De literatuurmuur. Je moet dansen op mijn graf.

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 1
Pagina’s: 35-37

Documenten

van fictie die ik ken hoofdstuk 4 uit steven ten de literatuurmuu r brinke s the complete mother tongue curriculum wolters noordhoff longman 1 97 6 elementen eruit zijn te ru g te vinden in het leerplan fictie in de basisvorming van de slo dat hopelijk nog voor dit stukje verschenen zal clary ravesloot zijn noot fictie in de basisvorming een leerplan van chambers aidan je moet dansen op mijn graf martien de boer dick prak en eric wagenrans amsterdam querido 1 9 82 2 39 blz is verschenen in december 1 993 uitgegeven door de spl 01 3 346093 doelgroep 3xv 4m mbo bijvoorbeeld turnco tijd zo 35 naar keuze een faculta tief deel is cursief gedrukt lesmateriaal een kopie van het kranteartikel op p s van het boek het eerste leesfragment op p 9 van het boek om voor te lezen een kopie met 2 frag menten uit het boek op p 163 en p 168 planning i de leerlingen lezen een kopie van de kran te tekst grafbeschadigd uitje moet dansen op mijn graf p s zij weten niet dat het artikel uit een jeugdroman komt en dus fictief is 2 in een kort klassegesprek reageren de leerlin gen op de volgende twee vragen waarom zou de z6 jarige jongen uit het kran te artikel rare kunsten hebben uitgehaald op het graf van bar ry wat vind je ervan dat hij dat gedaan heeft 3 de docent vertelt dat dit geen echt krantea rti kel is en dat dit ook niet echt gebeurd is maar dat dit artikel op de eerste pagina van het lees boekje moet dansen op mijn grafstaat leerlingen reageren vervolgens op de vraag zou dit toch echt kunnen gebeuren 4 de docent vertelt de volgende elementaire dingen over het boek het heeft een ik verteller de ik heet hal en hij heeft die rare kunsten op het graf uitge haald het graf is van zijn vriend barry die kort daarvoor is overleden door de flash backs in het boek kom je erachter waarom barry dood is en waarom hal op dat graf heeft staan dansen 1994 1 m oer 35 de docent leest fragment i p 9 voor de leer 9a enkele leerlingen lezen hun respons voor naar lingen reageren schriftelijk max 15 woorden aanleiding van de gelezen reacties kan een ge op de vraa g sprek over het onderwerp homoseksualiteit zou je nu verder wi ll en lezen en waarom onstaan de docent kan in dat gesprek eventue wel niet le leesbarrieres wegnemen door te wijzen op het feit dat homoseksualiteit in dit boek niet als i de docent organiseert een kleine stemnung een probleem wordt behandeld het zijn toe door vinger opsteken wordt duidelijk wie het vall ig twee jongens die verliefd op elkaar zijn boek wel en wie het niet willen lezen geworden voor het verhaal hadden het net zo enkele leerlingen lezen hun motivatie voor goed een jongen en een meisje of twee meisjes kunnen zijn 7 de docent deelt een stencil uit met daarop 2 lees fragmenten waaruit de homoseksuele ver 9b de leerlingen nemen hun respons over in hun houding tussen hal en bar ry blijkt de docent leesdossier of leeslogboek geeft een zeer korte toelichting op de fragmen ten zodat de leerlingen ze kunnen plaatsen robe docent noteert titel en auteur op het bord en nodigt leerlingen uit dat over te nemen in 8 de leerlingen lezen de fragmenten en noteren hun agenda de docent nodigt de leerlingen uit in maximaal 15 woorden een respons op wat ze na afloop van de les in het boek te kijken het gelezen hebben boek blijft op de lessenaar van de docent liggen graf beschadig d jongen in staat van de avond werd de verdachte be b esc huld igin g trapt en gearresteerd bij het een zestienjarige jongen bedrijven van wat inspecteur stond gisteren in southend te white beschreef als rare kun recht voor de kinderrechter op sten op het graf van de overle beschuldiging van grafschen den jongen nis verder was in het proces verbaal sprake van opzettelijke niet nor m aa l vernielingen de jongen weigerde iets te zeggen om zich te verdedigen politie zet va l of om uitleg te geven van zijn inspecteur harrywhite deel handelingen hij woonde de de als getuige a charge mee dat zitting zwijgend en onbewo er klachten waren ontvangen gen bij van mevrouw myra gorman mr c h pinchbeck de kin dat het graf van haar zoon derrechter zei tegen de be b arry z8 jaar oud kort na zijn klaagde dit is een van de on begrafenis was beschadigd aangenaamste zaken die ik ooit mevrouw gorman meende te behandelen heb gekregen aanleiding te hebben om te ge ik kan me niet voorstellen dat loven dat herhaling niet was je bij je volle verstand was uitgesloten de zaak werd verdaagd om na de klachten van me het bureau voor maatschappe vrouw gorman kreeg een agent lijk werk gelegenheid te geven s avonds opdracht het kerkhof een onderzoek in te stellen in de gaten te houden de twee 1994 1 moer 36 