkens afvraagt hoe het verder zal verlopen g aan w onen aan de andere kant i s het ook grapp i g ik heb de bedoeling van de schrijver 2 punten b i jvoorbeeld erg moeten l achen toen er be i k geloof niet d at d f f rank een speciale b e schreven werd dat bibi de kamer van anne d oeling met dit boek had d at w ordt in ieder b i nnenkwam net toen andren een engelstali geval nie t verteld is ook niet nodig vind ik ge man die ze van het naaktstrand hadden normen en w aarden 0 punten geplukt om te testen of hij de ideale man voor i k vond de i d eeen van b ibi en a nne in het be hun was zich hijgend op anne w i lde sto rt en gin een beetje pessimistisch maar dat idee van b i bi kroop toen aan de andere kant in het bed de ideale man was erg optimistisch z e geloof draaide andren naar zich toe en ze i dat hij met den erin dat het zou lukken en het is oo k ge haar moest neuken omdat anne er op het lu k t h un han d els wijze was erg komisch en ze ogenblik weinig zin in had andren was aardig hebben er niet veel lichamelijk leed mee ver rood in het gezicht nu en bracht net met zijn oorzaakt wel veel g eestelij k al d ie mannen hand zijn kanon in stel l ing toen de deur open die ze in de stee k hebben gelaten zon d er g i ng ze keken allebei op en zagen een naakte pardon bibi die rap aan de andere kant het bed in schoof wat is dat nou weer r i ep anne i k totaal 9 punten het boek is voor mij b est lite ben wel hee l l ull ig geweest sorry je hoeft rair ik raad in ieder geval iedereen aan om dit n i et ik doe het we l god zo erg is het nou b oe k te lezen het was ontzettend leuk en je ook weer n iet nee allemaal mijn schu l d he bt het zo uit 39