De Literatuurmuur. Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 86-87

Documenten

de literatuurmuu r eventueel korter de tijd krijgen om te beden ken waarom ze dit beeld bij het gedicht vinden passen heeft het te maken met het gevoel dat je krijgt bij het lezen horen van het gedicht carien bakker en waar vind je dat dan terug in het gedicht of heeft het met iets ander te maken de maeike bosma docent moet erop wijzen dat de leerlingen echt naar de tekst van het gedicht moeten kijken s elke groep laat zijn b e eld zien en le gt uit waarom zij dat beeld hebben getekend lieshout t ed van mijn botjes zijn beklee d m et deftig v el am sterdam l eopold 1993 isbn 6 d e do c ent bren gt samen met de le e rling e n de 9 0 258 396o 6 beelden e n het g e dicht met elkaar in ve rband 7 de doce nt vert elt dat dit e en gedicht is uit de doe lg roep brugklas m h v bun de l mijn botjes zijn bekleed met deftig vel van tijd 3o minuten ted van lieshout zien d e l e er li ngen verband les materiaal kopieen van het gedicht buigen tussen buig e n en de tit e l van de bundel dan laat de docent het boek zien en het gedicht planning bui gen me t de tekening die ted van lies hout daarbij heeft gem aakt zie hiernaast de docent vraagt aan de leerlingen wie er wel eens een gedicht leest in een onderwijsleer g edicht gesprek gaat de docent in op het w e l of juist buigen ni e t begrijpen van gedic hten ook zonder e e n gedicht te begrijpen zie je meestal wel ik zweef bo ven iedereen uit een beeld als je een gedicht leest in h e t geh eim de wereld wee t str a ks zal er een gedicht voorgelezen worden nog niet preci es dat ik e r b e n en het enige dat de leerlingen moet en doen is ik moet soms ook nog we nn en luisteren ze kunnen dat doen met hun ogen aan m ez elf maar mijn voorsprong dicht maar ook met hun ogen open ze is al g roo t wie mij vo o rbij wil moeten dan het eerste be e ld dat in ze opkomt opschrijven dat kan van a lles zijn een a s bak op de fie ts mo et om m ij h een een stoel kleuren maar h e t kan ook iets zijn in een b ocht en een bo cht dat letterlijk in het gedicht voorkomt is we l een soort van buigen 2 de docent l ee st het gedicht buigen voor de in de rub ri ek lit e ratuurmuur plaats e n wij leerli ngen sc hrijven hun beeld op concrete beschrijvingen van leesorientatie activiteiten di e hun diensten in de l es s en 3 de leerlingen worden in groepje s van onge van onze lezers hebben bewezen zowel veer 5 leerlingen ingedeeld ze krijg en per jeugdliteratuur als literatuur voor de lijst groep een kopie van h e t gedicht onderling komen in aanmerking voor plaatsing hebt bespreken ze de beelden die ze hebben opge u een informatieve o ri ginele leesbevorde schreven sam en bepalen z e welk beeld ze het ringsactiviteit in uw bezit die liefst niet meest vinden passen bij het gedic ht dat kan meer dan 2 pagina s n4 be s laat dit is het uiteraard ook een combinatie van beelden moment bij uitstek om uw ideeen aan moe r zijn hiervan maken ze samen een tekening te sturen want in het najaar verschijnt er ze krijg en er in totaal io minuten voor het een boekje met all e literatuurmuren hoeven geen prachtige tekeningen te worden stuur uw bijdrage naar moer t a v mirjam tuinder korenbloemstraat 5 6 5025 pt 4 de docent geeft aan dat de to minuten voorbij tilburg e mail mort cistron nl zijn en dat de groepen nu 5 minuten kan 86 moer 1998 2 i k c t l buizen zweefboven iedereen ui t in fiet geheim n dee we re a weet nog niet pre sies dat k er f3en ik moet sgms ook nog wenne n aan rriezelf maar mgfl voo r prong atvb i e mij voorbij wil is al grb f 2 l op de fiets moet om mij heen in een backt en een boeht is veel een soort van i iuige n f y ji j r jf 4 l 7 f n i r t 4 s 1 uit mijn botjes z ijn bekleed met deftig vel van ted van li es ho ut 1 993 1998 2 moer 87