overwegingen bij d e lit e rat uu rm uu r moer sta rt 1 994 m et de ni e uwe rubriek d e li verder probeer ik eventuele leesbarrieres uit de teratuurmuur waarin voorbeelden van leesorien weg te ruimen bij het boek van chambers ga ik tatieac tiv ite iten worden op genom e n d e red actie bijvoorbeeld in op het feit dat het een ik verteller hoopt dat veel lezers een bijdrage aan deze ru heeft en dat het niet chronologisch wordt verteld briek zullen leveren om een beetje een idee te dit boek biedt ook de mogelijkheid in te gaan op geven van het idee achter de literatuurmuur laat aspecten van de thematiek of zoals ik in het facul ik in dit verslag zien welke gedachten bij mij zoal tatieve deel van de planning cursief gedrukt sug opkomen al s ik een les leesorientatie voorbereid gereer op het onderwerp homoseksualiteit in het vooraf wil i k kort ingaan op de term leesorienta laatste geval dreigt dan wel het gevaar dat de be ti e dat lijkt een een duidi ge t e rm maar dat is het spreking buiten het kader van leesorientatie gaat niet sommige docenten zullen de term opvatten vallen het boek wordt een startpunt om over iets a ls syn oniem voor l eespromo ti e b oe kpro moti e of anders namelijk homoseksualiteit te praten en leesbevordering elders in dit nummer kunt u een met lezen heeft de activiteit dan al snel niets meer bij d rage l ezen van h elge b onnet di e een b eetje te maken in het kader van een project kan dat gri eze lt van het woord leesp ro m ot ie liever ge heel toepasselijk zijn in het kader van leesorienta bruikt hij de term leeshulp of leesorientatie tie kan de docent zich misschien beter beperken voor de rubr i e k d e litera tuurmuur is in de gees t ik heb juist deze leesorientatieactiviteit geselec van b o n ne t bew ust gekozen voor de t erm lees teerd om als voorbeeld in moer op te nemen orientatie het gaat erom leerlingen een overzicht omdat je moet dansen op mijn graf een tamelijk on te geven van wa t er alle maal is en ze h elpen te bekend boek is althans bij leerlingen ik vind het kiezen uit dat enorme aanbod belangrijk dat een docent probeert de leeshorizon n e t als helge b onnet en in ee n eerd ere bijdrage van leerlingen te verbreden vooral door ze boe in moer inge piena vind ik ook dat een docent ken te laten zien die ze uit zichzelf niet zo snel nooit als een dominee moet proberen zijn scha kiezen ook wil ik boeken aanbieden die op een pen te bekeren tot het betere boek en ik heb of andere wijze grensverleggend zijn in dit geval ni et de illu sie da t noto i re anti lezer s gaan lezen door de thematiek en de vertelwijze doordat ik regelmatig een boek aan de orde stel bovenstaande overwegingen zijn dat spreekt voor m aar het is n iet zo d at ik boe ken alleen b es pree k zich van persoonlijke aard ze liggen ten grond om leerl inge n t e informeren en waar nodig te slag aan mijn visie op leesorientatie en zijn zeker helpen leesbarrieres uit de weg t e ruimen ik h eb geen regels voor andere bijdragen die in moer wel degelijk een beetje hoop dat als ik je moet zullen worden opgenomen wat moer wel wil dansen op mijn graf be h an del welli c ht een of twee voorbeelden van leesorientatie die informatief en l eerli ngen in de klas zich aangespro ken voe l en origineel zijn de redactie heeft wel een sterke vooral b ij dit b oek d a t volgens b ibli o theekm ede voorkeur voor bijdragen met de boodschap be werk e rs zo vaa k op de plan k blij ft staan ik lig er paal of je dit boek zou willen lezen dan dit nie t wa kke r va n als mijn h oop ni et uitkom t maar prachtige boek moet je lezen mijn hart veert wel op als een leerling een halfjaar in de rubriek de literatuurmuur plaatsen wij con later laat weten dit boek te hebben gelezen crete beschrijvingen van leesorientatieactiviteiten al s ik een b oe k aan d e ord e stel i n de klas p robeer die hun diensten in de lessen van onze lezers heb ik te zorgen voor een prikkelende en informatieve ben bewezen zowel jeugdliteratuur als literatuur b espreking met prikke lend bedoe l ik uitno di voor de lijst ook vertaald komt in aanmerking gen d tot actief naden ken over ee n boek ik vind voor plaatsing hebt u een informatieve originele d at een leeso ri en tatie niet alleen uit het voorl ezen leesbevorderingsactiviteit in uw archief die niet van een boekfragment mag bestaan voo rlezen kan meer dan 2 pagina s w4 inclusief bijlagen zoals een onderdeel zijn maar de leerlingen moeten niet kopieen van boekfragmenten beslaat stuur uw alleen passief luisteren maar meedenken en mee bijdrage dan naar moer t a v inge piena honds doen door heel kort heel intensief met een boek rug 911 3524 bz utrecht bezig te zijn h oo p ik dat l ee rlingen b ewu st wel of jui st nie t overgaan to t het l ezen va n een b oek 19941 moer 37